Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
BACKՄԵՋՔ
BACKACHEՄԵՋՔԻ ՑԱՎԵՐ 
BACKGROUIND RADIATIONՖՈՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ
BACLOFENԲԱԿԼՈՖԵՆ 
BACTERIAԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ 
BACTERIA, AEROBICԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲԱՅԻՆ (ՕԴԱԿՅԱՑ) 
BACTERIA, ANAEROBICԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԱԵՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ) 
BACTERIAL AND FUNGAL DISEASES (NON MESH)ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ) 
BACTERIAL INFECTIONSԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
BACTERIAL OUTER MEMBRANE PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ 
BACTERIAL PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ 
BACTERIAL TOXINSԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)
BACTERIAL TYPING TECHNICSԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
BACTERIAL VACCINESՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ 
BACTERIOCHLOROPHYLLSԲԱԿՏԵՐԻՈՔԼՈՐՈՖԻԼՆԵՐ
BACTERIOCINSԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻՆՆԵՐ
BACTERIOLOGICAL TECHNIQUESԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
BACTERIOLOGYԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ
BACTERIOLYSISԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶԻՍ 
BACTERIOPHAGE TYPINGԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
BACTERIOPHAGESԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳՆԵՐ 
BACTERIORHODOPSINԲԱԿՏԵՐԻՈՐՈԴՈՊՍԻՆ 
BACTERIURIAԲԱԿՏԵՐԻԱՄԶՈՒԹՅՈՒՆ 
BACTEROIDES ԲԱԿՏԵՐՈԻԴՆԵՐ
BACTEROIDES INFECTIONSԲԱԿՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
BACTRIAL ADHESIONԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱԴՀԵԶԻԱ (ԿՊՉՈՒՄ) 
BAHAMASԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ
BAHRAINԲԱՀՐԵՅՆ
BALANITISԲԱԼԱՆԻՏ
BALANTIDIASISԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱԶ
BALANTIDIUMԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱՆԵՐ
BALKAN NEPHROPATHYԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ 
BALLISTOCARDIOGRAPHYԲԱԼԻՍՏՈԿԱՐԴԻՈԳՐԱՖԻԱ 
BALLON DILATATIONԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ 
BALNEOLOGYՋՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
BALSAMSԲԱԼԶԱՄՆԵՐ
BALTIC STATESՄԵՐՁԲԱԼԹԻԿԱ
BALTIMOREԲԱԼԹԻՄՈՐ
BAMBERMYCINSԲԱՄԲԵՐՄԻՑԻՆՆԵՐ 
BAMETHANԲԱՄԵՏԱՆ 
BAND 3 PROTEINՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԶՈԼԻ 3 
BANDAGESՎԻՐԱԿԱՊԵՐ
BANGLADESHԲԱՆԳԼԱԴԵՇ
BARBADOSԲԱՐԲԱԴՈՍ
BARBERING ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾ 
BARBITALԲԱՐԲԻՏԱԼ 
BARBITURATESԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱՏՆԵՐ
BARIUMԲԱՐԻՈՒՄ
BARIUM RADIOISOTOPESԲԱՐԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
BARIUM SULFATEԲԱՐԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ 
BARLEY ԳԱՐԻ 
BARNACLESԽԵՑԳԵՏԻՆ ԲԵՂՈՏԱՆԻ (ԹԵԼՈՏԱՆԻ)
BARRE-LIEOU SYNDROMEԲԱՐԵ-ԼՅԵՈՒԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
BARRETT ESOPHAGUSԲԱՐԵՏԻ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂ 
BARTHOLIN'S GLANDSԲԱՐՏՈԼԻՆՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ
BARTONELLAԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ 
BARTONELLA INFECTIONSԲԱՐՏՈՆԵԼԻՈԶ 
BARTONELLACEAE INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ BARTONELLACEAE
BARTTER'S DISEASEԲԱՐՏԵՐԻ ՀՒՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
BASAL CELL NEVUS SYNDROMEԲՆԱԾԻՆ ԽԱԼԻ ՀԻՄԱԲՋՋԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
BASAL GANGLIAՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ (ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ)  
BASAL GANGLIA DISEASESՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ  (ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BASAL METABOLISMՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
BASE COMPOSITIONՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 
BASE SEQUENCEՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
BASEBALLԲԵՅՍԲՈԼ 
BASEMENT MEMBRANEՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ԹԱՂԱՆԹ
BASHKIRIAԲԱՇԿԻՐԻԱ
BASIDIOMYCETESԲԱԶԻԴԻՈՄԻՑԵՏՆԵՐ (ԲԱԶԻԱԴԱՅԻՆ ՍՆԿԵՐ) 
BASILAR ARTERYՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ԶԱՐԿԵՐԱԿ
BASILAR MEMBRANEՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ԹԱՂԱՆԹ ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԻ 
BASKETBALLԲԱՍԿԵՏԲՈԼ 
BASOPHIL DEGRANULATION TESTԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ ԴԵԳՐԱՆՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
BASOPHILSԲԱԶՈՖԻԼՆԵՐ 
BASSՊԵՐԿԵՍԱՅԻՆՆԵՐ 
BATHING BEACHESԼՈՂԱՓԵՐ
BATHSԼՈԳԱՆՔՆԵՐ
BATHS, FINNISHԲԱՂՆԻՔՆԵՐ ՖԻՆԱԿԱՆ 
BATRACHOTOXINSԲԱՏՐԱԽՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
BATTERED CHILD SYNDROMEԾԵԾՎԱԾ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
BAYES THEOREMԲԱՅԵՍԻ ԹԵՈՐԵՄ 
BCG VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԲՑԺ 
BEARSԱՐՋԵՐ
BEAUTYԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅՈՒՆ
BEAUTY CULTUREԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ
BECKWITH-WEIDEMANN SYNDROMEԲԵԿՎԻՏ-ՎԻԴԵՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
BECLOMETHASONEԲԵԿԼՈՄԵՏԱԶՈՆ 
BED CONVERSION ՄԱՀՃԱԿԱԼԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ  ՎԵՐԱՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐՈՒՄ 
BED OCCUPANCYՄԱՀՃԱԿԱԼՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՄԻՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 
BED RESTԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄ 
BEDDING AND LINENSԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ 
BEDSՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ 
BEE VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ 
BEERԳԱՐԵՋՈՒՐ 
BEESՄԵՂՈՒՆԵՐ 
BEETLESԲԶԵԶՆԵՐ 
BEHAVIORՎԱՐՔ 
BEHAVIOR AND BEHAVIOR MECHANISMS ՎԱՐՔԸ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ  (ԱՐՏ)
(NON MESH)
BEHAVIOR THERAPYՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
BEHAVIOR, ANIMALՎԱՐՔ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
BEHAVIORAL MEDICINEՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
BEHAVIORAL AND MENTAL DISORDERS (NON MESH)ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ) 
BEHAVIORAL SCIENCESԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ 
BEHAVIORAL SYMPTOMS (NON MESH)ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ (ԱՐՏ)
BEHAVIORISMՎԱՐՔԱԳԻԾ
BEHCET'S SYNDROMEԲԵԽՉԵՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
BEJELԲԵՋԵԼ
BELGIUMԲԵԼԳԻԱ
BELIZEԲԵԼԻԶ
BELLADONNAԲԵԼԱԴՈՆԱ (ԲԵԼԼԱԴՈՆՆԱ) 
BELLADONNA ALKALOIDSԲԵԼԱԴՈՆԱՅԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
BEMEGRIDEԲԵՄԵԳՐԻԴ 
BENACTYZINEԱՄԻԶԻԼ 
BENCE JONES PROTEINԲԵՆՍ ՋՈՆՍԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ 
BENCYCLANEԲԵՆՑԻԿԼԱՆ
BENDER-GESTALT TESTԳԵՇՏԱԼՏ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ ԲԵՆԴԵՐԻ 
BENDROFLUMETHIAZIDEԲԵՆԴՐՈՖԼՈՒՄԵՏԻԱԶԻԴ 
BENINԲԵՆԻՆ
BENOMYLԲԵՆՈՄԻԼ
BENORILATEԲԵՆՈՐԻԼԱՏ
BENPERIDOLԲԵՆՊԵՐԻԴՈԼ 
BENSERAZIDEԲԵՆԶԵՐԱԶԻԴ 
BENTONITEԲԵՆՏՈՆԻՏ 
BENZALDEHYDESԲԵՆԶԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ
BENZALKONIUM COMPOUNDSԲԵՆԶԱԼԿՈՆԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BENZAMIDESԲԵՆԶԱՄԻԴՆԵՐ
BENZAMIDINESԲԵՆԶԱՄԻԴԻՆՆԵՐ
BENZANTHRACENESԲԵՆԶԱՆՏՐԱՑԵՆՆԵՐ
BENZAZEPINESԲԵՆԶԱԶԵՊԻՆՆԵՐ
BENZBROMARONEԲԵՆԶԲՐՈՄԱՐՈՆ
BENZENEԲԵՆԶՈԼ 
BENZENE DERIVATIVESԲԵՆԶՈԼԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ
BENZENE HEXACHLORIDEԲԵՆԶՈԼՀԵՔՍԱՔԼՈՐԻԴ 
BENZENESULFONATESԲԵՆԶՈՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ
BENZETHONIUMԲԵՆԶԵՏՈՆ
BENZHYDRYL COMPOUNDSԲԵՆԶՀԻԴՐԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BENZIDINESԲԵՆԶԻԴԻՆՆԵՐ 
BENZILATESԲԵՆԶԻԼԱՏՆԵՐ
BENZIMIDAZOLESԲԵՆԶԻՄԻԴԱԶՈԼՆԵՐ
BENZO(A)PYRENEԲԵՆԶՊԻՐԵՆ 
BENZOATESԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
BENZOCAINEԲԵՆԶՈԿԱԻՆ 
BENZOCYCLOHEPTENESԲԵՆԶՈՑԻԿԼՈԳԵՊՏԵՆՆԵՐ
BENZODIAZEPINE TRANQUILIZERSՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ, ԲԵՆԶՈԴԻԱԶԵՊԱՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ 
BENZODIAZEPINESԲԵՆԶՈԴԻԱԶԵՊԻՆՆԵՐ
BENZODIAZEPINONESԲԵՆԶՈԴԻԱԶԵՊԻՆՈՆՆԵՐ
BENZOFLAVONESԲԵՆԶՈՖԼԱՎՈՆՆԵՐ
BENZOFURANSԲԵՆԶՈՖՈՒՐԱՆՆԵՐ 
BENZOINԲԵՆԶՈԻՆ 
BENZOLAMIDEԲԵՆԶՈԼԱՄԻԴ 
BENZOMORPHANSԲԵՆԶՈՄՈՐՖԱՆՆԵՐ
BENZOPHENONEIDUMԲԵՆԶՈՖԵՆՈՆԵԻԴ 
BENZOPHENONESԲԵՆԶՈՖԵՆՈՆՆԵՐ
BENZOPYRANSԲԵՆԶՈՊԻՐԱՆՆԵՐ 
BENZOPYRENE HYDROXYLASEԲԵՆԶՈՊԻՐԵՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ 
BENZOPYRENESԲԵՆԶՈՊԻՐԵՆՆԵՐ
BENZOTHIADIAZINESԲԵՆԶՈՏԻԱԴԻԱԶԻՆՆԵՐ
BENZOTHIEPINSԲԵՆԶՈՏԻԵՊԻՆՆԵՐ
BENZOXAZOLESԲԵՆԶՈՔՍԱԶՈԼՆԵՐ
BENZOXEPINSԲԵՆԶՈՔՍԵՊԻՆՆԵՐ
BENZOYL PEROXIDEԳԵՐՕՔՍԻԴ ԲԵՆԶՈԻԼԻ 
BENZOYLARGININE NITROANILIDEԲԵՆԶՈԻԼԱՐԳԻՆԻՆՆԻՏՐՈԱՆԻԼԻԴ
BENZOYLARGININE-2-NAPHTHYLAMIDEԲԵՆԶՈԻԼԱՐԳԻՆԻՆ-2-ՆԱՖԹԻԼԱՄԻԴ 
BENZOYLCHOLINEԲԵՆԶՈԻԼԽՈԼԻՆ
BENZPHETAMINEԲԵՆԶՖԵՏԱՄԻՆ 
BENZTROPINEԲԵՆԶՏՐՈՊԻՆ
BENZYDAMINEԲԵՆԶԻԴԱՄԻՆ
BENZYL ALCOHOLSԲԵՆԶԻԼԱՅԻՆ ՍՊԻՐՏ 
BENZYL COMPOUNDSԲԵՆԶԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BENZYL VIOLOGENԲԵՆԶԻԼԲԻՈԼՈԳԵՆ
BENZYLAMINE OXIDASEԲԵՆԶԻԼԱՄԻՆՕՔՍԻԴԱԶ
BENZYLAMINESԲԵՆԶԻԼԱՄԻՆՆԵՐ 
BENZYLIDENE COMPOUNDSԲԵՆԶԻԼԻԴԵՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BEPHENIUM COMPOUNDSԲԵՖԵՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BEPRIDILԲԵՊՐԻԴԻԼ
BERBERINEԲԵՐԲԵՐԻՆ 
BERBINESԲԵՐԲԻՆՆԵՐ
BEREAVEMENTԿՈՐՈՒՍՏ 
BERIBERIԲԵՐԻ-ԲԵՐԻ 
BERKELIUMԲԵՐԿԵԼԻՈՒՄ
BERLINԲԵՌԼԻՆ 
BERMUDAԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ
BERNARD-SOULIER SYNDROMEԲԵՐՆԱՐ-ՍՈՒԼՅԵԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
BERYLLIOSISԲԵՐԻԼԻՈԶ 
BERYLLIUMԲԵՐԻԼԻՈՒՄ
BETA 2 MICROGLOBULINԲԵՏԱ 2-ՄԻԿՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ
BETA GLOBULINSԲԵՏԱ-ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
BETA RAYSԲԵՏԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ 
BETA RHYTHMԲԵՏԱ-ՌԻԹՄ 
BETA TRACE PROTEINԲԵՏԱ TRACE ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ 
BETA-AMYLASEԲԵՏԱ-ԱՄԻԼԱԶ 
BETA-ENDORPHINԲԵՏԱ-ԷՆԴՈՐՖԻՆ 
BETA-GALACTOSIDASESԲԵՏԱ-ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ 
BETA-GLUCOSIDASESԲԵՏԱ-ԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴԱԶՆԵՐ 
BETAINEԲԵՏԱԻՆ 
BETA-LACTAMASESԲԵՏԱ-ԼԱԿՏԱՄԱԶՆԵՐ
BETAMETHASONEԲԵՏԱՄԵՏԱԶՈՆ 
BETAMETHASONE 17-VALERATEԲԵՏԱՄԵՏԱԶՈՆԻ-17-ՎԱԼԵՐԱՏ 
BETA-N-ACETYLHEXOSAMINIDASEԲԵՏԱ-N-ԱՑԵՏԻԼՀԵՔՍՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ 
BETA-THROMBOGLOBULINԲԵՏԱ-ՏՐՈՄԲՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ
BETAXOLOLԲԵՏԱՔՍՈԼՈԼ
BETAZOLEԲԵՏԱԶՈԼ 
BETHANECHOL COMPOUNDSԲԵՏԱՆԵԽՈԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BETHANIDINEԲԵՏԱՆԻԴԻՆ
BEVERAGESԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ 
BEZAFIBRATEԲԵԶԱՖԻԲՐԱՏ
BEZOARSԲԵԶՈԱՐՆԵՐ 
BHUTANԲՈՒՏԱՆ
BIAS(EPIDEMIOLOGY)ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ 
BIBENZYLSԴԻԲԵՆԶԻԼՆԵՐ 
BIBLEԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ
BIBLIOGRAPHYՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
BIBLIOGRAPHY OF MEDICINEՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
BIBLIOGRAPHY, DESCRIPTIVEՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԿԱՐԱԳՐԱԿԱՆ 
BIBLIOGRAPHY, NATIONALՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
BIBLIOMETRICSԲԻԲԼԻՈՄԵՏՐԻԱ (ՄԱՏԵՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ) 
BIBLIOTHERAPYԳՐՔԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ (ԲԻԲԼԻՈԹԵՐԱՊԻԱ)
BICARBONATESՀԻԴՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏՆԵՐ 
BICUCULLINEԲԻԿՈՒԿՈՒԼԻՆ
BICUSPIDՓՈՔՐ ԱՂՈՐԻՔ 
BIFIDOBACTERIUMԲԻՖԻԴՈԲԱԿՏՐԻԱՆԵՐ 
BIGUANIDESԲԻԳՈՒԱՆԻԴՆԵՐ
BILEԼԵՂԻ
BILE ACIDS AND SALTSԼԵՂԱԹԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԱՂԵՐ 
BILE CANALICULIԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻԿՆԵՐ 
BILE DUCT DISEASESԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BILE DUCT NEOPLASMSԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BILE DUCT OBSTRUCTION, EXTRAHEPATICԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՒՄՆԵՐ ԱՐՏԱԼՅԱՐԴԱՅԻՆ 
BILE DUCTSԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐ 
BILE DUCTS, INTRAHEPATICԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐ ՆԵՐԼՅԱՐԴԱՅԻՆ 
BILE PIGMENTSԼԵՂԱՊԻԳՄԵՆՏՆԵՐ 
BILE REFLUXԼԵՂԱՌԵՖԼՅՈՒՔՍ 
BILIARY ATRESIAԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՏՐԵԶԻԱ  
(ՓԱԿԱՆՑՔՈՒԹՅՈՒՆ)
BILIARY DYSKINESIAԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԴԻՍԿԻՆԵԶԻԱ)
BILIARY FISTULAԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ 
BILIARY TRACTԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐ 
BILIARY TRACT DISEASESԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BILIARY TRACT NEOPLASMSԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BILIARY TRACT SURGERY ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
BILIOPANCREATIC DIVERSIONԼԵՂԻ ԵՎ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ  
ՀՅՈՒԹ, ԱՐՏԱԶԱՏՈՒՄ 
BILIRUBINԲԻԼԻՌՈՒԲԻՆ 
BILIVERDINEԲԻԼԻՎԵՐԴԻՆ 
BINDING SITES, ANTIBODIESՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ ԿԱՊՈՂ 
BINOMINAL DISTRIBUTIONԵՐԿԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ԲԻՆՈՄԻՆԱԼ) ԲԱՇԽՈՒՄ 
BIOBIBLIOGRAPHYԲԻՈԲԻԲԼԻՈԳՐԱՖԻԱ  
(ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
BIOCHEMICAL PHENOMENA (NON MESH)ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ (ԱՐՏ)
BIOCHEMICAL PHENOMENA, METHABOLISM, NUTRITION (NON MESH)ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ,  
ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,  
ՍՆՈՒՑՈՒՄ (ԱՐՏ)
BIOCOMPATIBLE MATERIALSԿԵՆՍԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐ 
BIODEGRADATIONԿԵՆՍԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
BIOELECTRIC ENERGY SOURCESԿԵՆՍԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
BIOETHICSԿԵՆՍԱԷԹԻԿԱ
BIOFEEDBACK (PSYCHOLOGY)ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ (ՀՈԳԵԲ)
BIOFLAVONOIDSԿԵՆՍԱՖԼԱՎՈՆՈԻԴՆԵՐ 
BIOGENESISԲԻՈԳԵՆԵԶ (ԿԵՆՍԱՍԵՐՈՒՄ) 
BIOGENIC AMINESԲԻՈԳԵՆ (ԿԵՆՍԱԾԻՆ) ԱՄԻՆՆԵՐ
BIOGENIC MONOAMINESԲԻՈԳԵՆ ՄՈՆՈԱՄԻՆՆԵՐ 
BIOGENIC POLYAMINESԲԻՈԳԵՆ ՊՈԼԻԱՄԻՆՆԵՐ 
BIOGRAPHYԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
BIOLOGICAL ASSAYԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁ
BIOLOGICAL AVAILABILITYԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄ 
BIOLOGICAL CLOCKSԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԻԹՄԵՐ 
BIOLOGICAL DRESSINGSԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՐԱԿԱՊԵՐ 
BIOLOGICAL FACTORSԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
BIOLOGICAL MARKERSԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԻՉՆԵՐ (ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ) 
BIOLOGICAL PHENOMENA (NON MESH)ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆՆԵՐ (ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ) (ԱՐՏ)
BIOLOGICAL PHENOMENA, CELL PHYSIOLOGY, IMMUNITY (NON MESH)ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆՆԵՐ (ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ), ԲՋՋԱՅԻՆ  
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ (ԱՐՏ)
BIOLOGICAL PRODUCTSԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ
BIOLOGICAL PSYCHIATRYԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
BIOLOGICAL RESPONSE MODIFIERSԿԵՆՍԱՄՈԴՈՒԼՅԱՏՈՐՆԵՐ 
BIOLOGICAL SCIENCES (NON MESH)ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
BIOLOGICAL THERAPY (NON MESH)ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ (ԱՐՏ)
BIOLOGICAL TRANSPORTԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ (ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ)
BIOLOGICAL TRANSPORT, ACTIVEԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ (ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ) ԱԿՏԻՎ (ԳՈՐԾՈՒՆ) 
BIOLOGICAL WARFAREԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ
BIOLOGYԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
BIOMECHANICSԿԵՆՍԱՄԵԽԱՆԻԿԱ 
BIOMEDICAL AND DENTAL MATERIALS (NON MESH)ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՏԱՄՆԱՊՐՈԹԵԶԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ  (ԱՐՏ)
BIOMEDICAL ENGINEERINGԿԵՆՍԱԻՆԺԵՆԵՐԻԱ (ԲԻՈԻՆԺԵՆԵՐԻԱ) 
BIOMETRYԿԵՆՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
BIONICSԲԻՈՆԻԿԱ 
BIOPHARMACEUTICSԿԵՆՍԱԴԵՂԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
BIOPHYSICSԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ
BIOPOLYMERSԿԵՆՍԱՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ  
(ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐ)
BIOPROSTHESISԿԵՆՍԱՊՐՈԹԵԶՆԵՐ 
BIOPSYԲԻՈՊՍԻԱ (ԿԵՆՍԱԶՆՆՈՒՄ)
BIOPSY, NEEDLEԲԻՈՊՍԻԱ ԱՍԵՂՈՎ
BIOPTERINԲԻՈՊՏԵՐԻՆ (ԿԵՆՍԱԶՆՆԻՉ)
BIOSENSORSԿԵՆՍԱԶԳԱՑՈՂՆԵՐ 
BIOTECHNOLOGYԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
BIOTINԲԻՈՏԻՆ 
BIOTRANSFORMATIONԿԵՆՍԱՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
BIPERIDENԲԻՊԵՐԻԴԵՆ
BIPHENYL COMPOUNDSԲԻՖԵՆԻԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BIPOLAR DISORDERԵՐԿԲԵՎԵՌ ՀՈՒԶՈՒՄՆԱՎՈՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
BIRD DISEASESԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BIRDSԹՌՉՈՒՆՆԵՐ
BIREFRINGENCEԿՐԿՆԱԿԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԵԿՈՒՄ 
BIRTH INTERVALSԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԸՆԴՄԻՋՈՒՄՆԵՐ  
ԾՆՆՈՒՆԴՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
BIRTH ORDERԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ , 
ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
BIRTH RATEԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
BIRTH WEIGHTՆՈՐԱԾՆԻ ՄԱՐՄՆԻ ԶԱՆԳՎԱԾ 
BIS (CHLOROMETHYL) ETHERԲԻՍ-ՔԼՈՐՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ 
BISACODYLԲԻՍԱԿՈԴԻԼ 
BISEXUALITYԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ
BISHYDROXYCOUMARINԴԻԿՈՒՄԱՐԻՆ 
BISMUTHՎԻՍՄՈՒՏ
BISPHOSPHOGLYCERATE MUTASEԲԻՍՖՈՍՖՈԳԼԻՑԵՐՈՄՈՒՏԱԶ 
BICYCLO COMPOUNDSԵՐԿՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԾՎԱԾՔԻ ՈՒԺ 
BITES AND STINGS ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ ԵՎ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 
BITES,HUMAN ԽԱՅԹՈՑ ՄԱՐԴՈՒ 
BITHIONOLԲԻՏԻՈՆՈԼ
BIUREASՀԻԴՐԱԶՈԴԻԿԱՐԲՈՆԱՄԻԴՆԵՐ
BIURETԲԻՈՒՐԵՏ 
BIURET REACTIONԲԻՈՒՐԵՏԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱ
BK VIRUSՀԱՐՈՒՑԻՉ BK
BLACKSՆԵԳՐԵՐ 
BLACKWATER FEVERՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶԱՅԻՆ ՏԵՆԴ
BLADDERՄԻԶԱՊԱՐԿ 
BLADDER CALCULIՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՔԱՐԵՐ
BLADDER DISEASESՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BLADDER EXSTROPHYՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԱՐՏԱՇՐՋՈՒՄ
BLADDER FISTULAՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԽՈՒՂԱԿ 
BLADDER NECK OBSTRUCTIONՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
BLADDER NEOPLASMSՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BLADDER, NEUROGENICՄԻԶԱՐԳԱԿՄԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
BLADE IMPLANTATIONԹԻԹԵՂԻԿՆԵՐ ՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
BLAST CRISISԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ԿՐԻԶ
BLAST INJURIESԿՈՆՏՈՒԶԻԱ (ՍԱԼՋԱՐԴ) 
BLASTOCLADIELLAԲԼԱՍՏՈԿԼԱԴԻԵԼԱ 
BLASTOCYSTԲԼԱՍՏՈՑԻՍՏԱ 
BLASTODERMԲԼԱՍՏՈԴԵՐՄԱ (ԾԼԱՄԱՇԿ)
BLASTOMERESԲԼԱՍՏՈՄԵՐՆԵՐ (ԾԼԱՄԱՍԵՐ) 
BLASTOMYCESԲԼԱՍՏՈՄԻՑԵՏՆԵՐ
BLASTOMYCOSISԲԼԱՍՏՈՄԻԿՈԶ (ԾԼԱՍՈՒՆԿ) 
BLEEDING TIMEԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
BLEOMYCINSԲԼԵՈՄԻՑԻՆՆԵՐ
BLEPHARITISԲԼԵՖԱՐԻՏ (ԿՈՊԱԲՈՐԲ)
BLEPHAROPTOSISԲԼԵՖԱՐՈՊՏՈԶ (ԿՈՊԻ ԻՋԵՑՈՒՄ) 
BLEPHAROSPASMԲԼԵՖԱՐՈՍՊԱԶՄ (ԿՈՊԱԿԾԿՈՒՄ)
BLINKINGԹԱՐԹՈՒՄ 
BLISTERԲՇՏԻԿ (ՄԱՇԿԻ ՎՐԱ)
BLOODԱՐՅՈՒՆ
BLOOD BACTERICIDAL ACTIVITYԱՐՅԱՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՍՊԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ (ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)
BLOOD BANKSԱՐՅԱՆ ԲԱՆԿԵՐ
BLOOD CELL COUNTԱՐՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄ 
BLOOD CELLSԱՐՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
BLOOD CHEMICAL ANALYSISԱՐՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆԱԼԻԶ)
BLOOD CIRCULATIONԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
BLOOD CIRCULATION TIMEԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ)
BLOOD COMPONENT REMOVALԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ՀԱՆՈՒՄԸ 
BLOOD DONORSԴՈՆՈՐՆԵՐ ԱՐՅԱՆ 
BLOOD FLOWԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՔԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ
BLOOD GAS ANALYSISԱՐՅԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶ
BLOOD GAS MONITORING, TRANSCUTANEOUSԱՐՅԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՄԱՇԿԻ ՄԻՋՈՎ 
BLOOD GROUP INCOMPATIBILITYԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
BLOOD GROUPING AND CROSSMATCHINGԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ ԽԱՉԱՁԵՎ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
BLOOD GROUPSԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ 
BLOOD PHYSIOLOGY (NON MESH)ԱՐՅՈՒՆ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ)  (ԱՐՏ)
BLOOD PLATELET DISORDERSՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ 
BLOOD PRESERVATIONԱՐՅՈՒՆ, ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ
BLOOD PRESSUREԱՐՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄ 
BLOOD PRESSURE DETERMINATIONԱՐՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄ, ՈՐՈՇՈՒՄԸ (ՉԱՓՈՒՄԸ)
BLOOD PRESSURE MONITORSԱՐՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՈՆԻՏՈՐՆԵՐ 
BLOOD PROTEIN DISORDERSԱՐՅԱՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
BLOOD PROTEIN ELECTROPHORESISԱՐՅԱՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ 
BLOOD PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԱՐՅԱՆ 
BLOOD SEDIMENTATION ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ՆՍՏԵՑՈՒՄ 
BLOOD STAINSԱՐՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐ
BLOOD SUBSTITUTESԱՐՅԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐ 
BLOOD TRANSFUSION ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ 
BLOOD TRANSFUSION, INTRAUTERINE ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ 
BLOOD TRANSFUSION, AUTOLOGOUSԱՐՅԱՆ ԻՆՔՆԱՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ 
BLOOD UREA NITROGENԱՐՅԱՆ ՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ԱԶՈՏ 
BLOOD VESSEL PROSTHESISԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ 
BLOOD VESSELSԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐ 
BLOOD VISCOSITYԱՐՅԱՆ ՄԱԾՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ 
BLOOD VOLUMEԱՐՅԱՆ ԾԱՎԱԼ
BLOOD VOLUME DETERMINATIONԱՐՅԱՆ ԾԱՎԱԼ, ՈՐՈՇՈՒՄԸ
BLOOD-BRAIN BARRIERԱՐՅՈՒՆԱ-ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇ 
BLOODLETTINGԱՐՅԱՆ ԲԱՑ ԹՈՂՈՒՄ 
BLOOD-RETINAL BARRIERԱՐՅՈՒՆԱ-ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇ
BLOOD-TESTIS BARRIERԱՐՅՈՒՆԱ-ԱՄՈՐՁԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇ
BLOOM SYNDROMEԲԼՈՒՄԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
BLOTTING, NORTHERNԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ 
BLOTTING, SOUTHERNԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ 
BLOTTING,WESTERNԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ 
BLUE CROSSԿԱՊՈՒՅՏ ԽԱՉ (ԱՄՆ)
BLUE SHIELDԿԱՊՈՒՅՏ ՎԱՀԱՆ (ԱՄՆ)
BLUSHINGԿԱՐՄՐԵԼ ԱՄՈԹԻՑ 
B-LYMPHOCYTESԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ-B 
BODY BURDENԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՄՆԻ 
BODY COMPOSITIONՄԱՐՄՆԻ ԿԱԶՄԸ
BODY CONSTITUTIONՄԱՐՄՆԱԿԱԶՄՎԱԾՔ (ԿՈՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱ ՄԱՐՄՆԻ) 
BODY FLUID COMPARTMENTSՄԱՐՄՆԻ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ, ԿԱԶՄՈՂՆԵՐ 
BODY FLUIDSՄԱՐՄՆԻ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ 
BODY HEIGHTՄԱՐՄՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
BODY IMAGEՄԱՐՄՆԻ ՍԽԵՄԱ 
BODY MASS INDEXՄԱՐՄՆԻ ՔԱՇԸ, ՑՈՒՑԱՆԻՇ 
BODY REGIONS (NON MESH)ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԵՐ ( ԱՐՏ)
BODY SURFACE AREAՄԱՐՄՆԻ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ
BODY TEMPERATUREՄԱՐՄՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ 
BODY TEMPERATURE CHANGES ՄԱՐՄՆԻ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
BODY TEMPERATURE ՄԱՐՄՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ  
REGULATION(ՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ) 
BODY WATERՋՈՒՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ 
BODY WEIGHTՄԱՐՄՆԻ ՔԱՇԸ 
BODY WEIGHT AND MEASURES (NON MESH)ՄԱՐՄՆԻ ՔԱՇԸ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄԸ (ԱՐՏ)
BODY WEIGHT CHANGES (NON MESH)ՄԱՐՄՆԻ ՔԱՇԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
BOLIVIAԲՈԼԻՎԻԱ
BOMBESINԲՈՄԲԵԶԻՆ
BONDING,HUMAN-PETԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ''ՄԱՐԴ - ԿԵՆԴԱՆԻ'' 
BONE AND BONESՈՍԿՐ ԵՎ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐ 
BONE CEMENTSՈՍԿՐԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՆԵՐ (ՑԵՄԵՆՏՆԵՐ) 
BONE CONDUCTIONՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
BONE CYSTSՈՍԿՐԻ ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔ (ԿԻՍՏԱ)
BONE DENSITYՈՍԿՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ 
BONE DEVELOPMENTՈՍԿՐԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
BONE DISEASESՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BONE DISEASES, DEVELOPMENTALՈՍԿՐԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BONE DISEASES, INFECTIOUS (NON MESH)ՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐԱԿԻՉ (ԱՐՏ)
BONE LENGTHENINGՈՍԿՐԻ ԵՐԿԱՐԱՑՈՒՄ 
BONE MARROWՈՍԿՐԱԾՈՒԾ 
BONE MARROW CELLS (NON MESH)ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ԲՋԻՋՆԵՐ (ԱՐՏ)
BONE MARROW DISEASESՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BONE MARROW EXAMINATIONՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
BONE MARROW TRANSPLANTATIONՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ 
BONE MATRIXՈՍԿՐԻ ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ 
BONE NAILSՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ՄԵԽԵՐ (ՈՍԿՐԱՅԻՆ ԿԱՐ)
BONE NEOPLASMSՈՍԿՐԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BONE PLATESՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ԹԻԹԵՂՆԵՐ 
BONE REGENERATIONՈՍԿՐԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 
BONE RESORPTIONՈՍԿՐԻ ՌԵԶՈՐԲՑԻԱ (ՎԵՐԱԴՐՈՒՄ)
BONE SCREWՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐ (ՈՍԿՐԱՅԻՆ ԿԱՐ)
BONE TRANSPLANTATIONՈՍԿՐԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ 
BONE WIRESՈՍԿՐԻ ՍԻՆԹԵԶ, ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ 
BONE, DISEASES ENDOCRINE (NON MESH)ՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
BONE, DISEASES METABOLICՈՍԿՐԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ 
BONGKREKIC ACIDԲՈՆԳԿՐԵԿՈՎՅԱՆ ԹԹՈՒ 
BONNEVIE-ULLRICH SYNDROMEԲՈՆԵՎԻ-ՈՒԼՐԵԽԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
BOOK INDUSTRYՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
BOOKBINDINGԿԱԶՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ 
BOOKPLATESԷՔՍԼԻԲՐԻՍՆԵՐ
BORANESԲՈՐԱՆՆԵՐ 
BORATESԲՈՐԱՏՆԵՐ 
BORDER DISEASEԲՈՐԴԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
BORDERLINE PERSONALITY DISORDERՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
BORDETELLAԲՈՐԴԵՏԵԼՆԵՐ 
BORDETELLA INFECTIONSԲՈՐԴԵՏԵԼԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
BORDETELLA PERTUSSISԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶԻ ՑՈՒՊԻԿ 
BORIC ACIDSԲՈՐԱԹԹՈՒՆԵՐ
BORINIC ACIDSԲՈՐԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
BORNA DISEASEԲՈՐՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
BORNA DISEASE VIRUSԲՈՐՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
BORNANESԲՈՐՆԱՆՆԵՐ 
BORNEOԲՈՐՆԵՈ
BOROHYDRIDESԲՈՐՀԻԴՐԻԴՆԵՐ 
BORONԲՈՐ
BORON COMPOUNDSԲՈՐԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BORONIC ACIDSԲՈՐՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
BORRELIAԲՈՐԵԼԻԱՆԵՐ 
BORRELIA INFECTIONSԲՈՐԵԼԻՈԶՆԵՐ 
BOSTONԲՈՍՏՈՆ
BOTANYԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
BOTILE FEEDINGՍՆՈՒՑՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
BOTSWANAԲՈՏՍՎԱՆԱ
BOTULINUM ANTITOXINԲՈՏՈՒԼԻՆԱՅԻՆ ՀԱԿԱԹՈՒՅՆ
BOTULINUM TOXINSԲՈՏՈՒԼԻՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅՆԵՐ 
BOTULISMԲՈՏՈՒԼԻԶՄ 
BOUNDING, DENTALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿՊՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
BOUTONNEUSE FEVERՌԻԿԿԵՏՍԻՈԶ ՏԶԱՅԻՆ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ 
BOVINE LEUKEMIA VIRUSԼԵՅԿՈԶ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
BOVINE ULCERATIVE ԽՈՑԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ԿՈՎԵՐԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
BOVINE VIRUS DIARRHEA-MUCOSAL DISEASEՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՓՈՐԼՈՒԾ (ԴԻԱՐԵԱ) ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 
BOWEN'S DISEASEԲՈՈՒԵՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
BOXINGԲՈՔՍ (ԲՈՒԺՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆ)
BRACESՏԱԲԱՏԱՁԻԳՆԵՐ
BRACHIAL ARTERYԲԱԶԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
BRACHIAL PLEXUSԲԱԶԿԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
BRACHYTHERAPYՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՏՖՈԿՈՒՍԱՅԻՆ 
BRADYCARDIAԲՐԱԴԻԿԱՐԴԻԱ
BRADYKININԲՐԱԴԻԿԻՆԻՆ
BRAINԳԼԽՈՒՂԵՂ
BRAIN ABSCESSԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ 
BRAIN CHEMISTRYԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՔԻՄԻԱ 
BRAIN CONCUSSIONԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՑՆՑՈՒՄ
BRAIN DAMAGE, CHRONICԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ
BRAIN DEATHԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՄԱՀ
BRAIN DISEASESԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BRAIN DISEASES, METABOLICԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ
BRAIN EDEMAԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՅՏՈՒՑ 
BRAIN INJURIESԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
BRAIN NEOPLASMSԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BRAIN STEMՈՒՂԵՂԻ ՑՈՂԱՆ
BRANCHIAL REGIONԽՌԻԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 
BRANCHIOMAԲՐԱՆԽԻՈՄԱ (ԽՌԻԿՈՒՌՈՒՑՔ) 
BRASSICAԽԱՉԱԾԱՂԿԱՎՈՐՆԵՐ 
BRAZILԲՐԱԶԻԼԻԱ
BREADՀԱՑ
BREASTԿՐԾՔԱԳԵՂՁ 
BREAST DISEASESԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BREAST FEEDINGԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐԵԼԸ 
BREAST NEOPLASMSԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BREATH TESTSՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ 
BREATHING EXERCISESՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
BREECH PREZENTATIONՀԵՏՈՒՅՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ
BREEDINGԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲՈՒԾՈՒՄ 
BRENNER TUMORԲՐԵՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ 
BRETYLIUM COMPOUNDSԲՐԵՏԻԼԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BRETYLIUM TOSYLATEԲՐԵՏԻԼԻՈՒՄԻ ՏՈԶԻԼԱՏ (ՆՇԻԿԱԲՈՐԲ)
BRIDGED COMPOUNDSԿԱՄՐՋԻԿԱՅԻՆ ԿԱՊ, ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BRILL'S DISEASEԲՐԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
BRINOLASEԲՐԻՆՈԼԱԶ 
BRITH INJURIESԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
BRITISH COLUMBIAԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ
BROADSIDESՊԼԱԿԱՏՆԵՐ
BROCHOGRAPHYԲՐՈՆԽԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
BROCRESINEԲՐՈԿՐԵԶԻՆ
BROMATESԲՐՈՄԱՏՆԵՐ 
BROMAZEPAMԲՐՈՄԱԶԵՊԱՄ 
BROMCRESOL GREENԲՐՈՄԿՐԵԶՈԼ ԿԱՆԱՉ 
BROMCRESOL PURPLEԲՐՈՄԿՐԵԶՈԼ ԾԻՐԱՆԱԳՈՒՅՆ (ՊՈՒՐՊՈՒՐԱՅԻՆ) 
BROMELAINSԲՐՈՄԵԼԱԻՆՆԵՐ 
BROMHEXINEԲՐՈՄՀԵՔՍԻՆ
BROMIDESԲՐՈՄԻԴՆԵՐ 
BROMINEԲՐՈՄ
BROMINE RADIOISOTOPESԲՐՈՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
BROMISOVALUMԲՐՈՄԻԶՈՎԱԼ 
BROMOBENZENESԲՐՈՄԲԵՆԶՈԼՆԵՐ
BROMOBENZOATESԲՐՈՄԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
BROMOCRIPTINEԲՐՈՄՈԿՐԻՊՏԻՆ 
BROMODEOXYCYTIDINEԲՐՈՄԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ
BROMODEOXYURIDINEԲՐՈՄԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ 
BROMOSUCCINIMIDEԲՐՈՄՍՈՒԿԿՑԻՆԻՄԻԴ 
BROMOTRICHLOROMETHANEԲՐՈՄՏՐԻՔԼՈՐՄԵԹԱՆ 
BROMOURACILԲՐՈՄՈՒՐԱՑԻԼ
BROMPHENIRAMINEԲՐՈՄՖԵՆԻՐԱՄԻՆ 
BROMPHENOL BLUEԲՐՈՄՖԵՆՈԼԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ
BROMTHYMOL BLUEԲՐՈՄԹԻՄՈԼԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ 
BRONCHIԲՐՈՆԽՆԵՐ 
BRONCHIAL ARTERIESԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
BRONCHIAL CYSTԲՐՈՆԽԱԾԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
BRONCHIAL DISEASEԲՐՈՆԽՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BRONCHIAL FISTULAԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ 
BRONCHIAL NEOPLASMSԲՐՈՆԽՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
BRONCHIAL PROVOCATION TESTSԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ՊՐՈՎՈԿԱՑԻՈՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ 
BRONCHIECTASISԲՐՈՆԽՈԷԿՏԱԶԻԱ
BRONCHIOLITISԲՐՈՆԽԻՈԼԻՏ 
BRONCHIOLITIS OBLITERANSԲՐՈՆԽԻՈԼԻՏ ԽՑԱՆՈՂ 
BRONCHIOLITIS, VIRALԲՐՈՆԽԻՈԼԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ
BRONCHITISԲՐՈՆԽԱԲՈՐԲ
BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUIDԲՐՈՆԽԱԼՎԵՈԼՅԱՐ ԼՎԱՑՈՂ ՀԵՂՈՒԿ 
BRONCHODILATOR AGENTSԲՐՈՆԽԱԼԱՅՆԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
BRONCHOPNEUMONIAԲՐՈՆԽԱԹՈՔԱԲՈՐԲ
BRONCHOPULMONARY DYSPLASIAԲՐՈՆԽԱԹՈՔԱՅԻՆ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ (ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
BRONCHOPULMONARY SEQUESTRATIONԲՐՈՆԽԱԹՈՔԱՅԻՆ ԲԵԿՈՐԱՆՋԱՏՈՒՄ (ՍԵԿՎԵՍՏՐԱՑԻԱ) 
BRONCHOSCOPYԲՐՈՆԽԱԴԻՏՈՒՄ 
BRONCHOSPIROMETRYԲՐՈՆԽՈՍՊԻՐՈՄԵՏՐԻԱ (ԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԱՉԱՓՈՒՄ)
BROWN FATԳՈՐՇ ՃԱՐՊ 
BRUCELLAԲՐՈՒՑԵԼԱՆԵՐ 
BRUCELLA VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶԱՅԻՆ 
BRUCELLOSISԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶ 
BRUCELLOSIS, BOVINEԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶ ԿՈՎԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 
BRUCINEԲՐՈՒՑԻՆ 
BRUGIAԲՐՈՒԳԻԱ
BRUNEIԲՐՈՒՆԵՅ
BRUNNER'S GLANDSԲՐՈՒՆԵՐՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ 
BRUXISMԲՐՈՒԿՍԻԶՄ 
BRYOZOAՄԱՄՌԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ 
BUCOLOMEԲՈՒԿՈԼՈՄ
BUCRYLATEԲՈՒԿՐԻԼԱՏ
BICYCLINGՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏ
BUDDHISMԲՈՒԴՀԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԲՈՒԴԴԻԶՄ)
BUDGETSԲՅՈՒՋԵՆԵՐ
BUFANOLIDESԲՈՒՖԱՆՈԼԻԴՆԵՐ
BUFEXAMACԲՈՒՖԵՔՍԱՄԱԿ
BUFFALOESԳՈՄԵՇՆԵՐ
BUFFERSԲՈՒՖԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
BUFO ARENARUMԴՈԴՈՂ ԱՎԱԶԱՅԻՆ 
BUFO BUFOԴՈԴՈՂ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ 
BUFO MARINUSԴՈԴՈՂ ԾՈՎԱՅԻՆ 
BUFONIDAEԴՈԴՈՂՆԵՐ 
BUFORMINԲՈՒՖՈՐՄԻՆ 
BUFOTENINԲՈՒՖՈՏԵՆԻՆ 
BUILDING CODES ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐ
BULBOCAPNINEԲՈՒԼԲՈԿԱՊՆԻՆ
BULBOURETHRAL GLANDSԿՈՃՂԵԶԱՅԻՆ (ԲՈՒԼԲԱՐ) ԳԵՂՁԵՐ 
BULGARIAԲՈՒԼՂԱՐԻԱ
BULIMIAԲՈՒԼԻՄԻԱ (ԳԱՅԼԻ ԱԽՈՐԺԱԿ)
BUMETANIDEԲՈՒՄԵՏԱՆԻԴ
BUNAFTINEԲՈՒՆԱՖՏԻՆ 
BUNDLE OF HISՀԻՍԻ ԽՈՒՐՁ 
BUNDLE-BRANCH BLOCKՀԻՍԻ ԽՐՁԻ ՈՏԻԿՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱԴԱ (ՊԱՇՏՈՒՄ) 
BUNGAROTOXINSԲՈՒՆԳԱՐՈԹՈՒՅՆԵՐ
BUNITROLOLԲՈՒՆԻՏՐՈԼՈԼ 
BUNYAMWERA GROUP VIRUSESԲՈՒՆԻԱՄՎԵՐԻ ԽՄԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
BUNYAVIRIDAEԲՈՒՆԻԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
BUNYAVIRUS INFECTIONSԲՈՒՆԻԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
BUPIVACAINEԲՈՒՊԻՎԱԿԱԻՆ
BUPRANOLOLԲՈՒՊՐԱՆՈԼՈԼ
BUPRENORPHINEԲՈՒՊՐԵՆՈՐՖԻՆ
BURIALԹԱՂՈՒՄ
BURIMAMIDEԲՈՒՐԻՄԱՄԻԴ
BURKINA FASOԲՈՒՐԿԻՆԱ ՖԱՍՈ 
BURKITT'S LYMPHOMAԲԵՐԿԻՏԻ ԼԻՄՖՈՄԱ (ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ) 
BURN UNITSԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ 
BURNOUT, PROFESSIONAL ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՐԵՆ ԻՐԵՆ ՍՊԱՌԱԾ 
BURNSԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ 
BURNS, CHEMICALԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
BURNS, ELECTRICԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 
BURNS, INHALATIONԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ) 
BURSA OF FABRICIUSՖԱԲՐԻՑԻՈՒՍԻ ՊԱՐԿ 
BURSA, SINOVIAL
BURSITISԲՈՒՐՍԻՏ
BURUNDIԲՈՒՐԱՆԴԻ
BUSERELIN ACETATEԲՈՒԶԵՐԵԼԻՆԻ ԱՑԵՏԱՏ 
BUSPIRONEԲՈՒՍՊԻՐՈՆ
BUSULFANԲՈՒՍՈՒԼՖԱՆ
BUTACLAMOLԲՈՒՏԱԿԼԱՄՈԼ
BUTADIENESԲՈՒՏԱԴԻԵՆՆԵՐ
BUTALAMINEԲՈՒՏԱԼԱՄԻՆ
BUTANEDIOLSԲՈՒՏԱՆԴԻՈԼՆԵՐ 
BUTANESԲՈՒՏԱՆՆԵՐ 
BUTANONESԲՈՒՏԱՆՈՆՆԵՐ
BUTAPERAZINEԲՈՒՏԱՊԵՐԱԶԻՆ 
BUTIROSINSԲՈՒՏԻՐՈԶԻՆՆԵՐ
BUTORPHANOLԲՈՒՏՈՐՖԱՆՈԼ
BUTOXAMINEԲՈՒՏՈՔՍԱՄԻՆ
BUTTERԿԱՐԱԳ
BUTTERFLIESԹԻԹԵՌՆԵՐ
BUTTOCKSՆՍՏԱՏԵՂ, ՀԵՏՈՒՅՔ 
BUTYLAMINESԲՈՒՏԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
BUTYLATED HYDROXYANISOLEԲՈՒՏԻԼԱՑՎԱԾ ՕՔՍԻԱՆԻԶՈԼ 
BUTYLATED HYDROXYTOLUENEԲՈՒՏԻԼՀԻԴՐՕՔՍԻՏՈԼՈՒՈԼ 
BUTYLHYDROXYBUTYLNITROSAMINEԲՈՒՏԻԼՀԻԴՐՕՔՍԻԲՈՒՏԻԼՆԻՏՐՈԶԱՄԻՆ
BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDEԲՈՒՍԿՈՊԱՆ 
BUTYRATESԲՈՒՏԻՐԱՏՆԵՐ
BUTYRIC ACIDSԿԱՐԱԳԱԹԹՈՒՆԵՐ 
BUTYROPHENONE TRANQUILIZERSՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ, ԲՈՒՏԻՐՈՖԵՆՈԼԻ ԱԾԱՆՑԻԱԼՆԵՐ 
BUTYROPHENONESԲՈՒՏԻՐՈՖԵՆՈՆՆԵՐ
BUTYRYLCHOLINESTERASEԲՈՒՏԻՐԻԼԽՈԼԻՆԷՍՏԵՐԱԶ
BUTYRYLTHIOCHOLINEԲՈՒՏԻՐԻԼՏԻՈԽՈԼԻՆ
BYSSINOSISԲԻՍԻՆՈԶ