Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
DACARBAZINEԴԱԿԱՐԲԱԶԻՆ 
DACRYOCYSTITISԴԱԿՐԻՈՑԻՍՏԻՏ (ԱՐՑՈՒՆՔԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
DACRYOCYSTORHINOSTOMYԴԱԿՐԻՈՐԻՆՈՑԻՍՏՈՄԻԱ (ԱՐՑՈՒՆՔԱՔԹԱԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄ) 
DACTINOMYCIN ԴԱԿՏԻՆՈՄԻՑԻՆ 
DAGESTANԴԱՂՍՏԱՆ 
DAIRY PRODUCTSԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐ
DAIRYINGԿԱԹՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
D-AMINO ACID OXIDASEՕՔՍԻԴԱԶ D-ԱՄԻՆՈԹԹՈՒ 
DANAZOL ԴԱՆԱԶՈԼ 
DANCE THERAPYՊԱՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲՈՒԺՈՒՄ
DANCINGՊԱՐԵՐ
DANDY-WALKERԴԵՆԴԻ-ՈՒՈԿԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
DANGEROUS BEHAVIORՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎԱՐՔԱԳԻԾ 
DANSYL COMPOUNDSԴԱՆՍԻԼՅԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
DANTROLENEԴԱՆՏՐՈԼԵՆ 
DAPHNIAԴԱՖՆԻԱ 
DAPSONEԴԱՊՍՈՆ 
DARK ADAPTATIONՀԱՐՄԱՐԱԿՈՒՄ (ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ) ՄԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
DARKNESSՄԹՈՒԹՅՈՒՆ
DATA COLLECTIONՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ 
DATA DISPLAYԴԻՍՊԼԵՅ 
DATAPHONEՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀՈՂՈՐԴՈՒՄ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
DATA INTERPRETATIONՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 
DAUNORUBICINԴԱՈՒՆՈՄԻՑԻՆ 
DAY CAREՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔ 
DDDԴԻՔԼՈՐԴԻՖԵՆԻԼԴԻՔԼՈՐԷԹԱՆ 
DDEԴԻՔԼՈՐԴԻՖԵՆԻԼԷԹԱՆ 
DDTԴԴՏ 
DE LANGE'S SYNDROMEԴԷ ԼԱՆԳԵԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
DEAE-DEXTRANԴԵԱԵ-ԴԵՔՍՏՐԱՆ 
DEAFNESSԽԼՈՒԹՅՈՒՆ 
DEAFNESS, SUDDENԽԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ 
DEALKYLATIONԱՊԱԱԼԿԻԼԱՑՈՒՄ 
DEAMINATIONԴԵԶԱՄԻՆԱՑՈՒՄ 
DEANOLԴԵԱՆՈԼ 
DEATHՄԱՀ 
DEATH, SUDDENՄԱՀ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ (ՌԵԱՆԻՄԱՑԻԱ) 
DEBRIDEMENTՎԵՐՔԵՐ, ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 
DEBRISOQUINԴԵԲՐԻԶՈԽԻՆ 
DECALCIFICATION TECHNIQUEԴԵԿԱԼՑԻՆԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴ 
DECALCIFICATION, PATHOLOGICԴԵԿԱԼՑԻՖԻԿԱՑԻԱ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ 
DECAMETHONIUM COMPOUNDSԴԵԿԱՄԵՏՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DECANOIC ACIDSԴԵԿԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
DECARBOXYLATIONԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱՑՈՒՄ 
DECEREBRATE STATEՈՒՂԵՂԱԶԵՐԾՎԱԾ ՎԻՃԱԿ 
DECIDUAԴԵՑԻԴՈՒԱԼ (ԸՆԿԵՑԻԿ) ԹԱՂԱՆԹ 
DECISION MAKINGՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ 
DECISION MAKING,COMPUTER-ASSISTEDՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ
DECISION MAKING,ORGANIZATIONALՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
DECISION SUPPORT SYSTEMS,MANAGEMENTՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՍԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
DECISION SUPPORT TECHNIQUESՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ, ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
DECISION THEORYԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
DECOMPRESSIONԱՊԱՍԵՂՄՈՒՄ (ԴԵԿՈՄՊՐԵՍԻԱ) 
DECOMPRESSION SICKNESSԴԵԿՈՄՊՐԵՍԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
DECONTAMINATIONՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ 
DECOQUINATEԴԵԿՈԽԻՆԱՏ 
DECUBITUS ULCERՊԱՌԿԵԼԱԽՈՑ
DEDUCTIBLES AND COINSURANCEԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ, ԶԵՂՉ 
ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ (ԱՄՆ)
DEERԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ 
DEETԴԻՏ
DEFECATIONԴԵՖԵԿԱՑԻԱ (ԿՂԱՆՔ, ԿՂԵԼԸ) 
DEFECTIVE VIRUSESԴԵՖԵԿՏԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
DEFENSE MECHANISMSՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
DEFENSIVE MEDICINEԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
DEFEROXAMINEԴԵՖԵՐՕՔՍԱՄԻՆ 
DEFICIENCY DISEASESԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
DEFOLIANTS, CHEMICALԴԵՖՈԼԻԱՆՏՆԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
DEGLUTITIONԿԼՈՒՄ
DEGLUTITION DISORDERSԿԼՈՒՄ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
DEHYDRATIONՋՐԱԶՐԿՈՒՄ 
DEHYDROASCORBATASEԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԱՏԱԶ 
DEHYDROASCORBIC ACIDԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
DEHYDROCHOLESTEROLSԴԵՀԻԴՐՈԽՈԼԵՍՏԵՐՈԼՆԵՐ
DEHYDROCHOLIC ACIDԴԵՀԻԴՐՈԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
DEHYDROEMETINEԴԵՀԻԴՐՈԷՄԻՏԻՆ 
DEHYDROEPIANDROSTERONEԴԵՀԻԴՐՈԷՊԻԱՆԴՐՈՍՏԵՐՈՆ 
DEINSTITUTIONALIZATIONՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԱՎԱՐՏՈՒՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 
DEITERS NUCLEUSԴԵՅՏԵՐՍԻ ԿՈՐԻԶ 
DEJA VU ԴԵԺԱ ՎՅՈՒ ( ԱՐԴԵՆ ՏԵՍԱԾ ՊԱՏՐԱՆՔ)
DELAWAREԴԵԼԱՎԵՐ 
DELAYED-ACTION PREPARATIONSԴԱՆԴԱՂ ԱԶԴՈՂ ՊՐԵՊԱՐԱՏՆԵՐ 
DELIRIUM ԴԵԼԻՐԻՈՒՄ 
DELIVERYԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
DELIVERY OF HEALTH CAREԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
DELIVERY ROOMԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ 
DELPHI TECHNICՄԵԹՈԴ ԴԵԼՖԻ
DELTA AGENTԴԵԼՏԱ ԱԳԵՆՏ (ԱԶԴԱԿ) 
DELTA INFECTIONԴԵԼՏԱ-ՎԱՐԱԿ 
DELTA RHYTHMԴԵԼՏԱ-ՌԻԹՄ 
DELTA SLEEP-INDUCING PEPTIDEԴԵԼՏԱ-ՔՆԻ ՊԵՊՏԻԴ 
DELUSIONSԶԱՌԱՆՑԱՆՔ
DEMATITIS MEDICAMENTOSAԴԵՐՄԱՏԻՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ 
DEMECOLCINEԿՈԼԽԱՄԻՆ 
DEMENTIAԴԵՄԵՆՑԻԱ (ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՎԻ ԹՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ)
DEMENTIA, PRESENILEԴԵՄԵՆՑԻԱ ՆԱԽԱԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ 
DEMENTIA, SENILEԴԵՄԵՆՑԻԱ ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ 
DEMOCRACYԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ)
DEMOGRAPHYԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
DEMYELINATING DISEASESԴԵՄԻԵԼԻՆԱՑՆՈՂ (ԱՂԱԶՐԿՈՂ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DENDRITESԴԵՆԴՐԻՏՆԵՐ (ՆՅԱՐԴԱԲՋՋԻ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՎՈՂ ԵԼԱՆԸ)
DENDRITIC CELLSԲՈՒՍԱԲՋԻՋՆԵՐ 
DENERVATIONԴԵՆԵՐՎԱՑԻԱ (ՆՅԱՐԴԱԶՐԿՈՒՄ)
DENGUE VIRUSԴԵՆԳԵԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
DENIAL (PSYCHOLOGY)ՄԵՐԺՈՒՄ (ՀՈԳԵԲԱՆ) 
DENITTION,MIXEDԿԾՎԱԾՔ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ,ՓՈՓՈԽՎՈՂ 
DENMARKԴԱՆԻԱ 
DENSITOMETRYԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ (ՊՆԴԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
DENSITOMETRY, X-RAYԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 
DENTAL ALLOYSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 
DENTAL AMALGAMԱՏԱՄԻ ԱՄԱԼԳԱՄԱ (ՍՆԴԻԿԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԸ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՀԵՏ)
DENTAL ARCHԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԿՈՐ 
DENTAL ARTICULATORSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՏՈՐՆԵՐ (ԿԾՎԱԾՔԱՍԱՐՔԵՐ) 
DENTAL ASSISTANTSՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
DENTAL AUXILIARIESԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԴՐԵՐ 
DENTAL CALCULUSԱՏԱՄՆԱՔԱՐ 
DENTAL CASTING INVESTMENTԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՁՈՒԼԱԹԵՐԹԵՐ
DENTAL CASTING TECHNIQUEԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԳԻՊՍԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱ 
DENTAL CAVITYԱՏԱՄՆԱԼՑՈՒՄ 
DENTAL CAVITY PREPARATIONԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 
DENTAL CEMENTSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՑԵՄԵՆՏՆԵՐ 
DENTAL CEMENTUMԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՑԵՄԵՆՏ
DENTAL DEPOSITSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐ 
DENTAL DEVICES, HOME CAREԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՏՆԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
DENTAL ENAMELԱՏԱՄՆԱՅԻՆ (ԱՐԾՆ) ԷՄԱԼ 
DENTAL ENAMEL HYPOPLASIAԱՏԱՄՆԱՅԻՆ (ԱՐԾՆԻ) ԷՄԱԼԻ ՀԻՊՈՊԼԱԶԻԱ (ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ)
DENTAL ENAMEL PERMEABILITYԱՏԱՄՆԱՅԻՆ (ԱՐԾՆ) ԷՄԱԼ, ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
DENTAL ENAMEL PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԱՏԱՄԻ ԷՄԱԼԻ (ԱՐԾՆԻ) 
DENTAL EQUIPMENTԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
DENTAL FACILITIESԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
DENTAL FISSURESԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐ 
DENTAL FISTULAԱՏԱՄՆԱԽՈՒՂԱԿ 
DENTAL HEALTH SURVEYSԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
DENTAL HEALTH SERVICESԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
DENTAL HELPԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 
DENTAL HIGH-SPEED TECHNIQUEԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԲԱՐՁՐԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ 
DENTAL HIGH-SPEED EQUIPMENTԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱՀԱՎՈՐԱՆՔ ԲԱՐՁՐ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ
DENTAL HYGIENISTSԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՆԵՐ-ՀԻԳԻԵՆԻՍՏՆԵՐ 
DENTAL IMPLANTATIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱ 
DENTAL IMPLANTATION, ENDOSSEOUSԱՏԱՄՆԵՐԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱ ՆԵՐՈՍԿՐԱՅԻՆ
DENTAL IMPLANTATION, ENDOSSEOUS, ENDODONTICԱՏԱՄՆԵՐԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱ ՆԵՐՈՍԿՐԱՅԻՆ ԷՆԴՈԴՈՆՏԱԼ 
DENTAL IMPLANTSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԻՄՊԼԱՆՏԱՏՆԵՐ 
DENTAL IMPRESSION MATERIALSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ 
DENTAL IMPRESSION TECHNIQUE ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄՆԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱ 
DENTAL INSTRUMENTSԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
DENTAL LEAKAGEԱՏԱՄԻ ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 
DENTAL MATERIALS ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
DENTAL MODELS
DENTAL OCCLUSIONԿԾՎԱԾՔ,ԱՏԱՄՆԱՆՍՏՎԱԾՔ 
DENTAL OCCLUSION,BALANCEDԿԾՎԱԾՔ ՇՏԿՎԱԾ
DENTAL OCCLUSION,CENTRICԿԾՎԱԾՔ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
DENTAL OFFICESԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 
DENTAL PAPILLAԱՏԱՄՆԱՊՏԿԻԿ 
DENTAL PINSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԳԱՄ 
DENTAL PLAQUEԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՓԱՌԵՐ 
DENTAL PLAQUE INDEXԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՓԱՌԵՐ, ՑՈՒՑԱՆԻՇ 
DENTAL POLISHINGԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄԸ 
DENTAL PORCELAINԱՏԱՆՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ՃԵՆԱՊԱԿՅԱ 
DENTAL PROPHYLAXISԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ 
DENTAL PROSTHESISԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ 
DENTAL PROSTHESIS DESIGNԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ 
DENTAL PROSTHESIS REPAIRԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 
DENTAL PROSTHESIS RETENTION ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԻ ՖԻՔՍԱՑԻԱ 
DENTAL PULPԿԱԿՂԵՆԻ ԱՏԱՄԻ 
DENTAL PULP AUTOLYSISԱՏԱՄԻ ԿԱԿՂԵՆՈՒ ԻՆՔՆԱՔԱՅԱՅՈՒՄ (ԻՆՔՆԱԼՈՒԾՈՒՄ)
DENTAL PULP CALCIFICATIONԱՏԱՄԻ ԿԱԿՂԵՆՈՒ ԿՐԱԿԱԼՈՒՄ 
DENTAL PULP CAPPINGԱՏԱՄԻ ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹ 
DENTAL PULP CAVITYԱՏԱՄԻ ԽՈՌՈՉ (ԿԱԿՂԱՆԱՅԻՆ) 
DENTAL PULP DEVITALIZATIONԱՏԱՄԻ ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ
DENTAL PULP DISEASESԱՏԱՄԻ ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
DENTAL PULP EXPOSUREԿԱԿՂԵՆԻ ԱՏԱՄԻ , ԲԱՑՈՒՄԸ
DENTAL PULP GANGRENEԱՏԱՄԻ ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՓՏԱԽՏ 
DENTAL PULP TESTԱՏԱՄԻ ԿԱԿՂԵՆՈՒՍՏՈՒԳԱՆԻՇ 
DENTAL RESTORATION, PERMANENTԱՏԱՄԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
DENTAL RESTORATION, TEMPORARYԱՏԱՄԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 
DENTAL SACԱՏԱՄՆԱՊԱՐԿԻԿ 
DENTAL SERVICE, HOSPITALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
DENTAL STAFFԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՆԵՐ, ԲՈՒԺՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ 
DENTAL STAFF, HOSPITALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
DENTAL TECHNICIANSԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿՆԵՐ 
DENTAL VENEERSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐ ԱՐՏԱՔԻՆ 
DENTIFRICESԱՏԱՄՆԱՓՈՇԻ ԵՎ ԱՏԱՄՆԱՄԱԾՈՒԿ 
DENTINԴԵՆՏԻՆ 
DENTIN DYSPLASIAԴԵՆՏԻՆԻ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ (ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
DENTIN PERMEABILITYԴԵՆՏԻՆ, ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
DENTIN SENSITIVITYԴԵՆՏԻՆԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
DENTIN SOLUBILITYԴԵՆՏԻՆԻ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
DENTIN, SECONDARYԴԵՆՏԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ 
DENTINOGENESIS ԴԵՆՏԻՆԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ԴԵՆՏԻՆՈԳԵՆԵԶ)
DENTINOGENESIS IMPERFECTAԴԵՆՏԻՆՈԳԵՆԵԶ ՈՉ ԿԱՏԱՐՅԱԼ 
DENTIST WOMENՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐ, ԿԱՆԱՅՔ 
DENTIST-PATIENT RELATIONS"ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺ-ՀԻՎԱՆԴ" ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
DENTISTRYՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ
DENTISTRY, OPERATIVEՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ 
DENTISTSԱՏԱՆՄՆԱԲՈՒԺՆԵՐ
DENTITIONԱՏԱՄՆԱՇԱՐ 
DENTURE BASESԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԻ ԲԱԶԻՍՆԵՐ 
DENTURE CLEANSERSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
DENTURE IDENTIFICATION MARKINGԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ 
DENTURE LINERSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԻ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ 
DENTURE REBASINGԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ, ԿՐԿՆԱԲԱԶԱՎՈՐՎԱԾ 
DENTURE, COMPLETEԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ԼՐԻՎ 
DENTURE, COMPLETE, IMMEDIATEԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ԼՐԻՎ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 
DENTURE, COMPLETE, LOWERԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ԼՐԻՎ, ՍՏՈՐԻՆ 
DENTURE, COMPLETE, UPPERԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ԼՐԻՎ, ՎԵՐԻՆ 
DENTURE, OVERLAYԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ԾԱԾԿՈՂ 
DENTURE, PARTIALԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ՄԱՍՆԱԿԻ 
DENTURE, PARTIAL, FIXEDԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ՄԱՍՆԱԿԻ ՄՇՏԱԿԱՆ
DENTURE, PARTIAL, IMMEDIATEԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ՄԱՍՆԱԿԻ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ
DENTURE, PARTIAL, REMOVABLEԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ՄԱՍՆԱԿԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ 
DENTURE, PARTIAL, TEMPORARYԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ ՄԱՍՆԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 
DENTURE, PRECISION ATTACHMENTԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ, ՃԻՇՏ ԿՊՈՒՄ 
DENTURISTSՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՈՂՆԵՐ, ՊՐՈԹԵԶԻՍՏՆԵՐ
DEODORANTSԴԵՈԴՈՐԱՆՏՆԵՐ 
DEOXY SUGARSԴԵԶՕՔՍԻՇԱՔԱՐ 
DEOXYADENINE NUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ԴԵԶՕՔՍԻԱԴԵՆԻՆԱՅԻՆ 
DEOXYADENOSINESԴԵԶՕՔՍԻԱԴԵՆՈԶԻՆՆԵՐ 
DEOXYCHOLIC ACIDԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
DEOXYCYTIDINEԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ
DEOXYCYTIDINE MONOPHOSPHATEԴԵԶՕՔՍԻՏԻԴԻՆ ՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ 
DEOXYCYTIDINE KINASEԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆԿԻՆԱԶ
DEOXYCYTIDYLATEԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻԼԱՏ 
DEOXYCYTOSINE NUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏՈԶԻՆԱՅԻՆ 
DEOXYEPINEPHRINEԴԵԶՕՔՍԻԱԴՐԵՆԱԼԻՆ 
DEOXYGLUCOSEԴԵԶՕՔՍԻԳԼՅՈՒԿՈԶ 
DEOXYGUANINE NUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ԴԵԶՕՔՍԻԳՈՒԱՆԻՆԱՅԻՆ 
DEOXYGUANOSINEԴԵԶՕՔՍԻԳՈՒԱՆՈԶԻՆ 
DEOXYRIBONUCLEASE ECORI ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ ECORI 
DEOXYRIBONUCLEASE HINDIIIԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ HINDIII 
DEOXYRIBONUCLEASE IԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ I 
DEOXYRIBONUCLEASESԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ 
DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE I  ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ I 
SITE-SPECIFIC
DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE II  ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ II 
SITE-SPECIFIC
DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE III  ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ III 
SITE-SPECIFIC
DEOXYRIBONUCLEOPROTEINSԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
DEOXYRIBONUCLEOSIDESԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
DEOXYRIBONUCLEOTIDESԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ 
DEOXYRIBOSEԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈԶ
DEOXYURACIL NUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԱՑԻԼԱՅԻՆ 
DEOXYURIDINEԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ 
DEPENDENCY (PSYCHOLOGY)ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
DEPENDENT PERSONALITY DISORDERՀՆԱԶԱՆԴՎՈՂ (ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ) ԱՆՀԱՏ
DEPERSONALIZATIONԴԵՊԵՐՍՈՆԱԼԻԶԱՑԻԱ (ԱՆՁՆԱԿՈՐՈՒՍՏ)
DEPRECIATION ԱՐԺԵՔԻ ԻՋԵՑՈՒՄ ԿԱՊՎԱԾ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԵՏ
DEPRESSION, CHEMICALԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
DEPRESSION, INVOLUTIONALԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ 
DEPRESSIVE DISORDERԸՆԿՃՈՂԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
DEPTH PERCEPTIONԸՆԿԱԼՈՒՄ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ
DEQUALINIUMԴԵԿՎԱԼԻՆ 
DERMACENTORԴԵՐՄԱՑԵՆՏՈՐ 
DERMATAN SULFATEԴԵՐՄԱՏԱՆՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ 
DERMATITISԴԵՐՄԱՏԻՏՆԵՐ 
DERMATITIS EXFOLIATIVEԴԵՐՄԱՏԻՏ ԷՔՍՖՈԼԻԱՏԻՎ 
DERMATITIS HERPETIFORMISԴԵՐՄԱՏԻՏ ՏԵՆԴԱԲՇՏԻԿԱՆՄԱՆ 
DERMATITIS, ATOPICԴԵՐՄԱՏԻՏ (ՄԱՇԿԱԲՈՐԲ) ԱՏՈՊԻԿ 
DERMATITIS, CONTACTԴԵՐՄԱՏԻՏ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ 
DERMATOGLYPHICSԴԵՐՄԱՏՈԳԼԻՖԻԿԱ (ՄԱՇԿԱՀԵՏՔ) 
DERMATOLOGIC AGENTSԴԵՐՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
DERMATOLOGYՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
DERMATOMYCOSESՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՇԿԻ 
DERMATOMYOSITISԴԵՐՄԱՏՈՄԻՈԶԻՏ 
DERMATOPHYTESԴԵՐՄԱՏՈՖԻՏՆԵՐ (ՍՆԿԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
DERMOID CYSTԴԵՐՄՈԻԴ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
DERMOTOXINSԴԵՐՄՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ 
DESCEMET'S MEMBRANEԴԵՍՑԵՄԵՏԻ ԹԱՂԱՆԹ 
DESENSITIZATION (PSYCHOLOGY)ԱՆԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ)
DESENSITIZATION, IMMUNOLOGICԴԵՍԵՆՍԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 
DESERT CLIMATEԱՆԱՊԱՏԻ ԿԼԻՄԱ (ԵՂԱՆԱԿ) 
DESICCATIONՉՈՐԱՑՈՒՄ 
DESIGNER DRUGSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
DESIPRAMINEԴԵԶԻՊՐԱՄԻՆ 
DESLANOSIDEԴԵՍԼԱՆՈԶԻԴ 
DESMIN ԴԵՍՄԻՆ 
DESMOPRESSINԴԵՍՄՈՊՐԵՍԻՆ 
DESMOSINEԴԵՍՄՈԶԻՆ 
DESMOSOMESԴԵՍՄՈՍՈՄՆԵՐ
DESMOSTEROLԴԵՍՄՈՍՏԵՐԻՆ 
DESONIDEԴԵԶՈՆԻԴ 
DESOXIMETASONEԴԵԶՕՔՍԻՄԵԹԱԶՈՆ 
DESOXYCORTICOSTERONEԴԵԶՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆ 
DETERGENTSԴԵՏԵՐԳԵՆՏՆԵՐ 
DEUTERIUMԴԵՅՏԵՐԻՈՒՄ 
DEUTERMYCETESԴԵՅՏԵՐՈՄԻՑԵՏՆԵՐ 
DEUTEROPORPHYRINSԴԵՅՏԵՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
DEVELOPING COUNTRIESԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐ
DEVELOPMENTAL BIOLOGYԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ
DEXAMETHASONEԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆ 
DEXAMETHASONE ISONICOTINATEԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆԻ ԻԶՈՆԻԿՈՏԻՆԱՏ
DEXETIMIDEԴԵՔՍԵՏԻՄԻԴ 
DEXTRANASEԴԵՔՍՏՐԱՆԱԶ 
DEXTRANSԴԵՔՍՏՐԱՆՆԵՐ
DEXTRINSԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ 
DEXTROAMPHETAMINEԴԵՔՍԱՄՖԵՏԱՄԻՆ 
DEXTROCARDIAԴԵՔՍՏՐՈԿԱՐԴԻԱ (ԱՋԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ)
DEXTROMETHORPHANԴԵՔՍՏՐՈՄԵՏՈՐՖԱՆ 
DEXTROMORAMIDEԴԵՔՍՏՐՈՄՈՐԱՄԻԴ 
DEXTRORPHANԴԵՔՍՏՐՈՐՖԱՆ 
DEXTROTHYROXINEԴԵՔՍՏՐՈԹԻՐՕՔՍԻՆ 
DIABETES INSIPIDUSԴԻԱԲԵՏ ԱՆՇԱՔԱՐ 
DIABETES MELLITUSԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ 
DIABETES MELLITUS, EXPERIMENTALԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ 
DIABETES MELLITUS, LIPOATROPHICԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱՍՆՈՒՑՈՂԱԿԱՆ
(ԼԻՊՈԱՏՐՈՖԻԿ)
DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENTԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻՑ ԿԱԽՎԱԾ
DIABETES MELLITUS, NON-INSULIN-DEPENDENTԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻՑ ԱՆԿԱԽ 
DIABETIC ANGIOPATHIESԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ԱՆԳԻՈՊԱԹԻԱ (ԱՆՈԹԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
DIABETIC COMAԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ԿՈՄԱ 
DIABETIC DIETԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳ (ԴԻԵՏԱ)
DIABETIC NEPHROPATHIESԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ (ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
DIABETIC NEUROPATHIESԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՆԵՎՐՈՊԱԹԻԱ (ՆՅԱՐԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
DIABETIC RETINOPATHYԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱ (ՑԱՆՑԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
DIACETYLԴԻԱՑԵՏԻԼ 
DIACETYLMORPHINEՀԵՐՈԻՆ 
DIAGNOSISԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ (ԱԽՏՈՐՈՇԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
DIAGNOSIS, BRAIN (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԳԼԽՈՒՂԵՂ (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, COMPUTER ASSISTEDԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
DIAGNOSIS, DIFFERENTIALԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ) 
DIAGNOSIS, DIGESTIVE SYSTEM (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԱՂԻՔԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, EAR (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԱԿԱՆՋ (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, ENDOCRINE (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈԿՐԻՆԱՅԻՆ) (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, EYE (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, LABORATORYԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ 
DIAGNOSIS, NEUROLOGIC (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ) (ԱՐՏ) 
DIAGNOSIS, OB-GYN (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, ORALԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
DIAGNOSIS, OTORHINOLARYNGO-LOGIC (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՔԻԹԿՈԿՈՐԴԱԿԱՆՋԱ-ԲԱՆԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, RADIOISOTOPEԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ 
DIAGNOSIS, RESPIRATORY SYSTEM (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԱՐՏ)
DIAGNOSIS, SURGICALԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
DIAGNOSIS, UROLOGIC (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՄԻԶԱԲԱՆԱԿԱՆ) (ԱՐՏ)
DIAGNOSTIC ERRORSԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
DIAGNOSTIC IMAGINGԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ 
DIAGNOSTIC RELATED GROUPSԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ 
DIAGNOSTIC SERVICESԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DIAGNOSTIC TESTS, ROUTINEԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
DIAGNOSIS, CARDIOVASCULAR (NON MESH)ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՍՐՏԱԱՆՈԹԱՅԻՆ (ԱՐՏ) 
DIALYSISԴԻԱԼԻԶ 
DIALYSIS SOLUTIONSԴԻԱԼԻԶ, ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
DIAMFENETIDEԴԻԱՄՖԵՆԵՏԻԴ
DIAMIDEԴԻԱՄԻԴ 
DIAMINESԴԻԱՄԻՆՆԵՐ 
DIAMINOPIMELIC ACIDԴԻԱՄԻՆՈՊԻՄԵԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
DIANHYDROGALACTITOLԴԻԱՆՀԻԴՐՈԳԱԼԱԿՏԻՏ 
DIANISIDINEԴԻԱՆԻԶԻԴԻՆ 
DIAPER RASHՄԱՇԿԱԲՈՐԲ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ 
DIAPHRAGMՍՏՈԾԱՆԻ
DIAPHYSEAL DYSPLASIA, PROGRESSIVEԴԻԱՖԻԶԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՍԱՍՏԿԱՑՈՂ 
DIARRHEAԴԻԱՐԵԱ (ԼՈՒԾ)
DIARRHEA, INFANTILEԴԻԱՐԵԱ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 
DIARRHEOGENIC TUMORԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԴԵԼՏԱ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ 
DIASTEMA ԴԻԱՍՏԵՄԱ (ՄԻՋԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՃԵՂՔ) 
DIASTOLEԴԻԱՍՏՈԼԱ 
DIATHERMYԴԻԱԹԵՐՄԻԱ 
DIATRIZOATEԴԻԱՏՐԻԶՈԱՏ 
DIATRIZOATE MEGLUMINEՄԵԳԼՈՒՄԻՆԻ ԴԻԱՏՐԻԶՈԱՏ 
DIAZINON ԴԻԱԶԻՆՈՆ 
DIAZOMETHANEԴԻԱԶՈՄԵԹԱՆ 
DIAZONIUM COMPOUNDSԴԻԱԶՈՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
DIAZOOXONORLEUCINEԴԻԱԶՈՕՔՍԱՆՈՐԼԵՅՑԻՆ 
DIAZOXIDEԴԻԱԶՕՔՍԻԴ 
DIBEKACINԴԻԲԵԿԱՑԻՆ 
DIBENAMINEԴԻԲԵՆԱՄԻՆ
DIBENZAZEPINESԴԻԲԵՆԶԱԶԵՊԻՆՆԵՐ
DIBENZEPIN ԴԻԲԵՆԶԵՊԻՆ 
DIBENZOCYCLOHEPTENESԴԻԲԵՆԶՈՑԻԿԼՈԳԵՊՏԵՆՆԵՐ
DIBENZOTHIAZEPINESԴԻԲԵՆԶՈՏԻԱԶԵՊԻՆՆԵՐ 
DIBENZOTHIEPINSԴԻԲԵՆԶՈՏԻԵՊԻՆՆԵՐ 
DIBENZOXAZEPINESԴԻԲԵՆԶՈՔՍԱԶԵՊԻՆՆԵՐ 
DIBENZOXEPINSԴԻԲԵՆԶՈՔՍԵՊԻՆՆԵՐ 
DIBROMOTHYMOQUINONEԴԻԲՐՈՄԹԻՄՈԽԻՆՈՆ 
DIBUCAINEԴԻԲՈՒԿԱԻՆ 
DIBUTYL PHTHALATEԴԻԲՈՒՏԻԼՖՏԱԼԱՏ 
DIBUTYRYL CYCLIC AMPԴԻԲՈՒՏԻՐԻԼԱԴԵՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 
DIBUTYRYL CYCLIC GMPԴԻԲՈՒՏԻՐԻԼԳՈՒԱՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 
DICAMBAԴԻԿԱՄԲԱ 
DICARBETHOXYDIHYDROCOLLIDINEԴԻԿԱՐԲԷՏՈՔՍԻԴԻՀԻԴՐՈԿՈԼԻԴԻՆ 
DICARBOXYLIC ACIDSԴԻԿԱՐԲՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
DICHLOROACETATEԴԻՔԼՈՐԱՑԵՏԱՏ 
DICHLOROETHYLENESԴԻՔԼՈՐԷԹԻԼԵՆՆԵՐ 
DICHLOROISOPROTERENOL ԴԻՔԼՈՐԻԶՈՊՐՈՏԵՐԵՆՈԼ
DICHLOROPHENԴԻՔԼՈՐՈՖԵՆ
DICHLORORIBOFURANOSYLBENZIMIDAZOLEԴԻՔԼՈՐՌԻԲՈՖՈՒՐԱՆՈԶԻԼ-ԲԵՆԶԱՄԻԴԱԶՈԼ 
DICHLORPHENAMIDEԴԻՔԼՈՐՖԵՆԱՄԻԴ 
DICHLORVOSԴԻՔԼՈՐՈՖՈՍ 
DICHOTIC LISTENING TESTSԵՐԿՃՅՈՒՂՎԱԾ ՍՏՈՒԳԱՆՇՈՒՄ 
DICLOFENAC ԴԻԿԼՈՖԵՆԱԿ 
DICLOXACILLINԴԻԿԼՈՔՍԱՑԻԼԻՆ 
DICOFOLԴԻԿՈՖՈԼ 
DICROCOELIASISԴԻՏՐՈՑԵԼԻՈԶ
DICTYOCAULUS ԴԻԿՏԻՈԿԱՈՒԼՅՈԶՆԵՐ 
DICYCLOHEXYLCARBODIMIDEԴԻՑԻԿԼՈՀԵՔՍԻԼԿԱՐԲՈԴԻՄԻԴ
DICYCLOMINEԴԻՑԻԿԼՈՄԻՆ 
DIDEOXYCYTIDINEԴԻԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ 
DIDEOXYNUCLEOSIDESԴԻԴԵԶՕՔՍԻՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ 
DIELDRINԴԻԷԼԴՐԻՆ 
DIENCEPHALONՈՒՂԵՂ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ 
DIENESTROLԴԻԵՆԷՍՏՐՈԼ 
DIENTAMOEBIASISԴԻԷՆՏԱՄԵԲԻԱԶ
DIESTRUSԴԻԷՍՏՐՈՒՍ
DIETԴԻԵՏԱ (ՍՆՆԴԱԿԱՐԳ) 
DIET FADSՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱԿՈՒՄՆԵՐ (ՍՆՆԴԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ)
DIET RECORDSՍՆՆԴԱՅԻՆ ՌԱՑԻՈՆԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ 
DIET SURVEYSԴԻԵՏԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
DIET THERAPYԴԻԵՏՈԹԵՐԱՊԻԱ
DIET, ATHEROGENICԴԻԵՏԱ ԱԹԵՐՈԳԵՆ 
DIET, CARIOGENICԴԻԵՏԱ ԿԱՐԻՈԳԵՆ 
DIET, MACROBIOTICԴԻԵՏԱ ՄԱԿՐՈԲԻՈՏԻԿ
DIETARY CARBOHYDRATESԱԾԽԱՋՐԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ 
DIETARY FATSՃԱՐՊԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ 
DIETARY FIBERՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ 
DIETARY PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ 
DIETARY SERVICESՌԱՑԻՈՆԱԼ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՒՄ 
DIETETICSԴԻԵՏՈԼՈԳԻԱ 
DIETHYL PYROCARBONATEԴԻԷԹԻԼՊԻՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏ 
DIETHYLAMINESԴԻԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ 
DIETHYLCARBAMAZINEԴԻԷԹԻԼԿԱՐԲԱՄԱԶԻՆ 
DIETHYLDITHIOCARBAMATEԴԻԷԹԻԼԹԻՈԿԱՐԲԱՄԱՏ 
DIETHYLHEXYL PHTHALATEԴԻԷԹԻԼՀԵՔՍԻԼՖՏԱԼԱՏ 
DIETHYLNITROSAMINEԴԻԷԹԻԼՆԻՏՐՈԶԱՄԻՆ 
DIETHYLPROPION ՖԵՊՐԱՆՈՆ 
DIETHYLSTILBESTROLԴԻԷԹԻԼՍՏԻԼԲԷՍՏԵՐՈԼ 
DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSISՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
DIFFERENTIAL THRESHOLDՏԱՐԲԵՐՄԱՆ ՇԵՄՔ 
DIFFUSION ԴԻՖՈՒԶԻԱ (ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ)
DIFFUSION CHAMBERS, CULTURE
DIFFUSION OF INNOVATIONԻՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ 
DIFLUCORTOLONE ԴԻՖԼՈՒԿՈՐՏՈԼՈՆ
DIFLUNISALԴԻՖԼՈՒՆԻՍԱԼ 
DIGEORGE SYNDROMEԴԻՋՈՐՋԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
DIGESTIONՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
DIGESTIVE SYSTEMՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
DIGESTIVE SYSTEM ABNORMALITIES (NON MESH)ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ(ԱՐՏ)
DIGESTIVE SYSTEM DISEASESՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DIGESTIVE SYSTEM NEOPLASMSՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DIGESTIVE SYSTEM PHYSIOLOGY ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
(NON MESH)
DIGESTIVE, ORAL, SKIN PHYSIOLOGY(NON MESH)ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ, ՄԱՇԿԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
DIGITALISՄԱՏՆՈՑՈՒԿ 
DIGITALIS GLYCOSIDESՄԱՏՆՈՑՈՒԿԻ ԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ 
DIGITONINԴԻԳԻՏՈՆԻՆ 
DIGITOXIGENIN ԴԻԳԻՏՕՔՍԻԳԵՆԻՆ 
DIGITOXINԴԻԳԻՏՕՔՍԻՆ
DIGLYCERIDESԴԻԳԼԻՑԵՐԻԴՆԵՐ 
DIGOXIGENINԴԻԳՕՔՍԻԳԵՆԻՆ 
DIGOXINԴԻԳՕՔՍԻՆ
DIHYDRALAZINEԴԻՀԻԴՐԱԼԱԶԻՆ (ԱՊԱՔՐՏՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
DIHYDROALPRENOLOLԴԻՀԻԴՐՈԱԼՊՐԵՆՈԼՈԼ 
DIHYDRO-BETA-ERYTHROIDINEԴԻՀԻԴՐՈ-ԲԵՏԱ-ԷՐԻԹՐՈԻԴԻՆ
DIHYDROERGOTAMINEԴԻՀԻԴՐՈԷՐԳՈՏԱՄԻՆ 
DIHYDROERGOTOXINEԴԻՀԻԴՐՈԷՏՈՔՍԻՆ 
DIHYDROMORPHINEԴԻՀԻԴՐՈՄՈՐՖԻՆ 
DIHYDROMORPHINONE ՀԻԴՐՈՄՈՐՖՈՆ 
DIHYDRO-OROTASEԴԻՀԻԴՐՈՕՐՈՏԱԶ 
DIHYDROOROTATE OXIDASEԴԻՀԻԴՐՈՕՐՈՏԱՏ-ՕՔՍԻԴԱԶ 
DIHYDROPROGESTERONEԴԻՀԻԴՐՈՊՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆ 
DIHYDROPTEROATE SYNTHASEԴԻՀԻԴՐՈՊՏԵՐՈԱՏՍԻՆԹԱԶ 
DIHYDROPYRIDINESԴԻՀԻԴՐՈՊԻՐԻԴԻՆՆԵՐ 
DIHYDROSTREPTOMYCINԴԻՀԻԴՐՈՍՏՐԵՊՏՈՄԻՑԻՆ 
DIHYDROTACHYSTEROLԴԻՀԻԴՐՈՏԱԽԻՍՏԵՐԻՆ 
DIHYDROXYACETONEԴԻՕՔՍԻԱՑԵՏՈՆ 
DIHYDROXYACETONE PHOSPHATEԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻԱՑԵՏՈՆՖՈՍՖԱՏ 
DIHYDROXYCHOLECALCIFEROLSԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻԽՈԼԵԿԱԼՑԻՖԵՐՈԼՆԵՐ 
DIHYDROXYDIHYDROBENZOPYRENESԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻԴԻՀԻԴՐՈԲԵՆԶՈ-ՊԻՐԵՆՆԵՐ 
DIHYDROXYTRYPTAMINESԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻՏՐԻՊՏԱՄԻՆՆԵՐ 
DIIODOHYDROXYQUINԴԻՅՈԴՀԻԴՐՕՔՍԻԽԻՆ 
DIIODOTHYRONINESԴԻՅՈԴԹԻՐՈՆԻՆՆԵՐ 
DIIODOTYROSINE ԴԻՅՈԴԹԻՐՈԶԻՆ 
DILATATIONԴԻԼԱՏԱՑԻԱ (ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ)
DILATATION AND CURETTAGEԴԻԼԱՏԱՑԻԱ ԵՎ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ 
DILATATION, PATHOLOGIC ԴԻԼԱՏԱՑԻԱ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ 
DILAZEPԴԻԼԱԶԵՊ 
DILTIAZEM ԴԻԼՏԻԱԶԵՄ 
DIMENHYDRINATEԴԻՄԵՆՀԻԴՐԻՆԱՏ 
DIMERCAPROLԴԻՄԵՐԿԱՊՐՈԼ 
DIMERCAPTOSUCCINIC ACIDԴԻՄԵՐԿԱՊՏՈՍԱԹԵԹԹՈՒ 
DIMETHADIONEԴԻՄԵԹԱԴԻՈՆ 
DIMETHINDENEԴԻՄԵՏԻՆԴԵՆ 
DIMETHISTERONE ԴԻՄԵՏԻՍՏԵՐՈՆ 
DIMETHOATEԴԻՄԵՏՈԱՏ 
DIMETHOXYPHENYLETHYLAMINEԴԻՄԵՏՕՔՍԻՖԵՆԻԼԷԹԻԼԱՄԻՆ 
DIMETHYL ADIPIMIDATEԴԻՄԵԹԻԼԱԴԻՊԻՄԻԴԱՏ 
DIMETHYL SUBERIMIDATEԴԻՄԵԹԻԼՍՈՒԲԵՐԻՄԻԴԱՏ 
DIMETHYL SULFOXIDEԴԻՄԵԹԻԼՍՈՒԼՖՕՔՍԻԴ 
DIMETHYLALLYLTRANSFERASEԴԻՄԵԹԻԼԱԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
DIMETHYLAMINESԴԻՄԵԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ 
DIMETHYLAMINOAZOBENZENEԴԻՄԵԹԻԼԱՄԻՆՈԱԶՈԲԵՆԶՈԼ 
DIMETHYLDITHIOCARBAMATEԴԻՄԵԹԻԼԴԻՏԻՈԿԱՐԲԱՄԱՏ 
DIMETHYLFORMAMIDEԴԻՄԵԹԻԼՖՈՐՄԱՄԻԴ
DIMETHYLHYDRAZINESԴԻՄԵԹԻԼՀԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐ 
DIMETHYLNITROSAMINEԴԻՄԵԹԻԼՆԻՏՐՈԶԱՄԻՆ 
DIMETHYLPOLYSILOXANESԴԻՄԵԹԻԼՊՈԼԻՍԻԼՕՔՍԱՆՆԵՐ 
DIMETRIDAZOLEԴԻՄԵՏՐԻԴԱԶՈԼ 
DIMILINԴԻՄԻԼԻՆ 
DIMINAZENEԴԻՄԻՆԱԶԵՆ 
DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLCHOLINEԴԻՄԻՐԻՍՏՈԻԼՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԽՈԼԻՆ 
DINITOLMIDEԴԻՆԻՏՈԼՄԻԴ 
DINITROBENZENESԴԻՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԼՆԵՐ 
DINITROCHLOROBENZENEԴԻՆԻՏՐՈՔԼՈՐԲԵՆԶՈԼ 
DINITROCRESOLS ԴԻՆԻՏՐՈԿՐԵԶՈԼՆԵՐ
DINITROFLUOROBENZENEԴԻՆԻՏՐՈՖՏՈՐԲԵՆԶՈԼ 
DINITROPHENOLSԴԻՆԻՏՐՈՖԵՆՈԼՆԵՐ 
DINOFLAGELLIDAԴԻՆՈՖԼԱԳԵԼՅԱՏՆԵՐ 
DINOPROSTԴԻՆՈՊՐՈՍՏ 
DINOPROSTONEԴԻՆՈՊՐՈՍՏՈՆ 
DINUCLEOSIDE PHOSPHATESԴԻՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
DIOCTYL SULFOSUCCINATESԴԻՈԿՏԻԼՍՈՒԼՖՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏՆԵՐ 
DIOSGENINԴԻՈՍԳԵՆԻՆ 
DIOSMINԴԻՈՍՄԻՆ 
DIOXANESԴԻՕՔՍԱՆՆԵՐ 
DIOXINSԴԻՕՔՍԻՆՆԵՐ 
DIOXOLANESԴԻՕՔՍՈԼԱՆՆԵՐ 
DIOXOLESԴԻՕՔՍՈԼՆԵՐ
DIPEPTIDASESԴԻՊԵՊՏԻԴԱԶՆԵՐ 
DIPEPTIDES ԴԻՊԵՊՏԻԴՆԵՐ 
DIPEPTIDYL PEPTIDASESԴԻՊԵՊՏԻԴԻԼ-ՊԵՊՏԻԴԱԶՆԵՐ 
DIPETALONEMAԴԻՊԵՏԱԼՈՆԵՄԱՏՈԶ 
DIPHENHYDRAMINEԴԻՄԵԴՐՈԼ 
DIPHENOXYLATEԴԻՖԵՆՕՔՍԻԼԱՏ
DIPHENYLACETIC ACIDSԴԻՖԵՆԻԼՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ
DIPHENYLAMINEԴԻՖԵՆԻԼԱՄԻՆ 
DIPHENYLCARBAZIDEԴԻՖԵՆԻԼԿԱՐԲԱԶԻԴ 
DIPHENYLHEXATRIENEԴԻՖԵՆԻԼՀԵՔՍԱՏՐԻԵՆ
DIPHOSPHOGLYCERIC ACIDSԴԻՖՈՍՖՈԳԼԻՑԵՐԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
DIPHOSPHONATESԴԻՖՈՍՖՈՆԱՏՆԵՐ 
DIPHTHERIAԴԻՖԹԵՐԻԱ 
DIPHTHERIA ANTITOXINԴԻՖԹԵՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱՏՈՔՍԻՆ (ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ)
DIPHTHERIA TOXINԴԻՖԹԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆ 
DIPHTHERIA TOXOIDԴԻՖԹԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍՈԻԴ 
DIPHTHERIA-TETANUS-PERTUSSIS VACCINEԴԻՖԹԵՐԱ-ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶ-ՊՐԿԱԽՏԱՅԻՆ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ 
DIPHYLLOBOTHRIASISԴԻՖԻԼԼՈԲԹՐԻՈԶ (ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
DIPLOIDYԴԻՊԼՈԻԴԻԱ (ՔՐՈՄՈՍՈՄԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)
DIPLOPIAԴԻՊԼՕՊԻԱ (ԿՐԿՆԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ)
DIPODOMYSՀԱՄՍՏԵՐԱՆՄԱՆՆԵՐ ՀՅՈՒՍԻՍԱՄԵՐԻԿՅԱՆ 
DIPTERAԵՐԿԹԵՎԱՆԻՆԵՐ 
DIPYRIDAMOLEԴԻՊԻՐԻԴԱՄՈԼ 
DIPYRONEԱՆԱԼԳԻՆ 
DIQUATԴԻԿՎԱՏ 
DIRECT LYTIC FACTORSԼԻԶԻՍ (ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ) ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
DIRECTORIES ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ 
DIROFILARIAԴԻՐՈՖԻԼՅԱՐՆԵՐ (ՃԻՃՎԱՏԵՍԱԿՆԵՐ)
DIROFILARIASISԴԻՐՈՖԻԼՅԱՐԻՈԶ (ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ) 
DISABILITY EVALUATIONԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
DISACCHARIDASESԴԻՍԱԽԱՐԻԴԱԶՆԵՐ 
DISACCHARIDESԴԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ (ԵՐԿՇԱՔԱՐՆԵՐ)
DISARTICULATIONԴԻԶԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱ 
DISASTER PLANNINGԱՂԵՏՆԵՐ, ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 
DISASTERSԱՂԵՏՆԵՐ
DISCIPLINES, TESTS, THERAPY, SERVICES (NON MESH)ԴԻՍՑԻՊԼԻՆԱՆԵՐ, ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ, ԹԵՐԱՊԻԱ,  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
DISCITISԴԻՍՑԻՏ (ՄԻՋՈՂՆԱՅԻՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱԲՈՐԲ) 
DISCRIMINANT ANALYSISԴԻՍԿՐԻՄԻՆԱՆՏԱՅԻՆ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
DISCRIMINATION (LEARNING)ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
DISCRIMINATION (PSYCHOLOGY)ՃԱՆԱՉՈՒՄ (ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ) 
DISEASEՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
DISEASE MODELS, ANIMALՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐ, ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
DISEASE OUTBREAKSՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՌՆԿՈՒՄՆԵՐ 
DISEASE RESERVOIRSՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ԱՄԲԱՐՆԵՐ (ՌԵԶԵՐՎՈՒԱՐՆԵՐ) 
DISEASE SUSCEPTIBILITYՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ,ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
DISEASE VECTORSՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐ 
DISEASES IN TWINSՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐԻ ՄՈՏ 
DISEASES OF BODY REGIONS (NON MESH)ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՐՄՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ (ԱՐՏ)
DISINFECTANTSՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
DISINFECTIONՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ 
DISLOCATIONSՏԵՂԱԽԱԽՏՆԵՐ
DISOPYRAMIDEԴԻԶՈՊԻՐԱՄԻԴ 
DISPENSATORIESԴԻՍՊԵՆՍԱՏՈՐԻԱՆՆԵՐ (ԱՄՆ-Ի ԴԵՂԱԳՐՔԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ)
DISPLACEMENT (PSYCHOLOGY)ԴՈՒՐՍ ՄՂԵԼԸ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
DISPOSABLE EQUIPMENTԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԻԱՆԳԱՄՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
DISSECTION ՀԵՐՁՈՒՄ 
DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ-DBC 
DISSERTATIONS, ACADEMICԴԻՍԵՐՏԱՑԻԱՆԵՐ
DISSOCIATIVE DISORDERSԴԻՍՈՑԻԱՏԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
DISTAMYCINSԴԻՍՏԱՄԻՑԻՆՆԵՐ 
DISTANCE PERCEPTIONՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
DISTEMPER ԺԱՆՏԱԽՏ ՇՆԵՐԻ 
DISTEMPER VIRUS, CANIN ԳԻՇԱԿԵՐՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
DISTIGMINEԴԻՍՏԻԳՄԻՆ 
DISTRICT OF COLUMBIAԿՈԼՈՒՄԲԻԱՅԻ ՕԿՐՈՒԳ 
DISULFIDESԴԻՍՈՒԼՖԻԴՆԵՐ 
DISULFIRAMԴԻՍՈՒԼՖԻՐԱՄ 
DISULFOTONԴԻՍՈՒԼՖՈՏՈՆ 
DITAZOLԴԻՏԱԶՈԼ 
DITERPENESԴԻՏԵՐՊԵՆՆԵՐ 
DITHIAZANINEԴԻՏԻԱԶԱՆԻՆ 
DITHIOERYTHRITOLԴԻԹԻՈԷՐԻԹՐԻՏ 
DITHIONITEԴԻՏԻՈՆԻՏ 
DITHIONITROBENZOIC ACIDԴԻՏԻՈՆԻՏՏՐՈԲԵՆԶՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
DITHIOTHREITOLԴԻԹԻՈԹՐԵԻՏ 
DITHIZONEԴԻՏԻԶՈՆ 
DIURESISԴԻՈՒՐԵԶ 
DIURETICSԴԻՈՒՐԵՏԻԿՆԵՐ 
DIURETICS, MERCURIALԴԻՈՒՐԵՏԻԿՆԵՐ ՍՆԴԻԿԱՅԻՆ 
DIURETICS, OSMOTICԴԻՈՒՐԵՏԻԿՆԵՐ ՕՍՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 
DIURETICS, SULFAMYLԴԻՈՒՐԵՏԻԿՆԵՐ ՍՈՒԼՖԱՄԻԼԱՅԻՆ 
DIURETICS, THIAZIDEԴԻՈՒՐԵՏԻԿՆԵՐ ԹԻԱԶԻԴԱՅԻՆ 
DIURONԴԻՈՒՐՈՆ 
DIVERTICULITISԴԻՎԵՐՏԻԿՈՒԼԻՏ (ԾՈՑԱԿԱԲՈՐԲ)
DIVERTICULOSISԴԻՎԵՐՏԻԿՈՒԼՅՈԶ (ԲԱԶՄԱԹԻՎ ԾՈՑԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄ)
DIVERTICULOSIS,COLONICՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ԲԱԶՄԱԾՈՑԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԻՎԵՐՏԻԿՈՒԼՅՈԶ) 
DIVINGՍՈՒԶՈՒՄ ՋՐԻ ՏԱԿ 
DIVORCEԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
DIZZINESSԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ
DJIBOUTIՋԻԲՈՒՏԻ 
DMF INDEXԻՆԴԵՔՍ-DMF 
DMPPԴԻՄԵԹԻԼՖԵՆԻԼՊԻՊԵՐԱԶԻՆ 
DNAԴՆԹ 
DNA (CYTOSINE-5-)-METHYLTRANSFERASEԴՆԹ-(ՑԻՏՈԶԻՆ-5-)-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
DNA DAMAGEԴՆԹ ՎՆԱՍՎԱԾՔ 
DNA GYRASEԴՆԹ-ՏՈՊՈԻԶՈՄԵՐԱԶ (ԱՏՖ ՀԻԴՐՈԼԻԶԱՑՆՈՂ)
DNA INSERTION ELEMENTSԴՆԹ ԻՆՍԵՐՑԻՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ 
DNA MODIFICATION METHYLASESԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ 
DNA MODIFICATION METHYLASES  ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ (ԱԴԵՆԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ) 
(ADENINE-SPECIFIC)
DNA MODIFICATION METHYLASES  ԴՆԹ-ՄԵԹԻԼԱԶՆԵՐԸ ՁԵՎԱՓՈԽՈՂ  
(CYTOSINE-SPECIFIC)(ՑԻՏՈԶԻՆ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ) 
DNA MUTATIONAL ANALYSISԴՆԹ ՄՈՒԹԱՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
DNA NUCLEOTIDYLEXOTRANSFERASEԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼԷԿԶՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
DNA NUCLEOTIDYLTRANSFERASESԴՆԹ-ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
DNA PHOTOLYASEԴՆԹ-ՖՈՏՈԼԻԱԶ 
DNA POLYMERASE IԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ I 
DNA POLYMERASE IIԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ II 
DNA POLYMERASE IIIԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶ III 
DNA POLYMERASESԴՆԹ-ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ 
DNA PROBESԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ 
DNA PROBES, HLAԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HLA 
DNA PROBES, HPVԴՆԹ-ԶՈՆԴԵՐ, HPV 
DNA REPAIRԴՆԹ ՌԵՊԱՐԱՑԻԱ (ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ) 
DNA REPLICATIONԴՆԹ ՌԵՊԼԻԿԱՑԻԱ (ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
DNA RESTRICTION ENZYMESԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ (ՌԵՍՏՐԻԿՑԻՈՆ) ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ 
DNA RESTRICTION-MODIFICATION ENZYMESԴՆԹ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ-ՁԵՎԱՓՈԽՄԱՆ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ 
DNA TUMOR VIRUSESԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
DNA UNTWISTING PROTEINSԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈԼՈՐՔԸ ՔԱՆԴՈՂ 
DNA UNWINDING PROTEINSԴՆԹ-ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ 
DNA VIRUS INFECTIONS (NON MESH)ԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ (ԱՐՏ)
DNA VIRUSESԴՆԹ-ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
DNA, BACTERIALԴՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
DNA, CIRCULARԴՆԹ ՕՂԱՁԵՎ 
DNA, FUNGALԴՆԹ ՍՆԿԵՐԻ 
DNA, MITOCHONDRIALԴՆԹ ՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ 
DNA, NEOPLASMԴՆԹ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ 
DNA, RECOMBINANTԴՆԹ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՆՏԱՅԻՆ 
DNA, SINGLE-STRANDEDԴՆԹ ՄԻԱՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ
DNA, SUPERHELICALԴՆԹ ԳԵՐՊԱՐՈՒՅՐԱՁԵՎ 
DNA, VIRALԴՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ 
DNA-BINDING PROTEINSԴՆԹ-ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
DOBUTAMINEԴՈԲՈՒՏԱՄԻՆ 
DOCOSAHEXAENOIC ACIDSԴՈԿՈԶԱՀԵՔՍԱԵՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
DOCUMENTATIONՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
DOGSՇՆԵՐ
DOG DISEASESՇՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DOGFISHՇՆԱՁՈՒԿ 
DOLICHOLԴՈԼԻԽՈԼ 
DOLICHOL MONOPHOSPHATE MANNOSEԴՈԼԻԽՈԼՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏՄԱՆՈԶ 
DOLICHOL PHOSPHATESԴՈԼԻԽՈԼՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
DOLPHINSԴԵԼՖԻՆՆԵՐ 
DOMԴԻՄԵՏՕՔՍԻ-2,5 4-ՄԵՏԻԼԱՄՖԵՏԱՄԻՆ 
DOMINANCE, CEREBRALԴՈՄԻՆԱՆՏ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
DOMINICAN REPUBLICԴՈՄԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
DOMPERIDONEԴՈՄՊԵՐԻԴՈՆ 
DONORԴՈՆՈՐ
DOPAԴՈՖԱ 
DOPA DECARBOXYLASEԴՈՖԱ-ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ 
DOPAMINEԴՈՖԱՄԻՆ 
DOPAMINE BETA-HYDROXYLASEԴՈՖԱՄԻՆ-ԲԵՏԱ-ՄՈՆՈՕՔՍԻԳԵՆԱԶ 
DOPAMINERGIC AGENTSԴՈՖԱՄԻՆԵՐԳԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ 
DOPING IN SPORTSԴՈՊԻՆԳ ՍՊՈՐՏՈՒՄ 
DOPPLER EFFECTԴՈՊԼԵՐԻ ԷՖԵԿՏ 
DIPRENORPHINEԴԻՊՐԵՆՈՐՖԻՆ 
DORSOMEDIAL HYPOTHALAMIC NUCLEUSՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՄԵՋՔԱՄԻՋԱՅԻՆ ԿՈՐԻԶ 
DOSAGE COMPENSATION (GENETICS)ԴՈԶԱՅԻՆ ԿՈՄՊԵՆՍԱՑՈՒՄ (ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ)  
(ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ) 
DOSAGE FORMSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ 
DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP,  ԻՄՈՒՆԱԼՈԳԻԿ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՂԱԴՐԱՉԱՓ (ԴՈԶԱՉԱՓ) ՌԵԱԿՑԻԱ 
IMMUNOLOGIC
DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP, RADIATION ԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ, ԴՈԶԱ-ՌԵԱԿՑԻԱ 
DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP, DRUGԴԵՂՈՐԱՅՔ, ԴԵՂԱՉԱՓ-ԱՐԴՅՈՒՆՔ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
DOTHIEPINԴՈՏԻԵՊԻՆ 
DOUBLE BIND THEORYԿՐԿՆԱԿԻ ԿԱՊԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLEԿՐԿՆԱԿԻ ԵԼՔ ԱՋ ՓՈՐՈՔԻՑ 
DOUBLE-BLIND METHODԿՐԿՆԱԿԻ ԿՈՒՅՐ ՄԵԹՈԴ 
DOUGLAS' POUCHԴՈՒԳԼԱՍՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
DOURINEԴՈՒՐԻՆԱ 
DOWN'S SYNDROMEԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
DOXAPRAMԴՈԿՍԱՊՐԱՄ 
DOXEPINԴՈԿՍԵՊԻՆ 
DOXORUBICINԴՈԿՍՈՌՈՒԲԻՑԻՆ 
DOXYCYCLINEՎԻԲՐԱՄԻՑԻՆ 
DOXYLAMINEԴՈԿՍԻԼԱՄԻՆ 
DRACUNCULIASISԴՐԱԿՈՒՆԿՈՒԼՅՈԶ 
DRAGUNCULUSՌԻՇՏԱ 
DRAINAGEԴՐԵՆԱԺ (ՎԻՐԱՓՈՂԱԿ) 
DRAINAGE, POSTURALԴՐԵՆԱԺ ԴԻՐՔՈՎ 
DRAMAԹԱՏԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
DREAMSԵՐԱԶ 
DRINKINGԽՄԵԼ, ԸՄՊԵԼ
DRINKING BENAVIORԽՄԵԼՈՒ ՌԵԺԻՄ
DRIVEՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ 
DROPERIDOLԴՐՈՊԵՐԻԴՈԼ 
DROSOPHILAԴՐՈԶՈՖԻԼԱ (ՊՏՂԱՃԱՆՃԻԿ) 
DROWNINGԽԵՂԴՎԵԼ, ՋՐԱՀԵՂՁՈՒԹՅՈՒՆ 
DRUG ADMINISTRATION ROUTESԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
DRUG ADMINISTRATION SCHEDULEԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ
DRUG AND NARCOTIC CONTROLԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
DRUG ANTAGONISMԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 
DRUG CARRIERSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՐԻՉՆԵՐ
DRUG COMBINATIONSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ
DRUG COMPOUNDINGԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍՈՎ 
DRUG CONTAMINATIONԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԵՂԾՈՒՄԸ 
DRUG DESIGNԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 
DRUG EVALUATIONԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
DRUG HYPERSENSITIVITYԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ (ՀԻՊԵՐՍԵՆՑԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ)
DRUG IMPLANTSԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ 
DRUG INCOMPATIBILITYԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ
DRUG INDUSTRYԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
DRUG INFORMATION SERVICESԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DRUG INTERACTIONSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
DRUG LABELINGԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 
DRUG PACKAGINGԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ
DRUG RESIDUESԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ
DRUG RESISTANCEԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
DRUG RESISTANCE, MICROBIALԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ 
DRUG SCREENINGԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ԹԱՔՑՆՈՒՄ) 
DRUG SCREENING ASSAYS, ANTITUMORՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
DRUG STABILITYԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՋՔՋԱՏԱՖ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
DRUG STORAGEԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
DRUG SYNERGISMԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԻՆԵՐԳԻԶՄ) 
DRUG THERAPYԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) 
DRUG THERAPY, COMBINATIONԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒՄ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ 
DRUG THERAPY, COMPUTER-ASSISTEDԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
DRUG TOLERANCEԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
DRUG TOXICITY (NON MESH)ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
DRUG UTILIZATIONԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
DRUGSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
DRUGS, CHINESE HERBALԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉԻՆԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ 
DRUGS, INVESTIGATIONALԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՓՈՐՁԱՐԿՎՈՂ 
DRUGS, NON-PRESCRIPTIONԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՌԱՆՑ ԴԵՂԱՏՈՄՍԻ 
DRY EYE SYNDROMESՉՈՐ ԱՉՔԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
DRY ICEՍԱՌՈՒՅՑ ՉՈՐ 
DRY SOCKETԱԼՎԵՈԼԱ (ԱՏԱՄՆԱԲՈՒՆ) ՉՈՐ 
DTPAԴԻԷԹԻԼԵՆՏՐԻԱՄԻՆՊԵՆՏԱՔԱՑԱԽԱ-ԹԹՈՒ 
DUANE'S SYNDROMEԴՅՈՒԷՅՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
DUCKS ԲԱԴԵՐ
DUCTUS ARTERIOSUSԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ
DUFFY BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՖՖԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
DULCITOLԴՈՒԼՑԻՏ (ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԱԲՈՐԲ) 
DUMPING SYNDROMEԴԵՄՊԻՆԳ-ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ԱՐԱԳ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ)
DUODENAL DISEASES12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DUODENAL NEOPLASMS12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
DUODENAL OBSTRUCTION12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
DUODENAL ULCER12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԽՈՑ
DUODENITIS12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
DUODENOGASTRIC REFLUX12-ՄԱՏՆՅԱ-ԱՂԻՔԱ-ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՌԵՖԼՅՈՒԿՍ (ՀԵՏՀՈՍՔ)
DUODENOSCOPY12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱԴԻՏՈՒՄ
DUODENOSTOMY12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄ 
DUODENUM 12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ 
DUPLICATE PUBLICATIONՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԿՐԿՆԱԿԻ
DUPUYTREN'S CONTRACTUREԴՅՈՒՊՅՈՒԻՏՐԵՆԻ ԿԱՐԿԱՄՈՒՄ (ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՒՐԱ) 
DURA MATERՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ ԿՈՇՏ 
DURABLE MEDICAL EQUIPMENTԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
DURSBANԴՈՒՐՍԲԱՆ 
DUSTՃՈՇԻ 
DUSTUS ARTERIOSUS, PATENTԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ, ԱՆՑԱՆԵԼԻ
DWARFISMՆԱՆԻԶՄ (ԹԶՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ) 
DWARFISM, PITUITARYՆԱՆԻԶՄ ՀԻՊՈԶԱՅԻՆ 
DYDROGESTERONEԴԻԴՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆ 
DYE DILUTION TECHNIQUEԴԱՅԻ ՆՈՍՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 
DYESՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ 
DYFONATEԴԻՖՈՆԱՏ
DYNEINԴԻՆԵԻՆ 
DYNORPHINԴԻՆՈՐՖԻՆ
DYPHYLLINEԴԻՊՐՈՖԻԼԻՆ 
DYSARTHRIAԴԻԶԱՐՏՐԻԱ (ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
DYSAUTONOMIA, FAMILIAL ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 
DYSENTERYԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ (ԱՐՅՈՒՆԱԼՈՒԾ)
DYSENTERY, AMEBICԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ ԱՄԵԲԱՅԻՆ 
DYSENTERY, BACILLARYԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ ԲԱՑԻԼԱՅԻՆ (ՑՈՒՊԻԿԱՅԻՆ) 
DYSGAMMAGLOBULINEMIAԴԻՍԳԱՄՄԱԳԼՈԲՈՒԼԻՆԵՄԻԱ
DYSGERMINOMAԴԻՍԳԵՐՄԻՆՈՄԱ 
DYSGEUSIAՀԱՄԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
DYSKINESIA, DRUG-INDUCEDԴԻՍԿԻՆԵԶԻԱ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ 
DYSLEXIAԴԻՍԿԼԵԿՍԻԱ (ԽՈՍԵԼԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ) 
DYSLEXIA, ACQUIREDԴԻՍԿԼԵԿՍԻԱ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ 
DYSMENORRHEAԴԻՍՄԵՆՈՌԵԱ (ԴԱՇՏԱՆԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
DYSOSTOSESԴԻԶՕՍՏՈԶՆԵՐ 
DYSPAREUNIAԴԻՍՊԱՐԵՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ 
DYSPEPSIAԴԻՍՊԵՊՍԻԱ (ՄԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
DYSPLASTIC NEVUS SYNDROMEԲՆԱԾԻՆ ԽԱԼԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
DYSPNEAՀԵՎՈՑ 
DYSPNEA, PAROXYSMAL ՀԵՎՈՑ ՆՈՊԱՅԱԿԱՆ 
DYSPROSIUMԴԻՍՊՐՈԶԻՈՒՄ 
DYSTOCIAԴԻՍՏՈՑԻԱ (ԴԺՎԱՐ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
DYSTONIAԴԻՍՏՈՆԻԱ (ՏՈՆՈՒՍԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ) 
DYSTONIA MUSCULORUM DEFORMANSԴԻՍՏՈՆԻԱ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՂ