Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
EAR ԱԿԱՆՋ
EAR CARTILAGESԱԿԱՆՋԻ ԿՌՃԻԿ 
EAR DEFORMITIES , ACGUIREDԱԿԱՆՋ, ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ
EAR DISEASES ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
EAR EXTERNALԱԿԱՆՋ ԱՐՏԱՔԻՆ
EAR NEOPLASMS ԱԿԱՆՋԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
EARACHEԱԿԱՆՋԱՑԱՎ (ՕՏԱԼԳԻԱ)
EATINGՍՆՆԴԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
EATING DISORORDERSՍՆՆԴԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
EBOLA VIRUSԷԲՈԼԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
EBSTEINS ANOMALYԷՅՆՇՏԵՅՆԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ECCHYMOSISԷԿԽԻՄՈԶ (ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ) 
ECCRINE GLANDS ԷԿԿՐԻՆԱՅԻՆ ԳԵՂՁԵՐ 
ECDYSONEԷԿԴԻԶՈՆ 
ECDYSTERONEԷԿԴԻՍՏԵՐՈՆ 
ECHIDNAԵՔԻԴՆԱ 
ECHINOCOCCOSISԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ 
ECHINOCOCCOSIS, HEPATICԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ ԼՅԱՐԴԻ 
ECHINOCOCCOSIS, PULMONARYԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ ԹՈՔԵՐԻ 
ECHINOCOCCUSԷԽԻՆՈԿՈԿ (ՊԱՐԿԱՃԻՃՈՒ)
ECHINODERMATAԱՍԵՂՆԱՄԱՇԿ 
ECHINOMYCINԷԽԻՆՈՄԻՑԻՆ 
ECHINOSTOMAԷԽԻՆՈՍՏՈՄԱ
ECHINOSTOMIASISԷԽԻՆՈՍՏՈՄՈԶ
ECHOTHIOPHATE IODIDEԷԽՈԹԻՈՖԻԱՅԻ ՅՈԴԻԴ 
ECHO INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ ECHO 
ECHOCARDIOGRAPHY, DOPPLERԷԽՈՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՈՊԼԵՐՈՎՅԱՆ 
ECHOENCEPHALOGRAPHYԷԽՈՈՒՂԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԷԽՈԵՑԵՖԱԼՈԳՐԱՖԻԱ) 
ECHOLALIAԷԽՈԼԱԼԻԱ
ECHOLOCATIONԷԽՈԼՈԿԱՑԻԱ
ECHOVIRUS 6ՀԱՐՈՒՑԻՉ ECHO 6
ECHOVIRUS 9ՀԱՐՈՒՑԻՉ ECHO 9
ECHOVIRUSESՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ ECHO 
ECLAMPSIA ԷԿԼԱՄՊՍԻԱ 
ECLECTICISMԷԿԼԵԿՏԻԶՄ 
ECOLOGY ԷԿՈԼՈԳԻԱ 
ECONAZOLEԷԿՈՆԱԶՈԼ 
ECONOMIC COMPETITIONՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ECONOMIC VALUE OF LIFEՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔԻ
ECONOMICSԷԿՈՆՈՄԻԿԱ (ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
ECONOMICS, DENTALՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ECONOMICS, HOSPITALՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
ECONOMICS, MEDICALԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ECONOMICS, NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ECONOMICS, ORGANIZATIONS, CONTROL ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ 
(NON MESH)(ԱՐՏ)
ECTHYMAԷԿՏԻՄԱ
ECTHYMA, CONTAGIOUSԷԿՏԻՄԱ ՀՊԱՎԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ECTODERMAL DYSPLASIAԷԿՏՈԴԵՐՄԱՅԻՆ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ 
ECTODERMԷԿՏՈԴԵՐՄ
ECTOGENESISԷԿՏՈԳԵՆԵԶ 
ECTOPARASITIC INFESTATIONSԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ՃԻՃՎԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԻՆՎԱԶԻԱՆԵՐ) 
ECTROPIONԿՈՊԻ ԱՐՏԱՇՐՋՈՒՄ
ECTROMELIA ԷԿՏՐՈՄԵԼԻԱ 
ECTROMELIA VIRUSԷԿՏՐՈՄԵԼԻԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
ECTROMELIA, INFECTIOUSԷԿՏՐՈՄԵԼԻԱ ՎԱՐԱԿԱԿԱՆ
ECUADORՀԱՍԱՐԱԿԱԾ, ԷԿՎԱԴՈՐ
EDEINEԷԴԵԻՆ
EDEMAԱՅՏՈՒՑ 
EDEMA DISEASE OF SWINEԱՅՏՈՒՑԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՃԿՈՐՆԵՐԻ 
EDEMA, CARDIACԱՅՏՈՒՑ ՍՐՏԱՅԻՆ 
EDENTATAԹԵՐԱՏԱՄՆՈՒԹՅՈՒՆ 
EDROPHONIUMՏԵՆԶԻԼՈՆ 
EDUCATION ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
EDUCATION OF MENTALLY RETARDED ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՆԵՐ,ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 
EDUCATION, CONTINUINGԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
EDUCATION, DENTALԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
EDUCATION, DENTAL, CONTINUINGԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ,  
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 
EDUCATION, DENTAL, GRADUATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ 
EDUCATION, GRADUATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ 
EDUCATION, MEDICALԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
EDUCATION, MEDICAL, CONTINUINGԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 
EDUCATION, MEDICAL, UNDERGRADUATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՆԱԽԱԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ 
EDUCATION, MEDICAL, GRADUATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ 
EDUCATION, NONPROFESSIONAL (NON MESH)ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՈՉԲԺՇԿԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
EDUCATION, NURSINGԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ 
EDUCATION, NURSING, BACCALAUREATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ, ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆ 
EDUCATION, NURSING, CONTINUINGԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 
EDUCATION, NURSING, ASSOCIATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ, ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
EDUCATION, NURSING, DIPLOMA PROGRAMSԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄՈՎ
EDUCATION, NURSING, GRADUATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ
EDUCATION, PHARMACYԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
EDUCATION, PHARMACY, CONTINUINGԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 
EDUCATION, PHARMACY, GRADUATEԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ 
EDUCATION, PREDENTALԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ՄԻՆՉԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 
EDUCATION, PREMEDICALԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՄԻՆՉԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 
EDUCATION, PROFESSIONALԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
EDUCATION, PROFESSIONAL, RETRAININGԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
EDUCATION, SPECIALԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ՇԵՂՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ 
EDUCATION, VETERINARYԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
EDUCATIONAL STATUSԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
EELSԿՈՐՅԱԿՆԵՐ (ՇԻՏԵՐ- ձթՀԼ) (ՃԱՐՊԱԳԵՂՁԻ ԵՎ 
ՄԱԶԱՐՄԱՏԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ 
EFFECT MODIFIERS (EPIDEMIOLOGY)ՁԵՎԱՓՈԽՈՂՆԵՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ) 
EFFERENT PATHWAYSՀԱՂՈՐԴԻՉ ՈՒՂԻՆԵՐ ԱՐՏԱՏԱՐ (ԷՖԵՐԵՆՏ)
EFFICIENCYԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
EGG PROTEINSՁՎԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
EGG PROTEINS, DIETARYՁՎԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ 
EGG SHELLՁՎԻ ԿԵՂԵՎ
EGG WHITEՁՎԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ 
EGG YOLKՁՎԻ ԴԵՂՆՈՒՑ
EGGSՁՈՒ 
EGOԵՍ 
EGYPTԵԳԻՊՏՈՍ 
EHLERS-DANLOS SYNDROMEԷԼԵՐՍ-ԴԱՆԼՈՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
EHRLICHIEAEԷՐԼԻԽԻԱ 
EICOSANOIDSԷՅԿՈԶԱՆՈԻԴՆԵՐ
EICOSANOIC ACIDSԷՅԿՈԶԱԱՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
EIDETIC IMAGERYԸՆԿԱԼՈՒՄ ԷՅԴԵՏԻԿ 
EIF-1ԷՈՒԿԱՐԻՈՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆ-1 ՆԵՐԱԾՄԱՆ 
EIF-2ԷՈՒԿԱՐԻՈՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆ-2 ՆԵՐԱԾՄԱՆ 
EIMERIAԷՅՄԵՐԻ
EINSTEINIUMԷՅՆՇՏԵՅՆԻՈՒՄ
ISCHEMIAԻՇԵՄԻԱ (ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ) 
EISENMENGER COMPLEXԱՅԶԵՆՄԵՆԳԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
EJACULATIONՍԵՐՄՆԱՎԻԺՈՒՄ 
ELAPID VENOMS ԹՈՒՅՆԵՐ ԱՍՊԻԴԱՅԻՆ ՕՁԵՐԻ 
ELASTIC TISSUEԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
ELASTICITY ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ELASTINԷԼԱՍՏԻՆ
ELBOWԱՐՄՈՒՆԿ
ELBOW JOINTԱՐՄՈՒՆԿԱՅԻՆ ՀՈԴ
ELDER ABUSEԾԵՐԵՐ,ԿՈՊԻՏ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ
ELECTRIC CONDUCTIVITY ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTRIC COUNTERSHOCK ԷԼԵԿՏՐԱԱԶԴԱԿԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 
ELECTRIC ORGAN ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ
ELECTRIC STIMULATION ԷԼԵԿՏՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTRIC STIMULATION ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ 
ELECTRIC WIRING ԷԼԵԿՏՐԱԱՆՑԿԱՑՈՒՄ 
ELECTRICITY ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTROACUPUNCTURE ԷԼԵԿՏՐԱԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ 
ELECTROCARDIOGRAPHY ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTROCARDIOGRAPHY,AMBULATORY ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ 
ELECTROCHEMISTRYԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱ
ELECTROCOAGULATION ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԿԱՐԴՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱ) 
ELECTROCONVULSIVE THERAPY ԷԼԵԿՏՐԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 
ELECTRODES ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ 
ELECTRODIAGNOSISԷԼԵԿՏՐԱԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ 
ELECTROENCEPHALOGRAPHYԷԼԵԿՏՐԱԷՆՑԵՖԱԼՈԳՐԱՖԻԱ 
ELECTROGALVANISM, INTRAORAL ԷԼԵԿՏՐԱԳԱԼՎԱՆԱՑՈՒՄ ՆԵՐԲԵՐԱՆԱՅԻՆ 
ELECTROKYMOGRAPHY ԷԼԵԿՏՐԱԿԻՄՈԳՐԱՖԻԱ 
ELECTROLYSIS ԷԼԵԿՏՐՈԼԻԶ 
ELECTROLYTES ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐ 
ELECTROMAGNETIC FIELDS ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ 
ELECTROMAGNETICS ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTROMYOGRAPHY ԷԼԵԿՏՐԱՄԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTRON PROBE MICROANALYSIS ԷԼԵԿՏՐՈՆԱ ԶՈՆԴԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTRON SPIN RESONANCEԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՌԵԶՈՆԱՆՍ 
ELECTRON TRANSPORT ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ELECTRONARCOSIS ԷԼԵԿՏՐԱՆԱՐԿՈԶ 
ELECTRONICS ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ 
ELECTRONICS, MEDICAL ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ELECTRONS ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐ 
ELECTRONYSTAGMOGRAPHY ԷԼԵԿՏՐԱՆԻՍՏԱԳՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTROOCULOGRAPHY ԷԼԵԿՏՐԱԱԿՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ELECTROPHORESISԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ 
ELECTROPHORESIS, AGAR GELԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԱԳԱՐԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ 
ELECTROPHORESIS, CELLULOSE ACETATEԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԲՋՋԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՑԵՏԱՏԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ՎՐԱ
ELECTROPHORESIS, DISCԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ, ՍԿԱՎԱՌԱԿ
ELECTROPHORESIS, GEL, TWO-DIMENSIONALԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ……… 
ELECTROPHORESIS, PAPERԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԹՂԹԻ ՎՐԱ
ELECTROPHORESIS, POLYACRYLAMIDE  GELԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ՊՈԼԻԱԿՐԻԼԱՄԻԴԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ
ELECTROPHORESIS, STARCH GELԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ՕՍԼԱՅԻՆ ՀԵԼՈՒՄ
ELECTROPHORUS ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕՁԱՁԿՆԵՐ 
ELECTROPHYSIOLOGYԷԼԵԿՏՐԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ
ELECTROPLATINGԳԱԼՎԱՆԱՍՏԵԳԻԱ (ԳԱԼՎԱՆԱՊԱՏՈՒՄ) 
ELECTROSHOCKԷԼԵԿՏՐԱՇՈԿ
ELECTROSURGERYԷԼԵԿՏՐԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
ELEDOISIN ԷԼԵԴՈԻԶԻՆ 
ELECTRORETINOGRAPHYԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ELEMENTARY PARTICLESՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ 
ELEMENTSՏԱՐՐԵՐ
ELEMENTS, RADIOACTIVE (NON MESH)ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՏԱՐՐԵՐ (ԱՐՏ)
ELEVATORS AND ESCALATORSՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐ ԵՎ ՇԱՐԺԱՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐ 
ELIGIBILITY DETERMINATIONՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ, ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
ELLAGIC ACIDԷԼԱԳԱԹԹՈՒ 
ELLIPTICINESԷԼԻՊՏՐԻՑԻՆՆԵՐ
ELLIPTOCYTOSIS, HEREDITARYԷԼԻՊՏԻՑԻՏՈԶ (ՕՎԱԼՈՑԻՏՈԶ) ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ 
ELLIS-VAN CREVELD SYNDROMEԷԼԻՍ-ՎԱՆ ԿՐԵՎԵԼԴԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
EMACIATIONՀՅՈՒԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
EMBALMINGԶՄՌՍՈՒՄ 
EMBLEMS AND INSIGNIAԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐ
EMBOLISMԽՑԱՆՈՒՄ (ԷՄԲՈԼԻԱ)
EMBOLISM, AIRԽՑԱՆՈՒՄ ՕԴԱՅԻՆ 
EMBOLISM, AMNIOTIC FLUIDԽՑԱՆՈՒՄ ՊՏՂԱՋՐԵՐՈՎ 
EMBOLISM, FATԽՑԱՆՈՒՄ ՃԱՐՊԱՅԻՆ
EMBRYOՍԱՂՄ 
EMBRYO RESORPTIONՍԱՂՄԻ ՌԵԶՈՐԲՑԻԱ (ՆԵՐԾԾՈՒՄ)
EMBRYO TKANSFERՍԱՂՄԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 
EMBRYO, NON MAMMALIANՍԱՂՄ ՈՉ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ
EMBRYOLOGYՍԱՂՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EMBRYONIC INDUCTIONՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ (ՄԱԿԱԾՈՒՄ)
EMBRYONIC STRUCTURES (NON MESH)ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ(ԱՐՏ)
EMEPRONIUMԷՄԵՊՐՈՆԻՈՒՄ 
EMERGENCIESԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՎԻՃԱԿՆԵՐ 
EMERGENCY MEDICAL SERVICE  ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ,  
COMMUNICATION SYSTEMSՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐ) 
EMERGENCY MEDICAL SERVICESԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 
EMERGENCY MEDICAL TAGSԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ (ՊԻՏԱԿՆԵՐ) 
EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANSԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕԺԱՆԴԱԿ 
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 
EMERGENCY MEDICINEԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
EMERGENCY SERVICE, HOSPITALԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ 
EMERGENCY SERVICES, PSYCHIATRICԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ 
EMERGENCY TREATMENT (NON MESH)ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԱՐՏ)
EMETINEԷՄԵՏԻՆ 
EMETICSՓՍԽՄԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
EMIGRATION AND IMMIGRATIONԱՐՏԱԳԱՂԹ ԵՎ ՆԵՐԳԱՂԹ 
EMODINԷՄՈԴԻՆ 
EMOLLIENTSՓԱՓԿԵՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 
EMOTIONSՀՈՒՅԶԵՐ 
EMPATHYԷՄՊԱՏԻԱ 
EMPHYSEMA ԷՄՖԻԶԵՄԱ, ՓՔԱՆՔ 
EMPLOYEE DISCIPLINEԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
EMPLOYEE INCENTIVE PLANSԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ
EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISALԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
EMPLOYMENTԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
EMPTY SELLA SYNDROMEԴԱՏԱՐԿ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԹԱՄԲԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
EMPYEMAԷՄՊԻԵՄԱ (ԹԱՐԱԽԱՀԱՎԱՔ ՓԱԿ ԽՈՌՈՉՈՒՄ) 
EMPYEMA, TUBERCULOUS ԷՄՊԻԵՄԱ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ 
EMULSIONS ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐ 
ENALAPRIL ԷՆԱԼԱՊՐԻԼ 
ENALAPRILAT ԷՆԱԼԱՊՐԻԼԱՏ 
ENAMEL CUTICLEԱՏԱՄՆԱՅԻՆ (ԱՐԾՆԻ) ԷՄԱԼԻ ԿՈՒՏԻԿՈՒԼԱ 
ENAMEL ORGANԱՐԾՆԱՅԻՆ (ԷՄԱԼԱՅԻՆ ) ՕՐԳԱՆ 
ENBUCRILATE ԷՆԲՈՒԿՐԻԼԱՏ 
ENCEPHALITOGENIC BASIC PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈՒՂԵՂԱԲՈՐԲ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ENCEPHALOCELE ԷՆՑԵՖԱԼՈՑԵԼԵ (ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՋՐԱԿԱԼՈՒՄ) 
ENCOPRESISԷՆՏՈՊՐԵԶ (ԱԿԱՄԱ ԿՂՈՒՄ) 
ENCOUNTER GROUPSՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐ 
ENCYCLOPEDIAS ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆՆԵՐ 
ENDARTERECTOMY ԷՆԴԱՐՏԵՐԷԿՏՈՄԻԱ 
ENDARTERITIS ԷՆԴԱՐՏԵՐԻՏ 
ENDOCARDIAL CUSHION DEFECTS ԷՆԴՈԿԱՐԴԱՅԻՆ ԲԱՐՁԻԿԻ ԱՐԱՏՆԵՐ 
ENDOCARDIAL FIBROELASTOSISԷՆԴՈԿԱՐԴԻ ՖԻԲՐՈԷԼԱՍՏՈԶ 
ENDOCARDITIS ԷՆԴՈԿԱՐԴԻՏ 
ENDOCARDITIS, BACTERIAL ԷՆԴՈԿԱՐԴԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ENDOCARDITIS, SUBACUTE BACTERIAL ԷՆԴՈԿԱՐԴԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՆԹԱՍՈՒՐ 
ENDOCARDIUMԷՆԴՈԿԱՐԴ, ՆԵՐՍՐՏԵՆԻ 
ENDOCRINE DISEASESԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ)  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ENDOCRINE GLANDS ԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԻՉ) ԳԵՂՁԵՐ 
ENDOCRINE GLAND NEOPLASMS (NON MESH) ԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԻՉ) ԳԵՂՁԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
ENDOCRINE SYSTEM (NON MESH) ԷՆԴՈԿՐԻՆ (ՆԵՐԶԱՏԻՉ) ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԱՐՏ) 
ENDOCRINOLOGY ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ 
ENDOCYTOSISԷՆԴՈՑԻՏՈԶ 
ENDODEOXYRIBONUCLEASES ԷՆԴՈԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ 
ENDODONTICS ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱ 
ENDOLYMPHԷՆԴՈԼԻՄՖԱ (ՆԵՐԱՎԻՇ)
ENDOLYMPHATIC DUCTԷՆԴՈԼԻՄՖԱՏԻԿ (ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ) ԾՈՐԱՆ
ENDOLYMPHATIC SACԷՆԴՈԼԻՄՖԱՏԻԿ (ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ) ՊԱՐԿ 
ENDOLYMPHATIC SHUNTԷՆԴՈԼԻՄՖԱՏԻԿ (ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ) ՇՈՒՆՏ
ENDOMETRIAL HYPERPLASIAԷՆԴՈՄԵՏՐԻՈՒՄԻ ԳԵՐԱՃ
ENDOMETRIOSISԷՆԴՈՄԵՏՐԻՈԶ 
ENDOMETRITISԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏ
ENDOMETRIUMԷՆԴՈՄԵՏՐԻՈՒՄ (ԱՐԳԱՆԴԻ ԽՈՌՈՉԸ  ՊԱՏՈՂ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹ)
ENDOMYOCARDIAL FIBROSISՖԻԲՐՈԶ ՆԵՐՍՐՏԱՄԿԱՆԱՅԻՆ 
ENDONUCLEASESԷՆԴՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ
ENDOPHTHALMITISԱՉՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ 
ENDOPLASMIC RETICULUMՌԵՏԻԿՈՒԼՈՒՄ ԷՆԴՈՊԼԱԶՄԱՅԻՆ 
ENDORIBONUCLEASESԷՆԴՈՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ
ENDORPHINSԷՆԴՈՐՖԻՆՆԵՐ 
ENDOSCOPYԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱ (ԸՆԴԵՐԱԴԻՏՈՒՄ)
ENDOSPORE-FORMING BACTERIA (NON MESH)ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԷՆԴՈՍՊՈՐՆԵՐ  ԱՌԱՋԱՑՆՈՂՆԵՐ (ԱՐՏ)
ENDOSULFANԷՆԴՈՍՈՒԼՖԱՆ
ENDOTHELIUMԷՆԴՈԹԵԼ
ENDOTHELIUM -DERIVED RELAXING FACTORԷՆԴՈԹԵԼԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾՈՆ ԹՈՒԼԱՑՄԱՆ 
ENDOTHELIUM, CORNEALԷՆԴՈԹԵԼ ԵՂՋՐԱՅԻՆ 
ENDOTHELIUM, LYMPHATICԷՆԴՈԹԵԼ ԱՎՇԱՅԻՆ 
ENDOTHELIUM, VASCULARԷՆԴՈԹԵԼ ԱՆՈԹԱՅԻՆ
ENDOTOXINSԷՆԴՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ, ՆԵՐԹՈՒՅՆԵՐ 
ENDRINԷՆԴՐԻՆ
ENERGY TRANSFERԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ
ENERGY METABOLISMԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՓՈԽԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ENERGY-GENERATING RESOURCESԷՆԵՐԳՈՊԱՇԱՐՆԵՐ 
ENGINEERINGԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ (ԻՆԺԵՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ)
ENGLANDԱՆԳԼԻԱ
ENGRAVING AND ENGRAVINGSՓՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ENHANCER ELEMENTS (GENETICS)ԳԵՆ-ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ
ENKEPHALIN, LEUCINEԼԵՅՑԻՆ-ԷՆԿԵՖԱԼԻՆ 
ENKEPHALIN, METHIONINEՄԵԹԻՈՆԻՆ-ԷՆԿԵՖԱԼԻՆ 
ENKEPHALINSԷՆԿԵՖԱԼԻՆՆԵՐ
ENNOMINATE ARTERYԱՆԱՆՈՒՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
ENNOMINATE VEINԱՆԱՆՈՒՆ ԵՐԱԿ 
ENOPHTHALMOSԷՆՕՖԹԱԼՄ (ՆԵՐՍԿՆՈՒԹՅՈՒՆ)
ENOXACINԷՆՕՔՍԱՑԻՆ
ENTAMOEBIASISԷՆՏԱՄԵՈԲԻԱԶ
ENTERITISԱՂԻՔԱԲՈՐԲ
ENTERITIS, TRANSMISSIBLE, OF TURKEYSԱՂԻՔԱԲՈՐԲ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂԱԿԱՆ ՀՆԴՈՒՀԱՎԵՐԻ 
ENTEROBACTERԷՆՏԵՐՈԲԱԿՏԵՐ 
ENTEROBIUSՍՐԱՏՈՒՏՆԵՐ 
ENTEROCOLITISԷՆՏԵՐՈԿՈԼԻՏ, ՀԱՍՏ ԵՎ ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
ENTEROCOLITIS, PSEUDOMEMBRANOUSԷՆՏԵՐՈԿՈԼԻՏ ԿԵՂԾ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ 
ENTEROGLUCAGONԷՆՏԵՐՈԳԼՅՈՒԿԱԳՈՆ, ԱՂԻՔԱՅԻՆ ԳԼՅՈՒԿԱԳՈՆ
ENTEROVIRUS INFECTIONSԷՆՏԵՐՈՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ENTEROVIRUSESԷՆՏԵՐՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ (ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐ)
ENTEROVIRUSES,PORCINEԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ ԽՈԶԵՐԻ 
ENTEROBACTERIACEAE INFECTIONSԷՆՏԵՐՈԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ENTROPIONԿՈՊԻ ԱՂԵՈԼՈՐՔ
ENVIOMYCIN ԷՆՎԻՈՄԻՑԻՆ 
ENVIRONMENT ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
ENVIRONMENT AND PUBLIC  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  
HEALTH (NON MESH)ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
ENVIRONMENT DESIGNՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 
ENVIRONMENT, CONTROLLEDՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ENVIRONMENTAL EXPOSUREՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ENVIRONMENTAL HEALTHՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ 
ENVIRONMENTAL MONITORINGՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ 
ENVIRONMENTAL POLLUTANTSՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐ 
ENVIRONMENTAL POLLUTANTS, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐ ԵՎ  
PESTICIDES (NON MESH)ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐ (ԱՐՏ) 
ENVIRONMENTAL POLLUTIONՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ, ԱՂՏՈՏՈՒՄ 
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGYՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ,  ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ENZYME INHIBITORS ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ 
ENZYMATIC ZONULOLYSISՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԶՈՆՈՒԼՈԼԻԶ
ENZYME ACTIVATION ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ
ENZYME INDUCTION ՖԵՐՄԵՆՏԻ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ (ՄԱԿԱԾՈՒՄ) 
ENZYME PRECURSORS ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ 
ENZYME REACTIVATORS ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ  (ՌԵԱԿՏԻՎՆԵՐ)
ENZYME REPRESSION ՖԵՐՄԵՆՏԻ ԸՆԿՃՈՒՄ
ENZYME STABILITYՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ENZYME TESTS ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAYՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ ԿԱՊՎԱԾ, ԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԵՆՏ (ԻՄՈՒՆԱԿԼԱՆԻՉ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ENZYMES ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ 
ENZYMES,COENZYMES, ENZYME INHIBITORS ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ, ԿՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ, ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ (ԱՐՏ) 
(NON MESH)
EPIDEMIOLOGYՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
EOSIN ԷՈԶԻՆ 
EOSINOPHILIA ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԻԱ, ԷՈԶԻՆՈՖԻԼՈՒԹՅՈՒՆ 
EOSINOPHILIC GRANULOMA ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼՈՄԱ 
EOSINOPHILS ԷՈԶԻՆՈՖԻԼՆԵՐ 
EPENDYMAԷՊԵՆԴԻՄԱ 
EPENDYMOMAԷՊԵՆԴԻՈՄԱ 
EPHEDRINEԷՖԵԴՐԻՆ 
EPHEMERAL FEVERՏԵՆԴ ՄԵԿՕՐՅԱ 
EPICHLOROHYDRIN ԷՊԻՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆ 
EPIDEMIOLOGIC METHODSՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
EPIDEMIOLOGIC FACTORSՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
EPIDEMIOLOGIC MEASUREMENTS (NON MESH)ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
EPIDERMAL GROWTH FACTOR-UROGASTRONEԷՊԻԴԵՐՄԱՅԻՆ ԱՃՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ ' ՈՒՐՈԳԱՍՏՐՈՆ 
EPIDERMAL NECROLYSIS, TOXICՆԵԿՐՈԼԻԶ ՎԵՐՆԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐ 
EPIDERMISԷՊԻԴԵՐՄԻՍ (ՎԵՐՆԱՄԱՇԿ)
EPIDERMITIS, EXUDATIVE, OF SWINEԷՊԻԴԵՐՄԻՏ (ՎԵՐՆԱՄԱՇԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ) 
ԱՐԱՏՔԻՐՏԱՅԻՆ ԽՈԶԵՐԻ
EPIDERMOPHYTONԷՊԻԴԵՐՄՈՖԻՏՈՆ
EPIDIDYMISԱՄՈՐՁՈՒ ՀԱՎԵԼՈՒՄ
EPIDIDYMITISՄԱԿԱՄՈՐՁՈՒ (ԷՊԻԴԻԴԻՄԻԹ) ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
EPIDURAL NEOPLASMSԷՊԻԴՈՒՐԱԼ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
EPIDURAL SPACEԷՊԻԴՈՒՐԱԼ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
EPIGLOTTISՄԱԿԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ ԱՃԱՌ (ԿՐՃԻԿ) 
EPIGLOTTITISՄԱԿԿՈԿՈՐԴԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
EPILEPSYԷՊԻԼԵՊՍԻԱ 
EPILEPSY, GENERALIZED (NON MESH) ԷՊԻԼԵՊՍԻԱ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ (ԱՐՏ)
EPILEPSY, MYOCLONIC ԷՊԻԼԵՊՍԻԱ ՄԻՈԿԼՈՆԻԿ 
EPILEPSY, TEMPORAL LOBE ԷՊԻԼԵՊՍԻԱ ՔՈՒՆՔԱՅԻՆ 
EPILEPSY, TRAUMATICԷՊԻԼԵՊՍԻԱ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ 
EPIMERASES ԷՊԻՄԵՐԱԶՆԵՐ 
EPIMESTROL ԷՊԻՄԵՍՏՐՈԼ 
EPINEPHRINEԷՊԻՆԵՖՐԻՆ 
EPIPHYSESԷՊԻՖԻԶՆԵՐ 
EPIPHYSES, SLIPPED ԷՊԻՖԻԶԻՈԼԻԶ, ԷՊԻՖԻԶԻ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ 
EPIRIZOLE ԷՊԻՐԻԶՈԼ 
EPIRUBICIN ԷՊԻՌՈՒԲԻՑԻՆ 
EPISIOTOMY ՇԵՔԻ ՀԱՏՈՒՄ 
EPISPADIAS ԷՊԻՍՊԱԴԻԱ 
EPISTASIS, GENETIC ԷՊԻՍՏԱԶ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ (ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆԱԿԱՆ) 
EPISTAXISՔԹԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
EPITESTOSTERONE ԷՊԻՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ 
EPITHELIAL ATTACHMENT ԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ԿԱՊԱՆ 
EPITHELIAL CELLS (NON MESH)ԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ (ԱՐՏ)
EPITHELIOID CELLS ԷՊԻԹԵԼՈԻԴԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ 
EPITHELIUM ԷՊԻԹԵԼԻՈՒՄ 
EPNԷԹԻԼՖԵՆԻԼՓՈՍՈԹԻՈՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ՆԻՏՐՈՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ 
EPONYMSԷՊՕՆԵՄՆԵՐ
EPOXIDE HYDROLASES ԷՊՕՔՍԻԴՀԻԴՐՈԼԱԶ 
EPOXY COMPOUNDS ԷՊՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
EPOXY RESINS ՁՅՈՒԹԵՐ ԷՊՈՔՍԻԴԱՅԻՆ 
EQUILENINԷԿՎԻԼԵՆԻՆ
EQUILIBRIUMՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ 
EQUILINԷԿՎԻԼԻՆ
EQUINE COITAL EXANTHEMA VIRUSՄԱՇԿԱՑԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ, ՁԻԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
EQUINE INFECTIOUS ANEMIAՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՁԻԵՐԻ 
EQUINE INFECTIOUS ANEMIA VIRUSՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՁԻԵՐԻՀԱՐՈՒՑԻՉ 
EQUINE RHINOPNEUMONITIS VIRUSՔԹԱՀԱՐՈՒՑԻՉ ՁԻԵՐԻ 
EQUINUS DEFORMITYԹԱԹ ՁԻՈՒ 
EQUIPMENT AND SUPPLIESՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
EQUIPMENT AND SUPPLIES, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
EQUIPMENT CONTAMINATIONՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԱԿԻՉ 
EQUIPMENT DESIGN ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 
EQUIPMENT FAILUREՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ 
ERABUTOXINSԷՐԱԲՈՒՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
ERBIUMԷՐԲԻՈՄ
ERGOCALCIFEROLSԷՐԳՈԿԱԼՑԻՖԵՐՈԼՆԵՐ 
ERGOLINESԷՐԳՈԼԻՆՆԵՐ
ERGOSTEROLԷՐԳՈՍՏԵՐԻՆ 
ERGOT ALKALOIDSԷՐԳՈԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
ERGOTAMINEԷՐԳՈՏԱՄԻՆ 
ERGOTAMINE DERIVATIVESԷՐԳՈՏԱՄԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ
ERGOTHIONEINEԷՐԳՈԹԻՈՆԵԻՆ 
ERGOTISMԷՐԳՈՏԻԶՄ 
EROTICA ԷՐՈՏԻԿԱ, ՑԱՆԿԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ERUCIC ACIDS ԷՐՈՒԿԱԹԹՈՒՆԵՐ 
ERUCTATIONԶԿՌՏՈՑ 
ERWINIAԷՐՎԻՆԻԱ 
ERYTHEMA CHRONICUM MIGRANSԷՐԻԹԵՄԱ ԹԱՓԱՌՈՂ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ
ERYSIPELOIDԿԱՐՄԻՐ ՔԱՄԻ (ԷՐԻԶՊԵԼՈԻԴ) 
ERYTHEMAԷՐԻԹԵՄԱ, ՄԱՇԿԻ ԿԱՐՄՐՈՒԹՅՈՒՆ
ERYTHEMA INDURATUMԷՐԻԹԵՄԱ ԿԱՐԾՐԱՑՈՂ
ERYTHEMA MULTIFORMEԷՐԻԹԵՄԱ ԲԱԶՄԱՁԵՎ ԱՐՏԱՔԻՐՏԱՅԻՆ 
ERYTHEMA NODOSUMԷՐԻԹԵՄԱ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ 
ERYTHROMYCINԷՐԻԹՐՈՄԻՑԻՆ
ERYTHRASMAԷՐԻԹՐԱԶՄԱ
ERYTHRINAԷՐԻԹՐԻՆԱ
ERYTHRITOLԷՐԻԹՐԻՏ 
ERYTHROBLASTOSIS VIRUS,AVIANԷՐԻԹՐՈԲԼԱՍՏՈԶ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 
ERYTHROBLASTOSIS, FETALԷՐԻԹՐՈԲԼԱՍՏՈԶ ՊՏՂԻ 
ERYTHROBLASTSԷՐԻԹՐՈԲԼԱՍՏՆԵՐ 
ERYTHROCRUORINSԷՐԻԹՐՈԿՐՈՈՒԻՆՆԵՐ
ERYTHROCYTE AGGREGATIONԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԱԳՐԵԳԱՑՈՒՄ 
ERYTHROCYTE AGGREGATION,  ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԱԳՐԵԳԱՑՈՒՄ  
INTRAVASCULAR(ՄԻԱՑՔԱՎՈՐՈՒՄ) ՆԵՐԱՆՈԹԱՅԻՆ 
ERYTHROCYTE AGING ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԾԵՐԱՑՈՒՄ 
ERYTHROCYTE COUNT ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄ 
ERYTHROCYTE DEFORMABILITYԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐ, ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ERYTHROCYTE INCLUSIONS ԷՐԻԹՐՈՑԻՏԱՅԻՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄՆԵՐ 
ERYTHROCYTE INDICES ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
ERYTHROCYTE MEMBRANE ԷՐԻԹՐՈՑԻՏԻ ԹԱՂԱՆԹ 
ERYTHROCYTE VOLUMEԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ 
ERYTHROCYTESԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐ
ERYTHROCYTES, ABNORMAL (ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐ ԱՆԿԱՆՈՆ, ԱՐԱՏԱՎՈՐ 
ERYTHROID PROGENITOR CELISԷՐԻԹՐՈԻԴԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ ՝ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ 
ERYTHROMELALGIAԷՐԻԹՐՈՄԵԼԱԼԳԻԱ
ERYTHROMYCIN ESTOLATEԷՐԻԹՐՈՄԻՑԻՆԻ ԷՍՏՈԼԱՏ 
ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATEԷՐԻԹՐՈՄԻՑԻՆԻ ԷԹԻԼՍՈՒԿՑԻՆԱՏ 
ERYTHROPLASIA ԷՐԻԹՐՈՊԼԱԶԻԱ
ERYTHROPOIESIS ԷՐԻԹՐՈՊՈԵԶ (ԷՐԻԹՐՈՑԻՏԱԳՈՅԱՑՈՒՄ) 
ERYTHROPOIETINԷՐԻԹՐՈՊՈԵՏԻՆ 
ERYTHROSINEԷՐԻԹՐՈԶԻՆ 
ESCHERICHIA COLI INFECTIONSԿՈԼԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ESCHERICHIAԷՇԵՐԻԽԻԱ
ESCINԷՍՑԻՆ 
ESCULIN ԷՍԿՈՒԼԻՆ 
ESKIMOS ԷՍԿԻՄՈՍՆԵՐ 
ESOPHAGEAL ACHALASIAԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԱԽԱԼԱԶԻԱ 
ESOPHAGEAL AND CASTRIC VARICESԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԵՎ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ ՎԱՐԻԿՈԶ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ 
ESOPHAGEAL ATRESIAԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԱՆԱՆՑՔՈՒԹՅՈՒՆ 
ESOPHAGEAL CYSTԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
ESOPHAGEAL DISEASESԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ESOPHAGEAL DIVERTICULUMԴԻՎԵՐՏԻԿՈՒԼ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ (ԾՈՑԱԿ, ԳՐՊԱՆԻԿ) 
ESOPHAGEAL FISTULAԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԽՈՒՂԱԿ 
ESOPHAGEAL MOTILITY DISORDERSԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԿԾԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
ESOPHAGEAL NEOPLASMSԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ESOPHAGEAL PERFORATIONԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՊԵՐՖՈՐԱՑԻԱ
ESOPHAGEAL SPASM, DIFFUSEԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԱՅԻՆ ԿԾԿԱՆՔ ԴԻՖՈՒԶԱՅԻՆ ՍՓՌՈՒՆ 
ESOPHAGEAL STENOSISԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄՆԵՐ ՍՏԵՆՈԶ 
ESOPHAGITIS, PEPTICԷԶՈՖԱԳԻՏ (ՈՐԿՐԱԲՈՐԲ) ՊԵՊՏԻԿ 
ESOPHAGOGASTRIC JUNCTIONԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԱ-ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
ESOPHAGOPLASTYԷԶՈՖԱԳՈՊԼԱՍՏԻԿԱ (ՈՐԿՈՐԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ) 
ESOPHAGOSCOPYՈՐԿՈՐԱԴԻՏՈՒՄ
ESOPHAGOSTOMYՈՐԿՈՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԽՈՒՂԱԿ 
ESOPHAGUSԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂ, ՈՐԿՈՐ
ESOTROPIAՇԼՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱՄԻՏՎՈՂ, ՆԵՐՍԱՅԻՆ 
ESTAZOLAM ԷՍՏԱԶՈԼԱՄ 
ESTERASESԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ 
ESTERIFICATIONԷՍԹՐԻՖԻԿԱՑՈՒՄ
ESTERSԵԹԵՐՆԵՐ ԲԱՐԴ
ESTETROL ԷՍՏԵՏՐՈԼ 
ESTHETICS ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ESTHETICS, DENTAL ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ 
ESTIVATIONԱՄԱՌԱՅԻՆ ՔՈՒՆ
ESTONIAԷՍՏՈՆԻԱ 
ESTRADIOL ԷՍՏՐԱԴԻՈԼ 
ESTRADIOL ANTAGONISTS ԷՍՏՐԱԴԻՈԼԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ 
ESTRADIOL DEHYDROGENASESԷՍՏՐԱԴԻՈԼԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ 
ESTRAMUSTINE ԷՍՏՐԱՄՈՒՍՏԻՆ 
ESTRANES ԷՍՏՐԱՆՆԵՐ 
ESTRENES ԷՍՏՐԵՆՆԵՐ 
ESTRIOL ԷՍՏՐԻՈԼ
ESTROGEN REPLACEMENT THERAPYԷՍՏՈԳԵՆԱՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԹԵՐԱՊԻԱ (ԲՈՒԺՈՒՄ) 
ESTROGEN ANTAGONISTSԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ 
ESTROGENSԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐ
ESTROGENS, SYNTHETICԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
ESTROGENS, NON-STEROIDALԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐ ՈՉ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՈՉ ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ)
ESTROGENIC SUBSTANCES, CONJUGATEDԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐԻ ԿՈՆՅՈՒԳԱՏՆԵՐ 
ESTRONEԷՍՏՐՈՆ
ESTRUSԿՏՂՈՒՑ 
ESTRUS DETECTIONԿՏՂՈՒՑԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
ESTRUS SYNCHRONIZATIONԿՏՂՈՒՑԻ ՍԻՆԽՐՈՆԱՑՈՒՄ, ՀԱՄԱԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՄ
ETHANOLAMINEPHOSPHOTRANSFERASSEԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆՖՈՍՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ETAZOLATEԷՏԱԶՈԼԱՏ
ETHCHLORVYNOLԷԹՔԼՈՐՎԻՆՈԼ 
ETHENOADENOSINE TRIPHOSPHATEԷԹԵՆՈԱԴԵՆՈԶԻՆԵՌՖՈՍՖԱՏ
ETHACRIDINEԷՏԱԿՐԻԴԻՆ
ETHACRYNIC ACIDԷՏԱԿՐԻՆԱԹԹՈՒ
ETHAMBUTOLԷԹԱՄԲՈՒՏՈԼ
ETHAMIXYTRIPHETOLԷՏԱՄՕՔՍԻՏՐԻՖԵՏՈԼ
ETHAMSYLATEԷԹԱՄԶԻԼԱՏ 
ETHANEԷԹԱՆ
ETHANOLAMINE AMMONIA-LYASEԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆ- ԱՄՈՆԻԱԿ-ԼԻԱԶ 
ETHANOLAMINESԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆՆԵՐ 
ETHER, ETHYLԵԹԵՐ ԷԹԻԼԱՅԻՆ 
ETHERSԵԹԵՐՆԵՐ
ETHERS, CYCLICԵԹԵՐՆԵՐ ՑԻԿԼԻԿ
ETHICSԷԹԻԿԱ 
ETHICS , NURSINGԷԹԻԿԱ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ 
ETHICS, DENTALԷԹԻԿԱ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ETHICS, INSTITUTIONALԷԹԻԿԱ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ (ՆՈՐՄԱՏԻՎ)
ETHICS, MEDICALԷԹԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ETHICS, PHARMACYԷԹԻԿԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ETHICS, PROFESSIONALԷԹԻԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ETHIDIUMԷՐԻԴԻՈՒՄ 
ETHINYL ESTRADIOL ԷԹԻՆԻԼԷՍՏՐԱԴԻՈԼ 
ETHIODIZED OILS ԷԹԻԼԱՑՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐ 
ETHIONAMIDEԷԹԻՈՆԱՄԻԴ 
ETHIONINE ԷԹԻՈՆԻՆ 
ETHIOPIAԵԹՈՎՊԻԱ
ETHIOFOS ԷԹԻՈՖՈՍ 
ETHISTERONEՊՐԵԳՆԻՆ 
ETHMOID BONEՄԱՂՈՍԿՐ 
ETHMOID SINUSITIS ԷՏՄՈԻԴԱԼ (ՄԱՂՈՍԿՐԱՅԻՆ) ՍԻՆՈՒՍԻՏ 
ETHNIC GROUPS ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ 
ETHNOLOGYԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԷԹՆՈԼՈԳԻԱ 
ETHNOPSYCHOLOGY ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ETHOGLUCID ԷԹՈԳԼՅՈՒՑԻԴ 
ETHOLOGYԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, 
ETHOPABATEԷԹՈՊԱԲԱՏ
ETHOPROPAZINEՊՐՈՖԵՆԱՄԻՆԻ ՀԻԴՐՈՔԼՈՐԻԴ 
ETHOSUXIMIDEԷԹՈՍՈՒԿՍԻՄԻԴ 
ETHOTOINԷԹՈՏՈԻՆ
ETHOXYQUIN ԷԹՕՔՍԻԽԻՆ
ETHOXZOLAMIDEԷՏԱՄԻԴ 
ETHYL BISCOUMACETATEՆԵՈԴԻԿՈՒՄԱՐԻՆ 
ETHYL CHLORIDEՔԼՈՐԷԹԻԼ
ETHYL ETHERS ԷԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ 
ETHYL METHANESULFONATE ԷԹԻԼՄԵԹԱՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏ 
ETHYLAMINESԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
ETHYLDIMETHYLAMINOPROPYL -CARBODIIMIDEԷԹԻԼԵՐԿՄԵԹԻԼԱՄԻՆԱՊՐՈՊԻԼ- ԿԱՐԲՈԴԻՄԻԴ
ETHYLENE CHLOROHIDRIN ԷԹԻԼԵՆՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆ 
ETHYLENE DIBROMIDE ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԲՐՈՄԻԴ 
ETHYLENE DICHLORIDES ԷԹԻԼԵՐԿՔԼՈՐԻԴՆԵՐ 
ETHYLENE OXIDE ԷԹԻԼԵՆՕՔՍԻԴ 
ETHYLENEDIAMINES ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԱՄԻՆՆԵՐ 
ETHYLENES ԷԹԻԼԵՆՆԵՐ 
ETHYLENETHIOUREA ԷԹԻԼԵՆԲԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ 
ETHYLESTRENOL ԷԹԻԼԷՍՏՐԵՆՈԼ 
ETHYLMALEIMIDE ԷԹԻԼՄԱԼԵԻՄԻԴ
ETHYLMERCURIC CHLORIDE ԷԹԻԼՍՆԴԻԿ ՔԼՈՐԻԴ
ETHYLMERCURY COMPOUNDS ԷԹԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ETHYLMORPHINE ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ 
ETHYLMORPHINE -N - DEMETHYLASE ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ - N - ԴԵՄԵԹԻԼԱԶ 
ETHYLNITROSOUREAՆԻՏՐՈԶՈԷԹԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹ 
ETHYLPHENILEPHRINE ԷԹԻԼՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ 
ETHYNODIOL DIACETATE ԷԹԻՆՈԴԻՈԼԻ ԵՐԿԱՑԵՏԱՏ
ETIDOCAINEԷՏԻԴՈԿԱԻՆ
ETIMIZOL ԷՏԻՄԻԶՈԼ
ETIOCHOLANOLONE ԷԹԻՈԽՈԼԱՆՈԼՈՆ 
ETOMIDATEԷՏՈՄԻԴԱՏ
ETONITAZENEԷՏՈՆԻՏԱԶԵՆ 
ETOPOSIDEԷՏՈՊՈԶԻԴ 
ETORPHINEԷՏՈՐՖԻՆ
ETOXADROL ԷԹՕՔՍԱԴՐՈԼ
ETRETINATEԷՏՐԵՏԻՆԱՏ 
EUCALYPTUSԷՎԿԱԼԻՊՏ (ՏԵՆԴԱԾԱՌ,ՆՎԵՆԻ)
EUGENICSԵՎԳԵՆԻԿԱ (ԼԱՎԱՍԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՑԵՂԻ) 
EUGENOLԷՎԳԵՆՈԼ 
EUGLENA ԷՎԳԼԵՆԱՆԵՐ
EUGLENA GRACILISԷՎԳԼԵՆԱ ՆՐԲԱՇԱՐԺ
EUKARYOTIC CELLSԷՈՒԿԱՐԻՈՏԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ 
EUNUCHISMԵՎՆՈՒԽՈԻԴԻԶՄ (ՆԵՐՔԻՆԻԻ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ) 
EUROPEԵՎՐՈՊԱ 
EUROPE, EASTERNԵՎՐՈՊԱ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITYԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
EUROPIUMԵՎՐՈՊԻՈՒՄ 
EUSTACHIAN TUBEԵՎՍՏԱԽՅԱՆ ՓՈՂ 
EUTHANASIAԷՅՏԱՆԱԶԻԱ
EUTHYROID SICK SYNDROMESԷՈՒԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ 
EUTROPHICATIONԷՅՏՐՈՖԻԱ 
EVALUATION STUDIESԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԵՏԱԶՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
EVANS BLUEԷՎԱՆՍ ԵՐԿՆԱԳՈՒՅՆ 
EVOKED POTENTIALSԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԸ (ՆԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ) 
EVOKED POTENTIALS, SOMATOSENSORYԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ՆԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐՄՆԱԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆ 
EVOKED POTENTIALS, AUDITORYԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ՆԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՍՈՂԱԿԱՆ 
EVOKED POTENTIALS, VISUALԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ՆԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ 
EXANTHEMAԷԿԶԵՄԱ (ՄԱՇԿԱԽՏ)
EXANTHEMA SUBITUMՄԱՇԿԱՑԱՆ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ
EXCHANGE TRANSFUSION, WHOLEԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ ՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ 
EXCIPIENTSԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԷՔՍՑԻՊԻԵՆՏՆԵՐ) 
EXERCISE ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
EXERCISE TESTՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ,ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ 
EXERCISE THERAPYՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԲՈՒԺԱԿԱՆ 
EXERTION ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
EXFOLIATINSԷՔՍՖՈԼԻԱՏԻՆՆԵՐ 
EXHIBITIONISMԷՔՍՀԻԲԻՑԻՈՆԻԶՄ
EXHIBITSՑՈՒՑԱԴՐԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
EXISTENTIALISMԷԿԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼԻԶՄ 
EXOCRINE GLANDS ԱՐՏԱԶԱՏԻՉ ԳԵՂՁԵՐ 
EXOCYTOSIS ԷՔՍՈՑԻՏՈԶ 
EXODEOXYRIBONUCLEASES ԷՔՍՈԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ 
EXONS ԷՔՍՈՆՆԵՐ 
EXONUCLEASES ԷՔՍՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ 
EXOPHTHALMOS ԷՔՍՈՖԹԱԼՄԻԱ 
EXORIBONUCLEASES ԷՔՍՈՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ 
EXOSTOSES ԷՔՍՈՍՏՈԶՆԵՐ 
EXOSTOSES, MULTIPLE HEREDITARY ԷՔՍՈՍՏՈԶՆԵՐ ԲԱԶՄԱԿԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ 
EXOTOXINS ԷՔՍՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ 
EXOTROPIAՇԼՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱՄԻՏՎՈՂ, ԴՐՍԱՅԻՆ
EXPECTORANTSԽՈՐԽԱԲԵՐ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
EXPEDITIONSԷՔՍՊԵԴԻՑԻԱՆԵՐ (ԱՐՇԱՎԱԽՄԲԵՐ)
EXPERT SYSTEMSՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
EXPERT TESTIMONYՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ 
EXPIRATORY RESERVE VOLUMEԱՐՏԱՇՆՉՄԱՆ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԸ
EXPLORATORY BEHAVIORՎԱՐՔ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
EXPLOSIONSՊԱՅԹՅՈՒՆՆԵՐ 
EXTINCTIONՀԱՆԳՉՈՒՄ (ՀՈԳԵԲ.)
EXTRACELLULAR MATRIXԱՐՏԱԲՋՋԱՅԻՆ ՄԱՏՐԻՔՍ 
EXTRACELLULAR SPACEԱՐՏԱԲՋՋԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
EXTRACHROMOSOMAL INHERITANCEԱՐՏԱՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATIONԷՔՍՏՐԱԿՈՐՊՈՐԱԼ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԹԹՎԱԾՆԱՑՈՒՄ 
EXTRACORPOREAL CIRCULATIONԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՄԱՐՄՆԱՅԻՆ 
EXTRACTION, OBSTETRICALԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱ( ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ) ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ 
EXTRAMARITAL RELATIONSԱՐՏԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
EXTRAORAL TRACTION APPLIANCESԱՐՏԱԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՁԳՈՒՄ, ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄ 
EXTRAPYRAMIDAL TRACTSԱՐՏԱԲՐԳԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ
EXTRASYSTOLEԷՔՍՏՐԱՍԻՍՏՈԼԱ
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTԱՐՏԵՐԿՐԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
EXTRAVASATION OF DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC MATERIALSԷՔՍՏՐԱՎԱԶԱՑԻԱ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԵՎ  
ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
EXTRAVASCULAR LUNG WATERԹՈՔԵՐ, ԱՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՋՈՒՐ 
EXTREMITIESՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ (ԾԱՅՐԱՆԴԱՄՆԵՐ)
EXUDATES AND TRANSUDATESԷՔՍՈՒԴԱՏՆԵՐ ԵՎ ՏՐԱՆՍՈՒԴԱՏՆԵՐ 
EYEԱՉՔ 
EYE ABNORMALITIESԱՉՔԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
EYE BANKSԱՉՔԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՆԿ (ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ)
EYE BURNSԱՉՔԻ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ
EYE COLORԱՉՔԻ ԳՈՒՅՆԸ 
EYE DISEASESԱԿՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
EYE DISEASES, HEREDITARYԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ 
EYE ENUCLEATIONԱՉՔԻ ԷՆՈՒԿԼԵԱՑԻԱ 
EYE FOREIGN BODIESԱՉՔ, ՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
EYE HEMORRHAGEԱՉՔԻ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ (ՀԵՄՈՐԱԳԻԱ)
EYE INFECTIONSԱՉՔԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
EYE INFECTIONS, BACTERIALԱՉՔԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
EYE INFECTIONS, FUNGALԱՉՔԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ 
EYE INFECTIONS, PARASITICԱՉՔԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ՊԱՐԱԶԻՏԱՅԻՆ (ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ) 
EYE INFECTIONS, VIRALԱՉՔԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ՀՐԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
EYE INJURIESԱՉՔԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
EYE INJURIES, PENETRATINGԱՉՔ, ՎԵՐՔԵՐ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ԹԱՓԱՆՑՈՂ
EYE MANIFESTATIONSԱԿՆԱՅԻՆ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ 
EYE MOVEMENTSԱՉՔԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ 
EYE NEOPLASMSԱՉՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
EYE PROTECTIVE DEVICESԱՉՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 
EYE PROTEINS
EYE, ARTIFICIALԱԿՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ 
EYEBROWSՀՈՆՔԵՐ
EYEGLASSESԱԿՆՈՑ 
EYELASHISԹԱՐԹԻՉՆԵՐ 
EYELID DISEASEԿՈՊԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
EYELID NEOPLASMSԿՈՊԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
EYELIDSԿՈՊԵՐ 
EZOPHAGITISԷԶՈՖԱԳԻՏ (ՈՐԿԱԲՈՐԲ)