Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
FACEԴԵՄՔ
FACIAL ASYMMETRYԴԵՄՔԻ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
FACIAL BONESԴԵՄՔԻ ՈՍԿՐԵՐ
FACIAL DERMATOSESԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԱԽՏԵՐ
FACIAL EXPRESSIONԴԵՄՔԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ
FACIAL HEMIATROPHYԴԵՄՔԻ ՀԵՄԻԱՏՐՈՖԻԱ (ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԱՊԱՃՈՒՄ)
FACIAL INJURIESԴԻՄԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
FACIAL MUSCLESԴԻՄԱՅԻՆ ՄԿԱՆՆԵՐ 
FACIAL NEOPLASMSԴԵՄՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
FACIAL NERVEԴԻՄԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
FACIAL NERVE DISEASEԴԻՄԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
FACIAL NEURALGIAԴԻՄԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ ՆԵՎՐԱԼԳԻԱ (ՆՅԱՐԴԱՑԱՎ) 
FACIAL PARALYSISԴԻՄԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ ԼՈՒԾԱՆՔ 
FACIAL, PAINԴԵՄՔ, ՑԱՎ 
FACILITIES, MANPOWER AND SERVICES ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,ԿԱԴՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
FACILITY DESIGN AND CONSTRUCTION ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ 
FACILITY REGULATION AND CONTROL ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
FACTITIOUS DISORDERSՄՏԱՑԱԾԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
FACTOR ANALYSIS, STATISTICAL ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
FACTOR IXԳՈՐԾՈՆ IX 
FACTOR IX AԳՈՐԾՈՆ IX A 
FACTOR VԳՈՐԾՈՆ V 
FACTOR V DEFICIENCY ԳՈՐԾՈՆ V-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FACTOR VAԳՈՐԾՈՆ VA 
FACTOR VIIԳՈՐԾՈՆ VII 
FACTOR VII A ԳՈՐԾՈՆ VII A 
FACTOR VII DEFICIENCY ԳՈՐԾՈՆ VII-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FACTOR VIII ԳՈՐԾՈՆ VIII 
FACTOR VIII A ԳՈՐԾՈՆ VIII A 
FACTOR X ԳՈՐԾՈՆ X 
FACTOR X DEFICIENCY ԳՈՐԾՈՆ X-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FACTOR XA ԳՈՐԾՈՆ XA 
FACTOR XI ԳՈՐԾՈՆ XI 
FACTOR XI DEFICIENCY ԳՈՐԾՈՆ XI-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FACTOR XIA ԳՈՐԾՈՆ XIA 
FACTOR XII ԳՈՐԾՈՆ XII 
FACTOR XII DEFICIENCY ԳՈՐԾՈՆ XII-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FACTOR XIIA ԳՈՐԾՈՆ XIIA 
FACTOR XIII ԳՈՐԾՈՆ XIII 
FACTOR XIII DEFICIENCY ԳՈՐԾՈՆ XIII-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FACULTY ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ, ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
FACULTY MEDICAL ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
FACULTY, DENTAL ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ) 
FAD ՖԱԴ 
FAILURE TO THRIVEԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ 
FALLOPIAN TUBEԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԵՐ 
FALLOPIAN TUBE DISEASESԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FALLOPIAN TUBE NEOPLASMSԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FALLOPIAN TUBE PATENCY TESTSԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԵՐԻ ԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
FALSE NEGATIVE REACTIONSԿԵՂԾԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ 
FALSE POSITIVE REACTIONSԿԵՂԾԴՐԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ 
FAMOTIDINEՖԱՄՈՏԻԴԻՆ
FAMOUS PERSONSԱՆՎԱՆԻ ՄԱՐԴԻԿ
FANCONI"S ANEMIAՖԱՆԿՈՆԻ ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
FANCONI SYNDROMEՖԱՆԿՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
FANFTՖԱՆՖՏ
FANTASYՖԱՆՏԱԶԻԱ (ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) 
FAR EASTՀԵՌԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ
FAR EAST, USSRՀԵՌԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ ՍՍՀՄ 
FAR NORTH, USSRՀԵՌԱՎՈՐ ՀՅՈՒՍԻՍ ԽՍՀՄ
FARNESOL ՖԱՐՆԵԶՈԼ
FASCIA ՖԱՍՑԻԱ
FASCIA LATA ՖԱՍՑԻԱ ԼԱՅՆ
FASCICULATION ՖԱՍՑԻԿՈՒԼԱՑԻԱ 
FASCIOLA HEPATICA ՖԱՍՑԻՈԼԱ ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ 
FASCIOLA HEPATICA ՖԱՍՑԻՈԼՆԵՐ
FASCIOLIASIS ՖԱՍՑԻԼՈԶ
FASCIOLOIDIASIS ՖԱՍՑԻՈԼՈԻԴԻԱԶ
FAST NEUTRONSՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐ ԱՐԱԳ 
FASTINGՍՆՆԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ 
FAT BODYՃԱՐՊԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ 
FAT EMULSIONS, INTRAVENOUSՃԱՐՊԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ 
FAT NECROSISՆԵԿՐՈԶ ՃԱՐՊԱՅԻՆ 
FATHER-CHILD RELATIONSՀԱՅՐ-ԵՐԵԽԱ, ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FATIQUE, MENTALՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՄՏԱՎՈՐ 
FATIQUEՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
FATIQUE SYNDROME, CHRONIC ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
FATSՃԱՐՊԵՐ 
FATS, UNSATURATEDՃԱՐՊԵՐ ՉՀԱԳԵՑԱԾ 
FATTY ACID DESATURASESՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԴԵՍԱՏՈՒՐԱԶՆԵՐ 
FATTY ACID SYNTHETASE COMPLEXՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵՏԱԶ ՀԱՄԱԼԻՐ
FATTY ACIDSՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ
FATTY ACIDS, ESSENTIALՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ 
FATTY ACIDS, MONOUNSATURATEDՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ՄՈՆՈՉՀԱԳԵՑԱԾ 
FATTY ACIDS, NONESTERIFIEDՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ՉԵԹԵՐԱՑՎԱԾ 
FATTY ACIDS, OMEGA-3ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՕՄԵԳԱ-3 
FATTY ACIDS, UNSATURATED ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ՉՀԱԳԵՑԱԾ 
FATTY ACIDS, VOLATILEՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ ԹՌՉՈՂ 
FATTY ALCOHOLSՃԱՐՊԱՍՊԻՐՏՆԵՐ 
FATTY LIVERԼՅԱՐԴԻ ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
FATTY LIVER, ALCOHOLICԼՅԱՐԴԻ ՃԱՐՊԱՅԻՆ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
FAVIZM ՖԱՎԻԶՄ 
FAVRE-RACOUCHOT SYNDROME ՖԱՎՐ-ՌԱԿՈՒՇՈ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
FAZADINIUM ՖԱԶԱԴԻՆԻՈՒՄ
FEARՎԱԽ 
FEATHERSՓԵՏՈՒՐՆԵՐ 
FECESԱՐՏԱԹՈՐԱՆՔՆԵՐ, ԿՂԱՆՔ 
FEEDING METHODS (NON MESH)ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
FEE SCHEDULESՀՈՆՈՐԱՐԱՅԻՆ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ 
FEEDBACKՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
FEEDING BEHAVIORՍՆՆԴԱՅԻՆ ՎԱՐՔ 
FEES, DENTALՀՈՆՈՐԱՐՆԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
FEES, MEDICALՀՈՆՈՐԱՐՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
FEES, PHARMACEUTICALՀՈՆՈՐԱՐՆԵՐ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
FELINE FIBROSARCOMA VIRUSՖԻԲՐՈՍԱՐԿՈՄԱ ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
FELINE INFECTIOUS ENTERITISԱՂԻՔԱԲՈՐԲ ՎԱՐԱԿԻՉ ԿԱՏՎԱԶԳԻՆԵՐԻ 
FELINE LEUKEMIA VIRUSԼԵՅԿՈԶ ԿԱՏՎԱԶԳԻՆԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPSՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԹՈՇԱԿՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ 
FELODIPINE ՖԵԼՈԴԻՊԻՆ
FELTY'S SYNDROME ՖԵԼՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
FELYPRESSIN ՖԵԼԻՊՐԵՍԻՆ 
FEMALE GENITAL DISEASES AND  ԿԱՆԱՑԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
PREGNANCY COMPLICATIONS (NON MESH)
FEMINIZATION ՖԵՄԻՆԻԶԱՑԻԱ
FEMORAL ARTERYԱԶԴՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
FEMORAL FRACTURESԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
FEMORAL NECK FRACTURESԱԶԴՐԻ ՎԶԻԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
FEMORAL NEOPLASMSԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
FEMORAL NERVEԱԶԴՐԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
FEMORAL VEINԱԶԴՐԵՐԱԿ 
FEMURԱԶԴՐԱՅԻՆ ՈՍԿՐ
FEMUR HEADԱԶԴՐԻ ԳԼԽԻԿ
FEMUR HEAD NECROSISԱԶԴՐԻ ԳԼԽԻԿԻ ՆԵԿՐՈԶ
FENBENDAZOLE ՖԵՆԲԵՆԴԱԶՈԼ 
FENCHLORPHOS ՖԵՆՔԼՈՐՖՈՍ 
FENESTRATION ՖԵՆԵՏԻԴԻՆ 
FENFLURAMINE ՖԵՆՖԼՅՈՒՐԱՄԻՆ
FENITROTHIONՖԵՆԻՏՐՈՏԻՈՆ 
FENOPROFEN ՖԵՆՈՊՐՈՖԵՆ
FENOTEROL ՖԵՆՈՏԵՐՈԼ 
FENSPIRIDE ՖԵՆՍՊԻՐԻԴ
FENTANYL ՖԵՆՏԱՆԻԼ 
FENTHION ՖԵՆԹԻՈՆ 
FERMENTATION ԽՄՈՐՈՒՄ, ՖԵՐՄԵՆՏԱՑԻԱ
FERMIUM ՖԵՐՄԻՈՒՄ
FERREDOXIN-NADP REDUCTASEՖԵՐԵԴՈՔՍԻՆ -ծԸԺկ-ՌԵԴՈՒԿՏԱԶ 
FERREDOXINSՖԵՐԵԴՈՔՍԻՆՆԵՐ
FERRIC COMPOUNDSԵՐԿԱԹ (III) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FERRICHROME
FERRICYANIDESՖԵՌԻՑԻԱՆԻԴՆԵՐ 
FERRICYANIDES ՖԵՌՈՑԻԱՆԻԴՆԵՐ 
FERRITIN ՖԵՌԻՏԻՆ 
FERROCHELATASE ՖԵՌՈԽԵԼԱՏԱԶ 
FERROUS COMPOUNDSԵՐԿԱԹ (II) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FERROZINEՖԵՌՈԶԻՆ
FERTILITYՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆ ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
FERTILITY AGENTS ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
FERTILITY AGENTS, FEMALEՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻԳԱԿԱՆ
FERTILITY AGENTS, FEMALE, HORMONAL ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻԳԱԿԱՆ , ՀՈՐՄՈՆԱՅԻՆ
FERTILITY AGENTS, FEMALE, SYNTHETIC ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻԳԱԿԱՆ (ԿԱՆԱՆՑ), ՍԻՆԹԵՏԻԿ
FERTILITY AGENTS, MALE ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԱՐԱԿԱՆ
FERTILITY AGENTS, MALE, HORMONAL ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈՐՄՈՆԱՅԻՆ
FERTILITY AGENTS, MALE,SYNTHETICՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԱՐԱԿԱՆ, ՍԻՆԹԵՏԻԿ
FERTILIZATION ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FERTILIZATION IN VITROԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ IN VITRO 
FERTILIZERSՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ
FETAL ALCOHOL SYNDROMEՊՏՂԻ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
FETAL ANOXIAՊՏՂԻ ԹԹՎԱԾՆԱՅԻՆ ՔԱՂՑ 
FETAL BLOODՊՏՂԻ ԱՐՅՈՒՆ 
FETAL DEATHՊՏՂԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
FETAL DEVELOPMENTՊՏՂԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
FETAL DISEASESՊՏՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FETAL DISTRESSՊՏՂԻ ԴԻՍՏՐԵՍ (ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՍՏՐԵՍ) 
FETAL GROWTH RETARDATIONՊՏՂԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՇԱՑՈՒՄ 
FETAL HEARTՊՏՂԻ ՍԻՐՏ
FETAL HEMOGLOBIN ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ 
FETAL MACROSOMIAՊՏՂԻ ՄԵԾԱՄԱՐՄՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱԿՐՈՍՈՄԻԱ) 
FETAL MEMBRANESՊՏՂԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐ 
FETAL MEMBRANES,PREMATURE RUPTUREՊՏՂԱՊԱՐԿԻ ՎԱՂԱԺԱՄ ՊԱՏՌՈՒՄ
FETAL MONITORINGՊՏՂԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ 
FETAL MOVEMENTՊՏՂԻ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
FETAL ORGAN MATURITYՊՏՂԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
FETAL PROTEINS ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
FETAL RESORPTIONՊՏՂԻ ԿԼԱՆՈՒՄ (ՌԵԶՈՐԲՑԻԱ)
FETAL VIABILITYՊՏՂԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
FETISHISM (PSYCHIATRIC) ՖԵՏԻՇԻԶՄ, ՖԵՏԻՇԱՑՈՒՄ (ՀՈԳԵԿԱՆ)
FETOFETAL TRANSFUSIONՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԵՐԿՈՐՅԱԿՆԵՐԻ ՄՈՏ 
FETOMATERNAL TRANSFUSIONԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՄԱՅՐ-ՊՏՈՒՂ
FETOSCOPY ՖԵՏՈՍԿՈՊԻԱ, ՊՏՂԱԴԻՏՈՒՄ, ՍԱՂՄՆԱԴԻՏՈՒՄ 
FETUSՊՏՈՒՂ
FEVERՏԵՆԴ 
FEVER OF UNKNOWN ORIGINՏԵՆԴ ԱՆՀԱՅՏ ԱԽՏԱՊԱՏՃԱՌՈՎ (ԷՏԻՈԼՈԳԻԱ)
F-FACTOR F-ԳՈՐԾՈՆ 
FIBER OPTICSՕՊՏԻԿԱ ԹԵԼՔԱՅԻՆ 
FIBRIN ՖԻԲՐԻՆ
FIBRIN FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCTS ՖԻԲՐԻՆ-ԲՐԻՆՈԳԵՆԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
FIBRIN FOAMՖԻԲՐԻՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ
FIBRIN TISSUE ADHESIVEՖԻԲՐԻՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՈՍԻՆՁ 
FIBRINOGENՖԻԲՐԻՆՈԳԵՆ 
FIBRINOGENS,ABNORMALՖԻԲՐԻՆՈԳԵՆԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FIBRINOLYSISՖԻԲՐԻՆՈԼԻԶ,ՖԻԲՐԻՆԱԼՈՒԾՈՒՄ
FIBRINOLYTIC AGENTSՖԻԲՐԻՆԱԼԻՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
FIBRINOPEPTIDES A ՖԻԲՐԻՆԱՊԵՊՏԻԴՆԵՐ A
FIBRINOPEPTIEDES BՖԻԲՐԻՆԱՊԵՊՏԻԴՆԵՐ B
FIBROBLAST GROWTH FACTORՖԻԲՐՈԲԼԱՍՏՆԵՐԻ ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆ 
FIBROBLASTSՖԻԲՐՈԲԼԱՍՏՆԵՐ
FIBROCYSTIC DISEASE OF BREASTՄԱՍՏՈՊԱԹԻԱ (ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
FIBROINՖԻԲՐՈԻՆ
FIBROMAՖԻԲՐՈՄԱ 
FIBROMATOSIS GINGIVAEՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ ԼՆԴԵՐԻ
FIBROMUSCULAR DYSPLASIAՖԻԲՐՈՄԿԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
FIBROMYALGIA ՖԻԲՐՈՄԻԱԼԳԻԱ 
FIBRONECTINSՖԻԲՐՈՆԵԿՏԻՆՆԵՐ
FIBROSARCOMAՖԻԲՐՈՍԱՐԿՈՄԱ
FIBROUS DYSPLASIA OF BONEՖԻԲՐՈԶԱՅԻՆ ՕՍՏԵՈԴԻՍՊԼԱԶԻԱ 
FIBROUS DYSPLASIA, MONOSTOTICԴԻՍՊԼԱԶԻԱ ՖԻԲՐՈԶԱՅԻՆ ՄԻԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ 
FIBROUS DYSPLASIA, POLYOSTOTICԴԻՍՊԼԱԶԻԱ ՖԻԲՐՈԶԱՅԻՆ ԿԻՍԱԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ 
FIBULAՓՈՔՐ ՈԼՈՔ, ՆՐԲՈԼՈՔ
FICINՖԻՑԻՆ
FICOLL ՖԻԿՈԼ
FICUSINՊՍՈՐԱԼԵՆ 
FIELD DEPENDENCE-INDEPENDENCEԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ-ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏ
FIGLU TESTFIGLU-ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ 
FIGURAL AFTEREFFECTԱՌԱՐԿԱՅԻ, ՊԱՏԿԵՐԻ ՀԵՏԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
FIJIՖԻՋԻ
FILARIASISՖԻԼԱՐԻԱՏՈԶՆԵՐ 
FILARICIDES ՖԻԼԱՐԻՑԻԴՆԵՐ
FILIPIN ՖԻԼԻՊԻՆ
FILM DOSIMETRYԴՈԶԻՄԵՏՐԻԱ ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ 
FILTRATION ՖԻԼՏՐՈՒՄ
FINANCIAL AUDIT ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
FINANCIAL MANAGEMENTՖԻՆԱՆՍՆԵՐՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ 
FINANCIAL MANAGEMENT, HOSPITAL ՖԻՆԱՆՍՆԵՐՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
FINANCIAL SUPPORT (NON MESH)ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ (ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
FINANCING, CONSTRUCTION ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
FINANCING, GOVERNMENTՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ
FINANCING,ORGANIZEDՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ 
FINANCING,PERSONAL ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԻՆՔՆ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ
FINGER INJURIESՄԱՏՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
FINGER JOINTՁԵՌՔԻ ՄԱՏՆԵՐԻ ՀՈԴ 
FINGERSՁԵՌՔԻ ՄԱՏՆԵՐ 
FINGERSUCKINGՄԱՏՆԵՐԻ ԾԾՈՒՄ 
FINLANDՖԻՆԼԱՆԴԻԱ
FIRE EXTINGUISHING SYSTEMSՀՐԴԵՀ ՀԱՆԳՑՆՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
FIREARMSՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ ԶԵՆՔԵՐ 
FIRESՀՐԴԵՀՆԵՐ 
FIRESETTING BEHAVIORՊԻՐՈՄԱՆԻԱ (ՀՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ) 
FIRST AIDԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 
FISSURE IN ANOՀԵՏԱՆՑՔԻ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐ 
FIXATION, OCULARԱԿՆԱՅԻՆ ՖԻՔՍԱՑԻԱ 
FIXATIVES ՖԻՔՍԱՏՈՐՆԵՐ 
FLAGELINՖԼԱԳԵԼԻՆ
FLAGELLAՄՏՐԱԹԵԼԻԿՆԵՐ (ԺԳՈՒՏԻԿՆԵՐ)
FLAIL CHESTԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
FLAME IONIZATIONԻՈՆԻԶԱՑՈՒՄ ԲՈՑԿԼՏՈՂ 
FLAME RETARDANTSՀԱԿԱԲՈՑԱՎԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 
FLATFOOTՏԱՓԱԿԱԹԱԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՐԹԱԹԱԹՈՒԹՅՈՒՆ
FLATULENCEՄԵՏԵՈՐԻԶՄ (ՓՔՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ)
FLAVINSՖԼԱՎԻՆՆԵՐ
FLAVIVIRUSESՖԼԱՎԻՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
FLAVOBACTERIUMՖԼԱՎԱԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ
FLAVODOXINՖԼԱՎՈԴՈԿՍԻՆ
FLAVONESՖԼԱՎՈՆՆԵՐ
FLAVOPROTEINSՖԼԱՎՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
FLAVORING AGENTSՀԱՄԱՅԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
FLAVOXATEՖԼԱՎՈՔՍԱՏ
FLEASԼՎԵՐ 
FLECAINIDEՖԼԵԿԱՆԻԴ
FLIGHT, ANIMALԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԸ 
FLOCCULATIONՖԼՈԿՈՒԼԱՑԻԱ
FLOCCULATION TESTS ՖԼՈԿՈՒԼԱՑԻԱՅԻՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
FLOCTAFENINE ՖԼՈԿՏԱՖԵՆԻՆ
FLOORS AND FLOORCOVERINGSՀԱՏԱԿ ԵՎ ՀԱՏԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՄ 
FLORIDA ՖԼՈՐԻԴԱ 
FLOURԱԼՅՈՒՐ 
FLOW CYTOMETRY ՖԼՈՈՒԲՋՋԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
FLOXACILLIN ՖԼՈՔՍԱՑԻԼԻՆ 
FLUCONAZOLE ՖԼՈՒԿՈՆԱԶՈԼ 
FLUCYTOSINE ՖԼՈՒՑԻՏՈԶԻՆ 
FLUDROCORTISONE ՖԼՈՒԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆ 
FLUFENAMIC ACID ՖԼՈՒՖԵՆԱՄԱԹԹՈՒ 
FLUID THERAPYՌԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻՈՆ ԹԵՐԱՊԻԱ (ՀԵՂՈՒԿԱՎԵՐԿԱՆԳՆՄԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ) 
FLUIDS AND SECRETIONS (NON MESH)ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱԶԱՏԱԿՆԵՐ (ՍԵԿՐԵՏՆԵՐ) (ԱՐՏ)
FLUMAZENIL ՖԼՈՒՄԱԶԵՆԻԼ 
FLUMETHASONE ՖԼՈՒՄԵՏԱԶՈՆ 
FLUNARIZINE ՖԼՈՒՆԱՐԻԶԻՆ 
FLUNITRAZEPAM ՖԼՈՒՆԻՏՐԱԶԵՊԱՄ 
FLUOCINONIDE ՖԼՈՒՈՑԻՆՈՆԻԴ 
FLUOCORTOLONE ՖԼՈՒՈԿՈՐՏՈԼՈՆ 
FLUORENES ՖԼՈՒՈՐԵՆՆԵՐ 
FLUORESCAMINE ՖԼՈՒՈՐԵՍԿԱՄԻՆ 
FLUORESCEIN ANGIOGRAPHYՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏՆԱՅԻՆ ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FLUORESCEINS ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵԻՆՆԵՐ 
FLUORESCENCEՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՑԻԱ, ԼՈՒՍԱՐՁԱԿՈՒՄ
FLUORESCENCE POLARIZATIONԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄ ՖԼՅՈՒՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ 
FLUORESCENT ANTIBODY TECHNIQUEՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
FLUORESCENT DYESՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ 
FLUORIDATIONՖՏՈՐԱՑՈՒՄ 
FLUORIDE POISONINGՖՏՈՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ 
FLUORIDESՖՏՈՐԻԴՆԵՐ
FLUORIDES, TOPICALՖՏՈՐԻԴՆԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ ԱԶԴՈՂ
FLUORINEՖՏՈՐ
FLUOROBENZENESՖՏՈՐԲԵՆԶՈԼՆԵՐ
FLUOROCARBON POLYMERSՖՏՈՐԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ 
FLUOROCARBONSՖՏՈՐԱԾԽԱԾԻՆՆԵՐ 
FLUOROIMMUNOASSAYԻՄՈՒՆՈՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
FLUOROMETHOLONE ՖԼՈՒՈՐՈՄԵԹՈԼՈՆ 
FLUOROPHOTOMETRYՖԼՅՈՒՈՐԼՈՒՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԼՅՈՒՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ 
FLUOROSCOPYՌԵՆՏԳԵՆԱԴԻՏՈՒՄ (ՌԵՆՏԳԵՆՈՍԿՈՊԻԱ) 
FLUOROURACILՖՏՈՐՈՒՐԱՑԻԼ
FLUOXETINE ՖԼՈՒՕՔՍԵՏԻՆ 
FLUOXYMESTERONE ՖԼՈՒՕՔՍԻՄԵՍՏԵՐՈՆ 
FLUPENTHIXOL ՖԼՈՒՊԵՆՏԻՔՍՈԼ 
FLUPHENAZINEՖՏՈՐՖԵՆԱԶԻՆ 
FLUPREDNISOLONE ՖԼՈՒՊՐԵԴՆԻԶՈԼՈՆ 
FLURANDRENOLONE ՖԼՈՒՐԱՆԴՐԵՆՈԼՈՆ 
FLURAZEPAM ՖԼՈՒՐԱԶԵՊԱՄ 
FLURBIPROFEN ՖԼՈՒՐԲԻՊՐՈՖԵՆ 
FLUORINE RADIOISOTOPESՖՏՈՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
FLUROTHYL ՖԼՈՒՐՈՏԻԼ 
FLUROXENE ՖԼՈՒՐՕՔՍԵՆ 
FLUSHINGԿԱՐՄՐՈՒՄ , ԿԱՐՄՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FLUSPIRILENE ՖԼՈՒՍՊԻՐԻԼԵՆ 
FLUTAMIDE ՖԼՈՒՏԱՄԻԴ 
FMNՖՄՆ 
FOAM CELLSՓՐՓՐՈՂ ԲՋԻՋ 
FOCAL INFECTIONՎԱՐԱԿ ՕՋԱԽԱՅԻՆ 
FOCAL INFECTION, DENTALՎԱՐԱԿ ԱՏԱՄՆԱԾԻՆ 
FOLIC ACIDՖՈԼԱԹԹՈՒ 
FOLIC ACID ANTAGONISTSՀԱՄԱԳՈՐԾԻՉՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ) ՖՈԼԻԱՅԻՆ ԹԹՎԻ 
FOLIC ACID DEFICIENCYՖՈԼԻԱԹԹՎԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FOLKLOREՖՈԼԿԼՈՐ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ
FOLLICULAR FLUIDՖՈԼԻԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ
FOLLICULAR PHASEՖՈԼԻԿՈՒԼԱՅԻՆ ՓՈՒԼ 
FOLLICULARCYSTՖՈԼԻԿՈՒԼԱՅԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ 
FOLLICULITISՖՈԼԻԿՈՒԼԻՏ 
FOOD ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ 
FOOD ,FORTIFIEDՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՐՍՏԱՑԱԾ 
FOOD ADDITIVESՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐ 
FOOD ANALYSISՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ)
FOOD COLORING AGENTSՍՆՆԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ 
FOOD CONTAMINATIONՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՂՏՈՏՈՒՄ, ԿԵՂՏՈՏՈՒՄ
FOOD CONTAMINATION,RADIOACTIVEՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
FOOD DEPRIVATIONՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ 
FOOD DISPENSERS, AUTOMATICՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ 
FOOD HABITSՍՆՆԴԱՅԻՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FOOD HANDLINGՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՇԱԿՈՒՄ 
FOOD HYPERSENSITIVITYՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ
FOOD INSPECTIONՍՆՆԴԱՅԻՆ ՍԱՆԻՏԱՐԻԱ (ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ)
FOOD IRRADIATIONՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄ 
FOOD LABELINGՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 
FOOD MICROBIOLOGYՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
FOOD POISONINGՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
FOOD PREFERENCESՍՆՆԴԱՅԻՆ ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FOOD PRESERVATIONՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ 
FOOD PRESERVATIVESՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆԻՉՆԵՐ 
FOOD-PROCESSING INDUSTRYՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
FOOD SERVICE , HOSPITALՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
FOOD SERVICESՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FOOD SUPPLYՍՆՆԴԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ
FOOD TECHNOLOGYՍՆՆԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
FOOD, FORMULATEDՍՆՆԴԱՅԻՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ 
FOOTՈՏՆԱԹԱԹ 
FOOT- AND- MOUTH DISEASE ԴԱԲԱՂ 
FOOT- AND- MOUTH DISEASE VIRUS ԴԱԲԱՂԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
FOOT BONES (NON MESH)ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՈՍԿՐԵՐ
FOOT DEFORMITIESՈՏՆԱԹԱԹԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐ 
FOOT DEFORMITIES, ACQUIREDՈՏՆԱԹԱԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄ (ԱՐՏ)
FOOT DEFORMITIES, CONGENITALՈՏՆԱԹԱԹԻ ԲՆԱԾԻՆ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄ
FOOT DERMATOSESՈՏՆԱԹԱԹԻ ՄԱՇԿԱԽՏՆԵՐ
FOOT DISEASESՈՏՆԱԹԱԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FOOT ROTՍՄԲԱԿԱՅԻՆ ԹԱՐԱԽ
FOOTBALL ՖՈՒՏԲՈԼ ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ
FORAMEN MAGNUMԾՈԾՐՈՍԿՐԻ ՄԵԾ ԱՆՑՔ 
FORCED EXPIRATORY FLOW RATESԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄ ՈՒԺԵՂԱՑՐԱԾ, ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
FORCED EXPIRATORY VOLUMEԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄ ՈՒԺԵՂԱՑՐԱԾ, ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԾԱՎԱԼԸ
FOREARMՆԱԽԱԲԱԶՈՒԿ
FOREARM INJURIESՆԱԽԱԲԱԶԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
FORECASTINGԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
FOREHEADՃԱԿԱՏ
FOREIGN BODIESՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
FOREIGN-BODY MIGRATIONՕՏԱՐ ՄԱՐՄՆԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱ (ՏԵՂԱՇԱՐԺ)
FOREIGN-BODY REACTIONՕՏԱՐ ՄԱՐՄՆԻ ՌԵԱԿՑԻԱ 
FOREIGN MEDICAL GRADUATESԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ 
FOREIGN PROFESSIONAL ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐ
FORELIMBՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌՋԵՎԻ ԿԵՆԴԱՆՈՒ 
FORENSIC DENTISTRYԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
FORENSIC MEDICINEԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
FORENSIC PSYCHIATRYԴԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
FORM PERCEPTIONԸՆԿԱԼՈՒՄ ՁԵՎԻ 
FORMALDEHYDEՖՈՐՄԱԼԴԵՀԻԴ 
FORMAMIDASEՖՈՐՄԱՄԻԴԱԶ 
FORMAMIDESՖՈՐՄԱՄԻԴՆԵՐ
FORMATESՖՈՐՄԱՏՆԵՐ
FORMATE DEHYDROGENASESՖՈՐՄԻԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ 
FORMAZANSՖՈՐՄԱԶԱՆՆԵՐ 
FORMIC ACID ESTERSՄՐՋԱԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ 
FORMIC ACIDSՄՐՋԱԹԹՈՒՆԵՐ 
FORMIMINOGLUTAMIC ACIDՖՈՐՄԻՄԻՆԱԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԹԹՈՒ
FORMOCRESOLSՖՈՐՄՈԿՐԵԶՈԼՆԵՐ
FORMS AND RECORDS CONTROLԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ՎԱՐՄԱՆ ՎՐԱ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
FORMULARIES, ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ
FORMULARIES, DENTALՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
FORMULARIES, HOMEOPATHICՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ՀՈՄԵՈՊԱՏԻԿ (ՆՄԱՆԱԱԽՏԱՅԻՆ) 
FORMULARIES, HOSPITAL ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍԱՅԻՆ 
FORMYCINSՖՈՐՄԻՑԻՆՆԵՐ
FORMYLTETRAHYDROFOLATE SYNTHETASEՖՈՐՄԻԼՔԱՌՀԻԴՐՈՖՈԼԱՏ ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
FORMYLTETRAHYDROFOLATESՖՈՐՄԻԼՔԱՌՀԻԴՐՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
FORSKOLINՖՈՐՍԿՈԼԻՆ 
FORSSMAN ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ ՖՈՐՍՄԱՆԻ
FOSFOMYCINՖՈՍՖՈՄԻՑԻՆ 
FOSSIL FUELSՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹ 
FOSSILSՔԱՐԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FOSTER HOME CAREՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ՏԱՆԸ 
FOUNDATIONSՖՈՆԴԵՐ
FOURIER ANALYSIS ՖՈՒՐՅԵԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
FOWL PLAGUE ԺԱՆՏԱԽՏ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՆ 
FOWL POX ԾԱՂԻԿ-ԴԻՖՏԵՐԻՏ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 
FOWL POX VIRUSՀԱՎԵՐԻ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
FOXESԱՂՎԵՍՆԵՐ
FOX-FORDYCE DISEASEՖՈՔՍ-ՖՈՐԴԱՅՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
FRACTIONATIONՄԱՍՆԱԲԱԺԱՆՈՒՄ
FRACTURE FIXATION ԿՈՏՐՎԱԾՔԻ ԱՆՇԱՐԺԱՑՈՒՄ 
FRACTURE FIXATION, INTRAMEDULLARY ԿՈՏՐՎԱԾՔԻ ԱՆՇԱՐԺԱՑՈՒՄ ՆԵՐՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
FRACTURE FIXATION, INTERNAL ԿՈՏՐՎԱԾՔԻ ԱՆՇԱՐԺԱՑՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ 
FRACTURESԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
FRACTURES, CLOSEDԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ՓԱԿ 
FRACTURES, OPENԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԲԱՑ 
FRACTURES, SPONTANEOUSԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԻՆՔՆԱԲՈՒԽ 
FRACTURES, STRESS ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
FRACTURES, UNUNITEDԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ՉՍԵՐՏԱՃԱԾ 
FRAGILE X SYNDROMEՖՐԱԳԻԼ X ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
FRAMYCETINՖՐԱՄԻՑԵՏԻՆ 
FRANCE ՖՐԱՆՍԻԱ 
FRANCISELLA TULARENSISՏՈՒԼԱՐԵՄԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
FRANCIUMՖՐԱՆՍԻՈՒՄ
FRAUDԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆ 
FREEMARTINISMԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԵՂԾ ԻԳԱԿԱՆ 
FREEZE DRYINGԼԻՈՖԻԼԻԶԱՑՈՒՄ 
FREEZE FRACTURINGՍԱՌԵՑՈՒՄ-ՋԱՐԴՈՒՄ
FREEZINGՍԱՌԵՑՈՒՄ 
FREIEDREICH`S ATAXIAՖՐԻԴՐԵՅԽԻ ԱՏԱՔՍԻԱ 
FRENCH GUIANA ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՎԻԱՆԱ 
FREONS ՖՐԵՈՆՆԵՐ 
FRESH WATERՋՈՒՐ ԽՄԵԼՈՒ
FREUDIAN THEORY ՖՐԵՅԴԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
FREUND'S ADJUVANTՆՊԱՍՏԻՉ (ԱԴՅՈՒՎԱՆՏ) ՖՐԵՅՆԴԻ 
FRIEND VIRUS ՖՐԵՆԴ ՐՈՒՑԻՉ 
FRIGIDITY ՖՐԻԳԻԴՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆ) 
FRONTAL BONEՃԱԿԱՏՈՍԿՐ
FRONTAL LOBEՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԲԻԼԹ 
FRONTAL SINUSՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԾՈՑ
FRONTAL SINUSITISՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԾՈՑԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ 
FROSTBITEՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FROZEN FOODSՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ 
FROZEN SECTIONSՍԱՌԵՑՎԱԾ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
FRUCTANS ՖՐՈՒԿՏԱՆՆԵՐ 
FRUCTOKINASESՖՐՈՒԿՏՈԿԻՆԱԶՆԵՐ 
FRUCTOSE ՊՏՂԱՇԱՔԱՐ, ՖՐՈՒԿՏՈԶ 
FRUCTOSE INTOLERANCEՊՏՂԱՇԱՔԱՐ , ՈՉ ԴԻՄԱՑԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՏՂԱՇԱՔԱՐԻՆ
FRUCTOSE METABOLISM, INBORN ERRORSՊՏՂԱՇԱՔԱՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԾԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
FRUCTOSE-1,6 -DIPHOSPHATASEՖՐՈՒԿՏՈԶՈ -1,6 -ԵՐԿՖՈՍՖԱՏԱԶ 
FRUCTOSEDIPHOSPHATE ALDOLASEՖՐՈՒԿՏՈԶՈԵՐԿՖՈՍՖԱՏ -ԱԼԴՈԼԱԶ 
FRUCTOSEDIPHOSPHATESՖՐՈՒԿՏՈԶՈԵՐԿՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
FRUCTOSEPHOSPHATESՖՐՈՒԿՏՈԶՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
FRUCTURONATE REDUCTASEՖՐՈՒԿՏՈՒՐՈՆԱՏՈԵԴՈՒԿՏԱԶ 
FRUITՄՐԳԵՐ 
FRUSTRATIONՀՈՒՍԱԽԱԲՈՒԹՅՈՒՆ
FSHՖՈԼԻՏՐՈՊԻՆ 
FUCHS՝ ENDOTHELIAL DYSTROPHY ՖՈՒԿՍԻ ԷՆԴՈԹԵԼԱՅԻՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
FUCOSE ՖՈՒԿՈԶ 
FUCOSIDASE ՖՈՒԿՈԶԻԴԱԶ 
FUCOSIDOSIS ՖՈՒԿՈԶԻԴՈԶ 
FUCOSYL GALACTOSE  ՖՈՒԿՈԶԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶ-ԱՑԵՏԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
ACETYLGALACTOSAMINYLTRANSFERASE 
FUCOSYLTRANSFERASES ՖՈՒԿՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
FUEL OILSՄԱԶՈՒԹ
FUMARATE HYDRATASE ՖՈՒՄԱՐԱՏ- ՀԻԴՐՈՏԱԶՆԵՐ 
FUMARATES ՖՈՒՄԱՐԱՏՆԵՐ 
FUMIGATION ԾԽԱՀԱՐՈՒՄ 
FUNCTIONAL RESIDUAL CAPACITY ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ 
FUNDUS OCULIԱԿՆԱԳՆԴԻ ՀԱՏԱԿ 
FUNERAL RITESԹԱՂՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
FUNGAL PROTEINSՍՆԿԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
FUNGAL VACCINESՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՍՆԿԱՅԻՆ 
FUNGIՍՆԿԵՐ 
FUNGICIDES, INDUSTRIAL ՍՆԿԱՍՊԱՆՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
FUNNEL CHESTԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ ՁԱԳԱՐԱՁԵՎ 
FURAGIN ՖՈՒՐԱԳԻՆ 
FURALDEHYDE ՖՈՒՐԱԼԴԵՀԻԴ 
FURANS ՖՈՒՐԱՆՆԵՐ 
FURAZOLIDONE ՖՈՒՐԱԶՈԼԻԴՈՆ 
FUROSEMIDE ՖՈՒՐՈՍԵՄԻԴ 
FURSULTIAMIN ՖՈՒՐԶՈՒԼՏԻԱՄԻՆ 
FURUNCULOSIS ՖՈՒՐՈՒՆԿՈՒԼՈԶ, ՉԻԲԱՆ 
FURYLFURAMIDE ՖՈՒՐԻԼՖՈՒՐԱՄԻԴ 
FUSARIC ACIDՖՈՒԶԱՐԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
FUSARIUMՖՈՒԶԱՐԻՈՒՄ 
FUSED TEETHԱՏԱՄՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄ 
FUSIDIC ACID ՖՈՒԶԻԴԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
FUSOBACTERIUM ՖՈՒԶՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ 
FUSOBACTERIUM INFECTIONS ՖՈՒԶՈԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ s