Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
H(+) - TRANSPORTING ATPASEH(+) ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՏՖԱԶԱ 
H-2 ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ H-2
HABITSՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HABITUATION(PSYCHOPHYSIOLOGY)ԸՆՏԵԼԱՑՈՒՄ,ՎԱՐԺԵՑՈՒՄ (ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ)
HAEMOBARTONELLAՀԵՄՈԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ 
HAEMONCHIASISՀԵՄՈՆԽՈԶ
HAEMOPHILUS INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ HAEMOPHILUS
HAFNIUMՀԱՖՆԻՈՒՄ
HAGFISHՄԻՔՍԻՆՆԵՐ
HAIRՄԱԶԵՐ 
HAIR CELLSՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ (ՆԵՐՔԻՆ ԱԿԱՆՋԻ)
HAIR CELLS, INNERՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՆԵՐՔԻՆ
HAIR COLORՄԱԶԵՐԻ ԳՈՒՅՆ
HAIR DISEASESՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HAIR DYESՄԱԶԵՐԻ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ 
HAIR PREPARATIONSԴԵՂԵՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
HAIR REMOVALՄԱԶԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 
HAITIՀԱԻԹԻ
HALCINONIDE ՀԱԼՑԻՆՈՆԻԴ 
HALF-LIFEԿԻՍԱՔԱՅՔԱՅՄԱՆ ՇՐՋԱՆ 
HALFWAY HOUSESԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
HALLERMANN`S SYNDROME ՀԱԼԵՐՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
HALLERVORDEN-SPATZ SYNDROME ՀԱԼԷՐՎՈՐԴԵՆ ՇՊԱՏՑԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
HALLUCINATIONSՑՆՈՐՔ
HALLUCINOGENSՑՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐ 
HALLUXՄԵԾ ՄԱՏ ՈՏՔԻ 
HALOBACTERIUMՀԱԼՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ 
HALOFENATEՀԱԼՈՖԵՆԱՏ
HALOGENSՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐ
HALOPERIDOLՀԱԼՈՊԵՐԻԴՈԼ 
HALOTHANEՖՏՈՐՈՏԱՆ 
HAMARTOMAՀԱՄԱՐՏՈՄԱ 
HAMARTOMA SYNDROME, MULTIPLEՀԱՄԱՐՏՈՄԱՅԻ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
HAMSTERSՀԱՄՍՏԵՐԵՐ 
HAND, FOOT AND MOUTH DISEASEՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ, ՈՏՔ, ԲԵՐԱՆ
HANDLING (PSYCHOLOGY)ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
HAND-SCHUELLER-CHRISTIAN SYNDROMEՀԵԴ-ՇՅՈՒԼԵՐ- ԿՐԻՍՉԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
HANDWRITINGՁԵՌԱԳԻՐ 
HAPLOIDYՀԱՊԼՈԻԴԻԱ (ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
HAPPINESSԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ
HAPTENSՀԱՊԼՈԻԴՆԵՐ 
HAPTOGLOBINSՀԱՊՏՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ
HARDERIAN GLANDՀԱՐԴԵՐՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ
HARDNESSՊՆԴՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՐԾՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
HARDNESS TESTSՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)
HARMALINEՀԱՐՄԱԼԻՆ 
HARMINEՀԱՐՄԻՆ 
HARRINGTONINES ՀԱՐԻՆԳՏՈՆԻՆՆԵՐ 
HARTNUP DISEASE ՀԱՐՏՆՈՒՊԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
HARVEY SARCOMA VIRUSՀԱՐՎԵԻ ՍԱՐԿՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
HATEԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 
HAVERSIAN SYSTEMՀԱՎԵՐՍՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՈՍԿՐԵՐԻ)
HAWAIIՀԱՎԱՅԱՆ (ԿՂԶԻՆԵՐ)
HAZARDOUS SUBSTANCESՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ 
HAZARDOUS WASTEՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐ 
HEADԳԼՈՒԽ 
HEAD AND NECK NEOPLASMSԳԼԽԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HEAD INJURIESԳԼԽԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
HEAD PROTECTIVE DEVICESԳԼՈՒԽ, ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 
HEADACHEԳԼԽԱՑԱՎ
HEALTHԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
HEALTH AND DISEASEԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
HEALTH BEHAVIORԱՌՈՂՋ ԿՅԱՆՔԻ ՁԵՎ 
HEALTH BENEFIT PLANS,EMPLOYEEԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ 
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 
HEALTH CARE COALITIONSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՄՆ)
HEALTH CARE RATIONINGԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ 
HEALTH FACILITIES, PROPRIETARYԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
HEALTH FACILITIESԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HEALTH FACILITY ADMINISTRATORSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԿԱԴՐԵՐ 
HEALTH FACILITY CLOSUREԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ
HEALTH FACILITY ENVIRONMENTԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱԿԱ  
ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
HEALTH FACILITY MERGERԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ 
HEALTH FACILITY MOVINGԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺ
HEALTH FACILITY PLANNINGԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 
HEALTH FACILITY SIZEԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ 
HEALTH MAINTENANCE  ORGANIZATIONSԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ (ԱՄՆ)
HEALTH MANPOWERԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԵՐ 
HEALTH OCCUPATIONSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HEALTH PERSONNELԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
HEALTH PHYSICSՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՀԻԳԻԵՆԱ 
HEALTH PLAN IMPLEMENTATIONԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ
HEALTH PLANNINGԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 
HEALTH PLANNING COUNCILSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
HEALTH PLANNING GUIDELINESԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ
HEALTH PLANNING ORGANIZATIONSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ 
HEALTH PLANNING SUPPORTԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 
HEALTH PLANNING TECHNICAL ASSISTANCEԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
HEALTH POLICYԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HEALTH PRIORITIESԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
HEALTH PROMOTIONԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ 
HEALTH RESORTSԿՈՒՐՈՐՏՆԵՐ 
HEALTH RESOURCESԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
HEALTH SERVICESԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HEALTH SERVICES ACCESSIBILITYԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATIONԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
HEALTH SERVICES FOR THE AGEDԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
HEALTH SERVICES NEEDS AND  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
DEMAND
HEALTH SERVICES RESEARCHԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HEALTH SERVICES, INDIGENOUSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ 
HEALTH STATUSԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՏՈՒՍ 
HEALTH STATUS INDICATORSԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
HEALTH SURVEYSԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HEALTH SYSTEMS PLANSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ 
HEALTH SYSTEMS AGENCIESԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՄՆ)
HEALTHY WORKER EFFECT"ԱՌՈՂՋ ԲԱՆՎՈՐ" (ՖԵՆՈՄԵՆ)
HEART ATRIUMՆԱԽԱՍԻՐՏ
HEART DEFECTS ,CONGENITALՍՐՏԻ ԱՐԱՏՆԵՐ ԲՆԱԾԻՆ 
HEART SEPTAL DEFECTS, ATRIALՄԻՋՆԱԽԱՍՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱՊԱՏԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HEART SEPTAL DEFECTS, ՄԻՋՓՈՐՈՔԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱՊԱՏԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԴԵՖԵԿՏՆԵՐ)
VENTRICULAR
HEARTBURNԱՅՐՈՑ 
HEARTWATER DISEASEՀԻԴՐՈՊԵՐԻԿԱՐԴԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ 
HEATՏԱՔՈՒԹՅՈՒՆ 
HEAT EXHAUSTIONՋԵՐՄԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
HEATINGՋԵՌՈՒՑՈՒՄ 
HEAT-SHOCK PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇՈԿԻ 
HEAVY CHAIN DISEASEԾԱՆՐ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
HEBRIDESՀԵԲՐԻԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ
HEDGENOGSՈԶՆԻՆԵՐ 
HEINZ BODIESՀԵՅՆՑԻ ՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ 
HELIANTHUSԱՐԵՎԱԾԱՂԻԿ 
HELIOTHERAPYՀԵԼԻՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԱՐԵՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) 
HELIUMՀԵԼԻՈՒՄ
HELIX (SNAILS) ԽԽՈՒՆՋՆԵՐ (ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ) 
HEELԳԱՐՇԱՊԱՐ , ԿՐՈՒՆԿ 
HELMINTH PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՃԻՃՎԱՅԻՆ 
HELMINTHIASISՀԵԼՄԻՆՏՈԶՆԵՐ
HELMINTHIASIS, ANIMALՀԵԼՄԻՆՏՈԶՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
HELMINTHOSPORIUMՀԵԼՄԻՆՏՈՍՊՈՐԻՈՒՄ
HELMINTHSՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐ 
HELPING BEHAVIORՎԱՐՔ, ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ
HELPLESSNESS, LEARNEDՑՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՇՓՈԹՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
HELSINKI DECLARATIONՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ 
HEMADSORPTIONՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱ ԱՐՆԱԿԼԱՆՈՒՄ
HEMADSORPTION INHIBITION TESTSՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
HEMAGGLUTINATIONՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
HEMAGGLUTINATION INHIBITION TESTSՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
HEMAGGLUTINATION TESTSՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
HEMAGGLUTINATION, VIRALՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
HEMAGGLUTININSՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐ)
HEMAGGLUTININS, VIRALՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
HEMANGIOENDOTHELIOMAՀԵՄԱՆԳԻՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈՄԱ
HEMANGIOMAՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ 
HEMANGIOMA, CAVERNOUSՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ ԽՈՐՇԱԿԱՅԻՆ
HEMANGIOPERICYTOMAՀԵՄԱՆԳԻՈՊԵՐԻՑԻՏՈՄԱ
HEMANGIOSARCOMAՀԵՄԱՆԳԻՈՍԱՐԿՈՄԱ
HEMARTHROSISՀԵՄԱՐԹՐՈԶ 
HEMATEMESISՓՍԽՈՒՄ ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ
HEMATINICSՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱԽԹԱՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
HEMATOCELEՀԵՄԱՏՈՑԵԼԵ
HEMATOCOLPOSՀԵՄԱՏՈԿՈԼՊՈՍ
HEMATOCRITՀԵՄԱՏՈԿՐԻՏ ԹԻՎ 
HEMATOLOGIC AGENTSԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
HEMATOLOGIC DISEASESԱՐՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HEMATOLOGIC TESTSԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ 
HEMATOLOGIC, GASTRIC, RENAL ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱ- 
AGENTSԲԱՆԱԿԱՆ, ԵՐԻԿԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
HEMATOLOGYԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HEMATOMAՀԵՄԱՏՈՄԱ (ԱՐՅՈՒՆԱԼԻՑՔ)
HEMATOMA, EPIDURALՀԵՄԱՏՈՄԱ ՎԵՐԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ (ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ)
HEMATOMA, SUBDURALՀԵՄԱՏՈՄԱ ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ (ՍՈՒԲԴՈՒՐԱԼ)
HEMATOMETRAՀԵՄԱՏՈՄԵՏՐԱ
HEMATOPOIESISՀԵՄՈՊՈԷԶ
HEMATOPOIESIS, EXTRAMEDULLARYՀԵՄՈՊՈԷԶ ԷՔՍՏՐԱՄԵԴՈՒԼՅԱՐ
HEMATOPOIETIC STEM CELLSԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ 
HEMATOPOIETIC SYSTEMԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
HEMATOPORPHYRIN PHOTORADIATIONՀԵՄԱՏՈՊՈՐՖԻՐԻՆ, ՖՈՏՈՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԻԱ 
HEMATOPORPHYRINSՀԵՄԱՏՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
HEMATOXYLINՀԵՄԱՏՈՔՍԻԼԻՆ 
HEMATURIAՀԵՄԱՏՈՒՐԻԱ (ԱՐՅՈՒՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ) 
HEMEՀԵՄ 
HEME OXYGENASEՀԵՄ-ՕՔՍԻԳԵՆԱԶ
HEMEPROTEINSՀԵՄՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
HEMERYTHRINՀԵՄԷՐԻՏՐԻՆ
HEMIANOPSIAՀԵՄԻԱՆՈՊՍԻԱ
HEMIC AND LYMPHATIC DISEASESԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HEMICHOLINIUM 3ՀԵՄԻԽՈԼԻՆ 3
HEMINՀԵՄԻՆ 
HEMIPELVECTOMYՀԵՄԻՊԵԼՎԷԿՏՈՄԻԱ
HEMIPLEGIAՀԵՄԻՊԼԵԳԻԱ 
HEMIPTERAԿԻՍԱԿԱՐԾՐԱԹԵՎԵՐ
HEMOBILIAՀԵՄՈԲԻԼԻԱ (ԼԵՂԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ) 
HEMOCHROMATOSISՀԵՄՈՔՐՈՄԱՏՈԶ 
HEMOCYANINՀԵՄՈՑԻԱՆԻՆ
HEMOCYTESՀԵՄՈՑԻՏՆԵՐ
HEMODIALYSISՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ 
HEMODIALYSIS SOLUTIONSՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
HEMODIALYSIS UNITS, HOSPITALՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
HEMODIALYSIS, HOMEՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ ՏԱՆԸ 
HEMODILUTIONՀԵՄՈԴԻԼՅՈՒՑԻԱ (ԱՐՅԱՆ ՋՐԻԿԱՑՈՒՄ) 
HEMODYNAMICSՀԵՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ (ԱՐՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)
HEMOFILTRATIONՀԵՄՈՖԻԼՏՐԱՑԻԱ
HEMOGLOBIN AՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A
HEMOGLOBIN A, GLYCOSYLATEDՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A ԳԼԻԿՈԶԻԼԱՑՎԱԾ 
HEMOGLOBIN A2ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A2
HEMOGLOBIN CՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ C
HEMOGLOBIN C DISEASEՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ C
HEMOGLOBIN EՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ E
HEMOGLOBIN HՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ H
HEMOGLOBIN JՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ J
HEMOGLOBIN MՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ M
HEMOGLOBIN SC DISEASEՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ ՄԱՆԳԱՂԱԲՋՋԱՅԻՆ 
HEMOGLOBIN, SICKLEՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ ՄԱՆԳԱՂԱՁԵՎ 
HEMOGLOBINOMETRYՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՉԱՓՈՒՄ
HEMOGLOBINOPATHIESՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ
HEMOGLOBINSՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ
HEMOGLOBINS, ABNORMALՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ ԱՆԿԱՆՈՆ
HEMOGLOBINURIAՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ 
HEMOGLOBINURIA, PAROXYSMALՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐՈՔՍԻԶՄԱԼ (ՆՈՊԱՅԻՆ) 
HEMOLYMPHՀԵՄՈԼԻՄՖԱ (ԱՐՅՈՒՆԱՎԻՇ)
HEMOLYSIN FACTORSՀԵՄՈԼԻԶԻՆԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
HEMOLYSINSՀԵՄՈԼԻԶԻՆՆԵՐ 
HEMOLYSISՀԵՄՈԼԻԶ 
HEMOLYTIC PLAQUE TECHNIQUEՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROMEՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՄԻԶԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
HEMOPERFUSIONՀԵՄՈՊԵՐՖՈՒԶԻԱ (ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ) 
HEMOPERITONEUMՀԵՄՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ
HEMOPEXINՀԵՄՈՊԵՔՍԻՆ
HEMOPHILIAՀԵՄՈՖԻԼԻԱ 
HEMOPNEUMOTHORAXՀԵՄՈՊՆԵՎՄՈԹՈՐԱՔՍ (ԱՐՅԱՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԸ ԿՐԾՔԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ)
HEMOPTYSISԱՐՅՈՒՆԱԽՐԽՈՒՄ
HEMORRHAGEԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄՆԵՐ (ՀԵՄՈՐԱԳԻԱՆԵՐ) 
HEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORNԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ 
HEMORRHAGIC DIATHESISԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻԱԹԵԶՆԵՐ 
HEMORRHAGIC FEVER, EPIDEMICԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՏԵՆԴ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ 
HEMORRHAGIC FEVER VIRUSES, AMERICANԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՏԵՆԴԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ 
HEMORRHAGIC FEVER, AMERICANԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՏԵՆԴ, ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ 
HEMORRHAGIC FEVER, CRIMEANԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՏԵՆԴ, ՂՐԻՄՅԱՆ 
HEMORRHAGIC FEVER, OMSKԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՏԵՆԴ ՕՄՍԿԱՅԻՆ
HEMORRHAGIC FEVERS, VIRALԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄԱՅԻՆ ՏԵՆԴԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
HEMORRHOIDSԹՈՒԹՔ
HEMOSIDERINՀԵՄՈՍԻԴԵՐԻՆ 
HEMOSIDEROSISՀԵՄՈՍԻԴԵՐՈԶ 
HEMOSTASISՀԵՄՈՍՏԱԶ (ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ)
HEMOSTASIS, SURGICALՀԵՄՈՍՏԱԶ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
HEMOSTATIC TECHNIQUESՀԵՄՈՍՏԱՏԻԿ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
HEMOSTATICSՀԵՄՈՍՏԱՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
HEMOTHORAXՀԵՄՈԹՈՐԱՔՍ
HEMPAՀԵՔՍԱՄԵՏԱՊՈԼ 
HEPARINՀԵՊԱՐԻՆ 
HEPARIN ANTAGONISTSՀԵՊԱՐԻՆ ԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ)
HEPARINOIDՀԵՊԱՐԻՆՈԻԴ
HEPARITIN SULFATEՀԵՊԱՐԻՏԻՆՍՈՒԼՖԱՏ 
HEPATECTOMYԼՅԱՐԴԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՀԵՊԱՏԷԿՏՈՄԻԱ) 
HEPATIC ARTERYԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
HEPATIC DUCT, COMMONԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
HEPATIC VEIN THROMBOSISԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԵՐԱԿԻ ԹՐՈՄԲՈԶ (ԱՐՆԱՓՍՈՐՈՒՄ) 
HEPATIC VEINSԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ 
HEPATIC VENO-OCCLUSIVE DISEASEԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԵՐԱԿԻ ԽՑԱՆՈՒՄ 
HEPATITISԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ
HEPATITIS AԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ A 
HEPATITIS A VIRUSԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ A ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
HEPATITIS ANTIBODIESԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
HEPATITIS BԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ B
HEPATITIS B ANTIBODIESԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
HEPATITIS B ANTIGENSԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ 
HEPATITIS B CORE ANTIGENSԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԿՈՐՈՎԱՅԻՆ 
HEPATITIS B E ANTIGENSԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B E ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ 
HEPATITIS B SURFACE ANTIGENSԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ 
HEPATITIS B VIRUSԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
HEPATITIS B VIRUS, DUCKԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԲԱԴԵՐԻ
HEPATITIS VIRUS, DUCKԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԲԱԴԵՐԻ 
HEPATITIS VIRUS, INFECTIOUS CANINEԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՇՆԵՐԻ 
HEPATITIS VIRUS, MOUSEԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՄԿՆԵՐԻ 
HEPATITIS VIRUSESԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
HEPATITIS, ALCOHOLICԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ 
HEPATITIS, ANIMALԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
HEPATITIS, CHRONIC ACTIVEԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ
HEPATITIS, INFECTIOUS CANINEԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՇՆԵՐԻ 
HEPATITIS, TOXICԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՏՈՔՍԻԿ
HEPATITIS, VIRAL, ANIMALԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ,ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
HEPATITIS, VIRAL, HUMANԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ, ՄԱՐԴՈՒ
HEPATOLENTICULAR DEGENERATIONՀԵՊԱՏՈԼԵՆՏԻԿՈՒԼՅԱՐ ԿԱԶՄԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
HEPATOMAԼՅԱՐԴՈՒՌՈՒՑՔ (ՀԵՊԱՏՈՄԱ) 
HEPATOMEGALYՀԵՊԱՏՈՄԵԳԱԼԻԱ (ԼՅԱՐԴԻ ՄԵԾԱՑՈՒՄ)
HEPATORENAL SYNDROMEԼՅԱՐԴԱԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
HEPTABARBITALՀԵՊՏԱԲԱՐԲԻՏԱԼ 
HEPTACHLORՀԵՊՏԱՔԼՈՐ
HEPTACHLOR EPOXIDEՀԵՊՏԱՔԼՈՐԻ ԷՊՕՔՍԻԴ
HEPTAMINOLՀԵՊՏԱՄԻՆՈԼ
HEPTANESՀԵՊՏԱՆՆԵՐ 
HEPTANOATESՀՈՊՏԱՆՈԱՏՆԵՐ 
HEPTANOIC ACIDSՀԵՊՏԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
HEPTOSESՀԵՊՏՈԶՆԵՐ
HERBICIDESՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ
HERBICIDES, CARBAMATEՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ ԿԱՐԲԱՄԱՏՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
HERBICIDES, TRIAZINEՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ ՏՐԻԱԶԻՆՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
HERBICIDES, UREAՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ ՄԻԶԱՆՅՈՒԹՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
HERBSԽՈՏԵՐ 
HEREDITARY DISEASESԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HERMAPHRODITISMԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ 
HERNIAՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ 
HERNIA, DIAPHRAGMATICՃՈՂՎԱԾՔ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱԼ (ՍՏՈԾԱՆԻԱԿԱՆ) 
HERNIA, DIAPHRAGMATIC, TRAUMATICՃՈՂՎԱԾՔ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱԼ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ 
HERNIA, FEMORALՃՈՂՎԱԾՔ ԱԶԴՐԱՅԻՆ 
HERNIA, HIATALՃՈՂՎԱԾՔ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ 
HERNIA, INGUINALՃՈՂՎԱԾՔ ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ 
HERNIA, OBTURATORՃՈՂՎԱԾՔ ՓԱԿԱՆՑՔԱՅԻՆ 
HERNIA, UMBILICALՃՈՂՎԱԾՔ ՊՈՐՏԻ 
HERNIA, VENTRALՃՈՂՎԱԾՔ ՎԵՆՏՐԱԼ 
HEROIN DEPENDENCEՀԵՐՈԻՆ, ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
HERPANGINAՀԵՐՊԱՆԳԻՆԱ 
HERPES GENITALISՀԵՐՊԵՍ ՍԵՌԱՅԻՆ 
HERPES GESTATIONISՀԵՐՊԵՍ ՀՂԻՆԵՐԻ 
HERPES LABIALISՀԵՐՊԵՍ ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻ 
HERPES SIMPLEXՀԵՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿ
HERPES ZOSTER OPHTHALMICUSԱՉՔԻ HERPES ZOSTER ՀԸհկԿշհԸԹՄԼլհշ
HERPESVIRUS HOMINISՀԵՐՊԵՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՄԱՐԴՈՒ 
HERPESVIRUS INFECTIONSՀԵՐՊԵՍՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
HERPESVIRUS SAIMIRIՀԵՐՊԵՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՍԱՅՄԻՐԻ
HERPESVIRUS-6, HUMANՀԵՐՊԵՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ-6 ՄԱՐԴՈՒ 
HESPERIDINՀԵՍՊԵՐԻԴԻՆ
HETEROCHROMATINՀԵՏԵՐՈՔՐՈՄԱՏԻՆ
HETEROCYCLIC COMPOUNDSՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԻԿ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HETEROCYCLIC CPDS, 4 OR MORE  ՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԻԿ CPDS, 4 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՕՂԱԿՆԵՐ
RINGS
HETEROCYCLIC CPDS, BRIDGED-RINGՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԻԿ CPDS, ՕՂԱԿ ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ
HETEROCYCLIC CPDS,1-RINGՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԻԿ CPDS, 1 ՕՂԱԿ
HETEROCYCLIC CPDS,2-RINGՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԻԿ CPDS, 2 ՕՂԱԿ
HETEROCYCLIC CPDS,3-RINGՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԻԿ CPDS, 3 ՕՂԱԿ
HETEROCYCLIC OXIDESՀԵՏԵՐՈՑԻԿԼԻԿ ՕՔՍԻԴՆԵՐ
HETEROZYGOTEՀԵՏԵՐՈԶԻԳՈՏԱ 
HETEROZYGOTE DETECTIONՀԵՏԵՐՈԶԻԳՈՏԱՅԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ 
HEXACHLOROBENZENEՀԵՔՍԱՔԼՈՐԲԵՆԶՈԼ 
HEXACHLOROPHENEՀԵՔՍԱՔԼՈՐՈՖԵՆ
HEXADIMETHRINEՀԵՔՍԱԴԻՄԵՏՐԻՆ 
HEXAMETHONIUM COMPOUNDSՀԵՔՍԱՄԵՏՈՆԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HEXANESՀԵՔՍԱՆՆԵՐ 
HEXANOIC ACIDSՀԵՔՍԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
HEXANONESՀԵՔՍԱՆՈՆՆԵՐ 
HEXETIDINEՀԵՔՍԵՏԻԴԻՆ 
HEXOKINASEՀԵՔՍՈԿԻՆԱԶ
HEXOPRENALINEՀԵՔՍՈՊՐԵՆԱԼԻՆ
HEXOSAMINESՀԵՔՍՈԶԱՄԻՆՆԵՐ
HEXOSAMINIDASESՀԵՔՍՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶՆԵՐ 
HEXOSEDIPHOSPHATESՀԵՔՍՈԶՈԴԻՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
HEXOSEPHOSPHATE URIDYLYLTRANSFERASEՀԵՔՍՈԶՈՖՈՍՖԱՏ-ՈՒՐԻԴԻԼԻԼ- ՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
HEXOSEPHOSPHATESՀԵՔՍՈԶՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
HEXOSESՀԵՔՍՈԶՆԵՐ
HEXOSYLTRANSFERASESՀԵՔՍՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
HEXURONIC ACIDSՀԵՔՍՈՒՐՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
HEXYLRESORCINOLՀԵՔՍԻԼՐԵԶՈՐՑԻՆ
HIBERNATION ԳԻԲԵՐՆԱՑԻԱ (ՁՄՌԱՔՈՒՆ)
HICCUPԶԿՐՏՈՑ 
HIDRADENOMAՀԻԴՐԱԴԵՆՈՄԱ (ՋՐԱԳԵՂՁ ՈՒՌՈՒՑՔ) 
HIERARCHY, SOCIALՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ (ԻԵՐԱՐԽԻԱ)
HIGH MOBILITY GROUP PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱՐՁՐ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ 
HIGH PRESSURE NERVOUS SYNDROMEՆԵՐԳԱՆԳԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
HIGHER NERVOUS ACTIVITYՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
HIGH-FREQUENCY JET VENTILATIONՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԾ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՇԻԹԱՅԻՆ
HIGH-FREQUENCY VENTILATIONՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԾ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ 
HINDLIMBՎԵՐՋՈՒՅԹ ՀԵՏԻՆ ԿԵՆԴԱՆՈՒ 
HIPԿՈՆՔԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՇՐՋԱՆ 
HIP CONTRACTUREԿՈՆՔԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՒՐԱ
HIP DISLOCATIONԱԶԴՐԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ
HIP DISLOCATION, CONGENITALԱԶԴՐԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ ԲՆԱԾԻՆ 
HIP DYSPLASIA, CANINEԱԶԴՐԻ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ) ՇԱՆ
HIP FRACTURESԱԶԴՐԻ ՎԵՐԻՆ ԿՈՏՐՎԱԾՔ
HIP JOINTԿՈՆՔԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴ
HIP PROSTHESISԿՈՆՔԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՊՐՈԹԵԶ 
HYPNOTICS AND SEDATIVESՔՆԱԲԵՐ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
HIPPEL-LINDAU DISEASEՀԻՊԵԼ-ԼԻՆԴԱՈՒԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
HIPPOCAMPUSՀԻՊՈԿԱՄՊ (ՋՐԱՁԻ) 
HIPPOCRATIC OATHՀԻՊՈԿՐԱՏԻ ԵՐԴՈՒՄ
HIPPURATESՀԻՊՈՒՐԱՏՆԵՐ 
HIRSCHSPRUNG DISEASEՀԻՐՇՍՊՐՈՒՆԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
HIRSUTISMՀԻՐՍՈՒՏԻԶՄ (ՄԱԶԱԿԱԼՈՒՄ) 
HIRUDINՀԻՐՈՒԴԻՆ
HISPANIC AMERICANSԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ ԼԱՏԻՆԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԾԱԳՄԱՄԲ 
HISTAMINASEԴԻԱՄԻՆՕՔՍԻԴԱԶ 
HISTAMINEՀԻՍՏԱՄԻՆ 
HISTAMINE ANTAGONISTSՀԻՍՏԱՄԻՆԻ ԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ) 
HISTAMINE H1 RECEPTOR  ՀԻՍՏԱՄԻՆԱՅԻՆ H1-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ) 
BLOCKADERS
HISTAMINE H2 RECEPTOR  ՀԻՍՏԱՄԻՆԱՅԻՆ H2-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ) 
BLOCKADERS
HISTAMINE LIBERATIONՀԻՍՏԱՄԻՆԻ ԱԶԱՏՈՒՄ 
HISTAMINE METHYLTRANSFERASEՀԻՍՏԱՄԻՆ-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
HISTIDASEՀԻՍՏԻԴԻՆ-ԱՄԻԱԿ-ԼԻԱԶ 
HISTIDINEՀԻՍՏԻԴԻՆ 
HISTIDINE DECARBOXYLASEՀԻՍՏԻԴԻՆԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ 
HISTIDINOLՀԻՍՏԻԴԻՆՈԼ 
HISTIDINOLPHOSPHATASEՀԻՍՏԻԴԻՆՈԼՖՈՍՖԱՏԱԶ 
HISTIDYL T RNA SYNTHETASEՀԻՍՏԻԴԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
HISTIOCYTESՀԻՍՏԻՈՑԻՏՆԵՐ 
HISTIOCYTIC DISORDERS, MALIGNANTՀԻՍՏԻՈՑԻՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԱՐՈՐԱԿ 
HISTIOCYTOMAՀԻՍՏԻՈՑԻՏՈՄԱ 
HISTIOCYTOSISՀԻՍՏԻՈՑԻՏՈԶ 
HISTIOCYTOSIS, LANGERHANS-CELLՀԻՍՏԻՈՑԻՏՈԶ ԼԱՆԳԵՐՀԱՆՍԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ 
HISTIOCYTOSIS, MALIGNANTՀԻՍՏԻՈՑԻՏՈԶ ՉԱՐՈՐԱԿ 
HISTIOCYTOSIS, NON-LANGERHANS- CELLՀԻՍՏԻՈՑԻՏՈԶ ՈՉ ԼԱՆԳԵՐՀԱՆՍԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ 
HISTIOCYTOSIS, SINUSՀԻՍՏԻՈՑԻՏՈԶ ՍԻՆՈՒՍԱՅԻՆ 
HISTOCOMPATIBILITYՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
HISTOCOMPATIBILITY ANTIGENSՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ 
HISTOCOMPATIBILITY ANTIGENS CLASS IՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ I ԴԱՍԻ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ 
HISTOCOMPATIBILITY ANTIGENS CLASS IIՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ II ԴԱՍԻ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ 
HISTOCOMPATIBILITY TESTINGՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ 
HISTOCYTOCHEMISTRYՀԻՍՏՈՑԻՏՈՔԻՄԻԱ 
HISTOLOGICAL TECHNIQUESՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
HISTOLOGYՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԻՍՏՈԼՈԳԻԱ)
HISTOLOGY, COMPARATIVEՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
HISTONE DEACETYLASEՀԻՍՏՈՆ-ԴԵԱՑԵՏԻԼԱԶ 
HISTONE KINASEՀԻՍՏՈՆԿԻՆԱԶ 
HISTONESՀԻՍՏՈՆՆԵՐ
HISTOPLASMAՀԻՍՏՈՊԼԱԶՄՆԵՐ 
HISTOPLASMINՀԻՍՏՈՊԼԱԶՄԻՆ
HISTOPLASMOSISՀԻՍՏՈՊԼԱԶՄՈԶ 
HISTORIOGRAPHYՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
HISTORYՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
HISTORY OF DENTISTRY ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
HISTORY OF MEDICINEԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
HISTORY OF MEDICINE, 15TH CENT.ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 15-ՐԴ ԴԱՐԻ 
HISTORY OF MEDICINE, 16TH CENT.ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 16-ՐԴ ԴԱՐԻ 
HISTORY OF MEDICINE, 17TH CENT.ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 17-ՐԴ ԴԱՐԻ 
HISTORY OF MEDICINE, 18TH CENT.ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 18-ՐԴ ԴԱՐԻ 
HISTORY OF MEDICINE, 19TH CENT.ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ 
HISTORY OF MEDICINE, 20TH CENT.ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ 
HISTORY OF MEDICINE, ANCIENTԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՅԱԼԻ 
HISTORY OF MEDICINE, MEDIEVALՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
HISTORY OF MEDICINE, MODERN ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
HISTORY OF NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ
HISTRIONIC PERSONALITY DISORDERՀԻՍՏԵՐԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԱՆՁԻ 
HIVՄԻԱՎ 
HIV ANTIBODIESՄԻԱՎ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
HIV ANTIGENSՄԻԱՎ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ 
HIV ENVELOPE PROTEIN GP120ՄԻԱՎ ԹԱՂԱՆԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ GP120 
HIV ENVELOPE PROTEIN GP41ՄԻԱՎ ԹԱՂԱՆԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ GP41 
HIV INFECTIONSՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
HIV SEROPOSITIVITYՄԻԱՎ ԾԾՄԲԱԴՐԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ 
HIV SEROPREVALENCEՄԻԱՎ ԾԾՄԲԱԴՐԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՆԵՐ 
HIV-2ՄԻԱՎ-2 
HIV-IՄԻԱՎ-1 
HLA ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA 
HLA-A ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-A 
HLA-A2 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-A2
HLA-A3 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-A3
HLA-B ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-B 
HLA-B27 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B27
HLA-B35 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B35
HLA-B7 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B7
HLA-B8 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-B8
HLA-C ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-C 
HLA-D ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-D 
HLA-DP ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DP 
HLA-DQ ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DQ 
HLA-DR ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HLA-DR
HLA-DR1 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR1
HLA-DR2 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR2
HLA-DR3 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR3
HLA-DR4 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR4
HLA-DR5 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR5
HLA-DR6 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR6
HLA-DR7 ANTIGENՀԱԿԱԾԻՆ HLA-DR7
HN PROTEINՍՊԻՏԱԿՈՒՑ HN 
HOARSENESSԽՌՊՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
HOBBIESՀՈԲԲԻ
HOCKԾՆԿԱՅԻՆ ՋԻԼ 
HOCKEYՀՈԿԵՅ, ՄԱԿԱՆԱԽԱՂ
HODGKIN'S DISEASEՀՈՋԿԻՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
HOG CHOLERA VIRUSԽՈԶԵՐԻ ԽՈԼԵՐԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
HOG CHOLERAԽՈԼԵՐԱ ԽՈԶԵՐԻ
HOLIDAYSՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,ՏՈՆԵՐ 
HOLISTIC HEALTHՀՈԼԻԶՄ,ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ
HOLMIUMՀՈԼՄԻՈՒՄ
HOLOGRAPHYՀՈԼՈԳՐԱՖԻԱ (ԱՄԲՈՂՋԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
HOLOTHURINՀՈԼՈՏՈՒՐԻՆ
HOLTZMAN INKBLOT TESTՀՈԼՑՄԱՆԻ ԹԱՆԱՔԱՅԻՆ ԲԾԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
HOME CARE SERVICESԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՆԸ 
HOME CHILDBIRTHԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆԱՅԻՆ 
HOME NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ՏԱՆԸ 
HOME RANGEԶՈՆԱՆԵՐ ԲՆԱԿԵԼԻ, ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ 
HOMELESS PERSONSԱՆՕԹԵՎԱՆՆԵՐ 
HOMEOPATHYՀՈՄԵՈՊԱԹԻԱ 
HOMEOSTASISԱՐՅԱՆ ԿԱՆԳ 
HOMES FOR THE AGEDԾԵՐԱՏՆԵՐ (ԾԵՐԱՆՈՑ) 
HOMICIDEՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HOMOARGININEՀՈՄՈԱՐԳԻՆԻՆ
HOMOCYSTEINEՀՈՄՈՑԻՍՏԵԻՆ 
HOMOCYSTINEՀՈՄՈՑԻՍՏԻՆ 
HOMOCYSTINURIAՀՈՄՈՑԻՍՏԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ
HOMOGENTISIC ACIDՀՈՄՈԳԵՆԹԻԶԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
HOMOSERINEՀՈՄՈՍԵՐԻՆ 
HOMOSERINE DEHYDROGENASEՀՈՄՈՍԵՐԻՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
HOMOSEXUALITYՀՈՄՈՍԵՔՍՈՒԱԼԻԶՄ (ՀԱՄԱՍԵՌԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ) 
HOMOSEXUALITY,EGO-DYSTONICՀՈՄՈՍԵՔՍՈՒԱԼԻԶՄ, EGO-DYSTONIC ծժկՀԼժԾխժԾյլ Ժխշ ճժխԿԹժԽԸ, ՀԸիՀձՄԸՇմԼլ նթԿ
HOMOSTEROIDSՀՈՄՈՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ
HOMOVANILIC ACIDՀՈՄՈՎԱՆԻԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
HOMOZYGOTEՀՈՄՈԶԻԳՈՏԱ (ՀԱՄԱՆՄԱՆ ՍԱՂՄԱԲՋԻՋ)
HONDURASՀՈՆԴՈՒՐԱՍ 
HONEYՄԵՂՐ 
HONG KONGՀՈՆԳ ՔՈՆԳ
HOOF AND CLAWՍՄԲԱԿ ԵՎ ՃԻՐԱՆ
HOOKWORM INFECTIONSԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄԱՅԻՆ ՃԻՃՎԱԽՏՆԵՐ
HORDEOLUM ԳԱՐԻ 
HORMONE ANTAGONISTSՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱԴԻՐՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ)
HORMONESՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
HORMONES, ECTOPICՀՈՐՄՈՆՆԵՐ ԷԿՏՈՊԻԿ 
HORMONES, SUBSTITUTES, ANTAGONISTSՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂՆԵՐ
HORMONES, SYNTHETICՀՈՐՄՈՆՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
HORNER'S SYNDROMEՀՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
HORSE DISEASESՁԻԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HORSERADISHԳԵՐՕՔՍԻԴԱԶ ԽՐԵՆԻ 
HORSESՁԻԵՐ 
HORSESHOE CRABSԹՐԱՊՈՉԵՐ 
HOSPITAL ADMINISTRATIONՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
HOSPITAL ADMINISTRATORSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐՆԵՐ (ՎԱՐՉԱՐԱՐՆԵՐ)
HOSPITAL AUXILIARIESՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
HOSPITAL BED CAPACITYՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 
HOSPITAL BED CAPACITY, 100 TO 299ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 100-ԻՑ 299-Ը
HOSPITAL BED CAPACITY, 300 TO 499ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 300-ԻՑ 499-Ը
HOSPITAL BED CAPACITY, 500 AND OVERՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 500-ԻՑ ԵՎ ԱՎԵԼԻ
HOSPITAL BED CAPACITY, UNDER 100ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՄԻՆՉԵՎ 100
HOSPITAL COMMUNICATION SYSTEMSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
HOSPITAL DESIGN AND CONSTRUCTIONՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լ ԺԼիԸլծ
HOSPITAL DISTRIBUTION SYSTEMSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
HOSPITAL INFORMATION SYSTEMSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
HOSPITAL PLANNINGՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
HOSPITAL RECORDSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
HOSPITAL RESTRUCTURINGՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
HOSPITAL SHARED SERVICESՄԻՋՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
HOSPITAL SHOPSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
HOSPITAL VOLUNTEERSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ, ԱՆՎՃԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ
HOSPITALIZATIONՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՈՒՄ 
HOSPITAL-PATIENT RELATIONS"ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ-ՀԻՎԱՆԴ" ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HOSPITAL-PHYSICIAN JOINT VENTURES"ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ-ԲԺԻՇԿ" ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
HOSPITALSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ 
HOSPITALS DEPARTMENTSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ 
HOSPITALS UNITSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ
HOSPITALS, ANIMALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
HOSPITALS, CHRONIC DISEASEՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ (ՏԵՎԱԿԱՆ) ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
HOSPITALS, COMMUNITYՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
HOSPITALS, CONVALESCENTՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻՈՆ (ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ) 
HOSPITALS, COUNTYՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
HOSPITALS, DISTRICTՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
HOSPITALS, FEDERALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՖԵԴԵՐԱԼ (ԴԱՇՆԱՅԻՆ)
HOSPITALS, GENERALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
HOSPITALS, GROUP PRACTICEՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ (ԱՄՆ)
HOSPITALS, MATERNITYԾՆՆԴԱՏՆԵՐ
HOSPITALS, MILITARYՀՈՍՊԻՏԱԼՆԵՐ, ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 
HOSPITALS, MUNICIPALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՄԱՆ
HOSPITALS, OSTEOPATHICՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՈՍԿՐԱԽՏՈՒԹՅԱՆ (ՕՍՏԵՈՊԱՏԻԿ) ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ)
HOSPITALS, PACKAGEDՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ (ԱՄՆ)
HOSPITALS, PEDIATRICՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
HOSPITALS, PROPRIETARYՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՄԱՍՆԱՎՈՐ
HOSPITALS, PSYCHIATRICՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՀՈԳԵՆՅԱՐԴԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
HOSPITALS, PUBLICՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
HOSPITALS, RURALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ
HOSPITALS, SATELLITEՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ
HOSPITALS, SPECIALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ
HOSPITALS, STATEՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՆԱՀԱՆԳԻ
HOSPITALS, TEACHINGՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
HOSPITALS, UNIVERSITYՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ
HOSPITALS, URBANՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
HOSPITALS, VETERANSՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
HOSPITALS, VOLUNTARYՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ ԿԱՄԱՎՈՐ
HOSTILITYԹՇՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
HOST-PARASITE RELATIONSՏԻՐՈՋ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
HOTLINESՇՏԱՊ ԿԱՊՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
HOUSE CALLSՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ
HOUSEFLIESՃԱՆՃԵՐ ՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ 
HOUSEHOLD ARTICLESՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
HOUSEHOLD PRODUCTSՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 
HOUSEKEEPINGՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՄ
HOUSEKEEPING, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
HOUSINGԲՆԱԿԱՐԱՆ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ 
HTLV ANTIBODIESՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV 
HTLV ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV 
HTLV INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ HTLV 
HTLV VIRUSESՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ HTLV 
HTLV-I ANTIBODIESՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV-I 
HTLV-I ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV-I 
HTLV-II ANTIBODIESՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ HTLV-II 
HTLV-II ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ HTLV-II 
HTLV-II INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ HTLV-II
HTLV-III INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ HTLV-III
HUMAN ACTIVITIESՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
HUMAN DEVELOPMENTՄԱՐԴՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
HUMAN EXPERIMENTATIONԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏ (ԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ) ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎՐԱ 
HUMAN GENOME PROJECTԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ, ՔԱՐՏԱԳՐՈՒՄ 
HUMAN RIGHTSՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 
HUMANISMՀՈՒՄԱՆԻԶՄ 
HUMANITIESՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HUMERAL FRACTURESԲԱԶԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
HUMERUSԲԱԶԿՈՍԿՐ
HUMIC ACIDSՀՈՒՄԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
HUMIDITYԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ
HUNAN ENGINEERINGԷՐԳՈՆՈՄԻԿԱ (ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
HUNGARYՀՈՒՆԳԱՐԻԱ
HUNGERՔԱՂՑ 
HUNTINGTON'S DISEASEՀԱՆՏԻՆԳՏՈՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
HYALIN SUBSTANCEՀԻԱԼԻՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ
HYALINE MEMBRANE DISEASEՀԻԱԼԻՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
HYALURONIC ACIDՀԻԱԼՈՒՐՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
HYALURONIDASEՀԻԱԼՈՒՐՈՆԻԴԱԶ 
HYBRID CELLSՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ 
HYBRID VIGORՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ՈՒԺ 
HYBRIDIZATIONՀԻԲՐԻԴԻԶԱՑԻԱ 
HYBRIDOMASՀԻԲՐԻԴՈՄՆԵՐ 
HYCANTHONEՀԻԿԱՆԹՈՆ
HYDANTOINSՀԻԴԱՆՏՈԻՆՆԵՐ
HYDRAՀԻԴՐԱ (ՋՐԱՅԻՆ ԿԵՆԴԱՆԻ)
HYDRALAZINEԱՊՐԵՍԻՆ 
HYDRANENCEPHALYՀԻԴՐՈԱՆԵՆՑԵՖԱԼԻԱ 
HYDRARTHROSISՀԻԴՐԱՐԹՐՈԶ (ՋՐԱՀՈԴԱԽՏ)
HYDRAZINESՀԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐ
HYDRAZONESՀԻԴՐԱԶՈՆՆԵՐ
HYDROA VACCINIFORMEԾԱՂԻԿ ԼՈՒՍԱՅԻՆ 
HYDROCARBONSԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ
HYDROCARBONS, ACYCLICԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱՑԻԿԼԻԿԱԿԱՆ 
HYDROCARBONS, ALICYCLICԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱԼԻՑԻԿԼԻԿԱՅԻՆ 
HYDROCARBONS, BROMINATEDԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԲՐՈՄԱՑՎԱԾ
HYDROCARBONS, CHLORINATEDԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՔԼՈՐԱՑՎԱԾ 
HYDROCARBONS, FLUORINATEDԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՖՏՈՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
HYDROCARBONS, HALOGENATEDԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ 
HYDROCARBONS, IODINATEDԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՅՈԴ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ 
HYDROCARBONS,AROMATIC (NON MESH)ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀՈՏԱՎԵՏ 
HYDROCELEՀԻԴՐՈՑԵԼԵ
HYDROCEPHALUSՀԻԴՐՈՑԵՖԱԼԻԱ 
HYDROCEPHALUS, NORMAL PRESSUREՀԻԴՐՈՑԵՖԱԼԻԱ, ԲՆԱԿԱՆ ՃՆՇՈՒՄ 
HYDROCHLORIC ACIDԱՂԱԹԹՈՒ 
HYDROCORTISONEՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆ 
HYDROCORTISONE, TOPICALՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆԻ ՔՍՈՒՔ 
HYDROFLUMETHIAZIDEՀԻԴՐՈՖԼՈՒՄԵՏԻԱԶԻԴ 
HYDROFLUORIC ACIDՖՏՈՐԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
HYDROGENՋՐԱԾԻՆ
HYDROGEN BONDINGՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԿԱՊ
HYDROGEN PEROXIDEԳԵՐՕՔՍԻԴ ՋՐԱԾՆԻ 
HYDROGENASEՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ 
HYDROGENATIONՀԻԴՐՈԳԵՆԻԶԱՑԻԱ (ՋՐԱԾԻՆԱՑՈՒՄ)
HYDROLASESՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ
HYDROLYSISՀԻԴՐՈԼԻԶ
HYDRONEPHROSISՀԻԴՐՈՆԵՖՐՈԶ (ԵՐԻԿԱՄԻ ՋՐԱԿԱԼՈՒՄ)
HYDROPHID VENOMS ԹՈՒՅՆԵՐ ՋՐԱՅԻՆ ՕՁԵՐԻ 
HYDROPHTHALMOSՀԻԴՐՈՖԹԱԼՄ
HYDROPNEUMOTHORAXՀԻԴՐՈՊՆԵՎՄՈԹՈՐԱՔՍ
HYDROPS FETALISՋՐԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՊՏՂԻ 
HYDROQUINONESՀԻԴՐՈԽԻՆՈՆՆԵՐ 
HYDROSTATIC PRESSUREՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՈՒՄ 
HYDROTHERAPYՋՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
HYDROTHORAXՀԻԴՐՈԹՈՐԱՔՍ
HYDROXAMIC ACIDSՀԻԴՐՈՔՍԱՄԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
HYDROXIDESՀԻԴՐՕՔՍԻԴՆԵՐ 
HYDROXOCOBALAMINՀԻԴՐՕՔՍՈԿՈԲԱԼԱՄԻՆ 
HYDROXY ACIDSՀԻԴՐՕՔՍԻԹԹՈՒՆԵՐ 
HYDROXYACETYLAMINOFLUORENEՀԻԴՐՕՔՍԻԱՑԵՏԻԼԱՄԻՆՈՖԼՈՒՈՐԵՆ 
HYDROXYAPATITESՀԻԴՐՕՔՍԻԱՊԱՏԻՏՆԵՐ
HYDROXYBENZOIC ACIDSՀԻԴՐՕՔՍԻԲԵՆԶՈԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
HYDROXYBUTYRATE DEHYDROGENASEՀԻԴՐՕՔՍԻԲՈՒՏԻՐԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
HYDROXYBUTYRATESՀԻԴՐՕՔՍԻԲՈՒՏԻՐԱՏՆԵՐ 
HYDROXYCHLOROQUINEՀԻԴՐՕՔՍԻՔԼՈՐՈԽԻՆ 
HYDROXYCHOLECALCIFEROLSՀԻԴՐՕՔՍԻԽՈԼԵԿԱԼՑԻՖԵՐՈԼՆԵՐ 
HYDROXYCHOLESTEROLSՀԻԴՐՕՔՍԻԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆՆԵՐ 
HYDROXYCORTICOSTEROIDSՀԻԴՐՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ 
HYDROXYCORTICOSTEROIDS, SYNTHETICՀԻԴՐՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
HYDROXYDIONEՊՐԵԴԻՈՆ 
HYDROXYDOPAMINESՀԻԴՐՕՔՍԻԴՈՖԱՄԻՆՆԵՐ
HYDROXYEICOSATETRAENOIC ACIDSՀԻԴՐՕՔՍԻԷՅԿՈԶԱՏԵՏՐԱԵՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
HYDROXYESTRONESՀԻԴՐՕՔՍԻԷՍՏԵՐՈՆՆԵՐ 
HYDROXYETHYL STARCHՀԻԴՐՕՔՍԻԷԹԻԼԱՅԻՆ ՕՍԼԱ 
HYDROXYETHYLRUTOSIDEՀԻԴՐՕՔՍԻԷԹԻԼՐՈՒՏՈԶԻԴ 
HYDROXYINDOLEACETIC ACID ՕՔՍԻԻՆԴՈԼՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒ 
HYDROXYLAMINESՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
HYDROXYLASESՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶՆԵՐ
HYDROXYLATION ՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱՑՈՒՄ
HYDROXYLYSINEՀԻԴՐՕՔՍԻԼԻԶԻՆ 
HYDROXYMERCURIBENZOATESՀԻԴՐՕՔՍԻՄԵՐԿՈՒԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
HYDROXYMETHYLGLUTARYL COA REDUCTASESՀԻԴՐՕՔՍԻՄԵԹԻԼԳԼՈՒՏԱՐԻԼ-ԿՈԱ-ՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ 
HYDROXYMETHYLGLUTARYL COA SYNTHASEՀԻԴՐՕՔՍԻՄԵԹԻԼԳԼՈՒՏԱՐԻԼ-ԿՈԱ-ՍԻՆԹԱԶ
HYDROXYPHENYLAZOURACILՀԻԴՐՕՔՍԻՖԵՆԻԼԱԶՈՈՒՐԱՑԻԼ
HYDROXYPREGNENOLONEՀԻԴՐՕՔՍԻՊՐԵԳՆԵՆՈԼՈՆ 
HYDROXYPROGESTERONESՀԻԴՐՕՔՍԻՊՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆՆԵՐ 
HYDROXYPROLINEՀԻԴՐՕՔՍԻՊՐՈԼԻՆ
HYDROXYPROPIOPHENONEՀԻԴՐՕՔՍԻՊՐՈՊԻՈՖԵՆՈՆ
HYDROXYPROSTAGLANDIN DEHYDROGENASESՀԻԴՐՕՔՍԻՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆԴԵ-ՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
HYDROXYQUINOLINESՀԻԴՐՕՔՍԻԽԻՆՈԼԻՆՆԵՐ 
HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASESՀԻԴՐՕՔՍԻՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐԻ ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
HYDROXYSTEROIDSՀԻԴՐՕՔՍԻՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ 
HYDROXYTRYPTOPHOLՀԻԴՐՕՔՍԻՏՐԻՊՏՈՖՈԼ 
HYDROXYUREAՀԻԴՐՕՔՍԻՄԻԶԱՆՅՈՒԹ 
HYDROXYZINEՀԻԴՐՕՔՍԻԶԻՆ
HYGIENEՀԻԳԻԵՆԱ 
HYGROMYCIN BՀԻԳՐՈՄԻՑԻՆ B
HYLOBATESԳԻԲԲՈՆՆԵՐ 
HYMECROMONEՀԻՄԵԿՐՈՄՈՆ 
HYMEN ԿՈՒՍԱԹԱՂԱՆԹ 
HYMENOLEPIASISՀԻՄԵՆՈԼԵՊԻԴՈԶ
HYMENOLEPISՀԻՄԵՆՈԼԵՊԻԴԻԴՆԵՐ
HYMENOPTERA ԹԱՂԱՆԹԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ 
HYOID BONEԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՈՍԿՐ 
HYPOKALEMIAՀԻՊՈԿԱԼԻՈՒՄԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERALDOSTERONISMԳԵՐԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆԻԶՄ 
HYPERALGESIAՀԻՊԵՐԱԼԳԵԶԻԱ (ԳԵՐՑԱՎԱԶԳԱՑՈՒԹՅՈՒՆ)
HYPERBARIC OXYGENATIONԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԹԹՎԱԾՆԱԲՈՒԺՈՒՄ 
HYPERBILIRUBINEMIAԳԵՐԲԻԼԻՐՈՒԲԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERBILIRUBINEMIA, HEREDITARYԳԵՐԲԻԼԻՐՈՒԲԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ 
HYPERCALCEMIAԳԵՐԿԱԼՑԻՈՒՄԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERCAPNIAԳԵՐԱԾԽԱԹԹՎՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERCEMENTOSISԳԵՐՑԵՄԵՆՏՈԶ
HYPERCHOLESTEROLEMIAԳԵՐԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERCHOLESTEROLEMIA, FAMILIALԳԵՐԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 
HYPEREMESIS GRAVIDARUMՓՍԽՈՒՄ ՀՂԻՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՏՎՈՂ 
HYPEREMIAԳԵՐԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERESTHESIAԳԵՐԵՍԹԵԶԻԱ 
HYPERGAMMAGLOBULINEMIAԳԵՐԳԱՄԱԳԼՈԲՈՒԼԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERGLYCEMIAԳԵՐԳԼԻԿԵՄԻԱ 
HYPERGLYCEMIC HYPEROSMOLAR  ԳԵՐԳԼԻԿԵՄԻԿ ԳԵՐՈՍՄՈԼՅԱՐ ՈՉ ԿԵՏՈՆԵՄԻԿ ԿՈՄԱ 
NONKETOTIC COMA
HYPERHIDROSISԳԵՐՔՐՏՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԳԵՐՀԻԴՐՈԶ) 
HYPERKALEMIAԳԵՐԿԱԼԻՈՒՄԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERKINESISԳԵՐՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ (ՀԻՊԵՐԿԻՆԵԶՆԵՐ)
HYPERLIPIDEMIAԳԵՐԼԻՊԻԴԵՄԻԱ 
HYPERLIPOPROTEINEMIAԳԵՐԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERLIPOPROTEINEMIA TYPE IIIԳԵՐԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ III ՏԻՊԻ 
HYPERLIPOPROTEINEMIA TYPE IVԳԵՐԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ IV ՏԻՊԻ 
HYPERLIPOPROTEINEMIA TYPE VԳԵՐԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ V ՏԻՊԻ 
HYPERNATREMIAԳԵՐՆԱՏՐԻՈՒՄԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPEROPIAԳԵՐՄԵՏՐՈՊԻԱ (ՀԵՌԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ) 
HYPEROSTOSISԳԵՐՈՍԿՐԱՑՈՒՄ 
HYPEROSTOSIS FRONTALIS INTERNAԳԵՐՈՍԿՐԱՑՈՒՄ ՖՐՈՆՏԱԼ ՆԵՐՔԻՆ 
HYPEROSTOSIS, STERNOCOSTOCLAVICULARԳԵՐՈՍԿՐԱՑՈՒՄ ԿՐԾՈՍԿՐԱԿՈՂԱԲՋՋԱՅԻՆ 
HYPEROSTOSIS, CORTICAL CONGENITALԳԵՐՈՍԿՐԱՑՈՒՄ ԿՈՐՏԻԿԱԼ ԲՆԱԾԻՆ 
HYPEROSTOSIS, DIFFUSE IDIOPATHIC SKELETALԳԵՐՈՍԿՐԱՑՈՒՄ ԿՄԱԽՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒՆ ԻՆՔՆԱԲԵՐ 
HYPEROXALURIAԳԵՐՕՔՍԱԼՈՒՐԻԱ 
HYPEROXALURIA, PRIMARY ԳԵՐՕՔՍԱԼՈՒՐԻԱ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ 
HYPERPARATHYROIDISM, SECONDARYԳԵՐՊԱՐԱԹԻՐԵՈԶ 
HYPERPHAGIAՀԻՊԵՐՖԱԳԻԱ (ՇԱՏԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
HYPERPITUITARISMԳԵՐՊԻՏՈՒՐՏԱՐԻԶՄ
HYPERPLASIAԳԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ՀԻՊԵՐՊԼԱԶԻԱ) 
HYPERPROLACTINEMIAԳԵՐՊՐՈԼԱԿՏԻՆԵՄԻԱ  (ԳԵՐԿԱԹՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)
HYPERSENSITIVITYԳԵՐԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԻՊԵՐՍԵՆՍԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ) 
HYPERSENSITIVITY, DELAYEDԳԵՐԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՆԴԱՂ ՏԻՊԻ 
HYPERSENSITIVITY, IMMEDIATEԳԵՐԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՉ ԴԱՆԴԱՂ ՏԻՊԻ 
HYPERSOMNIAԳԵՐՔՆԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԻՊԵՐՍՈՄՆԻԱ)
HYPERSPLENISMԳԵՐՓԱՅԾԱՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԻՊԵՐՍՊԼԵՆԻԶՄ) 
HYPERTELORISMՀԻՊԵՐՏԵԼՈՐԻԶՄ 
HYPERTENSIONՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱ (ԳԵՐԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ) 
HYPERTENSION, MALIGNANTՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱ ՉԱՐՈՐԱԿ
HYPERTENSION, PORTALՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱ ՊՈՐՏԱԼ (ԴՌՆԵՐԱԿԱՅԻՆ) 
HYPERTENSION, PULMONARYՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱ ԹՈՔԱՅԻՆ
HYPERTENSION, RENALՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ 
HYPERTENSION, RENOVASCULARՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱ ԵՐԻԿԱՄԱՆՈԹԱՅԻՆ 
HYPERTHERMIA, INDUCEDՀԻՊԵՐԹԵՐՄԻԱ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
HYPERTHYROIDISMՀԻՊԵՐԹԻՐԵՈԶ 
HYPERTHYROXINEMIAԳԵՐԹԻՐՈՔՍԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPERTRICHOSISԳԵՐՏՐԻԽՈԶ (ԳԵՐՄԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ) 
HYPERTRIGLYCERIDEMIAԳԵՐՏՐԻԳԼԻՑԵՐԻԴԵՄԻԱ
HYPERTROPHYՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԱ (ԳԵՐԱՃ)
HYPERVENTILATIONԳԵՐՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
HYPERVITAMINOSIS AԳԵՐՎԻՏԱՄԻՆՈԶ A
HYPESTHESIAԹԵՐԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPHEMAՀԻՖԵՄԱ 
HYPHOMYCETESՀԻՖՈՄԻՑԵՏՆԵՐ 
HYPNOSISՀԻՊՆՈԶ 
HYPNOSIS, ANESTHETICՀԻՊՆՈԶ ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ
HYPNOSIS, DENTALՀԻՊՆՈԶ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
HYPOALDOSTERONISMՀԻՊՈԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆԻԶՄ 
HYPOBETALIPOPROTEINEMIAՀԻՊՈԲԵՏԱԼԻՊՈՐՈՏԵԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
HYPOCHLOROUS ACIDISՀԻՊՈՔԼՈՐԱԹԹՈՒՆԵՐ
HYPOCHONDRIASISՀԻՊՈԽՈՆԴՐԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
HYPODERMYASISՀՋՊՈԴԵՐՄԻԱԶ, ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԲՈՌԵՐԻ ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻՑ
HYPOGASTRIC PLEXUSԵՆԹԱՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
HYPOGLOSSAL NERVEԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
HYPOGLYCEMIAՀԻՊՈԳԼԻԿԵՄԻԱ 
HYPOGLYCEMIC AGENTSՀԻՊՈԳԼԻԿԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
HYPOGLYCINSՀԻՊՈԳԼԻՑԻՆՆԵՐ 
HYPOGONADISM ՀԻՊՈԳՈՆԱԴԻԶՄ 
HYPOHIDROSISՀԻՊՈՀԻԴՐՈԶ (ԹԵՐՔՐՏՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
HYPOLIPOPROTEINEMIAՀԻՊՈԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
HYPONATREMIAՀԻՊՈՆԱՏՐԻՈՒՄԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPOPARATHYROIDISMՀԻՊՈՊԱՐԱԹԻՐԵՈԶ 
HYPOPHARYNGEAL NEOPLASMSՀԻՊՈՖԱՐԻՆՔՍԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HYPOPHARYNXՀԻՊՈՖԱՐԻՆՔՍ (ԸՄՊԱՆԻ ՍՏՈՐԻՆ ԲԱԺԻՆ) 
HYPOPHOSPHATASIAՀԻՊՈՖՈՍՖԱՏԱԶԻԱ 
HYPOPHOSPHATEMIA, FAMILIALՀԻՊՈՖՈՍՖԱՏԵՄԻԱ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 
HYPOPHYSECTOMYՀԻՊՈՖԻԶԱԶԵՐԾՈՒՄ (ՀԻՊՈՖԻԶԷԿՏՈՄԻԱ) 
HYPOPHYSECTOMY, CHEMICALՀԻՊՈՖԻԶԱԶԵՐԾՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
HYPOPITUITARISMՀԻՊՈՊԻՏՈՒԻՏԱՐԻԶՄ
HYPOPROTEINEMIAՀԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
HYPOPROTHROMBINEMIASՀԻՊՈՊՐՈՏՐՈՄԲԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
HYPOSPADIASՀԻՊՈՍՊԱԴԻԱ 
HYPOTENSIONՀԻՊՈՏԵՆԶԻԱ (ՑԱԾՐ ՃՆՇՈՒՄ)
HYPOTENSION, CONTROLLEDՀԻՊՈՏԵՆԶԻԱ ՀՍԿԵԼԻ 
HYPOTENSION, ORTHOSTATICՀԻՊՈՏԵՆԶԻԱ ՕՐԹՈՍՏԱՏԻԿ 
HYPOTHALAMIC AREA, ANTERIORՀԻՊՈԹԱԼԱՄԻԿ ՇՐՋԱՆ ԱՌԱՋԱՅԻՆ 
HYPOTHALAMIC AREA, LATERALՀԻՊՈԹԱԼԱՄԻԿ ՇՐՋԱՆ ԼԱՏԵՐԱԼ 
HYPOTHALAMIC DISEASESՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
HYPOTHALAMIC HORMONESՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
HYPOTHALAMIC NEOPLASMSՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
HYPOTHALAMO-HYPOPHYSEAL SYSTEMՀԻՊՈԹԱԼԱՄԱ-ՀԻՊՈՖԻԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
HYPOTHALAMUSՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍ 
HYPOTHALAMUS, ANTERIORՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍ ԱՌԱՋԱՅԻՆ 
HYPOTHALAMUS, MIDDLEՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍ ՄԻՋԻՆ 
HYPOTHALAMUS, POSTERIORՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍ ՀԵՏԻՆ 
HYPOTHERMIAՀԻՊՈԹԵՐՄԻԱ 
HYPOTHERMIA, INDUCEDՀԻՊՈԹԵՐՄԻԱ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
HYPOTHYROIDISMՀԻՊՈԹԻՐԵՈԶ 
HYPOTONIC SOLUTIONSՀԻՊԵՐՏՈՆԻԿ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
HYPOTRICHOSISՀԻՊՈՏՐԻԽՈԶ 
HYPOVENTILATIONՀԻՊՈՎԵՆՏԻԼՅԱՑԻԱ 
HYPOXANTHINE PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASEՀԻՊՈՔՍԱՆՏԻՆ- ՖՈՍՖՈՐԻԲՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
HYPOXANTHINESՀԻՊՈՔՍԱՆՏԻՆՆԵՐ
HYSTERECTOMYՀԻՍՏԵՐԷԿՏՈՄԻԱ (ԱՐԳԱՆԴԱԶԵՐԾՈՒՄ) 
HYSTERECTOMY, VAGINALՀԻՍՏԵՐԷԿՏՈՄԻԱ ՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ 
HYSTERIAՀԻՍՏԵՐԻԱ 
HYSTEROSALPINGOGRAPHYՀԻՍՏԵՐՈՍԱԼՊԻՆԳՈԳՐԱՖԻԱ (ԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
HYSTEROSCOPYՀԻՍՏԵՐՈՍԿՈՊԻԱ