Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
I BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, I ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
IATROGENIC DISEASE ՅԱՏՐՈԳԵՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
IBOGAINEԻԲՈԳԱԻՆ 
IBOTENIC ACIDԻԲՈՏԵՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
IBUPROFENԻԲՈՒՊՐՈՖԵՆ 
ICEՍԱՌՈՒՅՑ 
ICE CREAMՊԱՂՊԱՂԱԿ
ICELAND ԻՍԼԱՆԴԻԱ 
ICHTHAMMOLԻԽՏԱՄՄՈԼ 
ICHTHYOSISԻԽՏԻՈԶ 
IDԻԴ 
IDAHOԱՅԴԱՀՈ
IDARUBICINԻԴԱՐՈՒԲԻՑԻՆ 
IDENTIFICATION (PSYCHOLOGY)ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱ) (ՀՈԳԵԲ)
IDENTITY CRISISՆՈՒՅՆԱԿԱՆ ԿՐԻԶԻՍ 
IDITOL DEHYDROGENASEԻԴԻՏՈԼԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ 
IDOXURIDINEԻԴՕՔՍՈՒՐԻԴԻՆ 
IDURONATE SULFATASEԻԴՈՒՐՈՆԱՏ-ՍՈՒԼՖԱՏԱԶ 
IDURONIC ACIDԻԴՈՒՐՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
IDURONIDASEԻԴՈՒՐՈՆԻԴԱԶ 
IFOSFAMIDEԻՖՈՍՖԱՄԻԴ 
IGAԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ A 
IGA, SECRETORYԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ A ՀՅՈՒԹԱԶԱՏՈՂ 
IGDԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ D 
IGEԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ E 
IGGԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ G 
IGMԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆ M 
IGUANASԻԳՈՒԱՆՆԵՐ 
ILEAL DISEASESԶՍՏԱՂԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ILEAL NEOPLASMSԶՍՏԱՂԻՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ILEITISԻԼԵԻՏ (ԶՍՏԱՂԻՔԱԲՈՐԲ)
ILEOCECAL VALVEԶՍՏԱԿՈՒՅՐԱՂԻՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ 
ILEUMԶՍՏԱՂԻՔ, ԶՍՏԱՅԻՆ ԱՂԻՔ 
ILIAC ARTERYԶՍՏԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
ILIAC VEINԶՍՏԵՐԱԿ
ILIUMԶՍՏՈՍԿՐ (ԻԼԻՈՒՄ)
ILLEGITIMACYԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ (ԱՊՕՐԻՆԻ) ԾՆՈՒՆԴ 
ILLINOISԻԼԼԻՆՈՅՍ 
ILLUSIONSՊԱՏՐԱՆՔՆԵՐ (ԻԼՅՈՒԶԻԱՆԵՐ)
IMAGE ENHANCEMENTՊԱՏԿԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ 
IMAGE INTERPRETATION, COMPUTER- ASSISTEDՊԱՏԿԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
IMAGE PROCESSING, COMPUTER- ASSISTEDՊԱՏԿԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 
IMAGINATIONԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
IMIDAZOLESԻՄԻԴԱԶՈԼՆԵՐ
IMIDESԻՄԻԴՆԵՐ 
IMIDOCARBԻՄԻԴՈԿԱՐԲ 
IMIDOESTERSԻՄԻԴՈԵԹԵՐՆԵՐ 
IMINESԻՄԻՆՆԵՐ 
IMINO ACIDSԻՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ 
IMIPENEM ԻՄԻՊԵՆԵՄ 
IMIPRAMINEԻՄԻԶԻՆ 
IMITATIVE BEHAVIORՎԱՐՔ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ԻՄԻՏԱՑԻՈՆ)
IMMERSIONԻՄԵՐՍԻԱ (ՍՈՒԶՈՒՄ) 
IMMERSION FOOTՈՏՆԱԹԱԹԻ ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
IMMOBILIZATIONԱՆՇԱՐԺԱՑՈՒՄ (ԻՔՈԲԻԼԻԶԱՑԻԱ) 
IMMUNE ADHERENCE REACTIONԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԿՊՈՒՆ ՌԵԱԿՑԻԱ 
IMMUNE COMPLEX DISEASEԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
IMMUNE SERAԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿՆԵՐ 
IMMUNE SYSTEMԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
IMMUNE TOLERANCEԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
IMMUNITYԻՄՈՒՆԻՏԵՏ (ԱՆԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ) 
IMMUNITY, ACTIVEԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԱԿՏԻՎ 
IMMUNITY, CELLULARԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԲՋՋԱՅԻՆ 
IMMUNITY, MATERNALLY-ACQUIREDԻՄՈՒՆԻՏԵՏ, ՄՈՐԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ 
IMMUNITY, NATURAL ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԲՆԱԿԱՆ 
IMMUNIZATIONԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ (ԱՆԸՆԿԱԼԱՑՈՒՄ) 
IMMUNIZATION SCHEDULEԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԳՐԱՖԻԿ 
IMMUNIZATION, PASSIVEԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ ՊԱՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ) 
IMMUNIZATION, SECONDARYԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ 
IMMUNOASSAYԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
IMMUNOBLASTIC LYMPHADENOPATHYԱՎՇԱԳԵՂՁԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԼԻՄՖԱԴԵՆՈՊԱՏԻԱ) ԻՄՈՒՆՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ 
IMMUNOBLOTTINGԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ 
IMMUNOCHEMISTRYԻՄՈՒՆՈՔԻՄԻԱ 
IMMUNOCOMPETENCEԻՄՈՒՆԱԲԱՆԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
IMMUNOELECTROPHORESISԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ 
IMMUNOELECTROPHORESIS, WO-DIMENSIONALԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ ԵՐԿՉԱՓ 
IMMUNOENZYME TECHNIQUESԻՄՈՒՆՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
IMMUNOGENETICSԻՄՈՒՆՈԳԵՆԵՏԻԿԱ 
IMMUNOGLOBULIN ALLOTYPESԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԱԼՈՏԻՊԵՐ 
IMMUNOGLOBULIN CONSTANT REGION ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԿԱՅՈՒՆ ՏԵՂԱՄԱՍ 
IMMUNOGLOBULIN FRAGMENTSԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏՆԵՐ 
IMMUNOGLOBULIN GM ALLOTYPESԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ GM-ԱԼՈՏԻՊԵՐ 
IMMUNOGLOBULIN IDIOTYPESԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՆՈՒՅՆԱՏԻՊԵՐ 
IMMUNOGLOBULIN INV ALLOTYPESԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ INV-ԱԼՈՏԻՊԵՐ 
IMMUNOGLOBULIN ISOTYPESԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԻԶՈՏԻՊԵՐ 
IMMUNOGLOBULIN JOINING REGIONԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՄԻԱՑՆՈՂ ՏԵՂԱՄԱՍ 
IMMUNOGLOBULIN SWITCH REGIONԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ 
IMMUNOGLOBULIN VARIABLE ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ) ՏԵՂԱՄԱՍ 
REGION
IMMUNOGLOBULINS ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
IMMUNOGLOBULINS, ALPHA-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԱԼՖԱ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, DELTA-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԴԵԼՏԱ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, EPSILON-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԷՊՍԻԼՈՆ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, FABԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, FAB 
IMMUNOGLOBULINS, FCԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, FC 
IMMUNOGLOBULINS, GAMMA-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԳԱՄՄԱ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, HEAVY-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, J-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, J ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, KAPPA-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԿԱՊՊԱ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, LAMBDA-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԼՅԱՄԲԴԱ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, LIGHT-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԹԵԹԵՎ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, MU-CHAINԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ՄՅՈՒ ՇՂԹԱ 
IMMUNOGLOBULINS, SURFACEԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆՆԵՐ 
IMMUNOHISTOCHEMISTRYԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱ 
IMMUNOLOGIC AND BIOLOGIC FACTORSԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROMESԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ 
IMMUNOLOGIC DISEASESԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
IMMUNOLOGIC FACTORSԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ()
IMMUNOLOGIC MEMORYԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
IMMUNOLOGIC SURVEILLANCEԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
IMMUNOLOGIC TECHNIQUESԻՄՈՒՆՈԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
IMMUNOLOGIC TESTSԻՄՈՒՆՈԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ 
IMMUNOPROLIFERATIVE  ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔԻ ԻՄՈՒՆՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
SMALLINTESTINAL DISEASE
IMMUNOPROLIFERATIVE DISORDERSԻՄՈՒՆՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ (ԻՄՈՒՆԱԲՋՋԱՃԱՅԻՆ) ԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
IMMUNOPROTEINS (NON MESH)ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ()
IMMUNORADIOMETRIC ASSAYԻՄՈՒՆՈՌԱԴԻՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
IMMUNOSORBENT TECHNIQUESԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԵՆՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
IMMUNOSORBENTSԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԵՆՏՆԵՐ 
IMMUNOSUPPRESSIONԻՄՈՒՆՈԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTSԻՄՈՒՆՈԸՆԿՃՈՂՆԵՐ
IMMUNOTHERAPYԻՄՈՒՆՈԹԵՐԱՊԻԱ
IMMUNOTOXINSԻՄՈՒՆՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
IMP DEHYDROGENASEԻՄՖ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
IMPETIGOԻՄՊԵՏԻԳՈ (ԹԱՐԱԽԱԲՈՒՇՏ)
IMPLANTS, ARTIFICIALԻՄՊԼԱՆՏԱՏՆԵՐ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
IMPLOSIVE THERAPYԻՄՊԼՈԶԻՎԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
IMPOTENCEԻՄՊՈՏԵՆՑԻԱ (ՍԵՌԱԿԱՆ  
ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
IMPRINTING (PSYCHOLOGY)ԻՄՊՐԻՆՏԻՆԳ (ՀԵՏՔ ԹՈՂՆԵԼ) (ՀՈԳԵԲ)
IMPULSE CONTROL DISORDERSԿԱՄԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
IMPULSIVE BEHAVIORՎԱՐՔ ԻՄՊՈՒԼՍԻՎ, ԱԶԴԱԿԱՅԻՆ
INAPPROPRIATE ADH SYNDROMEԱՆՏԻԴԻՈՒՐԵՏԻԿ ՀՈՐՄՈՆԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ (ՍԵԿՐԵՑԻԱ) 
ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
INBREEDING ԻՆԲՐԻԴԻՆԳ
INCESTԱՐՅՈՒՆԱԽԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆ 
INCIDENCEՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐ ԴԵՊՔԵՐ 
INCISORԿՏՐԻՉ 
INCLUSION BODIES, VIRALՆԵՐԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
INCOMEԵԿԱՄՈՒՏ
INCOME TAXԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ
INCUBATORSԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐՆԵՐ 
INCUBATORS, INFANTԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐՆԵՐ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
INCUNABULAԻՆԿՈՒՆԱԲՈՒԼՆԵՐ 
INCUSՍԱԼԻԿ (ԱԿԱՆՋԻ ՈՍԿՐԻԿ)
INDANSԻՆԴԱՆՆԵՐ 
INDAPAMIDEԻՆԴԱՊԱՄԻԴ 
INDAZOLESԻՆԴԱԶՈԼՆԵՐ
INDENESԻՆԴԵՆՆԵՐ 
INDEPENDENT PRACTICE ASSOCIATIONԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INDIAՀՆԴԿԱՍՏԱՆ 
INDIAN OCEAN ISLANDSՀՆԴԿԱԿԱՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ ԿՂԶԻՆԵՐ 
INDIANAԻՆԴԻԱՆԱ 
INDIANS, NORTH AMERICANՀՆԴԿԱՑԻՆԵՐ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ 
INDIANS, SOUTH AMERICANՀՆԴԿԱՑԻՆԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ 
INDICAN ԻՆԴԻԿԱՆ 
INDICATOR DILUTION TECHNIQUESՑՈՒՑԻՉԱՅԻՆ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
INDICATORS AND REAGENTSԻՆԴԻԿԱՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ՌԵԱԿՏԻՎՆԵՐ
INDIGO CARMINEԻՆԴԻԳՈԿԱՐՄԻՆ
INDIUM ԻՆԴԻՈՒՄ 
INDIUM RADIOISOTOPESԻՆԴԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
INDIVIDUALITYԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
INDIVIDUATION ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 
INDOCYANINE GREENԻՆԴՈՑԻԱՆԻՆ ԿԱՆԱՉ 
INDOLE-3-GLYCEROL-PHOSPHATE SYNTHASEԻՆԴՈԼ-3-ԳԼԻՑԵՐՈՖՈՍՖԱՏ-ՍԻՆԹԱԶ
INDOLEACETIC ACIDSԻՆԴՈԼԻԼՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ 
INDOLESԻՆԴՈԼՆԵՐ 
INDOLIZINESԻՆԴՈԼԻԶԻՆՆԵՐ 
INDOMETHACIN ԻՆԴՈՄԵՏԱՑԻՆ 
INDONESIA ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ 
INDOPHENOLԻՆԴՈՖԵՆՈԼ 
INDOPROFENԻՆԴՈՊՐՈՖԵՆ 
INDORAMIN ԻՆԴՈՐԱՄԻՆ 
INDUSTRIAL MICROBIOLOGYՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
INDUSTRIAL OILSՅՈՒՂԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
INDUSTRIAL WASTEԹԱՓՈՆՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
INDUSTRYԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
INERT GAS NARCOSISՆԱՐԿՈԶ ԻՆԵՐՏ ԳԱԶՈՎ
INFANTՆՈՐԱԾԻՆ
INFANT CAREՆՈՐԱԾԻՆ, ԽՆԱՄՔ
INFANT EQUIPMENTՆՈՐԱԾԻՆ, ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ
INFANT FOODՆՈՐԱԾԻՆ, ՍՆՈՒՆԴ
INFANT MORTALITYՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐ, ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
INFANT NUTRITIONՆՈՐԱԾԻՆԻ ՍՆՈՒՄ
INFANT NUTRITION DISORDERSՆՈՐԱԾԻՆԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
INFANT WELFAREՆՈՐԱԾՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
INFANT, LOW BIRTH WEIGHTՆՈՐԱԾԻՆ, ՑԱԾՐ ՔԱՇՈՎ ԾՆՎԵԼ
INFANT, NEWBORNՆՈՐԱԾԻՆ
INFANT, NEWBORN, DISEASESՆՈՐԱԾԻՆ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INFANT, POSTMATUREԺԱՄԱՆԱԿԻՑ ՈՒՇ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱ 
INFANT, PREMATUREՆՈՐԱԾԻՆ ԱՆՀԱՍ
INFANT, PREMATURE, DISEASESՆՈՐԱԾԻՆ, ԱՆՀԱՍ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INFANT, SMALL FOR GESTATIONAL AGEՄԱՆԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ՀԱՄԱՐ
INFANTICIDEՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
INFARCTIONԻՆՖԱՐԿՏ
INFECTIONՎԱՐԱԿ
INFECTIOUS ARTERITIS VIRUS, EQUINEՁԻՈՒ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ (ԵՐԻԻՏ)  
ՀԱՐՈՒՑԻՉ
INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITISՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՐԻՆՈՏՐԱԽԵԻՏ (ՔԹԱՇՆՉԱՓՈՂԱԲՈՐԲ) ԽՈՇՈՐ 
ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 
INFECTIOUS MONONUCLEOSISՄՈՆՈՆՈՒԿԼԵՈԶ ՎԱՐԱԿԻՉ
INFERIOR COLLICULUSԹՄԲԻԿ ՍՏՈՐԻՆ
INFERTILITYԱՄԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ)
INFERTILITY, FEMALEԱՄԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ) ԿՆՈՋ
INFERTILITY, MALEԱՄԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ) ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ
INFLAMMATIONԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
INFLATION, ECONOMICԻՆՖԼՅՈՒԷՆՑԻԱ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
INFLUENZA ԳՐԻՊ
INFLUENZA VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԳՐԻՊԱՅԻՆ
INFORMATION CENTERSԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ 
INFORMATION SCIENCEԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ()
INFORMATION SERVICESԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
INFORMATION SYSTEMSԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
INFORMATION THEORYԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
INFORMED CONSENTՀԻՎԱՆԴ, ԹՈՒԼԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
INFRARED RAYSԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ 
INFRATENTORIAL NEOPLASMSԻՆՖՐԱՏԵՆՏՈՐԻԱԼ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
INFUSION PUMPSՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՄՊԵՐ
INFUSION PUMPS, IMPLANTABLEՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՄՊԵՐ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՎԱԾ
INFUSIONS, INTRA-ARTERIALՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ (ԻՆՖՈՒԶԻԱՆԵՐ) ՆԵՐԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ 
INFUSIONS, INTRAVENOUSՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ (ԻՆՖՈՒԶԻԱՆԵՐ) ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ 
INFUSIONS, PARENTERALՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՊԱՐԵՆՏԵՐԱԼ (ԱՂԻՔԻ ՄԻՋՈՎ)
INGUINAL CANALԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 
INHIBINԻՆՀԻԲԻՆ 
INJECTIONSՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 
INJECTIONS, INTRALESIONALՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՎՆԱՍՎԱԾ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
INJECTIONS, EPIDURAL ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ
INJECTIONS, INTRA-ARTERIALՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ 
INJECTIONS, INTRA-ARTICULARՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՀՈԴԱՅԻՆ 
INJECTIONS, INTRADERMAL ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՄԱՇԿԱՅԻՆ 
INJECTIONS, INTRALYMPHATICՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԱՎՇԱՅԻՆ 
INJECTIONS, INTRAMUSCULARՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՄԿԱՆԱՅԻՆ 
INJECTIONS, INTRAPERITONEAL ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ 
INJECTIONS, INTRAVENOUSՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ
INJECTIONS, JETՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՇԻԹԱՅԻՆ 
INJECTIONS, SPINALՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
INJURY SEVERITY SCOREՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
INJURY,OCCUPATIONAL DIS, ՎՆԱՍՎԱԾՔ,ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ (ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺԱԿԱՆ)  
POISONINGՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
INK ԹԱՆԱՔ 
INK BLOT TESTSԹԱՆԱՔԱԲԾԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
INLAY CASTING WAXՄՈՄԵՐ ԱՏԱՄՆԱԼԻՑՔԻ ՀԱՄԱՐ
INLAYSԱՏԱՄՆԱԼԻՑՔ,ՊԼՈՄԲԱ
INORGANIC CHEMICALSՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ()
INOSINEԻՆՈԶԻՆ 
INOSINE CYCLIC MONOPHOSPHATEԻՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 
INOSINE DIPHOSPHATE ԻՆՈԶԻՆԴԻՖՈՍՖԱՏ 
INOSINE MONOPHOSPHATEԻՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ 
INOSINE NUCLEOTIDESԻՆՈԶԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
INOSINE TRIPHOSPHATEԻՆՈԶԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ
INOSITOLԻՆՈԶԻՏ
INOSITOL 1,4,5-TRIPHOSPHATEԻՆՈԶԻՏ-1,4,5-ՏՐԻՖՈՍՖԱՏ 
INOSITOL PHOSPHATESԻՆՈԶԻՏՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
INOSITOL-1-PHOSPHATE SYNTHASEԻՆՈԶԻՏՈԼ-1-ՖՈՍՖԱՏ-ՍԻՆԹԱԶ
INPATIENTSՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐ
INSANITY DEFENSEՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
INSECT BITES AND STINGSՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ
INSECT CONTROLՄԻՋԱՏՆԵՐ, ՊԱՅՔԱՐ 
INSECT HORMONESՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
INSECT REPELLENTSՌԵՊԵԼԵՆՏՆԵՐ 
INSECT VECTORSՄԻՋԱՏՆԵՐ-ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐ 
INSECT VIRUSESՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
INSECTICIDE RESISTANCEԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ, ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
INSECTICIDESԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ
INSECTICIDES, BOTANICALԻՆՍԵՏԻՑԻԴՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ 
INSECTICIDES, CARBAMATEԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ ԿԱՐԲԱՄԱՏ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
INSECTICIDES, ORGANOCHLORINEԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ ՔԼՈՐՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
INSECTICIDES, ORGANOPHOSPHATEԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ ՏԻՈՖՈՍՖՈՐՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
INSECTSՄԻՋԱՏՆԵՐ 
INSEMINATIONՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
INSEMINATION, ARTIFICIALՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
INSEMINATION, ARTIFICIAL, HETEROLOGOUSՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՀԵՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
INSEMINATION, ARTIFICIAL,HOMOLOGOUSՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՀՈՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՆՄԱՆ)
INSERVICE TRAININGՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԿՏՐՎԵԼՈՒ
INSOMNIAԱՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
INSPIRATORY CAPACITYՇՆՉԱՌՄԱՆ ԾԱՎԱԼ (ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
INSPIRATORY RESERVE VOLUMEՇՆՉԱՌՄԱՆ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ 
INSTILLATION DRUGԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱԹԵՑՈՒՄ (ԻՆՍՏԻԼՅԱՑԻԱ)
INSTINCTԲՆԱԶԴ
INSTITUTE OF MEDICINE (U.S.)ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ)
INSTITUTIONAL MANAGEMENT TEAMS ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՂ ԱՊԱՐԱՏ
INSTITUTIONAL PRACTICEԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
INSTITUTIONALIZATIONՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ 
INSUFFLATIONԻՆՍՈՒՖՖԼՅԱՑԻԱ 
INSULINԻՆՍՈՒԼԻՆ
INSULIN ANTAGONISTSԻՆՍՈՒԼԻՆԻ ԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ)
INSULIN ANTIBODIESԻՆՍՈՒԼԻՆ, ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
INSULIN COMAԻՆՍՈՒԼԻՆԱՅԻՆ ԿՈՄԱ 
INSULIN INFUSION SYSTEMSԻՆՍՈՒԼԻՆ, ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
INSULIN RESISTANCEԻՆՍՈՒԼԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
INSULIN, ISOPHANEԻՆՍՈՒԼԻՆ, ԻԶՈՖԱՆ
INSULIN, LENTEԻՆՍՈՒԼԻՆ ԼԵՆՏԵ 
INSULIN, PROTAMINE ZINCԻՆՍՈՒԼԻՆ ՊՐՈՏԱՄԻՆ-ՑԻՆԿ
INSULINASEԻՆՍՈՒԼԻՆԱԶ 
INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IԻՆՍՈՒԼԻՆԱՆՄԱՆ ԱՃԻ I ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IIԻՆՍՈՒԼԻՆԱՆՄԱՆ ԱՃԻ II ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
INSULINOMAԻՆՍՈՒԼԻՆՈՄԱ (ԻՆՍՈՒԼԻՆԱՈՒՌՈՒՑՔ)
INSURANCEԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
INSURANCE BENEFITSԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ 
INSURANCE CARRIERSԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄՊԱՆՅԱՆԵՐ (ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
INSURANCE CLAIM REPORTINGԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
INSURANCE CLAIM REVIEWԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԱՄՆ)
INSURANCE HEALTH, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՈՄՊԵՆՍԱՑԻԱ  
(ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ) ԸՍՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
REIMBURSEMENTՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
INSURANCE LONG-TERM CAREԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ
INSURANCE NURSING SERVICESԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
INSURANCE POOLSԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՖՈՆԴԵՐ
INSURANCE SELECTION BIASԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՉ ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
INSURANCE, ACCIDENTԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԺԲԱԽՏ ԴԵՊՔԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
INSURANCE, DENTALԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
INSURANCE, HEALTHԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
INSURANCE, HOSPITALIZATIONԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՈՒՄ 
INSURANCE, LIABILITYԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ
INSURANCE, LIFEԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՅԱՆՔԻ 
INSURANCE, PHARMACEUTICAL SERVICESԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
INSURANCE, PHYSICIAN SERVICESԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
INSURANCE, PSYCHIATRICԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
INSURANCE, SURGICALԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
INTEGRINSԻՆՏԵԳՐԻՆՆԵՐ
INTELLIGENCEԻՆՏԵԼԵԿՏ (ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
INTELLIGENCE TESTSԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
INTENSIVE CARE UNITSԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 
INTENSIVE CARE UNITS, NEONATALԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱ, ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
INTENSIVE CARE UNITS, PEDIATRICԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱ, ՊԵԴԻԱՏՐԻԿ 
INTENSIVE CARE, NEONATALԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ 
INTERCELLULAR JUNCTIONSՄԻՋԲՋՋԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INTERCOSTAL MUSCLESՄԻՋԿՈՂԱՅԻՆ ՄԿԱՆՆԵՐ
INTERCOSTAL NERVESՄԻՋԿՈՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ
INTERDEPARTMENTAL RELATIONS ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ
INTERFEROMETRYԻՆՏԵՐՖԵՐՈՄԵՏՐԻԱ 
INTERFERON ALFA, RECOMBINANTԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆ ԱԼՖԱ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՆՏԱՅԻՆ
INTERFERON ALFA-2AԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆ ԱԼՖԱ-2A
INTERFERON ALFA-2BԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆ ԱԼՖԱ-2B
INTERFERON GAMMA, RECOMBINANTԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆ ԳԱՄՄԱ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՆՏԱՅԻՆ
INTERFERON INDUCERSԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆՈԳԵՆԵՐ 
INTERFERON TYPE IԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆ I ՏԻՊԻ
INTERFERON TYPE IIԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆ II ՏԻՊԻ
INTERFERONSԻՆՏԵՐՖԵՐՈՆՆԵՐ 
INTERIOR DESIGN AND FURNISHINGSԻՆՏԵՐՅԵՐԻ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻԶԱՅՆ 
INTERLEUKIN-1ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ-1
INTERLEUKIN-2ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ-2
INTERLEUKIN-3ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ-3
INTERLEUKIN-4ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ-4
INTERLEUKIN-5ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ-5
INTERLEUKIN-6ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ-6
INTERLEUKIN-7ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆ-7
INTERLEUKINSԻՆՏԵՐԼԵՅԿԻՆՆԵՐ 
INTERLIBRARY LOANSՄԻՋԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱԲՈՆԵՄԵՆՏ
INTERMEDIATE CARE FACILITIESԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INTERMEDIATE FILAMENT PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԹԵԼԻԿՆԵՐԻ
INTERMEDIATE FILAMENTSՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՖԻԼԱՄԵՆՏՆԵՐ (ԹԵԼԻԿՆԵՐ)
INTERMITTENT CLAUDICATION ԸՆԴՀԱՏՎՈՂ ԿԱՂՈՒԹՅՈՒՆ 
INTERMITTENT POSITIVE-PRESSURE BREATHINGՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԴՐԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ
INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE VENTILATIONԹՈՔԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԴՐԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ
INTERNAL MEDICINEԹԵՐԱՊԻԱ (ԴԻՍՑ)
INTERNAL MAMMARY ARTERY IMPLANTATIONԿՐԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ 
INTERNAL MAMMARY-CORONARY ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԿՈՐՈՆԱՐ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԱՆԱՍՏՈՄՈԶ 
ARTERY ANASTOMOSIS
INTERNAL-EXTERNAL CONTROLՆԵՐՔԻՆ-ԱՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
INTERNATIONAL AGENCIESՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INTERNATIONAL COOPERATIONՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSESՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ 
INTERNATIONAL EDUCATIONAL  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
EXCHANGE
INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITSՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
INTERNEURONSԻՆՏԵՐՆԵՅՐՈՆՆԵՐ
INTERNSHIP AND RESIDENCYԻՆՏԵՐՆԱՏՈՒՐԱ ԵՎ ՌԵԶԻԴԵՆՏՈՒՐԱ
INTERNSHIP, NONMEDICALԻՆՏԵՐՆԱՏՈՒՐԱ ՈՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
INTERPERSONAL RELATIONSՄԻՋԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INTERPHASEԻՆՏԵՐՖԱԶ
INTERPROFESSIONAL RELATIONSՄԻՋՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
INTERRENAL GLANDՄԻՋԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
INTERTRIGOԻՆՏԵՐՏՐԻԳՈ
INTERVENATION STUDIESՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ , 
ՊԱՏՃԱՌԱ-ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
INTERVERTEBRAL DISKՄԻՋՈՂՆԱՅԻՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
INTERVERTEBRAL DISK CHEMOLYSISՄԻՋՈՂՆԱՅԻՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄ
INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENTՄԻՋՈՂՆԱՅԻՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺ
INTERVIEW, PSYCHOLOGICALՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
INTERVIEWSՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ (ԻՆՏԵՐՎՅՈՒ)
INTESTINE, LARGEՀԱՍՏ ԱՂԻՔ
INTESTINE, SMALLԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔ
INTRA-AORTIC BALLOON PUMPINGՆԵՐՍՐՏԱՅԻՆ ԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՀԱԿԱՊՈՒԼՍԱՑԻԱ
INTRACELLULAR FLUIDՆԵՐԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ
INTRACELLULAR MEMBRANESՆԵՐԲՋՋԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ
INTRACRANIAL PRESSUREՆԵՐԳԱՆԳԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ
INTRAOCULAR PRESSUREՆԵՐԱԿՆԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ
INTRAOPERATIVE CAREՆԵՐՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
INTRAOPERATIVE COMPLICATIONSՆԵՐՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
INTRAOPERATIVE PERIODՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 
INTRAUTERINE DEVICESՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ
INTRAUTERINE DEVICES, MEDICATEDՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ, ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ
INTRAUTERINE DEVICES, COPPERՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ, ՊՂՆՁՅԱ
INTRONSԻՆՏՐՈՆՆԵՐ 
INTROVERSION (PSYCHOLOGY)ԻՆՏՐՈՎԵՐՍԻԱ (ՀՈԳԵԲ)
INTUBATIONԻՆՏՈՒԲԱՑԻԱ 
INTUBATION, GASTROINTESTINALԻՆՏՈՒԲԱՑԻԱ ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ
INTUBATION, INTRATRACHEALԻՆՏՈՒԲԱՑԻԱ, ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ 
INULINԻՆՈՒԼԻՆ 
INVENTORIES, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔ 
INVERSION (GENETICS)ԻՆՎԵՐՍԻԱ (ՇՐՋՈՒՄ) (ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ)
INVERTEBRATESԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ
INVRTEBRATE HORMONES ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ 
IODOACETAMIDEՅՈԴԱՑԵՏԱՄԻԴ
IODOACETATESՅՈԴԱՑԵՏԱՏՆԵՐ 
IODAMIDEՅՈԴԱՄԻԴ
IODATESՅՈԴԱՏՆԵՐ
IODIDE PEROXIDASEՅՈԴԻԴՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ
IODIDESՅՈԴԻԴՆԵՐ
IODINEՅՈԴ 
IODINE ISOTOPESՅՈԴ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
IODINE RADIOISOTOPESՅՈԴ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
IODIZED OILSՅՈԴԱՎՈՐՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐ
IODOBENZENESՅՈԴԲԵՆԶՈԼՆԵՐ
IODOBENZOATESՅՈԴ-ԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ 
IODOHIPPURIC ACIDՅՈԴՀԻՊՊՈՒՐԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
IODOPHORSՅՈԴՈՖՈՐՆԵՐ 
IODOPROTEINSՅՈԴԱՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
IODOPYRACETՅՈԴՊԻՐԱՑԵՏ 
IODOPYRIDONESՅՈԴՊԻՐԻԴՈՆՆԵՐ 
IODOTYROSINEՅՈԴՏԻՐՈԶԻՆ 
IOGLYCAMIC ACIDԻՈԳԼԻԿԱՄԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
IOHEXOLԻՈՀԵՔՍՈԼ 
ION CHANNEL GATINGԻՈՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՍԵԼԵԿՏԻՎ ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ION CHANNELSԻՈՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 
ION EXCHANGEԻՈՆԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ 
ION EXCHANGE RESINS ՁՅՈՒԹԵՐ ԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿՈՂՆԵՐ
IONOMYCINԻՈՆՈՄԻՑԻՆ
IONOPHORESԻՈՆՈՖՈՐՆԵՐ 
IONSԻՈՆՆԵՐ 
IONTOPHORESISԷԼԵԿՏՐԱՖՈՐԵԶ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ
IOPAMIDOLԻՈՊԱՄԻԴՈԼ 
IOPANOIC ACIDԻՈՊԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
IOPHENDYLATEԻՈՖԵՆԴԻԼԱՏ 
IOTHALAMATE MEGLUMINEՄԵԳԼՈՒՄԻՆԻ ԻՈՏԱԼԱՄԱՏ
IOTHALAMIC ACIDԻՈՏԱԼԱՄԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
IOWAԱՅՈՎԱ
IOXAGLIC ACIDՅՈԿՍԱԳԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
IPECACԻՊԵԿԱԿՈՒԱՆԱ
IPODATEԻՊՈԴԱՏ
IPRINDOLEԻՊՐԻՆԴՈԼ 
IPRONALՊՐՈՔՍԻԲԱՐԲԱԼ
IPRONIAZID ԻՊՐՈՆԻԱԶԻԴ
IPRONIDAZOLEԻՊՐՈՆԻԴԱԶՈԼ 
IRANԻՐԱՆ (ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ)
IRAQԻՐԱՔ 
IRELANDԻՐԼԱՆԴԻԱ 
IRIDIUMԻՐԻԴԻՈՒՄ 
IRIDIUM RADIOISOTOPESԻՐԻԴԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
IRIDOCYCLITISԻՐԻԴՈՑԻԿԼԻՏ
IRIDOVIRIDAEԻՐԻԴՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
IRISԱՉՔԻ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹ
IRIS DISEASESԾԻԱԾԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
IRIS NEOPLASMSԾԻԱԾԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
IRITISԻՐԻՏ 
IRONԵՐԿԱԹ 
IRON CHELATESԵՐԿԱԹԻ ԽԵԼԱՏՆԵՐ 
IRON ISOTOPESԵՐԿԱԹ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
IRON RADIOISOTOPESԵՐԿԱԹ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
IRON-DEXTRAN COMPLEXԵՐԿԱԹ-ԴԵՔՍՏՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
IRON-SULFUR PROTEINSԵՐԿԱԹ-ԾԾՄԲԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
IRRIGATION ԻՐԻԳԱՑԻԱ (ԼՎԱՑՈՒՄ)
IRRITABLE MOODԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
IRRITANTSԳՐԳՌՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
ISATINԻԶԱՏԻՆ 
ISETHIONIC ACIDԻԶԷԹԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
ISLAMԻՍԼԱՄ
ISLET CELL TUMORԼԱՆԳԵՐՀԱՆՍԻ ԿՂԶՅԱԿՆԵՐԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ
ISOAMYLASEԻԶՈԱՄԻԼԱԶ
ISOANTIBODIESԻԶՈՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 
ISOANTIGENSԻԶՈՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
ISOCARBOXAZID ԻԶՈԿԱՐԲՕՔՍԱԶԻԴ 
ISOCITRATE DEHYDROGENASEԻԶՈՑԻՏՐԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ 
ISOCITRATE LYASEԻԶՈՑԻՏՐԱՏ-ԼԻԱԶ
ISOCITRATESԻԶՈՑԻՏՐԱՏՆԵՐ 
ISODESMOSINEԻԶՈԴԵՍՄՈԶԻՆ 
ISOELECTRIC FOCUSINGԻԶՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ  (ՖՈԿՈՒՍԻՐՈՎԿԱ)
ISOELECTRIC POINTԻԶՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԵՏ
ISOENZYMESԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ 
ISOETHARINEԻԶՈԷՏԱՐԻՆ 
ISOFLAVONESԻԶՈՖԼԱՎՈՆՆԵՐ 
ISOFLURANEԻԶՈՖԼՈՒՐԱՆ
ISOFLUROPHATE ԻԶՈՖԼՈՒՐՈՖԱՏ
ISOLEUCINEԻԶՈԼԵՅՑԻՆ 
ISOLEUCYL T RNA SYNTHETASEԻԶՈԼԵՅՑԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
ISOMALTOSEԻԶՈՄԱԼՏՈԶ 
ISOMERASESԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ 
ISOMERISMԻԶՈՄԵՐԻԱ 
ISOMETRIC CONTRACTIONԻԶՈՄԵՏՐԻԿ ԿԾԿՈՒՄ 
ISONIAZIDԻԶՈՆԻԱԶԻԴ 
ISONICOTINIC ACIDSԻԶՈՆԻԿՈՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
ISONIPECOTIC ACIDSԻԶՈՆԻՊԵԿՈՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
ISOPENTENYLADENOSINEԻԶՈՊԵՆՏԵՆԻԼԱԴԵՆՈԶԻՆ 
ISOPRINOSINEԻԶՈՊՐԻՆՈԶԻՆ
ISOPROPAMIDE IODIDEԻԶՈՊՐՈՊԱՄԻԴԻ ՅՈԴԻԴ 
ISOPROPYL THIOGALACTOSIDEԻԶՈՊՐՈՊԻԼՏԻՈԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴ 
ISOPROTERENOLԻԶԱԴՐԻՆ 
ISOQUINOLINESԻԶՈԽԻՆՈԼԻՆՆԵՐ 
ISOSORBIDEԻԶՈՍՈՐԲԻԴ 
ISOSORBIDE DINITRATEՆԻՏՐՈՍՈՐԲԻԴ 
ISOTHIURONIUMԻԶՈՏԻՈՒՐՈՆԻՈՒՄ 
ISOTONIC CONTRACTIONԻԶՈՏՈՆԻԿ ԿԾԿՈՒՄ
ISOTONIC SOLUTIONSԻԶՈՏՈՆԻԿ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
ISOTOPE LABELINGԻԶՈՏՈՊՆԵՐՈՎ ՆԻՇԱՎՈՐԵԼ
ISOTOPESԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
ISOTRETINOIN ԻԶՈՏՐԵՏԻՆՈՆ 
ISOXAZOLESԻԶՕՔՍԱԶՈԼՆԵՐ 
ISOXSUPRINE ԻԶՕՔՍՈՒՊՐԻՆ 
ISRAELԻՍՐԱԵԼ 
ITALYԻՏԱԼԻԱ
IVERMECTINԻՎԵՐՄԵԿՏԻՆ