Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
L FORMSL- ՁԵՎԵՐ
LABETALOLԼԱԲԵՏԱԼՈԼ 
LABIAL FRENUMՇՐԹՈՒՆՔԻ ՍԱՆՁԻԿ 
LABOR ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LABOR , INDUCEDԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
LABOR COMPLICATIONSԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LABOR ONSETԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԾԿՈՒՄՆԵՐ 
LABOR PRESENTATIONԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՊՏՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔ 
LABOR STAGE, FIRSTԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ 
LABOR STAGE, SECOND ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ 
LABOR STAGE, THIRDԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ 
LABOR UNIONSԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LABOR, PREMATUREԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ 
LABORATORIESԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
LABORATORIES, DENTALԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
LABORATORIES, HOSPITALԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
LABORATORY ANIMAL SCIENCEԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LABORATORY INFECTIONԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՎԱՐԱԿ
LABYRINTHԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍ 
LABYRINTH DISEASESԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LABYRINTH SUPPORTING CELLSԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ 
LABYRINTHINE FLUIDSԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԻ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ 
LABYRINTHITISԼԱԲԻՐԻՆԹԱԲՈՐԲ 
LAC OPERONՕՊԵՐՈՆ LAC 
LACQUERԼԱՔ
LACTALBUMINԼԱԿՏԱԼԲՈՒՄԻՆ
LACTAMSԼԱԿՏԱՄՆԵՐ
LACTATE DEHYDROGENASEԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ 
LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYMESԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԻ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ 
LACTATE DEHYDROGENASE VIRUSԼԱԿՏԱԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
LACTATESԼԱԿՏԱՏՆԵՐ
LACTATIONԼԱԿՏԱՑԻԱ 
LACTATION DISORDERSԼԱԿՏԱՑԻԱՅԻ (ԿԱԹՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
LACTATION, PROLONGEDԼԱԿՏԱՑԻԱ ԵՐԿԱՐԱՁԳՎՈՂ
LACTOBACILLUSԼԱԿՏՈԲԱՑԻԼՆԵՐ (ԼԱԿՏՈՑՈՒՊԻԿՆԵՐ) 
LACTOFERRINԼԱԿՏՈՖԵՐԻՆ 
LACTOGLOBULINSԼԱԿՏՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
LACTONESԼԱԿՏՈՆՆԵՐ
LACTOPEROXIDASEԼԱԿՏՈՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ
LACTOSEԼԱԿՏՈԶ
LACTOSE FACTORSԼԱԿՏՈԶԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
LACTOSE INTOLERANCEԼԱԿՏՈԶԻ ՈՉ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ
LACTOSE TOLERANCE TESTԼԱԿՏՈԶԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
LACTOSYLCERAMIDESԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ
LACTOYL GLUTATHIONE LYASEԼԱԿՏՈԻԼԳԼՈՒՏԱՏԻՈՆ-ԼԻԱԶ
LACTULOSEԼԱԿՏՈՒԼՈԶ
LAGOMORPHAՆԱՊԱՍՏԱԿԱՆՄԱՆՆԵՐ 
LAMBERT-EATON MYASTHENIC SYNDROMEԼԱՄԲԵՐՏ-ԻՏՈՆԻ ՄԿԱՆԱԹՈՒԼՈՒԹՅԱՆ (ՄԻԱՍԹԵՆԻԱ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
LAMINARIAԼԱՄԻՆԱՐԻԱ
LAMINECTOMYԼԱՄԻՆԷԿՏՈՄԻԱ (ՇԵՐՏԱՀԱՏՈՒՄ) 
LAMININԼԱՄԻՆԻՆ
LAMPREYSՔԱՐԱԼԵԶՆԵՐ
LANATOSIDESԼԱՆԱՏՈԶԻԴՆԵՐ 
LANGAT VIRUSԼԱՆԳԱՏ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
LANGER-GIEDION SYNDROMEԼԱՆԳԵՐ-ԳԻԴԻՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
LANGERHANS CELLSԼԱՆԳԵՐՀԱՆՍԻ ԲՋԻՋՆԵՐ 
LANGUAGE ԼԵԶՈՒ
LANGUAGE ARTS (NON MESH)ԼԵԶՎԱԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
LANGUAGE DEVELOPMENTԼԵԶՎԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
LANGUAGE DEVELOPMENT DISORDERS ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
LANGUAGE DISORDERS ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
LANGUAGE TESTSԼԵԶՎԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ 
LANGUAGE THERAPYԼԵԶՎԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 
LANOLINԼԱՆՈԼԻՆ
LANOSTEROLԼԱՆՈՍՏԵՐԻՆ 
LANTHANUMԼԱՆԹԱՆ
LAOSԼԱՈՍ
LAPAROTOMYԼԱՊԱՐՈՏՈՄԻԱ
LARVAԹՐԹՈՒՐՆԵՐ
LARVA MIGRANS, VISCERALՎԻՍՑԵՐԱԼ (ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ) LARVA MIGRANS
LARYNGEAL CARTILAGESԿՈԿՈՐԴԻ ԱՃԱՌՆԵՐ
LARYNGEAL DISEASESԿՈԿՈՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LARYNGEAL EDEMAԿՈԿՈՐԴԻ ԱՅՏՈՒՑ 
LARYNGEAL MUCOSAԿՈԿՈՐԴԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹ 
LARYNGEAL MUSCLESԿՈԿՐԴԻ ՄԿԱՆՆԵՐ 
LARYNGEAL NEOPLASMSԿՈԿՈՐԴԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LARYNGEAL NERVESԿՈԿՈՐԴԻ ՆՅԱՐԴԵՐ
LARYNGEAL PERICHONDRITISԿՈԿՈՐԴԻ ՇՈՒՐՋԱՃԱՌԱԲՈՐԲ 
LARYNGECTOMYԿՈԿՈՐԴԱՀԱՏՈՒՄ (ԼԱՐԻՆԳԷԿՏՈՄԻԱ) 
LARYNGOSCOPYԿՈԿՈՐԴԱԴԻՏՈՒՄ (ԼԱՐԻՆԳՈՍԿՈՊԻԱ)
LARYNGISMUSԿՈԿՈՐԴԻ ԿԾԿԱՆՔ (ՍՊԱԶՄ)
LARYNGITISԿՈԿՈՐԴԱԲՈՐԲ
LARYNGOSTENOSISԿՈԿՈՐԴԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ)
LARYNXԿՈԿՈՐԴ
LARYNX, ARTIFICIALԿՈԿՈՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
LASALOCIDԼԱԶԱԼՈՑԻԴ 
LASER SURGERYԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
LASERSԼԱԶԵՐՆԵՐ 
LASSA FEVERԼԱՍԻ ՏԵՆԴ
LASSA VIRUSԼԱՍԻ ՏԵՆԴԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
LATENCY PERIOD (PSYCHOLOGY)ԼԱՏԵՆՏԱՅԻՆ (ԳԱՂՏՆԻ) ՇՐՋԱՆ (ՀՈԳԵԲ.)
LATENT RAT VIRUSԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԼԱՏԵՆՏ (ԳԱՂՏՆԻ) ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
LATERALITYԼԱՏԵՐԱԼԻԶԱՑԻԱ (ԿՈՂՄՆԱՅՆԱՑՈՒՄ) 
LATEXԼԱՏԵՔՍ
LATEX FIXATION TESTSԼԱՏԵՔՍ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
LATHYRISMԼԱԹԻՐԻԶՄ 
LATIN AMERICAԼԱՏԻՆԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱ 
LATVIAԼԱՏՎԻԱ
LAUGHTERԾԻԾԱՂ 
LAUNDERINGԼՎԱՑՔԱՏՆԵՐ
LAUNDRY SERVICE, HOSPITALԼՎԱՑՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
LAURATESԼԱՈՒՐԱՏՆԵՐ 
LAURENCE-MOON-BIEDL SYNDROMEԼՈՐԵՆՍ-ՄՈՒՆ-ԲԻԴԼԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
LAURIC ACIDSԼԱՈՒՐԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
LAURYL ALCOHOLԼԱՈՒՐԻԼ ՍՊԻՐՏ 
LAWRENCIUMԼԱՈՒՐԵՆՍԻՈՒՄ
LEADERSHIPԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
LEARNINGԸՒՍՈՒՑՈՒՄ 
LEARNING DISORDERSՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
LEASING, PROPERTYԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒՄ
LEBANONԼԻԲԱՆԱՆ
LECITHIN ACYLTRANSFERASEԼԵՑԻՏԻՆ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
LECITHIN ACYLTRANSFERASE DEFICIENCYԼԵՑԻՏԻՆ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱՅԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
LECTINSԼԵԿՏԻՆՆԵՐ 
LEECHESՏԶՐՈՒԿՆԵՐ
LEGՎԵՐՋՈՒՅԹ ՍՏՈՐԻՆ 
LEG BONES (NON MESH)ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ ՍՏՈՐԻՆ, ՈՍԿՐԵՐ (ԱՐՏ)
LEG DERMATOSESՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ ՍՏՈՐԻՆ ԴԵՐՄԱՏՈԶՆԵՐ (ՄԱՇԿԱԽՏԵՐ) 
LEG INJURIESՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ ՍՏՈՐԻՆ, ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
LEG LENGTH INEQUALITYՍՏՈՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LEG ULCERՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ ՍՏՈՐԻՆ, ԽՈՑԵՐ 
LEGAL GUARDIANSԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
LEGG-PERTHES DISEASEԼԵԳ-ՊԵՐՏԵՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
LEGHEMOGLOBINԼԵԳՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ
LEGIONELLOSISԼԵԳԻՈՆԵԼԵԶ
LEGIONNAIRES DISEASEԼԵԳԻՈՆԵՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
LEGISLATIONՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LEGISLATION, DENTALՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
LEGISLATION, DRUGՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
LEGISLATION, FOODՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՆՈՒՆԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
LEGISLATION, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
LEGISLATION, MEDICALԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, 
LEGISLATION, NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LEGISLATION, PHARMACYԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
LEGISLATION, VETERINARYԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
LEGUMESԼՈԲԱԶԳԻՆԵՐ 
LEIGH DISEASEԼԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
LEIOMYOMAԼԵՅՈՄԻՈՄԱ
LEIOMYOSARCOMAԼԵՅՈՄԻՈՍԱՐԿՈՄԱ
LEISHMANIAԼԱՅՇՄԱՆԻԱ
LEISHMANIASISԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶ 
LEISHMANIASIS, MUCOCUTANEOUSԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶ ԼՈՐՁԱՄԱՇԿԱՅԻՆ 
LEISHMANIASIS, VISCERALԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶ ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ 
LEISURE ACTIVITIESՊԱՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԶԱՏ ԺԱՄԱՆԱԿ)
LEMURԼԵՄՈՒՐՆԵՐ
LEMURIDAEԼԵՄՈՒՐԻԴՆԵՐ 
LENGTH OF STAYՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
LENSESՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ 
LENSES, INTRAOCULARՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՆԵՐԿՆԱՅԻՆ 
LENTIGOԼԵՆՏԻԳՈ
LENTINANԼԵՆՏԻՆԱՆ
LEPER COLONIESԼԵՊՐՈԶՈՐԻՆԵՐ
LEPIDOPTERA ԹԵՓՈՒԿԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ 
LEPROMINԼԵՊՐՈՄԻՆ
LEPROSTATIC AGENTSՀԱԿԱԲՈՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
LEPROSYԲՈՐ 
LEPROSY, BORDERLINEԾՈՒՅԼԵՐ
LEPROSY, LEPROMATOUSԲՈՐ ԼԵՊՐՈՄԱՏՈԶԱՅԻՆ 
LEPROSY, TUBERCULOIDԲՈՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԻԴԱՅԻՆ 
LEPTOSPIRAԼԵՊՏՈՍՊԻՐՆԵՐ 
LEPTOSPIROSISԼԵՊՏՈՍՊԻՐՈԶ
LERGOTRILE MESYLATEԼԵՐԳՈՏՐԻԼ ՄԵԶԻԼԱՏ 
LERICHE'S SYNDROMEԼԵՐԻՇԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
LESCH-NYHAN SYNDROMEԼԵՇ-ՆԻՀԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
LETHAL DOSE 50ԼԵՏԱԼ ԴՈԶԱ 50
LETTERER-SIWE DISEASEԼԵՏԵՐԵՐ-ԶԻՎԵԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
LEUCINEԼԵՅՑԻՆ
LEUCINE AMINOPEPTIDASEԼԵՅՑԻՆԱՄԻՆՈՊԵՊՏԻԴԱԶ
LEUCOGENENOLԼԵՅԿՈԳԵՆԵՆՈԼ
LEUCOMYCINSԼԵՅԿՈՄԻՑԻՆՆԵՐ 
LEUCOVORINՖՈԼԻՆԱԹԹՈՒ 
LEUCYL T RNA SYNTHETASEԼԵՅՑԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
LEUCYL-BETA-NAPHTHYLAMIDASEԼԵՅՑԻԼ-ԲԵՏԱ-ՆԱՖԹԻԼԱՄԻԴԱԶ
LEUKAPHERESISԼԵՅԿԱՖԵՐԵԶ 
LEUKEMIAԼԵՅԿՈԶՆԵՐ 
LEUKEMIA BY IMMUNOLOGIC MARKER ԼԵՅԿՈԶ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՇԻՉՈՎ  
(NON MESH)(ՄԱՐԿԵՐՈՎ) (ԱՐՏ)
LEUKEMIA L1210ԼԵՅԿՈԶ L1210
LEUKEMIA L5178ԼԵՅԿՈԶ L5178 
LEUKEMIA P388ԼԵՅԿՈԶ P388
LEUKEMIA, MYELOID,  ԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ PH-ԴՐԱԿԱՆ 
PHILADELPHIA-POSITIVE
LEUKEMIA, BASOPHILIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ՀԻՄՆԱՍԵՐ (ԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ) ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, B-CELLԼԵՅԿՈԶ B-ԲՋՋԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, B-CELL, ACUTEԼԵՅԿՈԶ B-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, B-CELL, CHRONICԼԵՅԿՈԶ B-ԲՋՋԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, CALLA-POSITIVEԼԵՅԿՈԶ CALLA-POSITIVE 
LEUKEMIA, EOSINOPHILIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, ERYTHROBLASTICԷՐԻԹՐՈՄԻԵԼՈԶ 
LEUKEMIA, EXPERIMENTALԼԵՅԿՈԶ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
LEUKEMIA, HAIRY CELLԼԵՅԿՈԶ ՄԱԶԱՎՈՐ ԲՋՋԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, LYMPHOCYTICԼԵՅԿՈԶ ԱՎՇԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, LYMPHOCYTIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, LYMPHOCYTIC, ACUTE, L1ԼԵՅԿՈԶ ԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ L1 
LEUKEMIA, LYMPHOCYTIC, ACUTE, L2ԼԵՅԿՈԶ ԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ L2 
LEUKEMIA, LYMPHOCYTIC, CHRONICԱՎՇԱԼԵՅԿՈԶ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, MAST-CELLԼԵՅԿՈԶ ՊԱՐԱՐՏ ԲՋԻՋՆԵՐԻ 
LEUKEMIA, MEGAKARYOCYTIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ՄԵԳԱԿԱՐԻՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, MIXED-CELLԼԵՅԿՈԶ ԽԱՌԸ ԲՋՋԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, MONOCYTIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ՄՈՆՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, MONOCYTIC, CHRONICԼԵՅԿՈԶ ՄՈՆՈՑԻՏԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, MYELOCYTIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, MYELOIDԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՑԻՏԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, MYELOID, AGGRESSIVE-PHASEԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ, ՀԱՐՁԱԿՈՂԱԿԱՆ ՓՈՒԼ 
LEUKEMIA, MYELOID, CHRONIC-PHASEԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ, ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՒԼ 
LEUKEMIA, MYELOID, PHILADELPHIA-NEGATIVEԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ PH-ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, MYELOID, CHRONICՄԻԵԼՈԼԵՅԿՈԶ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, MYELOMONOCYTIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, MYELOMONOCYTIC, CHRONICԼԵՅԿՈԶ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈՑԻՏԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, NEUTROPHILIC, CHRONICԼԵՅԿՈԶ ՆԵՅՏՐՈՖԻԼԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, NONLYMPHOCYTIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ՈՉԼԻՄՖՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, PLASMACYTICԼԵՅԿՈԶ ՊԼԱԶՄՈՑԻՏԱՅԻՆ
LEUKEMIA, PROLYMPHOCYTICԼԵՅԿՈԶ ՆԱԽԱԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, PROMYELOCYTIC, ACUTEԼԵՅԿՈԶ ՆԱԽԱՄԻԵԼՈՑԻՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, RADIATION-INDUCEDԼԵՅԿՈԶ, ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻՑ 
LEUKEMIA, SUBLEUKEMICԼԵՅԿՈԶ ՍՈՒԲԼԵՅԿԵՄԻԿ 
LEUKEMIA, T-CELLԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ 
LEUKEMIA, T-CELL, ACUTEԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ 
LEUKEMIA, T-CELL, CHRONICԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
LEUKEMIA, T-CELL, HTLV-II-ASSOCIATEDԼԵՅԿՈԶ T-ԲՋՋԱՅԻՆ, HTLV-II-ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ 
LEUKEMIA-LYMPHOMA, T-CELL, ACUTE, ԼԵՅԿՈԶ -ԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ (ԼԻՄՖՈՄԱ)  
HTLV-I-ASSOCIATEDT-ԲՋՋԱՅԻՆ ՍՈՒՐ, HTLV-I-ԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ 
LEUKEMOID REACTIONՍՊԻՏԱԿԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆԱՆՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ
LEUKOCIDINSԼԵՅԿՈՑԻԴՆԵՐ
LEUKOCYTE COUNTԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄԸ 
LEUKOCYTE DISORDERS (NON MESH)ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
LEUKOCYTE MIGRATION INHIBITORY ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳԱՂԹԸ ՃՆՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
FACTORS
LEUKOCYTESԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐ
LEUKOCYTES, MONONUCLEARԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐ ՄԻԱԿՈՐԻԶ 
LEUKOCYTOSISԼԵՅԿՈՑԻՏՈԶ
LEUKODYSTROPHY, GLOBOID CELLԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ (ԼԵՅԿՈՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)  
ԳԼՈԲՈԻԴԱ-ԲՋՋԱՅԻՆ 
LEUKODYSTROPHY, METACHROMATICԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ (ԼԵՅԿՈՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)  
ՄԵՏԱՔՐՈՄԱՅԻՆ 
LEUKOENCEPHALOPATHY, PROGRESSIVE ԼԵՅԿՈՈՒՂԵՂԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՂ ԲԱԶՄՕՋԱԽ
MULTIFOCAL
LEUKOPENIAԼԵՅԿՈՊԵՆԻԱ
LEUKOPLAKIAԼԵՅԿՈՊԼԱԿԻԱ
LEUKORRHEAԲԵԼԻ
LEUKOSARCOMAԼԵՅԿՈՍԱՐԿՈՄԱ
LEUKOTRIENESԼԵՅԿՈՏՐԻԵՆՆԵՐ
LEUKOTRIENES BԼԵՅԿՈՏՐԻԵՆՆԵՐ B 
LEUPEPTINSԼԵՅՊԵՊՏԻՆՆԵՐ
LEVALLORPHANԼԵՎԱԼՈՐՖԱՆ 
LEVAMISOLEԼԵՎԱՄԻԶՈԼ 
LEVOCARDIAՁԱԽԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԼԵՎՈԿԱՐԴԻԱ)
LEVODOPAԼԵՎՈԴՈՊԱ 
LEVORPHANOLԼԵՎՈՐՖԱՆՈԼ 
LEVULINIC ACIDSԼԵՎՈՒԼԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
LEWIS BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԼՅՈՒԻՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
LEYDIG CELL TUMORԼԵՅԴԻԳԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ
LEYDIG CELLSԼԵՅԴԻԳԻ ԲՋԻՋՆԵՐ 
LIBERIAԼԻԲԵՐԻԱ 
LIBIDOԼԻԲԻԴՈ 
LIBRARIESԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
LIBRARIES, DENTALԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
LIBRARIES, HOSPITALԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ 
LIBRARIES, MEDICALԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
LIBRARIES, NURSINGԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
LIBRARY ADMINISTRATIONԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
LIBRARY ASSOCIATIONSԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՆԵՐ) 
LIBRARY SCHOOLSԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ 
LIBRARY SCIENCEԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
LIBRARY SERVICESԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
LIBRARY SURVEYSԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ (ԱՄՓՈՓՆԵՐ)
LIBRARY TECHNICAL SERVICESԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
LIBYAԼԻԲԱՆԱՆ
LICEՈՋԻԼՆԵՐ 
LICENSUREԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ 
LICENSURE, DENTALԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
LICENSURE, HOSPITALԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ 
LICENSURE, MEDICALԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ 
LICENSURE, NURSINGԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ 
LICENSURE, PHARMACYԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԴԵՂԱՏՆԵՐԻ 
LICHEN PLANUSՈՐՔԻՆ ՏԱՓԱԿ
LICHENSՔԱՐԱՔՈՍԵՐ
LIDOCAINEԼԻԴՈԿԱԻՆ 
LIDOFLAZINEԼԻԴՈՖԼԱԶԻՆ 
LIE DETECTIONԿԵՂԾԻՔԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ
LIECHCTENSTEINԼԻԽՏԵՆՇՏԵՅՆ
LIFE CHANGE EVENTSԿՅԱՆՔԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LIFE EXPECTANCYԿՅԱՆՔԻ ՍՊԱՍԵԼԻՔ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ 
LIFE STAGES (NON MESH)ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐ (ԱՐՏ)
LIFE SUPPORT CAREԿՅԱՆՔԸ ՊԱՀՊԱՆՈՂ ԽՆԱՄՔ 
LIFE SUPPORT SYSTEMSԿՅԱՆՔԸ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
LIFE TABLESԿՅԱՆՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 
LIGANDSԼԻԳԱՆԴՆԵՐ 
LIGASESԼԻԳԱԶՆԵՐ
LIGATION ՎԻՐԱԿԱՊ 
LIGHT COAGULATIONԼՈՒՍԱՄԱԿԱՐԴՈՒՄ
LIGHTING ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LIGHTNINGԿԱՅԾԱԿ 
LIGHTNING INJURIESԱԽՏԱՀԱՏՈՒՄ ԿԱՅԾԱԿԻՑ 
LIGNINԼԻԳՆԻՆ
LIKELIHOOD FUNCTIONSՃՇՄԱՐՏԱՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ 
LIMBIC SYSTEMԼԻՄԲԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
LIMULUS TESTLIMULUS-ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ 
LINCOMYCINԼԻՆԿՈՄԻՑԻՆ 
LINEAR MODELSԳԾԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐ 
LINGUAL FRENUM ԼԵԶՎԻ ՍԱՆՁԻԿ 
LINGUAL NERVEԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
LINGUISTICSԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
LINIMENTSԼԻՆԻՄԵՆՏՆԵՐ
LINITIS PLASTICAՍՏԱՄՈՔՍԻ ՏԱՐԱԾՈՒՆ ՈՒՌՈՒՑՔ 
LINKAGE (GENETICS)ՇՂԹԱՅԱԿՑՈՒՄ (ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ)
LINKAGE DISEQUILIBRIUMԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
LINOLENIC ACIDSԼԻՆՈԼԵՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
LINSEED OILԿՏԱՎԱՏԻ ՅՈՒՂ
LINURONԼԻՆՈՒՐՈՆ
LIONSԱՌՅՈՒԾՆԵՐ
LIPՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐ 
LIP DISEASESՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LIP NEOPLASMSՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LIPASEԼԻՊԱԶ 
LIPECTOMYԼԻՊԷԿՏՈՄԻԱ (ՃԱՐՊԱՀԱՏՈՒՄ) 
LIPID AԼԻՊԻԴ A
LIPID BILAYERSԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ ԵՐԿՇԵՐՏ 
LIPID METABOLISM, INBORN ERRORSԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԾԻՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ
LIPID MOBILIZATIONԼԻՊԻԴՆԵՐԻ ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ
LIPID PEROXIDATION ՃԱՐՊԵՐԻ (ԼԻՊԻԴՆԵՐԻ)  ԳԵՐՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
LIPID PEROXIDESԼԻՊԻԴՆԵՐԻ ԳԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐ
LIPIDSԼԻՊԻԴՆԵՐ
LIPIDS AND ANTILIPEMIC AGENTS  ԼԻՊԻԴՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱԼԻՊԵՄԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
(NON-MESH)
LIPIODOLԼԻՊԻՈԴՈԼ 
LIPOAMIDE DEHYDROGENASEԼԻՊՈԱՄԻԴ ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ 
LIPODYSTROPHYԼԻՊՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ 
LIPODYSTROPHY, INTESTINALԼԻՊՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ ԱՂԻՔԱՅԻՆ 
LIPOFUSCINԼԻՊՈՖՈՒՍՑԻՆ
LIPOIDOSISԼԻՊԻԴՈԶ 
LIPOIDPROTEINOSISԼԻՊՈԻԴԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱԽՏ 
LIPOLYSISԼԻՊՈԼԻԶ (ՃԱՐՊԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ)
LIPOMAԼԻՊՈՄԱ (ՃԱՐՊՈՒՌՈՒՑՔ)
LIPOMATOSISԼԻՊՈՄԱՏՈԶ (ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ)
LIPOMATOSIS, MULTIPLE SYMMETRICALԼԻՊՈՄԱՏՈԶ (ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ) ՍՓՌՈՒՆ ՀԱՄԱՉԱՓ 
LIPOPOLYSACCHARIDESԼԻՊՈԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐՆԵՐ
LIPOPROTEIN LIPASEԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆԼԻՊԱԶ 
LIPOPROTEIN LIPASE DEFICIENCY, FAMILIALԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆ-ԼԻՊԱԶՆԵՐ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ 
LIPOPROTEINSԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
LIPOPROTEINS, HDLԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԼԲԽ 
LIPOPROTEINS, HDL CHOLESTEROLԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԼԲԽ-ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ 
LIPOPROTEINS, LDLԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԼՑԽ 
LIPOPROTEINS, LDL CHOLESTEROLԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԼՑԽ-ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ 
LIPOPROTEINS, VLDLԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԼՇՑԽ 
LIPOPROTEINS, VLDL CHOLESTEROLԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, ԼՇՑԽ-ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ 
LIPOPROTEIN-XԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆ-X 
LIPOSARCOMAԼԻՊՈՍԱՐԿՈՄԱ
LIPOSOMESԼԻՊՈՍՈՄՆԵՐ
LIPOTROPIC FACTORSԼԻՊՈՏՐՈՊ (ՃԱՐՊԱՀԱԿ) ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
LIPOTROPINԼԻՊՈՏՐՈՊԻՆ 
LIPOXYGENASEԼԻՊՕՔՍԻԳԵՆԱԶՆԵՐ 
LIPREADING ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ ՇՈՒՐԹԵՐՈՎ 
LISSAMINE GREEN DYESԼԻՍԱՄԻՆԻ ԿԱՆԱՉ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ
LISTERIAԼԻՍՏԵՐՆԵՐ
LISTERIA INFECTIONSԼԻՍՏԵՐԱԽՏԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
LISURIDEԼԻԶՈՒՐԻԴ 
LITERATUREԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
LITERATURE FOR NURSINGԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԻՆ ԲՈՒԺԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ
LITERATURE, MEDIEVALԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ
LITERATURE, MODERNԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
LITHIUMԼԻԹԻՈՒՄ
LITHOCHOLIC ACIDԼԻԹՈԽՈԼԱԹԹՈՒ 
LITHOTRIPSYՔԱՐԱՋԱՐԴՈՒՄ 
LITHUANIAԼԻՏՎԱ
LITTER SIZEԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ՉԱՓԵՐԸ 
LIVERԼՅԱՐԴ 
LIVER ABSCESSԼՅԱՐԴԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ 
LIVER ABSCESS, AMEBICԼՅԱՐԴԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ ԱՄԵՈԲԱՅԻՆ 
LIVER CIRCULATIONԼՅԱՐԴԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
LIVER CIRRHOSIS ՑԻՌՈԶՆԵՐ ԼՅԱՐԴԻ 
LIVER CIRRHOSIS, ALCOHOLICՑԻՌՈԶ ԼՅԱՐԴԻ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ 
LIVER CIRRHOSIS, BILIARYՑԻՌՈԶ ԼՅԱՐԴԻ ՄԱՂՁԱՅԻՆ 
LIVER CIRRHOSIS, EXPERIMENTAL ՑԻՌՈԶ ԼՅԱՐԴԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ 
LIVER DISEASESԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LIVER DISEASES, ALCOHOLIC ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ 
LIVER DISEASES, PARASITICԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ 
LIVER EXTRACTSԼՅԱՐԴԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ (ՄԶՎԱԾՔՆԵՐ)
LIVER FUNCTION TESTSԼՅԱՐԴԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
LIVER GLYCOGENԼՅԱՐԴԻ ԳԼԻԿՈԳԵՆ 
LIVER NEOPLASMSԼՅԱՐԴԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LIVER NEOPLASMS, EXPERIMENTAL ԼՅԱՐԴԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ 
LIVER REGENERATION ԼՅԱՐԴԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 
LIVER TRANSPLANTATIONԼՅԱՐԴԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ 
LIZARDSՄՈՂԵՍՆԵՐ 
LOAԼՈԱ 
LOBBYINGԼՈԲԻԶՄ
LOBELINEԼՈԲԵԼԻՆ
LOBSTERSՕՄԱՐՆԵՐ 
LOCAL AREA NETWORKSԷՀՄ-Ի ՏԵՂԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ
LOCATION DIRECTORIES AND SIGNS ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 
LOCOMOTION ՏԵՂԱՇԱՐԺՈՒՄ 
LOD SCOREՆԻՇ LOD
LOGICՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
LOGISTIC MODELSԼՈԳԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐ 
LOIASISԼՈԱՈԶ
LOLIUMՄՈԼԱԽՈՏ 
LOMUSTINEԼՈՄՈՒՍՏԻՆ 
LONDONԼՈՆԴՈՆ 
LONELINESSՄԵՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
LONG - ACTINGԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ԽԹԱՆԻՉ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԳՈՐԾՈՂ ՀՈՐՄՈՆ 
LONG QT SYNDROMEQ-T ԻՆՏԵՐՎԱԼԻ ԵՐԿԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
LONG TERM CAREԽՆԱՄՔ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ 
LONGEVITYԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 
LONGITUDINAL STUDIESԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LOOP OF HENLEՀԵՆԼԵԻ ԿԱՆԹ 
LOPERAMIDEԼՈՊԵՐԱՄԻԴ 
LORAZEPAMԼՈՐԱԶԵՊԱՄ 
LORDOSISԼՈՐԴՈԶ
LORISIDAEԼՈՐԻԶԻԴՆԵՐ 
LOS ANGELESԼՈՍ-ԱՆՋԵԼԵՍ
LOUDNESS PERCEPTIONԲԱՐՁՐ ՁԱՅՆԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
LOUISIANAԼՈՒԻԶԻԱՆԱ
LOVASTATINԼՈՎԱՍՏԱՏԻՆ 
LOVEՍԵՐ
LOWER BODY NEGATIVE PRESSUREԱՊԱՍԵՂՄՈՒՄ (ԴԵԿՈՄՊՐԵՍԻԱ) ՄԱՐՄՆԻ ՍՏՈՐԻՆ ԿԵՍԻ 
LOWN-GANONG-LEVINE SYNDROMEԼԱՈՒՆ-ԳԱՆՈՆ-ԼԵՎԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
LOXAPINEԼՈՔՍԱՊԻՆ 
LUCANTHONEԼՅՈՒԿԱՆԹՈՆ 
LUCENSOMYCINԼՈՒՑԵՆԶՈՄԻՑԻՆ 
LUCIFERASEԼՅՈՒՑԻՖԵՐԱԶ 
LUCIFERINԼՅՈՒՑԻՖԵՐԻՆ
LUDWIG'S ANGINAԼՅՈՒԴՎԻԳԻ ԱՆԳԻՆԱ 
LUMBAR VERTEBRAEԳՈՏԿԱՅԻՆ ՈՂԵՐ
LUMBOSACRAL PLEXUSԳՈՏԿԱՍՐԲՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
LUMBOSACRAL REGIONԳՈՏԿԱՍՐԲՈՍԿՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 
LUMICOLCHICINESԼՅՈՒՄԻԿՈԼԽԻՑԻՆՆԵՐ
LUMINESCENCEԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑԻԱ 
LUMINESCENT PROTEINSԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
LUMINOLԼՅՈՒՄԻՆՈԼ
LUMPY SKIN DISEASEԹՄԲԿԱՎՈՐ ՄԱՇԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
LUMPY SKIN DISEASE VIRUSԹՄԲԿԱՎՈՐ ՄԱՇԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
LUNGԹՈՔԵՐ 
LUNG ABSCESSԹՈՔԵՐԻ ԱԲՍՑԵՍ 
LUNG COMPLIANCEԹՈՔԵՐ, ԾԱՎԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LUNG DISEASESԹՈՔԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LUNG DISEASES, FUNGALԹՈՔԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
LUNG DISEASES, OBSTRUCTIVEԹՈՔԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
LUNG DISEASES, PARASITICԹՈՔԵՐԻ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LUNG NEOPLASMSԹՈՔԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LUNG TRANSPLANTATIONԹՈՔԵՐԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ 
LUNG VOLUME MEASUREMENTSԹՈՔԵՐԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ 
LUPUSԳԱՅԼԱԽՏ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ 
LUPUS ERYTHEMATOSUS, CUTANEOUSԳԱՅԼԱԽՏ ԿԱՐՄԻՐ ՄԱՇԿԱՅԻՆ 
LUPUS ERYTHEMATOSUS, SYSTEMICԳԱՅԼԱԽՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
LUPUS ERYTHEMATOSUS, DISCOIDԳԱՅԼԱԽՏ ԿԱՐՄԻՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՆՄԱՆ 
LUPUS NEPHRITISԼՅՈՒՊՈՒՍ-ՆԵՖՐԻՏ (ԳԱՅԼԱԽՏԱՅԻՆ ԵՐԻԿԱՄԱԲՈՐԲ) 
LURIA-NEBRASKA NEUROPSYCHOLOGICAL ԼՈՒՐԻԱ-ՆԵԲՐԱՍԿԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
BATTERY
LUTEAL PHASEԼՅՈՒՏԵԻՆԱՅԻՆ ՓՈՒԼ 
LUTEIN CELLSԼՅՈՒՏԵԻՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
LUTEMBACHER'S SYNDROMEԼՅՈՒՏԵՄԲԱՇԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
LUTEOLYTIC AGENTSԼՅՈՒՏԵԱԼՈՒԾԻՉ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
LUTETIUMԼՅՈՒՏԵՑԻՈՒՄ
LUTHERAN BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԼՅՈՒՏԵՐԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
LUXEMBOURGԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ
LYASESԼԻԱԶՆԵՐ 
LYEՄՈԽՐԱՋՈՒՐ 
LYINGԽԱԲԵՈՒԹՅՈՒՆ
LYME DISEASE ԼԱՅՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
LYMECYCLINEԼԻՄԵՑԻԿԼԻՆ 
LYMNAEAԼՃԱԽԽՈՒՆՋՆԵՐ
LYMPHԱՎԻՇ
LYMPH NODE EXCISIONԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
LYMPH NODESԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ 
LYMPHADENITISԱՎՇԱԳԵՂՁԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ 
LYMPHANGIECTASISԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
LYMPHANGIECTASIS, INTESTINALԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ ԱՂԻՔՆԵՐԻ 
LYMPHANGIOMAԼԻՄՖԱՆԳԻՈՄԱ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ) 
LYMPHANGIOMYOMAԼԻՄՖԱՆԳԻՈՄԻՈՄԱ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ) 
LYMPHANGIOSARCOMAԼԻՄՖԱՆԳԻՈՍԱՐԿՈՄԱ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՍԱՐԿՈՄԱ) 
LYMPHANGITISԼԻՄՖԱՆԳԻԻՏ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
LYMPHATIC DISEASESԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
LYMPHATIC IRRADIATIONԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ 
LYMPHATIC METASTASISԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԵՏԱՍՏԱԶՆԵՐ
LYMPHATIC SYSTEMԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
LYMPHEDEMAԱՎՇԱՅԻՆ ԱՅՏՈՒՑ 
LYMPHOCELEԼԻՄՖՈՑԵԼԵ 
LYMPHOCYTE COOPERATIONԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 
LYMPHOCYTE DEPLETIONԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄ 
LYMPHOCYTE TRANSFORMATIONԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ 
LYMPHOCYTESԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ 
LYMPHOCYTES, NULLԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ ԶՐՈՅԱԿԱՆ 
LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITISԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ ԽՈՐԻՈՄԵՆԻՆԳԻՏ
LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS VIRUSԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ ԽՈՐԻՈՄԵՆԻՆԳԻՏԻ  
(ԽՈՐԻՈՈՒՂԵՂԱԲՈՐԲԻ) ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
LYMPHOCYTOSISԼԻՄՖՈՑԻՏՈԶ
LYMPHOGRANULOMA VENEREUMԼԻՄՖՈԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ 
LYMPHOGRAPHYԱՎՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LYMPHOID TISSUEԱՎՇԱՅԻՆ (ԱՎՇԱՆՄԱՆ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
LYMPHOKINESԼԻՄՖՈԿԻՆՆԵՐ
LYMPHOMAԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ 
LYMPHOMA, MIXEDԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ ԽԱՌԸ
LYMPHOMA, NON-HODGKIN'SԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ ՈՉ ՀՈՋԿԻՆԻ 
LYMPHOMA, UNDIFFERENTIATEDԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ ՉՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ
LYMPHOMATOID GRANULOMATOSISԱՎՇԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶ 
LYMPHOPENIAԼԻՄՖՈՊԵՆԻԱ 
LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERSԼԻՄՖՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՅԻՆ (ԱՎՇԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
LYMPHOTOXINԼԻՄՖՈՏՈՔՍԻՆ
LYNESTRENOLԼԻՆԷՍՏՐԵՆՈԼ 
LYNGBYA TOXINSLYNGBYA, ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)
LYPRESSINԼԻՊՐԵՍԻՆ 
LYSERGIC ACIDԼԻԶԵՐԳԻՆԱԹԹՈՒ
LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDEԼԻԶԵՐԳԻՆԱԹԹՎԻ ԵՐԿԷԹԻԼԱՄԻԴ 
LYSINEԼԻԶԻՆ
LYSINOALANINEԼԻԶԻՆՈԱԼԱՆԻՆ
LYSOGENYԼԻԶՈԳԵՆԻԱ 
LYSOLECITHIN ACYLTRANSFERASEԼԻԶՈԼԵՑԻՏԻՆ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
LYSOPHOSPHATIDYLCHOLINESԼԻԶՈՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԽՈԼԻՆՆԵՐ 
LYSOPHOSPHOLIPASEԼԻԶՈՖՈՍՖՈԼԻՊԱԶ 
LYSOPHOSPHOLIPIDSԼԻԶՈՖՈՍՖՈԼԻՊԻԴՆԵՐ 
LYSOSOMESԼԻԶՈՍՈՄՆԵՐ
LYSOSTAPHINԼԻԶՈՍՏԱՖԻՆ 
LYSYL OXIDASEԼԻԶԻԼՕՔՍԻԴԱԶ
LYSYL T RNA SYNTHETASEԼԻԶԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ