Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
MACROGLOBULINSՄԱԿՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
MACACA MULATTAՄԱԿԱԿ ՌԵԶՈՒՍ
MACAOԱՈՄԻՆ
MACHIAVELLIANISMՄԱԿԻԱՎԵԼԻԶՄ
MACROGLOSSIAՄԱԿՐՈԳԼՈՍԻԱ
MACROMOLECULAR SYSTEMSՄԱԿՐՈՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
MACROPHAGE ACTIVATIONՄԱԿՐՈՖԱԳԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ
MACROPHAGE MIGRATION-INHIBITORY ACTORSՄԱԿՐՈՖԱԳԵՐԻ ՆԵՐԳԱՂԹԸ ՃՆՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
MACROPHAGESՄԱԿՐՈՖԱԳԵՐ
MACROSTOMIAՄԱԿՐՈՍՏՈՄԻԱ (ՄԵԾԱԲԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
MACULA LUTEAԴԵՂԻՆ ԲԻԾ
MACULAE, ACOUSTICԲԾԵՐ ԼՍՈՂԱԿԱՆ
MACULAR DEGENERATIONԴԵՂԻՆ ԲԻԾ, ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ (ԴԻՍՏՐՈՖԻԱ)
MACULAR EDEMA, CYSTOIDԴԵՂԻՆ ԲԻԾ, ԲՇՏԱՆՄԱՆ ԱՅՏՈՒՑ
MADAGASCARՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ
MADUROMYCOSISՈՏՆԱԹԱԹ ՄԵԴՈՒՐԱՅԻՆ (ՄԵԴՈՒՐՈՄԻԿՈԶ)- ԾԱՆՐ ՏԻՊԻ ՍՆԿԱԽՏ
MAFENIDEՄԱՖԵՆԻԴ
MAGICՄՈԳՈՒԹՅՈՒՆ
MAGNESIUMՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄ
MAGNESIUM CHLORIDEՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴ
MAGNESIUM DEFICIENCYՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
MAGNESIUM HYDROXIDEՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴ
MAGNESIUM OXIDEՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԴ
MAGNESIUM SULFATEՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ
MAGNETIC RESONANCE IMAGINGՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՌԵԶՈՆԱՆՍԻ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ
MAGNETICSՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԵՐ
MAGNETOENCEPHALOGRAPHYՄԱԳՆԻՍԱՈՒՂԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
MAILLARD REACTIONՄԵՅԼԱՐԴԻ ՌԵԱԿՑԻԱ
MAINTENANCE AND  ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, 
ENGINEERING, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEXՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՄԱԼԻՐ
MALABSORPTION SYNDROMESՄԱԼԱԲՍՈՐԲՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
MALACOPLAKIAՄԱԼԱԿՈՊԼԱԿԻԱ
MALARIAՄԱԼԱՐԻԱ
MALARIA, AVIANՄԱԼԱՐԻԱ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 
MALATE DEHYDROGENASEՄԱԼԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
MALATE SYNTHASEՄԱԼԱՏ-ՍԻՆԹԱԶ
MALATESՄԱԼԱՏՆԵՐ
MALATHIONՄԱԼԱԹԻՈՆ
MALAWIՄԱԼԱՎԻ
MALAYSIAՄԱԼԱՅԶԻԱ
MALEATESՄԱԼԵԱՏՆԵՐ
MALEIC ANHYDRIDESՄԱԼԵԻՆԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ
MALEIC HYDRAZIDEՄԱԼԵԻՆԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱԶԻԴ
MALEIMIDESՄԱԼԵԻՄԻԴՆԵՐ
MALIՄԱԼԻ
MALIGNANT CATARRHՏԵՆԴ ԿԱՏԱՌԱՅԻՆ ՉԱՐՈՐԱԿ
MALIGNANT HYPERTHERMIAՀԻՊԵՐԹԵՐՄԻԱ ՉԱՐՈՐԱԿ
MALLEUSՄՈՒՐՃԻԿ
MALLOPHAGAՓԵՏՐԱԿԵՐՆԵՐ
MALLORY-WEISS SYNDROMEՄԵԼՈՐԻ-ՎԵՅՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
MALOCCLUSIONԿԾՎԱԾՔԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MALOCCLUSION ,ANGLE CLASS IIԿԾՎԱԾՔԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ԷՆԳԼՈՒ ԿԼԱՍ II-Ի
MALOCCLUSION,ANGLE CLASS I ԿԾՎԱԾՔԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ԷՆԳԼՈՒ ԿԼԱՍ I-Ի
MALOCCLUSION,ANGLE CLASS IIIԿԾՎԱԾՔԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ԷՆԳԼՈՒ ԿԼԱՍ III-Ի
MALONATESՄԱԼՈՆԱՏՆԵՐ
MALONDIALDEHYDEՄԱԼՈՆԱՅԻՆ ԵՐԿԱԼԴԵՀԻԴ
MALONYL COENZYME AՄԱԼՈՆԻԼԿՈՖԵՐՄԵՆՏ A
MALPIGHIAN TUBULESՄԱԼՊԻԳՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ
MALPRACTICEԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
MALTAՄԱԼԹԱ
MALTOSEՄԱԼԹՈԶ
MAMMAEԿՐԾՔԱԳԵՂՁԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
MAMMAGRAPHYՄԱՄՈԳՐԱՖԻԱ
MAMMALSԿԱԹՆԱՍՈՒՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ
MAMMARY ARTERIESԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
MAMMARY CANCER VIRUSԿԱԹՆԱԳԵՂՁԵՐԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MAMMARY NEOPLASMS, EXPERIMENTALԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
MANAGED CARE PROGRAMSԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ԾԱԽՍԵՐԻ ԻՋԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԱՄՆ)
MANAGEMENT AUDIT ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMSԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ
MANAGEMENT QUALITY CIRCLESՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ ՈՐԱԿՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 
MANDELIC ACIDSՆՇԱԹԹՈՒՆԵՐ
MANDIBBULAR NEOPLASMSՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MANDIBLEԾՆՈՏ ՍՏՈՐԻՆ
MANDIBULAR NERVEՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ 
MANDIBULAR INJURIESՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
MANDIBULAR PROSTHESISՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՊՐՈԹԵԶ
MANDIBULAR DISEASESՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MANDIBULAR FRACTURESՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
MANDIBULOFACIAL DYSOSTOSISԾՆՈՏԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ԴԻԶՕՍՏՈԶ
MANDRAGORAՄԱՆԴՐԱԳՈՐԱ (ՄԱՐԴԱԽՈՏ)
MANEBՄԱՆԵԲ
MANGANESEՄԱՆԳԱՆ
MANIC DISORDERՄԱՆԻԱԿԱԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
MANIFEST ANXIETY SCALEՏԱԳՆԱՊԻ ԱԽՏԱՆՇԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ
MANIKINSՄԱՆԵԿԵՆՆԵՐ
MANIPULATION, ORTHOPEDICՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱԿԱՆ 
MANITOBAՄԱՆԻՏՈԲԱ
MAN-MASHINE SYSTEMSՄԱՐԴ-ՄԵՔԵՆԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
MANNANSՄԱՆՆԱՆՆԵՐ
MANNICH BASESՄԱՆՆԻԽԻ ՀԻՄՔԵՐ
MANNITOLՄԱՆՆԻՏ
MANNITOL DEHYDROGENASEՄԱՆՆԻՏՈԼԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
MANNITOL PHOSPHATESՄԱՆՆԻՏՈԼՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
MANNOHEPTULOSEՄԱՆՆՈՀԵՊՏՈՒԼՈԶ
MANNOMUSTINEՄԱՆՆՈՄՈՒՍՏԻՆ
MANNOSEՄԱՆՆՈԶ
MANNOSEPHOSPHATE ISOMERASEՄԱՆՆՈԶՈՖՈՍՖԱՏ-ԻԶՈՄԵՐԱԶ
MANNOSEPHOSPHATESՄԱՆՆՈԶՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
MANNOSIDASESՄԱՆՆՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
MANNOSIDESՄԱՆՆՈԶԻԴՆԵՐ
MANNOSIDOSISՄԱՆՆՈԶԻԴՈԶ
MANNOSYLTRANSFERASESՄԱՆՆՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
MANOMETRYՃՆՇԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
MANSONELLAՄԱՆՍՈՆԵԼՆԵՐ
MANSONELLIASISՄԱՆՍՈՆԵԼՈԶ
MANUAL COMMUNICATIONԺԵՍՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱ ՈՐՊԵՍ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ
MANUBRIUMԿՐԾՈՍԿՐԻ ԿՈԹ 
MANURE ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ
MAPROTILINEՄԱՊՐՈՏԻԼԻՆ
MARBURG VIRUSՄԱՐԲՈՒՐԳԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MARBURG VIRUS DISEASEՄԱՐԲՈՒՐԳ-ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
MAREK'S DISEASEՄԱՐԵԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
MARGARINEՄԱՐԳԱՐԻՆ
MARGINAL ULCERԵԶՐԱՅԻՆ ԽՈՑ
MARIJUANA ABUSEՀԱՇԻՇԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ
MARIJUANA SMOKINGՄԱՐԻԽՈՒԱՆԱՅԻ ԾԽԵԼ
MARINE BIOLOGYԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾՈՎԱՅԻՆ
MARINE TOXINSՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ) ԾՈՎԱՅԻՆ   ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
MARITAL THERAPYԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈՒԺՈՒՄ
MARKOV CHAINSՄԱՐԿՈՎԻ ՇՂԹԱՆԵՐ
MARMOSET VIRUSՄԱՐՄՈԶԵՏՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MARMOTAԱՐՋԱՄԿՆԵՐ
MARRIAGEԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ
MARSUPIALIAՊԱՐԿԱՎՈՐՆԵՐ
MARTINIQUEՄԱՐՏԻՆԻԿԱ
MARYLANDՄԵՐԻԼԵՆԴ
MASKSԴԻՄԱԿՆԵՐ
MASOCHISMՄԱԶՈԽԻԶՄ
MASS BEHAVIORՎԱՐՔ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ
MASS CHEST X-RAYԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆՄԱՍԱՅԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
MASSACHUSETTSՄԱՍԱՉՈՒՍԵԹՍ
MASSAGEՄԵՐՍՈՒՄ (ՄԱՍԱԺ)
MAST CELLSՏՌԶԱԾ ԲՋԻՋՆԵՐ
MASTECTOMYԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 
MASTECTOMY, EXTENDED RADICALԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԼԱՅՆԱՑԱԾ ՌԱԴԻԿԱԼ
MASTECTOMY, MODIFIED  RADICALԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՁԵՎԱՓՈԽՎԱԾ ՌԱԴԻԿԱԼ
MASTECTOMY, RADICALԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՌԱԴԻԿԱԼ
MASTECTOMY, SEGMENTALԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՀԱՏՎԱԾԱՅԻՆ
MASTECTOMY, SUBCUTANEOUSԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ
MASTICATIONԾԱՄՈՒՄ 
MASTICATORY MUSCLESԾԱՄԻՉ ՄԿԱՆՆԵՐ 
MASTIGOPHORAՄՏՐԱԹԵԼԻԿԱՎՈՐՆԵՐ
MASTITISՄԱՍՏԻՏ (ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
MASTITIS, BOVINEՄԱՍՏԻՏ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
MASTOCYTOSISՄԱՍՏՈՑԻՏՈԶ
MASTOID ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼԱՆ
MASTOIDITISՄԱՍՏՈԻԴԻՏ (ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼՈՒՍՏԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
MASTURBATIONՄԱՍՏՈՒՐԲԱՑԻԱ
MATERIALS (NON MESH)ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
MATERIALS MANAGEMENT, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
MATERIALS TESTINGԿԵՆՍԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆՇԱՎՈՐՈՒՄ
MATERNAL AGE ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔ
MATERNAL AGE 35 AND OVERՄԱՅՐԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔ 35 ՏԱՐԻ ԵՎ ԲԱՐՁՐ
MATERNAL BEHAVIORՎԱՐՔ ՄԱՅՐԱԿԱՆ
MATERNAL DEPRIVATIONՄՈՐ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
MATERNAL HEALTH SERVICESՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
MATERNAL MORTALITYՄԱՅՐԱԿԱՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
MATERNAL WELFAREՄԱՅՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
MATERNAL-CHILD HEALTH  ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  
CENTERSՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ 
MATERNAL-FETAL EXCHANGEՄԱՅՐ-ՊՏՈՒՂ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ
MATHEMATICAL COMPUTINGՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ
MATHEMATICSՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
MATRIX BANDSՄԱՏՐԻՑԱԲՌՆԻՉՆԵՐ  
(ՀԵՆՔՆԱԲՌՆԻՉՆԵՐ)
MAURITANIAՄԱՎՐԻՏԱՆԻԱ
MAURITIUSՄԱՎՐԻԿԻՈՍ
MAXILLAԾՆՈՏ ՎԵՐԻՆ
MAXILLARY DISEASESՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MAXILLARY ARTERYՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
MAXILLARY NEOPLASMSՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MAXILLARY NERVEՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
MAXILLARY SINUSՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ԾՈՑ
MAXILLARY SINUS NEOPLASMSՎԵՐԻՆՆՈՏԱՅԻՆ ԾՈՑԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MAXILLARY SINUSITISՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՍԻՆՈՒՍԻՏ (ԾՈՑԱԲՈՐԲ)
MAXILLIARY FRACTURESՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
MAXILLOFACIAL DEVELOPMENTԴԻՄԱՅԻՆ ԳԱՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
MAXILLOFACIAL INJURIESԾՆՈՏԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
MAXILLOFACIAL PROSTHESISԾՆՈՏԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ
MAXIMAL EXPIRATORY FLOW RATEՕԴԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀՈՍՔԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄ
MAXIMAL EXPIRATORY FLOW- ԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄ ՕԴԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀՈՍՔԻ ԾԱՎԱԼԻ ԿՈՐԱԳԾԵՐՈՎ 
VOLUME CURVES
MAXIMAL MIDEXPIRATORY FLOW  ԱՐՏԱՇՆՉՄԱՆ ՄԵՋՏԵՂՈՒՄ ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ  
RATEԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ
MAXIMUM PERMISSIBLE ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ  
EXPOSURE LEVELԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
MAYTANSINEՄԱՅՏԱՆՍԻՆ
MAZINDOLՄԱԶԻՆԴՈԼ
MEASLESԿԱՐՄՐՈՒԿ
MEASLES VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՐՄՐՈՒԿԱՅԻՆ
MEASLES VIRUSԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MEATՄԻՍ 
MEAT PRODUCTSՄՍԱՄԹԵՐՔՆԵՐ 
MEAT-PACKING INDUSTRYՄՍԻ-ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
MEBENDAZOLEՄԵԲԵՆԴԱԶՈԼ
MECAMYLAMINEՄԵԿԱՄԻԼԱՄԻՆ
MECHANORECEPTORSՄԵԽԱՆԱԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ
MECHLORETHAMINEՄԵՔԼՈՐԷԹԱՄԻՆ
MECKEL'S DIVERTICULUMՄԵԿԵԼԻ ԴԻՎԵՐՏԻԿՈՒԼ (ԳՐՊԱՆԻԿ)
MECLIZINEՄԵԿԼԻԶԻՆ 
MECLOFENAMIC ACIDՄԵԿԼՈՖԵՆԱԹԹՈՒ
MECONIUMՄԵԿՈՆԻՈՒՄ (ՆՈՐԱԾՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿՂԱՆՔ)
MECONIUM ASPIRATIONՄԵԿՈՆԻՈՒՄԻ ԱՐՏԱԾԾՈՒՄ (ԱՍՊԻՐԱՑԻԱ)
MEDAZEPAMՄԵԴԱԶԵՊԱՄ
MEDIAL FOREBRAIN BUNDLEԱՌԱՋԱՅԻՆ ՈՒՂԵՂԻ ՄԻՋԻՆ ԽՈՒՐՁ 
MEDIAN NERVEՄԻՋՆԱԿ ՆՅԱՐԴ
MEDIASTINAL CYSTՄԻՋՆՈՐՄԱՅԻՆ ԲՈՒՇՏ (ԲՇՏՈՒՌՈԻՑՔ)
MEDIASTINAL DISEASESՄԻՋՆՈՐՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MEDIASTINAL EMPHYSEMAՊՆԵՎՄՈՄԵԴԻԱՍՏԵՆԻՈՒՄ (ԹՈՔԱՓՔԱՆՔ ՄԻՋՆՈՐՄԱՅԻՆ)
MEDIASTINAL NEOPLASMSՄԻՋՆՈՐՄԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MEDIASTINITISՄԻՋՆՈՐՄԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՄԵԴԻԱՍՏԻՆԻՏ)
MEDIASTINOSCOPYՄԻՋՆՈՐՄԱԴԻՏՈՒՄ
MEDIASTINUM ՄԻՋՆՈՐՄ 
MEDICAL ASSISTANCEԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՊԱՍՏՆԵՐ
MEDICAL AUDITԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՒՄ
MEDICAL DIRECTORSԳԼԽԱՎՈՐ ԲԺԻՇԿՆԵՐ
MEDICAL HISTORY TAKINGՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՈՒՄ 
MEDICAL ILLUSTRATIONԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՈՒՄՆԵՐ
MEDICAL INFORMATICSԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
MEDICAL INFORMATICS APPLICATIONSԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ 
MEDICAL INFORMATICS COMPUTINGԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
MEDICAL MISSIONS, OFFICIALԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՍԻԱՆԵՐ (ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ) ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
MEDICAL OFFICE BUILDINGSԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ (ՎԱՐՉԱԿԱՆ) ՇԵՆՔԵՐ
MEDICAL ONCOLOGYՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
MEDICAL RECORD  ADMINISTRATORSԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MEDICAL RECORD LINKAGEԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ
MEDICAL RECORDSԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
MEDICAL RECORDS DEPARTMENT, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
HOSPITAL
MEDICAL SECRETARIESԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՎԱՐՈՂՆԵՐ
MEDICAL STAFFԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
MEDICAL STAFF PRIVILEGESԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MEDICAL STAFF, HOSPITALԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
MEDICAL WASTEԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐ
MEDICATION ERRORSԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
MEDICATION SYSTEMSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
MEDICATION SYSTEMS, HOSPITALԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
MEDICIN IN LITERATUREԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
MEDICINEԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
MEDICINE IN ARTԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ
MEDICINE, ARABICԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ
MEDICINE, AYURVEDICԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՈՒՐՎԵԴԻԻ
MEDICINE, CHINESE TRADITIONALԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻՆԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ
MEDICINE, ORIENTAL TRADITIONALԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ
MEDICINE, TRADITIONALԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ
MEDICINE,HERBALԲՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱ
MEDIGOXINՄԵԹԻԼԴԻԳՈՔՍԻՆ
MEDITERRANEAN ISLANDՄԻՋԵՐԿՐԱԾՈՎԱՅԻՆ ԿՂԶԻՆԵՐ
MEDITERRANEAN SEAՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆ ԾՈՎ
MEDROGESTONEՄԵԴՐՈԳԵՍՏՈՆ
MEDROXYPROGESTERONEՄԵԴՐՕՔՍԻՊՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆ
MEDULLA OBLONGATAՈՒՂԵՂ ԵՐԿԱՐԱՎՈՒՆ
MEDULLOBLASTOMAՄԵԴՈՒԼՈԲԼԱՍՏՈՄԱ
MEFENAMIC ACIDՄԵՖԵՆԱՄԻՆԱԹԹՈՒ
MEFLOQUINEՄԵՖԼՈԽԻՆ
MEFRUSIDEՄԵՖՐՈՒԶԻԴ
MEGACINSՄԵԳԱՑԻՆՆԵՐ
MEGACOLONՄԵԳԱԿՈԼՈՆ
MEGACOLON, TOXICՄԵԳԱԿՈԼՈՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐ
MEGAKARYOCYTESՄԵԳԱԿԱՐԻՈՑԻՏՆԵՐ
MEGALOBLASTSՄԵԳԱԼՈԲԼԱՍՏՆԵՐ
MEGESTROLՄԵԳԵՍՏՐՈԼ
MEGLUMINEՄԵԳԼՈՒՄԻՆ
MEIBOMIAN GLANDSՄԵՅԲՈՄՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ (ԿԱՊՈԳԵՂՁԵՐ)
MEIGE SYNDROMEՄԵՅԺԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
MEIGS' SYNDROMEՄԵՅԳՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
MEIOSISՄԵՅՈԶ
MEKONG VALLEYՄԵԿՈՆԳԻ ՀՈՎԻՏ
MELANESIAՄԵԼԱՆԵԶԻԱ
MELANINSՄԵԼԱՆԻՆՆԵՐ
MELANOCYTESՄԵԼԱՆՈՑԻՏՆԵՐ
MELANOMAՄԵԼԱՆՈՄԱ (ՍԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔ)
MELANOMA, EXPERIMENTALՄԵԼԱՆՈՄԱ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
MELANOPHORESՄԵԼԱՆՈՖՈՐՆԵՐ
MELANOSISՄԵԼԱՆՈԶ
MELARSOPROLՄԵԼԱՐՍՈՐՊՈԼ
MELATONINՄԵԼԱՏՈՆԻՆ
MELENAՄԵԼԵՆԱ
MELENGESTROLՄԵԼԵՆԳԵՍՏՐՈԼ
MELIBIOSEՄԵԼԻԲԻՈԶԱ
MELIOIDOSISՄԵԼԻՈԻԴՈԶ
MELITTENՄԵԼԻՏԵՆ
MELKERSSON-ROSENTHAL SYNDROMEՄԵԼԿԵՐՍՈՆ-ՌՈԶԵՆՏԱԼԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
MELORHEOSTOSISՄԵԼՈՌԵՈՍՏՈԶ
MEMANTINEՄԵՄԱՆՏԻՆ
MEMBRANE FLUIDITYԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ
MEMBRANE FUSIONԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄ
MEMBRANE GLYCOPROTEINSԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
MEMBRANE LIPIDSԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԼԻՊԻԴՆԵՐ
MEMBRANE METALLO- ENDOPEPTIDASEԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱ-ԷՆԴՈՊԵՊՏԻԴԱԶ
MEMBRANE PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ
MEMBRANESԹԱՂԱՆԹՆԵՐ
MEMBRANES, ARTIFICIALԹԱՂԱՆԹՆԵՐ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
MEMORY ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
MEMORY DISORDERSՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
MEMORY, SHORT-TERMՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՃԱՏԵՎ 
MENՏՂԱՄԱՐԴԻԿ 
MENARCHEԴԱՇՏԱՆԻ ՍԿԻԶԲ
MENDELEVIUMՄԵՆԴԵԼԵՎԻՈՒՄ
MENGO VIRUSՄԵՆԳՈ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MENIERE'S DISEASEՄԵՆՅԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
MENINGEAL ARTERIESՈՒՂԵՂԱԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
MENINGEAL NEOPLASMSՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MENINGESՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐ
MENINGIOMAՄԵՆԻՆԳԻՈՄԱ (ՈՒՂԵՂԱԹԱՂԱՆԹԻ ՈՒՌՈՒՑՔ)
MENINGISMՄԵՆԻՆԳԻԶՄ
MENINGITISՄԵՆԻՆԳԻՏ (ՈՒՂԵՂԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
MENINGITIS, ASEPTICՄԵՆԻՆԳԻՏ ԱՍԵՊՏԻԿ
MENINGITIS, HAEMOPHILUSՄԵՆԻՆԳԻՏ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՖԻԼԱՅԻՆ
MENINGITIS, LISTERIAՄԵՆԻՆԳԻՏ ԼԻՍՏԵՐԻՈԶԱՅԻՆ
MENINGITIS, MENINGOCOCCALՄԵՆԻՆԳԻՏ ՄԵՆԻՆԳՈԿՈԿԱՅԻՆ
MENINGITIS, PNEUMOCOCCALՄԵՆԻՆԳԻՏ ՊՆԵՎՄՈԿՈԿԱՅԻՆ
MENINGITIS, VIRALՄԵՆԻՆԳԻՏ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
MENINGOCELEՄԵՆԻՆԳՈՑԵԼԵ (ՈՒՂԵՂԱԹԱՂԱՆԹԻ ՃՈՂՎԱԾՔ)
MENINGOCOCCAL INFECTIONSՄԵՆԻՆԳՈԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
MENINGOENCEPHALITISՄԵՆԻՆԳՈԷՆՑԵՖԱԼԻՏ
MENINGOMYELOCELEՄԻԵԼՈՄԵՆԻՆԳՈՑԵԼԵ (ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՃՈՂՎԱԾՔ)
MENISCI, TIBIALՄԵՆԻՍԿ ՄԵԾՈԼՈՔԱՅԻՆ
MENOPAUSEԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐ (ՄԵՆՈՊԱՈՒԶԱ)
MENOPAUSE, PREMATUREԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐ ՎԱՂԱԺԱՄ 
MENORRHAGIAՄԵՆՈՌԱԳԻԱ (ԱՌԱՏ ԴԱՇՏԱՆ)
MENOTROPINSՄԵՆՈՏՐՈՊԻՆՆԵՐ
MENSTRUAL CYCLEԴԱՇՏԱՆԱՅԻՆ ՑԻԿԼ
MENSTRUATIONԴԱՇՏԱՆ
MENSTRUATION DISORDERSԴԱՇՏԱՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
MENSTRUATION INDUCING AGENTSԴԱՇՏԱՆ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
MENTAL DISORDERSՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
MENTAL HEALINGՆԵՐՇՆՉԵԼՈՎ ԲՈՒԺՈՒՄ
MENTAL HEALTHՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 
MENTAL HEALTH ASSOCIATIONՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԶՈՒԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
MENTAL HEALTH SERVICESՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MENTAL PROCESSESՀՈԳԵԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ
MENTAL RETARDATION ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
MENTAL RETARDATION, PSYCHOSOCIALՀՈԳԵԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՊԱՂՈՒՄ (ԴԱՆԴԱՂՈՒՄ) 
MENTAL STATUS SCHEDULEՀՈԳԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍԱՆԴՂԱԿ
MENTHOLՄԵՆԹՈԼ
MENTORSԴԱՍՏԻԱՐԱԿՆԵՐ 
MENU PLANNINGՃԱՇԱՑՈՒՑԱԿ (ՄԵՆՅՈՒ) ԿԱԶՄԵԼ
MEPARTRICINՄԵՊԱՐՏՐԻՑԻՆ
MEPERIDINEԼԻԴՈԼ
MEPHENESINՄԵՖԵՆԵԶԻՆ
MEPHENTERMINEՄԵՖԵՆՏԵՐՄԻՆ
MEPHENYTOINՄԵՖԵՆԻՏՈԻՆ
MEPHOBARBITALՊՐՈՄԻՆԱԼ
MEPIVACAINEՄԵՊԻՎԱԿԱԻՆ
MEPROBAMATEՄԵՊՐՈԲԱՄԱՏ
MEPTAZINOLՄԵՊՏԱԶԻՆՈԼ
MERBROMINEՄԵԲՐՈՄԻՆ
MERCAPTOETHYLAMINESՄԵՐԿԱՊՏՈԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
MERCAPTOPROPIONYLGLYCINEՄԵՐԿԱՊՏՈՊՐՈՊԻՈՆԻԼԳԼԻՑԻՆ
MERCAPTOETHANOLՄԵՐԿԱՊՏՈԷԹԱՆՈԼ
MERCURIBENZOATESՄԵՐԿՈՒՐԻԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
MERKETING OF HEALTH SERVICESԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ
MERSALYLՄԵՐՍԱԼԻԼ
MESCALINEՄԵՍԿԱԼԻՆ
MESENCEPHALONՈՒՂԵՂ ՄԻՋԻՆ
MESENCHYMOMAՄԵԶԵՆԽԻՄՈՄԱ (ՄԵԶԵՆԽԻՄԱՅԻ ՈՒՌՈՒՑՔ)
MESENTERIC ARTERIESՄԻՋԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
MESENTERIC CYSTՄԻՋԸՆԴԵՐՔԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
MESENTERIC LYMPHADENITISՄԻՋԸՆԴԵՐՔԻ ԼԻՄՖԱԴԵՆԻՏ
MESENTERIC VASCULAR OCCLUSIONՄԻՋԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ
MESENTERIC VEINSՄԻՋԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ
MESENTERYՄԻՋԸՆԴԵՐՔ
MESIAL MOVEMENT OF TEETHԱՏԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺ ՄԵԴԻԱԼ 
MESOCOLONՄԻՋԸՆԴԵՐՔ ՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ
MESODERMՄԵԶՈԴԵՐՄ 
MESONEPHROMAՄԵԶՈՆԵՖՐՈՄԱ
MESONEPHROSՄԵԶՈՆԵՖՐՈՍ
MESONSՄԵԶՈՆՆԵՐ
MESOPORPHYRINSՄԵԶՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
MESORIDAZINEՄԵԶՈՐԻԴԱԶԻՆ
MESOTHELIOMAՄԵԶՈԹԵԼԻՈՄԱ (ՄԵԶՈԹԵԼԻ ՈՒՌՈՒՑՔ)
MESTEROLONEՄԵՍՏԵՐՈԼՈՆ
MESTRANOLՄԵՍՏՐԱՆՈԼ
METABOLIC CLEARANCE RATEՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ
METABOLIC DETOXICATION, DRUGՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱԶԵՐԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ 
METABOLIC DISEASESՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
METABOLISMՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
METABOLISM, INBORN ERRORSՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԲՆԱԾԻՆ 
METACARPOPHALANGEAL JOINTՆԱԽԱԴԱՍՏԱԿ-ՄԱՏՆԱՅԻՆ ՀՈԴ
METACARPUSՆԱԽԱԴԱՍՏԱԿ
METAL METABOLISM, INBORNՄԵՏԱՂԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ
METALLOPORPHYRINSՄԵՏԱՂԱՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
METALLOPROTEINASESՄԵՏԱՂԱՊՐՈՏԵԻՆԱԶՆԵՐ
METALLOPROTEINSՄԵՏԱՂԱՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
METALLOTHIONEINՄԵՏԱՂԱԹԻՈՆԵԻՆ
METALLURGYՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
METALSՄԵՏԱՂՆԵՐ
METALS, ACTINIDEՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԱԿՏԻՆԻԴՆԵՐ
METALS, ALKALIՄԵՏԱՂՆԵՐ ԱԼԿԱԼԻԱԿԱՆ
METALS, ALKALINE EARTHՄԵՏԱՂՆԵՐ ՀՈՂԱԼԿԱԼԻԱԿԱՆ
METALS, RARE EARTHՄԵՏԱՂՆԵՐ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՀՈՂԱՅԻՆ
METAMORPHOSIS, BIOLOGICALՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶ) ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
METANEPHRINEՄԵՏԱՆԵՖՐԻՆ
METAPHASEՄԵՏԱՖԱԶԱ
METAPHYSICSՄԵՏԱՖԻԶԻԿԱ
METAPLASIAՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
METARAMINOLՄԵՏԱՐԱՄԻՆՈԼ
METATARSAL BONESԹԱԹԻ ՈՍԿՐԵՐ
METATARSOPHALANGEAL JOINTԹԱԹ-ՖԱԼԱՆԳԱՅԻՆ ՀՈԴ
METATARSUSԹԱԹ
METEOROLOGICAL FACTORSՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
METESTRUSՄԵՏԱԷՍՏՐՈՒՍ (ՀԵՏՆԱԿՏՂՈՒՑ)
METFORMINՄԵՏՖՈՐՄԻՆ
METHACHOLINE COMPOUNDSՄԵԹԱԽՈԼԻՆԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
METHACRYLATESՄԵԹԱԿՐԻԼԱՏՆԵՐ
METHACYCLINEՄԵԹԱՑԻԿԼԻՆ
METHADONE ՖԵՆԱԴՈՆ 
METHADYL ACETATEՄԵԹԱԴԻԼ ԱՑԵՏԱՏ
METHALLIBUREՄԵԹԱԼԻԲՈՒՐ
METHAMPHETAMINEՄԵԹԱՄՖԵՏԱՄԻՆ
METHANDRIOLՄԵԹԻԼԱՆԴՐՈՍՏԵՆԴԻՈԼ
METHANDROSTENOLONEՄԵԹԱՆԴՐՈՍՏԵՆՈԼՈՆ
METHANEՄԵԹԱՆ
METHANESULFONATESՄԵԹԱՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ
METHANTHELINEՄԵԹԱՆԹԵԼԻՆ
METHAPYRILENEՄԵԹԱՊԻՐԻԼԵՆ
METHAQUALONEՄԵԹԱՔՎԱԼՈՆ
METHARBITALՄԵԹԱՐԲԻՏԱԼ
METHAZOLAMIDEՄԵԹԱԶՈԼԱՄԻԴ
METHEMALBUMINՄԵՏՀԵՄԱԼԲՈՒՄԻՆ
METHEMOGLOBINՄԵՏՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ
METHEMOGLOBIN REDUCTASEՄԵՏՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ ՌԵԴՈՒԿՏԱԶ
METHEMOGLOBINEMIAՄԵՏՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԵՄԻԱ
METHENOLONEՄԵԹԵՆՈԼՈՆ
METHERGOLINEՄԵԹԵՐԳՈԼԻՆ 
METHIMAZOLEՄԵՐԿԱԶՈԼԻԼ
METHIOCARBՄԵԹԻՈԿԱՐԲ
METHIONINEՄԵԹԻՈՆԻՆ
METHIONINE ADENOSYLTRANSFERASEՄԵԹԻՈՆԻՆ ԱԴԵՆՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
METHIONINE SULFOXIMINEՄԵԹԻՈՆԻՆՍՈՒԼՖՕՔՍԻՄԻՆ
METHIONYL T RNA SYNTHETASEՄԵԹԻՈՆԻԼ T ՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
METHIOTHEPINՄԵԹԻՈՏԵՊԻՆ
METHISAZONEՄԵԹԻՍԱԶՈՆ 
METHOCARBAMOLՄԵԹՈԿԱՐԲԱՄՈԼ
METHODՄԵԹՈԴ
METHODSՄԵԹՈԴՆԵՐ
METHOHEXITALՄԵԹՈՀԵՔՍԻՏԱԼ
METHOMYLՄԵԹՈՄԻԼ
METHONIUM COMPOUNDSՄԵԹՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
METHOPRENEՄԵԹՈՊՐԻՆ
METHOTREXATEՄԵԹՈՏՐԵՔՍԱՏ
METHOTRIMEPRAZINEՄԵԹՈՏՐԻՄԵՊՐԱԶԻՆ (ԼԵՎՈՄԵՊՐՈՄԱԶԻՆ)
METHOXAMINEՄԵԹՕՔՍԱՄԻՆ
METHOXSALENԲԵՐՕՔՍԱՆ (ՄԵՏՕՔՍԱԼԵՆ)
METHOXYCHLORՄԵԹՕՔՍԻՔԼՈՐ
METHOXYDIMETHYLTRYPTAMINESՄԵԹՕՔՍԻԵՐԿՄԵԹԻԼՏՐԻՊՏԱՄԻՆՆԵՐ
METHOXYFLURANEՄԵԹՕՔՍԻՖԼՈՒՐԱՆ
METHOXYHYDROXYPHENYLGLYCOLՄԵԹՕՔՍԻՀԻԴՐՕՔՍԻՖԵՆԻԼԳԼԻԿՈԼ
METHICILLINՄԵԹԻՑԻԼԻՆ (ՊԵՆԻՑԻԼԻՆ)
METHYCLOTHIAZIDEՄԵԹԻԿԼՈՏԻԱԶԻԴ
METHYL CHLORIDEՄԵԹԻԼՔԼՈՐԻԴ
METHYL ETHERSՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ
METHYL GREENՄԵԹԻԼԵՆ ԿԱՆԱՉ
METHYL MERCAPTOPHOSՄԵԹԻԼՄԵՐԿԱՊՏՈՖՈՍ
METHYL METHANESULFONATEՄԵԹԻԼՄԵԹԱՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏ
METHYL N-BUTYL KETONEՄԵԹԻԼ N-ԲՈՒՏԻԼԿԵՏՈՆ
METHYL PARATHIONՄԵԹԻԼՊԱՐԱԹԻՈՆ
METHYLAMINESՄԵԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
METHYLATIONՄԵԹԻԼԱՑՈՒՄ
METHYLAZOXYMETHANOL ACETATEՄԵԹԻԼԱԶՕՔՍԻՄԵԹԱՆՈԼԱՑԵՏԱՏ
METHYLCELLULOSEՄԵԹԻԼԹԱՂԱՆԹԱՆՅՈՒԹ
METHYLCHOLANTHRENEՄԵԹԻԼԽՈԼԱՆՏՐԵՆ
METHYLDIMETHYLAMINOAZOBENZENEՄԵԹԻԼԵՐԿՄԵԹԻԼԱՄԻՆՈԱԶՈԲԵՆԶՈԼ
METHYLDOPAՄԵԹԻԼԴՈՖԱ
METHYLENE BLUEՄԵԹԻԼԵՆ ԿԱՊՈՒՅՏ
METHYLENE CHLORIDEՄԵԹԻԼԵՆՔԼՈՐԻԴ
METHYLENEBIS (CHLOROANILINE)ՄԵԹԻԼԵՆ-ԲԻՍ-(ՔԼՈՐԱՆԻԼԻՆ)
METHYLENETETRAHYDROFOLATE  ՄԵԹԻԼԵՆՔԱՌԱՀԻԴՐՈՖՈԼՅԱՏ ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
DEHYDROGENASE
METHYLERGONOVINEՄԵԹԻԼԷՐԳՈՆՈՎԻՆ (ՄԵԹԻԼԷՐԳՈՄԵՏՐԻՆ)
METHYLGALACTOSIDESՄԵԹԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴՆԵՐ
METHYLGLUCOSIDESՄԵԹԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴՆԵՐ
METHYLGLYCINEՄԵԹԻԼԳԼԻՑԻՆ
METHYLGLYCOSIDESՄԵԹԻԼԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ
METHYLGUANIDINEՄԵԹԻԼԳՈՒԱՆԻԴԻՆ
METHYLHISTAMINESՄԵԹԻԼՀԻՍՏԱՄԻՆՆԵՐ
METHYLHISTIDINESՄԵԹԻԼՀԻՍՏԻԴԻՆ
METHYLHYDRAZINESՄԵԹԻԼՀԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐ
METHYLMALONIC ACIDՄԵԹԻԼՄԱԼՈՆԱԹԹՈՒ
METHYLMALONYL COA MUTASEՄԵԹԻԼՄԱԼՈՆԻԼ-ԿՈԱ-ՄՈՒՏԱԶ
METHYLMANNOSIDESՄԵԹԻԼՄԱՆՈԶԻԴՆԵՐ
METHYLMERCURY COMPOUNDSՄԵԹԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
METHYLMETHACRYLATESՄԵԹԻԼՄԵՏԱԿՐԻԼԱՏՆԵՐ
METHYLNITRONITROSOGUANIDINEՄԵԹԻԼՆԻՏՐՈՆԻՏՐՈԶՈԳՈՒԱՆԻԴԻՆ
METHYLNITROSOUREAՆԻՏՐՈԶՈՄԵԹԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹ (ՄԵԹԻԼՆԻՏՐՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ)
METHYLPHENAZONIUM METHOSULFATEՄԵԹԻԼՖԵՆԱԶՈՆԻՈՒՄԻ ՄԵՏՈՍՈՒԼՖԱՏ
METHYLPHENIDATEՄԵԹԻԼՖԵՆԻԴԱՏ
METHYLPREDNISOLONEՄԵԹԻԼՊՐԵԴՆԻԶՈԼՈՆ
METHYLTESTOSTERONEՄԵԹԻԼՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ
METHYLTHIOINOSINEՄԵԹԻԼԹԻՈԻՆՈԶԻՆ
METHYLTHIOURACILՄԵԹԻԼԹԻՈՈՒՐԱՑԻԼ
METHYLTRANSFERASESՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
METHYLTYROSINESՄԵԹԻԼՏԻՐՈԶԻՆՆԵՐ
METHYLUREA COMPOUNDSՄԵԹԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
METHYPRYLONՄԵԹԻՊՐԻԼՈՆ
METHYSERGIDEՄԵԹԻԶԵՐԳԻԴ
METIAMIDEՄԵՏԻԱՄԻԴ
METMYOGLOBINՄԵՏՄԻՈԳԼՈԲԻՆ
METOCLOPRAMIDEՄԵԹՈԿԼՈՊՐԱՄԻԴ
METOLAZONEՄԵՏՈԼԱԶՈՆ 
METOMIDATEՄԵՏՈՄԻԴԱՏ
METOPROLOLՄԵՏՈՊՐՈԼՈԼ
METRIAL GLANDԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
METRIBOLONEՄԵՏՐԻԲՈԼՈՆ
METRIC SYSTEMՉԱՓԵՐԻ ՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
METRIZAMIDEՄԵՏՐԻԶԱՄԻԴ
METRIZOATEՄԵՏՐԻԶՈԱՏ
METRONIDAZOLEՄԵՏՐՈՆԻԴԱԶՈԼ 
METRORRHAGIAՄԵՏՐՈՌԱԳԻԱ (ԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ)
METYRAPONEՄԵՏԻՐԱՊՈՆ 
MEVALONIC ACIDՄԵՎԱԼՈՆԱԹԹՈՒ
MEVINPHOSՄԵՎԻՆՖՈՍ
MEXICOՄԵՔՍԻԿԱ 
MEXILETINEՄԵՔՍԻԼԵՏԻՆ
MEZLOCILLINՄԵԶԼՈՑԻԼԻՆ
MIANSERINՄԻԱՆՍԵՐԻՆ 
MICEՄԿՆԵՐ
MICE, INBRED AՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ A ԳԾԻ 
MICE, INBRED AKRՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ AKR ԳԾԻ 
MICE, INBRED BALB CՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ BALB C ԳԾԻ 
MICE, INBRED C3HՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ C3H ԳԾԻ 
MICE, INBRED C57BLՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ C57BL ԳԾԻ 
MICE, INBRED CBAՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ CBA ԳԾԻ 
MICE, INBRED DBAՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ DBA ԳԾԻ 
MICE, INBRED HRSՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ HRS ԳԾԻ 
MICE, INBRED ICRՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ ICR ԳԾԻ 
MICE, INBRED NZBՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ NZB ԳԾԻ 
MICE, INBRED STRAINSՄԿՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ 
MICE, JIMPYՄԿՆԵՐ JIMPY ԳԾԻ 
MICE, MUTANTՄԿՆԵՐ ՄՈՒՏԱՆՏԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ 
MICE, NEUROLOGIC MUTANTSՄԿՆԵՐ, ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՒՏԱՆՏՆԵՐ
MICE, NUDEՄԿՆԵՐ ԱՌԱՆՑ ՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ
MICE, OBESEՄԿՆԵՐ, ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ
MICE, QUAKINGՄԿՆԵՐ QUAKING ԳԾԻ ? ԴՈՂԱՑՈՂ
MICE, TRANSGENICՄԿՆԵՐ ՏՐԱՆՍԳԵՆԱՅԻՆ 
MICELLESՄԻՑԵԼՆԵՐ (ՍՆԿԱՄԱՐՄԻՆ)
MICHIGANՄԻՉԻԳԱՆ
MICONAZOLEՄԻԿՈՆԱԶՈԼ 
MICROBIAL SENSITIVITY TESTSՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
MICROBIOLOGIC PHENOMENA (NON MESH)ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ (ԱՐՏ)
MICROBIOLOGICAL TECHNIQUESՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
MICROBIOLOGYՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
MICROBODIESՄԻԿՐՈՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ
MICROCEPHALYՄԻԿՐՈՑԵՖԱԼԻԱ (ՓՈՔՐԱԳԼԽՈՒԹՅՈՒՆ)
MICROCHEMISTRYՄԻԿՐՈՔԻՄԻԱ
MICROCIRCULATIONՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
MICROCLIMATEՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱ
MICROCOCCAL NUCLEASEՄԻԿՐՈԿՈԿԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵԱԶ
MICROCOCCUSՄԻԿՐՈԿՈԿԵՐ
MICROCOMPUTERSՄԻԿՐՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ
MICROELECTRODESՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ
MICROFILAMENT PROTEINSՄԻԿՐՈԹԵԼԻԿՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
MICROFILAMENTSՄԻԿՐՈԹԵԼԻԿՆԵՐ
MICROFILARIAՄԻԿՐՈՖԻԼԱՐԻԱՆԵՐ
MICROFILMINGՄԻԿՐՈՆԿԱՐԱՀԱՆՈՒՄ
MICROGNATHISMՄԻԿՐՈԳՆԱՏԻԱ (ՓՈՔՐԱԾՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ)
MICROINJECTIONSՄԻԿՐՈՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
MICROMANIPULATIONՄԻԿՐՈՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱ
MICROMONOSPORAՄԻԿՐՈՄԻԱՍՊՈՐՆԵՐ
MICRONESIAՄԻԿՐՈՆԵԶԻԱ
MICRONUCLEIՄԻԿՐՈՄԻՋՈՒԿՆԵՐ
MICRONUCLEUS TESTSՄԻԿՐՈՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
MICROPHTHALMOSՓՈՔՐԱՉՔՈՒԹՅՈՒՆ
MICROPORE FILTERSՄԱՆՐ ԱՆՑՔԵՐՈՎ ՖԻԼՏՐԵՐ
MICRORADIOGRAPHYՄԻԿՐՈՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
MICROSCOPYՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ
MICROSCOPY, ELECTRONՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
MICROSCOPY, ELECTRON, SCANNINGՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ, ՍՓՌՈՂ
MICROSCOPY, FLUORESCENCEՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ
MICROSCOPY, INTERFERENCEՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՏԱՅԻՆ
MICROSCOPY, PHASE-CONTRASTՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ ՖԱԶԱ-ԿՈՆՏՐԱՍՏԱՅԻՆ
MICROSCOPY, POLARIZATIONՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԲԵՎԵՌՎԱԾ ԼՈՒՅՍՈՎ
MICROSCOPY, ULTRAVIOLETՄԱՆՐԱԴԻՏՈՒՄ, ԱՆԴՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ
MICROSOMESՄԻԿՐՈՍՈՄՆԵՐ
MICROSOMES, LIVERՄԻԿՐՈՍՈՄՆԵՐ ԼՅԱՐԴԻ
MICROSPECTROPHOTOMETRYՄԻԿՐՈՍՊԵԿՏՐՈԼՈՒՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
MICROSPHERESՄԻԿՐՈՈԼՈՐՏՆԵՐ (ՄԻԿՐՈՍՖԵՐԱՆԵՐ)
MICROSPORUMՄԻԿՐՈՍՊՈՐՈՆ
MICROSTOMIAՄԻԿՐՈՍՏՈՄԱ
MICROSURGERYՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
MICROTOMYՄԱՆՐԱՀԱՏՈՒՄ
MICROTUBULE PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՄԱՆՐԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ
MICROTUBULE-ASSOCIATED PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ՄԻԱԿՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԵՏ
MICROTUBULESՄԻԿՐՈԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ
MICROVILLIՄԱՆՐԱԹԱՎԻԿՆԵՐ
MICROWAVESՄԻԿՐՈԱԼԻՔՆԵՐ
MID-ATLANTIC REGIONՄԻՋԱՏԼԱՆՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ (ՌԵԳԻՈՆ)
MIDAZOLAMՄԻԴԱԶՈԼԱՄ 
MIDDLE AGEՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔ
MIDDLE EAR VENTILATION ՄԻՋԻՆ ԱԿԱՆՋԻ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄ 
MIDDLE EASTՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔ
MIDDLE LOBE SYNDROMEՄԻՋԻՆ ԲԼԹԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
MIDODRINՄԻԴՈԴՐԻՆ 
MIDWESTERN UNITED STATES ԱՄՆ, ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ
MIDWIFERYՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 
MIFEPRISTONEՄԻՖԵՊՐԻՍՏՈՆ
MIGRAINEԱՆԳԱՐ (ՄԻԳՐԵՆ)
MIKULICZ' DISEASEՄԻԿՈՒԼԻՉԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
MILIARIAՔՐՏՆԽԱՇ
MILIEU THERAPYՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ԹԵՐԱՊԻԱ 
MILITARY DENTISTRYԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
MILITARY HYGIENEՀԻԳԻԵՆԱ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
MILITARY MEDICINEԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 
MILITARY NURSINGԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ
MILITARY PERSONNELԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐ
MILITARY PSYCHIATRYՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
MILITARY SCIENCEՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
MILKԿԱԹ
MILK EJECTIONԿԱԹԻ ԱՐՏԱԾԾՈՒՄ
MILK PROTEINSԿԱԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
MILK, HUMANԿԱԹ ԿՆՈՋ
MILLETԿՈՐԵԿ
MIMOSINEՄԻՄՈԶԻՆ
MINERAL OILՀԱՆՔԱՅԻՆ ՅՈՒՂ 
MINERAL WATERSՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐ
MINERALOCORTICOIDSՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԵՂԵՎԱՆՅՈՒԹԵՐ
MINERALOCORTICOIDS, SYNTHETICՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԵՂԵՎԱՆՅՈՒԹԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
MINERALSՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ
MINIATURIZATIONՄԻՆԻԱՏՅՈՒՐԱՑՈՒՄ (ՓՈՔՐԱՑՈՒՄ)
MINICOMPUTERSՄԻՆԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
MININGՀԱՆՔԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
MINNESOTAՄԻՆԵՍՈՏԱ
MINOCYCLINEՄԻՆՈՑԻԿԼԻՆ
MINOR HISTOCOMPATIBILITY ANTIGENSՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ, ՓՈՔՐ ՀԱՄԱԼԻՐ 
MINOR HISTOCOMPATIBILITY LOCIՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԼՈԿՈՒՍՆԵՐ ՓՈՔՐ
MINORITY GROUPSՓՈՔՐ ԽՄԲԵՐ (ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
MINOXIDILՄԻՆՕՔՍԻԴԻԼ
MIOCAMYCINՄԻԱԿԱՄԻՑԻՆ
MIOSISՄԻՈԶ (ՄԿԱՆԱԽՏ)
MIOTICSՄԻՈՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
MIREXՄԻՐԵՔՍ
MISCELLANEOUS DRUGS AND AGENTS  ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
(NON MESH)
MISONIDAZOLEՄԻԶՈՆԻԴԱԶՈԼ
MISSIONS AND MISSIONARIESՄԻՍԻԱՆԵՐ ԵՎ ՄԻՍԻՈՆԵՐՆԵՐ (ՔԱՐՈԶԻՉՆԵՐ)
MISSISSIPPIՄԻՍԻՍԻՊԻ
MISSOURIՄԻՍՈՒՐԻ 
MITOBRONITOLՄԻԵԼՈԲՐՈՄՈԼ (ՄԻՏՈԲՐՈՆԻՏՈԼ)
MITOCHONDRIAՄԻՏՈՔԱՆԴՐԻՈՒՄՆԵՐ
MITOCHONDRIA, HEARTՄԻՏՈՔԱՆԴՐԻՈՒՄՆԵՐ ՍՐՏԻ
MITOCHONDRIA, LIVERՄԻՏՈՔԱՆԴՐԻՈՒՄՆԵՐ ԼՅԱՐԴԻ
MITOCHONDRIA, MUSCLEՄԻՏՈՔԱՆԴՐԻՈՒՄՆԵՐ ՄԿԱՆՆԵՐԻ
MITOCHONDRIAL CONTRACTIONՄԻՏՈՔԱՆԴՐԻՈՒՄՆԵՐԻ ԿԾԿՈՒՄ 
MITOCHONDRIAL SWELLINGՄԻՏՈՔԱՆԴՐԻՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՌՉՈՒՄ
MITOGENSՄԻՏՈԳԵՆՆԵՐ
MITOGUAZONEՄԻՏՈԳՈՒԱԶՈՆ
MITOLACTOLՄԻՏՈԼԱԿՏՈԼ
MITOMYCINSՄԻՏՈՄԻՑԻՆՆԵՐ
MITOTANEԽԼՈԴԻՏԱՆ (ՄԻՏՈՏԱՆ)
MITOTIC INDEXՄԻՏՈՏԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉ
MITOXANTRONEՄԻՈՔՍԱՆՏՐՈՆ
MITRAL VALVEԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ
MITRAL VALVE INSUFFICIENCYԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
MITRAL VALVE PROLAPSEԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ (ՊՐՈԼԱՊՍ)
MITRAL VALVE STENOSISԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ)
MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASEՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՌԸ 
MIXED FUNCTION OXIDASESՕՔՍԻԴԱԶՆԵՐ ԽԱՌԸ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅՈՎ 
MNSS BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, MNSS ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
MOBILE HEALTH UNITSԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՏ ՇԱՐԺԱԿԱՆ
MODELS, ANATOMICՄՈԴԵԼՆԵՐ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ
MODELS, BIOLOGICALՄՈԴԵԼՆԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
MODELS, CARDIOVASCULARՄՈԴԵԼՆԵՐ ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
MODELS, CHEMICALՄՈԴԵԼՆԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
MODELS, MOLECULARՄՈԴԵԼՆԵՐ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ
MODELS, NEUROLOGICALՄՈԴԵԼՆԵՐ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ
MODELS, PSYCHOLOGICALՄՈԴԵԼՆԵՐ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
MODELS, STATISTICALՄՈԴԵԼՆԵՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
MODELS, STRUCTURALՄՈԴԵԼՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
MODELS, THEORETICALՄՈԴԵԼՆԵՐ ՏԵՍԱԿԱՆ
MOIRE TOPOGRAPHYՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒԱՐԱՅԻՆ (ՇՈՂՇՈՂՈՒՆ, ՄՈՒԱՐԱՓԱՅԼ)
MOLARՄԵԾ ԱՂՈՐԻՔ 
MOLAR, THIRDԻՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԱՏԱՄ 
MOLASSESՄԵԼԱՍԱ
MOLDOVA.ՄՈԼԴՈՎԱ
MOLECULAR BIOLOGYՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
MOLECULAR PROBE TECHNIQUESՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԶՈՆԴԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
MOLECULAR PROBESՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
MOLECULAR SEQUENCE DATAՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
MOLECULAR STRUCTUREՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
MOLECULAR WEIGHTՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ
MOLESԽԼՈՒՐԴՆԵՐ
MOLINDONEՄՈԼԻՆԴՈՆ 
MOLLUSCAԿԱԿՂԱՄՈՐԹ
MOLLUSCUM CONTAGIOSUMՓԱՓԿԱՄՈՐԹ ՎԱՐԱԿԻՉ
MOLLUSCUM CONTAGIOSUM VIRUSՓԱՓԿԱՄՈՐԹ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MOLLUSK VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ՓԱՓԿԱՄՈՐԹՆԵՐԻ 
MOLONEY LEUKEMIA VIRUSՄՈԼՈՆԻ ԼԵՅԿԵՄԻԱՅԻ ՀԱՐՒՑԻՉ
MOLONEY SARCOMA VIRUSՄՈԼՈՆԻ ՍԱՐԿՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MOLSIDOMINEՄՈԼՍԻԴՈՄԻՆ
MOLYBDENUMՄՈԼԻԲԴԵՆ
MOLYBDOFERREDOXINՄՈԼԻԲԴՈՖԵՌԵԴՕՔՍԻՆ
MONACOՄՈՆԱԿՈ
MONENSINՄՈՆԵՆԶԻՆ
MONGOLIAՄՈՆՂՈԼԻԱ 
MONGOLOID RACEՄՈՆՂՈԼՈԻԴ ՌԱՍՍԱ
MONGOOSEՄԱՆԳՈՒՍՏ
MONIEZIASISՄՈՆԵԶԻՈԶ
MONITORING, IMMUNOLOGICՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ
MONITORING, PHYSIOLOGICՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
MONKEY DISEASESԿԱՊԻԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
MONKEY POX VIRUSԿԱՊԻԿՆԵՐԻ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MONOACYLGLYCEROL LIPASESՄԻԱԳԼԻՑԵՐՈԼ ԼԻՊԱԶՆԵՐ
MONOAMINE OXIDASEՄԻԱԱՄԻՆԱՕՔՍԻԴԱԶ
MONOAMINE OXIDASE INHIBITORSՄԻԱԱՄԻՆԱՕՔՍԻԴԱԶԻ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ
MONOBACTAMSՄԻԱԲԱԿՏԱՄՆԵՐ
MONOCLONAL GAMMOPATHIES, BENIGN ԳԵՐԳԱՄԱԳԼՈԲՈՒԼԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆՈԿԼՈՆԱԼ, ԲԱՐՈՐԱԿ 
MONOCROTOPHOSՄՈՆՈԿՐՈՏՈՖՈՍ
MONOCYTESՄՈՆՈՑԻՏՆԵՐ
MONOMETHYLHYDRAZINEՄԻԱՄԵԹԻԼՀԻԴՐԱԶԻՆ
MONOSACCHARIDE TRANSPORT PROTEINSՄԻԱՇԱՔԱՐ-ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ԱՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
MONOSACCHARIDESՄԻԱՇԱՔԱՐՆԵՐ
MONOSOMYՄՈՆՈՍՈՄԻԱ
MONOTREMATAՄԻԱՆՑՔԱՆԻՆԵՐ 
MONSTERSՀՐԵՇՆԵՐ, ՃԻՎԱՂՆԵՐ
MONTANAՄՈՆՏԱՆԱ
MONTE CARLO METHODՄՈՆՏԵ ԿԱՐԼՈՅԻ ՄԵԹՈԴ
MONTEGGIA'S FRACTUREՄՈՆՏԵՋԻԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ
MOPIDAMOLՄՈՊԻԴԱՄՈԼ
MORALEԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ 
MORALSԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
MORANTELՄՈՐԱՆՏԵԼ
MORAXELLAՄՈՐԱՔՍԵԼՆԵՐ
MORBIDITYՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
MOROCCOՄԱՐՈԿՈ
MORPHINANSՄՈՐՖԻՆԱՆՆԵՐ 
MORPHINEՄՈՐՖԻՆ
MORPHINE DEPENDENCEՄՈՐՖԻՆ, ԿԱԽՅԱԼ ՎԻՃԱԿ 
MORPHINE DERIVATIVESՄՈՐՖԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ
MORPHOGENESISՄՈՐՖՈԳԵՆԵԶ
MORPHOLINESՄՈՐՖՈԼԻՆՆԵՐ
MORTALITYՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
MORTUARY PRACTICEԹԱՂՄԱՆ ԳՈՐԾ
MORULAՄՈՐՈՒԼԱ
MOSAIC VIRUSESՄՈԶԱԻԿԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
MOSAICISMՄՈԶԱԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
MOSCOWՄՈՍԿՎԱ
MOSQUITO CONTROLՄՈԾԱԿՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
MOSQUITOESՄՈԾԱԿՆԵՐ
MOTHER-CHILD RELATIONSՄԱՅՐ-ԵՐԵԽԱ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MOTHERSՄԱՅՐԵՐ
MOTHSԹԻԹԵՌՆԵՐ
MOTILINՄՈՏԻԼԻՆ
MOTIONԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԱՐԺՈՒՄ
MOTION PERCEPTIONՇԱՐԺՄԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
MOTION SICKNESSՇԱՐԺՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
MOTION THERAPY, CONTINUOUS PASSIVEՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱ), ԱՆԸՆԴՄԵՋ ՊԱՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ)
MOTIVATIONՄՈՏԻՎԱՑԻԱ
MOTOR ACTIVITYՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
MOTOR CORTEXՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԿԵՂԵՎ 
MOTOR ENDPLATEՇԱՐԺԻՉ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ
MOTOR NEURONSՄՈՏՈՆԵՅՐՈՆՆԵՐ
MOTOR NEURONS, GAMMAՄՈՏՈՆԵՅՐՈՆՆԵՐ ԳԱՄՄԱ
MOTOR SKILLSՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MOTORCYCLESՄՈՏՈՑԻԿԼԵՐ, ՄՈՊԵԴՆԵՐ
MOTTLED ENAMELԱՏԱՄՆԱՅԻՆ (ԱՐԾՆԻ) ԷՄԱԼԻ ԲԾԱՎՈՐՈՒՄ 
MOUNTAINEERINGԼԵՌՆԱԳՆԱՑՆԵՐ (ԱԼՊԻՆԻԶՄ)
MOUSE LEUKEMIA VIRUSESՄԿՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
MOUSE TUMOR VIRUSESՄԿՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
MOUTH BREATHINGՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՐԱՆՈՎ 
MOVEMENTՇԱՐԺՈՒՄ
MOVEMENT DISORDERSՇԱՐԺՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
MOXALACTAMՄՈՔՍԱԼԱԿՏԱՄ
MOYAMOYA DISEASEՄՈՅԱՄՈՅԱ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
MOZAMBIQUEՄՈԶԱՄԲԻԿ
MSHԻՆՏԵՐՄԵԴԻՆՆԵՐ 
MUCINSՄՈՒՑԻՆՆԵՐ 
MUCOCELEՄՈՒԿՈՑԵԼԵ
MUCOCILIARY CLEARANCE ԹԱՐԹԻՉԱՎՈՐ ԷՊԻԹԵԼԻ ՄԱՔՐՈՒՄ
MUCOLIPIDOSISՄՈՒԿՈԼԻՊԻԴՈԶ
MUCOPOLYSACCHARIDOSESՄՈՒԿՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ
MUCOPOLYSACCHARIDOSISՄՈՒԿՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՈԶՆԵՐ
MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 3ՄՈՒԿՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՈԶ III
MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 4ՄՈՒԿՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՈԶ IV
MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 5ՄՈՒԿՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՈԶ V
MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 6ՄՈՒԿՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՈԶ VI
MUCOPROTEINSՄՈՒԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
MUCORՄՈՒԿՈՐ
MUCORMYCOSISՄՈՒԿՈՐԻՄԻԿՈԶ 
MUD THERAPYՑԵԽԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
MULLERIAN DUCTSՄՅՈՒԼԵՐՅԱՆ ԾՈՐԱՆՆԵՐ 
MULTICENTER STUDIESՀԱՄԱԼԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MULTIENZYME COMPLEXESՄՈՒԼՏԻՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ
MULTI-INSTITUTIONAL SYSTEMSԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՊՐՈՖԻԼ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
MULTIPHASIC SCREENINGԲԱԶՄԱՓՈՒԼ ՍԿՐԻՆԻՆԳ
MULTIPLE TRAUMAԲԱԶՄԱԹԻՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
MULTIPLE BIRTH NAMED GROUPS (NON MESH)ԲԱԶՄԱՊՏՈՒՂ ԾՆՎՈՂ ԽՄԲԵՐ (ԱՐՏ)
MULTIPLE MYELOMAԲԱԶՄԱԿԻ ՄԻԵԼՈՄԱ
MULTIPLE ORGAN FAILUREԲԱԶՄԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
MULTIPLE-PERSONALITY DISORDERԱՆՀԱՏԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱԶՄԱԿԻ
MULTIVARIATE ANALYSISԲԱԶՄԱՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
MUMMIESՄՈՒՄԻԱՆԵՐ 
MUMPSՊԱՐՈՏԻՏ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ, ԽՈԶՈՒԿ 
MUMPS VACCINEՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ ԽՈԶՈՒԿԻ ԴԵՄ
MUMPS VIRUSԽՈԶՈՒԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MUNCHAUSEN SYNDROMEՄՅՈՒՆՀԱՈՒԶԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
MUNICIPAL GOVERNMENT ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
MURAMIC ACIDSՄՈՒՐԱՄԱԹԹՈՒՆԵՐ 
MURAMIDASEՄՈՒՐԱՄԻԴԱԶ
MUREXIDEՄՈՒՐԵՔՍԻԴ 
MURIDAEՄԿԱՆԱՆՄԱՆՆԵՐ
MUSCARINEՄՈՒՍԿԱՐԻՆ 
MUSCIMOLՄՈՒՍՑԻՄՈԼ
MUSCLE CONTRACTIONՄԿԱՆԱՅԻՆ ԿԾԿՈՒՄ (ԿՐՃԱՏՈՒՄ)
MUSCLE CRAMPՄԿԱՆԱՅԻՆ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐ
MUSCLE DENERVATIONՄԿԱՆՆԵՐԻ ՆՅԱՐԴԱԶԵՐԾՈՒՄ 
MUSCLE HYPERTONIAՄԿԱՆԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՈՒՄ 
MUSCLE HYPOTONIAՄԿԱՆԱՅԻՆ ԹԵՐՃՆՇՈՒՄ
MUSCLE PROTEINSՄԿԱՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
MUSCLE REGIDITYՄԿԱՆԱՅԻՆ ԿԱՐԿԱՄՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
MUSCLE RELAXANTS, CENTRALՄԿԱՆԱԹՈՒԼԱՑՆՈՂՆԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
MUSCLE RELAXATIONՄԿԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒԼԱՑՈՒՄ
MUSCLE SPASTICITYՄԿԱՆԱՅԻՆ ՋՂԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ
MUSCLE TONUSՄԿԱՆԱՅԻՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՏՈՆՈՒՍ)
MUSCLE, SMOOTHՄԿԱՆՆԵՐ ՀԱՐԹ
MUSCLE, SMOOTH, VASCULARՄԿԱՆՆԵՐ ՀԱՐԹ ԱՆՈԹՆԵՐԻ 
MUSCLESՄԿԱՆՆԵՐ
MUSCULAR ATROPHYՄԿԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՃՈՒՄ (ԱՏՐՈՖԻԱ)
MUSCULAR ATROPHY, SPINALՄԿԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՃՈՒՄ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
MUSCULAR DISEASESՄԿԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
MUSCULAR DYSTROPHYՄԿԱՆԱՅԻՆ ԴԻՍՏՐՈՖԻԱ  (ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
MUSCULAR DYSTROPHY, ANIMALՄԿԱՆԱՅԻՆ ԴԻՍՏՐՈՖԻԱ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
MUSCULOCUTANEOUS NERVEՄԿԱՆԱ-ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
MUSCULOSKELETAL ABNORMALITIES (NON MESH)ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (ԱՐՏ)
MUSCULOSKELETAL DISEASES (NON MESH)ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
MUSCULOSKELETAL SYSTEMՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
MUSCULOSKELETAL SYSTEM PHYSIOLOGY (NON MESH)ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
MUSCULOSKELETAL, NEURAL, EYE  ՈՍԿՐԱ-ՄԿԱՆԱՅԻՆ, ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ԱՉՔԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
PHYSIOLOGY (NON MESH)
MUSEUMSԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ 
MUSHROOM POISONINGՍՆԿԵՐՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ 
MUSICԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ 
MUSIC THERAPYԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈՒԺՈՒՄ
MUSSELSՄԻԴԻԱՆԵՐ
MUSTARDՄԱՆԱՆԵԽ 
MUSTARD COMPOUNDSԻՊՐԻՏԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
MUSTARD GASԻՊՐԻՏ
MUTAGENICITY TESTSՄՈՒՏԱԳԵՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
MUTAGENSՄՈՒՏԱԳԵՆՆԵՐ
MUTATIONՄՈՒՏԱՑԻԱ 
MUTISMՄՈՒՏԻԶՄ (ՀԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄԱՎՈՐ)
MUZOLIMINEՄՈՒԶՈԼԻՄԻՆ 
MYCOBACILLINՄԻԿՈԲԱՑԻԼԻՆ
MYCOBACTERIOPHAGESՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԵՐ
MYCOBACTERIUMՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ
MYCOBACTERIUM INFECTIONSՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSISՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԻ
MYCOBACTERIUM AVIUM-COMPLEXՀԱՄԱԼԻՐ
MYCOBACTERIUM LEPRAEՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԲՈՐԻ
MYCOBACTERIUM INFECTIONS, ATYPICALՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ԱՊԱՏԻՊ
MYCOBACTERIUM, ATYPICALՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՊԱՏԻՊ
MYCOLIC ACIDSՄԻԿՈԼԱԹԹՈՒՆԵՐ
MYCOLOGYՄԻԿՈԼՈԳԻԱ (ՍՆԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
MYCOPHENOLIC ACIDՄԻԿՈՖԵՆՈԼԱԹԹՈՒ
MYCOPLASMAՄԻԿՈՊԼԱԶՄՆԵՐ
MYCOPLASMA INFECTIONSՄԻԿՈՊԼԱԶՄՈԶՆԵՐ
MYCOPLASMATACEAE 
MYCOSESՄԻԿՈԶՆԵՐ
MYCOSIS FUNGOIDESՄԻԿՈԶ ՍՆԿԱՆՄԱՆ
MYCOTOXICOSISՄԻԿՈՏՈՔՍԻԿՈԶ 
MYCOTOXINSՄԻԿՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
MYDRIASISԲԲԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ (ՄԻԴՐԻԱԶ)
MYDRIATICSԲԻԲԸ ԼԱՅՆԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
MYELIN PROTEINSՄԻԵԼԻՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
MYELIN SHEATHՄԻԵԼԻՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ
MYELITISՄԻԵԼԻՏ (ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
MYELITIS, TRANSVERSEՄԻԵԼԻՏ ԼԱՅՆԱԿԱՆ
MYELOBLASTOSIS VIRUS, AVIANՄԻԵԼՈԲԼԱՍՏՈԶ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ
MYELODYSPLASTIC SYNDROMESՄԻԵԼՈԴԻՍՊԼԱՍՏԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
MYELOFIBROSISՄԻԵԼՈՖԻԲՐՈԶ
MYELOGRAPHYՄԻԵԼՈԳՐԱՖԻԱ
MYELOID METAPLASIAՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
MYELOMA PROTEINSՄԻԵԼՈՄԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
MYELOPEROXIDASEՄԻԵԼՈՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ
MYELOPROLIFERATIVE DISORDERSՄԻԵԼՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
MYENTERIC PLEXUSՄԿԱՆԱ-ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
MYIASISՄԻԱԶ
MYOBLASTOMAՄԻՈԲԼԱՍՏՈՄԱ
MYOCARDIAL REVASCULARIZATIONՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՎԵՐԱԱՆՈԹԱՎՈՐՈՒՄ
MYOCARDIAL CONTRACTIONՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԿԾԿՈՒՄ
MYOCARDIAL DEPRESSANT FACTORՍՐՏԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ԴԵՊՐԵՍԱՆՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆ
MYOCARDIAL DISEASESՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
MYOCARDIAL INFARCTIONԻՆՖԱՐԿՏ ՄԻՈԿԱՐԴԻ
MYOCARDIAL REPERFUSION ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՌԵՊԵՐՖՈՒԶԻԱ
MYOCARDIAL REPERFUSION INJURYՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՌԵՊԵՐՖՈՒԶԻՈՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
MYOCARDITISՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՄԻՈԿԱՐԴԻՏ)
MYOCARDIUMՍՐՏԱՄԿԱՆ
MYOCLONUSՄԻՈԿԼՈՆՈՒՍ
MYOEPITHELIAL TUMORՄԻՈԷՊԻԹԵԼԻՈՄԱ (ՄԿԱՆԱԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)
MYOFASCIAL PAIN SYNDROMESՄԻՈՖԱՍՑԻՆԱԼ ՑԱՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
MYOFIBRILSՄԻՈՖԻԲՐԻԼՆԵՐ
MYOGLOBINՄԻՈԳԼՈԲԻՆ
MYOGLOBINURIAՄԻՈԳԼՈԲԻՆՈՒՐԻԱ (ՄԻՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ)
MYOGRAPHYՄԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
MYOMAՄԻՈՄԱ (ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)
MYOMETRIUMԱՐԳԱՆԴԱՄԿԱՆ (ՄԻՈՄԵՏՐԻԱ)
MYOPIAԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
MYOSARCOMAՄԻՈՍԱՐԿՈՄԱ (ՄԿԱՆԱՍԱՐԿՈՄԱ)
MYOSINՄԻՈԶԻՆ (ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ)
MYOSIN SUBFRAGMENTSՄԻՈԶԻՆԻ ԵՆԹԱՖՐԱԳՄԵՆՏՆԵՐ
MYOSIN-LIGHT-CHAIN KINASEՄԻՈԶԻՆԿԻՆԱԶ
MYOSITISՄԻՈԶԻՏ (ՄԿԱՆԱԲՈՐԲ)
MYOSITIS OSSIFICANSՄԻՈԶԻՏ ՈՍԿՐԱՑՆՈՂ
MYOTONIAՄԻՈՏՈՆԻԱ (ՄԿԱՆԱԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ)
MYOTONIA ATROPHICAՄԻՈՏՈՆԻԱ ԱՏՐՈՖԻԿ
MYOTONIA CONGENITAՄԻՈՏՈՆԻԱ ԲՆԱԾԻՆ
MYRINGOPLASTYՄԻՐԻՆԳՈՊԼԱՍՏԻԿԱ (ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ)
MYRISTATESՄԻՐԻՍՏԱՏՆԵՐ
MYRISTIC ACIDSՄԻՐԻՍՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
MYSTICISMԽՈՐՀՐԴԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԻՍՏԻՑԻԶՄ)
MYTHOLOGYԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
MYXEDEMAՄԻՔՍԵԴԵՄԱ (ԼՈՐՁԱՅՏՈՒՑ)
MYXOMAՄԻՔՍՈՄԱ (ԼՈՐՁՈՒՌՈՒՑՔ )
MYXOMA VIRUSՄԻՔՍՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
MYXOMATOSIS, INFECTIOUSՄԻՔՍՈՄԱՏՈԶ ՎԱՐԱԿԻՉ
MYXOSARCOMAՄԻԿՍՈՍԱՐԿՈՄԱ