Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
NAD NUCLEOSIDASEՆԱԴ-ՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԱԶ
NADN DEHYDROGENASEՆԱԴՆ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
NADN, NADPH OXIDOREDUCTASEՆԱԴՆ-, ՆԱԴՖՆ-ԿԱԽՅԱԼ ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
NADOLOLՆԱԴՈԼՈԼ 
NADPՆԱԴՖ
NADP TRANSHYDROGENASEՆԱԴՖ-ՏՐԱՆՍՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
NADPH DEHYDROGENASEՆԱԴՖՆ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
NAFCILLINՆԱՖՑԻԼԻՆ
NAFENOPINՆԱՖԵՆՈՊԻՆ 
NAFOXIDINEՆԱՖՈՔՍԻԴԻՆ
NAFRONYLՆԱՖՐՈՆԻԼ 
NAGANAՆԱԳԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
NAIL BITINGԵՂՈՒՆԳՆԵՐԸ ԿՐԾՈՏԵԼ 
NAILSԵՂՈՒՆԳՆԵՐ 
NAILS DISEASESԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NAILS, INGROWNԵՂՈՒՆԳՆԵՐ ՆԵՐԱՃԱԾ 
NAILS, MALFORMEDԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ
NALBUPHINEՆԱԼԲՈՒՖԻՆ 
NALIDIXIC ACIDՆԱԼԻԴԱՔՍԱԹԹՈՒ
NALORPHINEՆԱԼՈՐՖԻՆ
NALOXONEՆԱԼՕՔՍՈՆ 
NALTREXONEՆԱԼՏՐԵՔՍՈՆ 
NAMED GROUPS (NON MESH)ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԽՄԲԵՐ (ԱՐՏ)
NAMED GROUPS BY AGE (NON MESH)ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ (ԱՐՏ)
NAMED GROUPS BY OCCUPATION (NON MESH)ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԽՄԲԵՐ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԱՐՏ)
NAMESԱՆՎԱՆՈՒՄ
NAMIBIAՆԱՄԻԲԻԱ 
NAPHAZOLINEՆԱՖՏԻԶԻՆ, ՆԱՖԱԶՈԼԻՆ 
NAPHTHACENESՆԱՖԹԱՑԵՆՆԵՐ 
NAPHTHALENEACETIC ACIDSՆԱՖԹԻԼՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ 
NAPHTHALENESՆԱՖԹԱԼԻՆՆԵՐ 
NAPHTHALENESULFONATESՆԱՖԹԱԼԻՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ
NAPHTHOL AS D ESTERASE ՆԱՖԹՈԼ AS D ԷՍԹԵՐԱԶ 
NAPHTHOLSՆԱՖԹՈԼՆԵՐ 
NAPHTHOQUINONESՆԱՖԹԱՔԻՆՈՆՆԵՐ 
NAPHTHYLVINYLPYRIDINEՆԱՖԹԻԼՎԻՆԻԼՊԻՐԻԴԻՆ
NAPHTHYRIDINESՆԱՖԹԻՐԻԴԻՆՆԵՐ
NAPROXENՆԱՊՐՈՔՍԵՆ 
NARCISSISMՆԱՐՑԻՍԻԶՄ 
NARCOLEPSYՆԱՐԿՈԼԵՊՍԻԱ 
NARCOTHERAPYԹՄՐԱՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
NARCOTIC ANTAGONISTSԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ
NARCOTIC DEPENDENCEԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ)
NARCOTICSԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ
NASAL BONEՔԹՈՍԿՐ 
NASAL MUCOSAՔԹԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹ 
NASAL CAVITYՔԹԻ ԽՈՌՈՉ 
NASAL OBSTRUCTION ՔԹԻ ԽՑԱՆՈՒՄ 
NASAL POLYPSՔԹԻ ՊՈԼԻՊՆԵՐ 
NASAL PROVOCATION TESTSՔԹԱՅԻՆ ՊՐՈՎՈԿԱՑԻՈՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ 
NASAL SEPTUMՔԹԻ ՄԻՋՆԱՊԱՏ 
NASOLACRIMAL DUCTՔԻԹԱՐՑՈՒՆՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ 
NASOPHARYNGEAL DISEASESՔԹԱԸՄՊԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NASOPHARYNGEAL NEOPLASMSՔԹԱԸՄՊԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NASOPHARYNGITISՔԻԹ-ԸՄՊԱՆԱԲՈՐԲ 
NASOPHARYNXՔԹԱԸՄՊԱՆ 
NATAL TEETHԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍԱՂՄԵՐ 
NATAMYCINՆԱՏԱՄԻՑԻՆ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (U.S.)ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ (ԱՄՆ) 
NATIONAL CENTER FOR HEALTH CARE ԲԺՇԿԱ-ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ  
TECHNOLOGY ԳԾՈՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԱՄՆ)
NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS (U.S.)ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԱՄՆ)
NATIONAL HEALTH INSURANCE, UNITED STATESՊԵՏԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՄՆ)
NATIONAL HEALTH PLANNING AND  ՕՐԵՆՔ 1974Թ. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ԱՄՆ)
RESOURCES DEVELOPMENT ACT OF 1974
NATIONAL HEALTH PLANNING  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ  
INFORMATION CENTER ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ (ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ) ԿԵՆՏՐՈՆ (ԱՄՆ)
NATIONAL HEALTH PROGRAMSԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  
SAFETY AND HEALTH(ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ) ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ)
NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH (U.S.)ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ (ԱՄՆ)
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (U.S.)ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ (ԱՄՆ)
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (U.S.)ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ (ԱՄՆ)
NATRIURESISՆԱՏՐԻՈՒՄԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ
NATRIURETIC HORMONEՆԱՏՐԻՈՒՄՈՒՐԵՏԻԿ ՀՈՐՄՈՆ 
NATURAL CHILDBIRTHԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱԿԱՆ 
NATURAL DISASTERSԱՂԵՏՆԵՐ
NATURAL LANGUAGE PROCESSING ԲՆԱ-ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՄՇԱԿՈՒՄ
NATUROPATHYԲՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐՈՎ ԹԵՐԱՊԻԱ
NAUSEAՍՐՏԽԱՌՆՈՑ
NAVAL MEDICINEԾՈՎԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
NBD CHLORIDEՔԼՈՐՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԼՕՔՍԱԴԻԱԶՈԼ
NEBRAMYCINՆԵԲՐԱՄԻՑԻՆ 
NEBRASKAՆԵԲՐԱՍԿԱ
NEBULIZERS AND VAPORIZERSՓՈՇԻԱՑՆՈՂՆԵՐ ԵՎ ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՆՈՂՆԵՐ
NECATORՆԵԿԱՏՈՐ
NECATORIASISՆԵԿԱՏՈՐՈԶ 
NECK ՊԱՐԱՆՈՑ
NECK MUSCLESՊԱՐԱՆՈՑԻ ՄԿԱՆՆԵՐ
NECROBIOSIS LIPOIDICAՆԵԿՐՈԲԻՈԶ ԼԻՊՈԻԴԱՅԻՆ 
NECROSISՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)
NEEDLESԱՍԵՂՆԵՐ 
NEFOPAMՆԵՖՈՊԱՄ 
NEGATIVISMՆԵԳԱՏԻՎԻԶՄ
NEGROID RACEՆԵԳՐՈԻԴ ՌԱՍԱ (ՑԵՂ)
NEUROPATHIES, HEREDITARY MOTOR  ՆՅԱՐԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԶԳԱՅԱԿԱՆ 
AND SENSORY
NEISSERIA MENINGITIDISՄԵՆԻՆԳՈԿՈԿԵՐ
NEISSERIAՆԵՅՍԵՐԻԱՆԵՐ 
NEISSERIA GONORRHOEAEԳՈՆՈԿՈԿՆԵՐ
NELSON SYNDROMEՆԵԼՍՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
NEMATODAՆԵՄԱՏՈԴՆԵՐ (ԿԼՈՐ ՈՐԴԵՐ)
NEODYMIUMՆԵՈԴԻՄ 
NEOMYCINՆԵՈՄԻՑԻՆ
NEONՆԵՈՆ 
NEONATAL ABSTINENCE SYNDROMEՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
NEONATAL DISEASES AND  ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
ABNORMALITIES (NON MESH)
NEONATAL SCREENINGՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ
NEONATOLOGYՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԱ
NEOPLASM CIRCULATING CELLSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ 
NEOPLASM INVASIVENESSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆ ՈՒ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ 
NEOPLASM METASTASISՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՏԱՍՏԱԶՆԵՐ 
NEOPLASM PROTEINSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
NEOPLASM RECURRENCE, LOCALՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՑԻԴԻՎ (ԿՐԿՆՈՒՄ) ՏԵՂԱՅԻՆ 
NEOPLASM REGRESSION, SPONTANEOUSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵԳՐԵՍԻԱ (ՀԵՏ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ) ԻՆՔՆԱԲՈՒԽ
NEOPLASM STAGINGՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐ (ՍՏԱԴԻԱՆԵՐ)
NEOPLASM TRANSPLANTATION ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ (ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ)
NEOPLASMSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NEOPLASMS BY HISTOLOGIC TYPE  ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ SԻՊԵՐԻ (ԱՐՏ)
(NON MESH)
NEOPLASMS BY SITE (NON MESH)ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ (ԱՐՏ)
NEOPLASMS, CONNECTIVE TISSUEՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՇԱՐԱԿՑԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ 
NEOPLASMS, EMBRYONAL AND MIXEDՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ ԵՎ ԽԱՌԸ 
NEOPLASMS, EXPERIMENTALՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ 
NEOPLASMS, GLANDULAR EPITHELIALՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳԵՂՁԱԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ 
NEOPLASMS, HORMONE-DEPENDENTՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԽՎԱԾ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻՑ 
NEOPLASMS, MULTIPLE ENDOCRINEՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱԶՄԱԿԻ, ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ 
NEOPLASMS, MULTIPLE PRIMARYՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԱՋՆԱԲԱԶՄԱԿԻ 
NEOPLASMS, MUSCLE TISSUEՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱԶՄՎԱԾ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻՑ 
NEOPLASMS, NERVOUS TISSUEՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ 
NEOPLASMS, RADIATION-INDUCEDՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՄԱԿԱՑՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄՈՎ 
NEOPLASMS, UNKNOWN PRIMARYՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՀԱՅՏ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 
NEOPLASMS, VASCULAR TISSUEՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱԶՄՎԱԾ ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻՑ 
NEOPLASTIC ENDOCRINE-LIKE  ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԷՆԴՈԿՐԻՆԱՆՄԱՆ (ՆԵՐԶԱՏԱՆՄԱՆ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
SYNDROMES
NEOPLASTIC PROCESSES (NON MESH)ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ
NEOPLASTIC SYNDROMES, HEREDITARYՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ
NEOSTIGMINEՆԵՈՍՏԻԳՄԻՆ
NEOVASCULARIZATION ՆՈՐԱՆՈԹԱՎՈՐՈՒՄ, ԱՆՈԹԱԳՈՅԱՑՈՒՄ 
NEPALՆԵՊԱԼ 
NEPHELOMETRY AND TURBIDIMETRYՊՂՏՈՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՈՒՐԲԻԴԻՄԵՏՐԻԱ 
NEPHRECTOMYԵՐԻԿԱՄԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՆԵՖՐԷԿՏՈՄԻԱ)
NEPHRITISՆԵՖՐԻՏ (ԵՐԻԿԱՄԱԲՈՐԲ)
NEPHRITIS, HEREDITARYՆԵՖՐԻՏ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ 
NEPHRITIS, INTERSTITIALՆԵՖՐԻՏ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ (ԻՆՏԵՐՍՏԻՑԻԱԼ)
NEPHROCALCINOSISՆԵՖՐՈԿԱԼՑԻՆՈԶ 
NEPHROLOGYԵՐԻԿԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱ)
NEPHRONSԵՐԻԿԱՄՆԵՐ (ՆԵՖՐՈՆՆԵՐ)
NEPHROSCLEROSISՆԵՖՐՈՍԿԼԵՐՈԶ (ԵՐԻԿԱՄԱԿԱՐԾՐԱԽՏ)
NEPHROSISՆԵՖՐՈԶ (ԵՐԻԿԱՄԱԽՏ)
NEPHROSIS, LIPOIDՆԵՖՐՈԶ ԼԻՊՈԻԴԱՅԻՆ 
NEPHROSTOMY, PERCUTANEOUSՆԵՖՐՈՍՏՈՄԻԱ ՄԱՇԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
NEPHROTIC SYNDROMEԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
NEՕPRENEՆԵՈՊՐԵՆ 
NEPTUNIUMՆԵՊՏՈՒՆԻՈՒՄ 
NERVE BLOCKՆՅԱՐԴԻ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄ (ԲԼՈԿԱԴԱ),(ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԱՆԵՍՏԵԶԻԱ)
NERVE COMPRESSION SYNDROMESՆՅԱՐԴԻ ԿԾԿՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
NERVE CRUSHՆՅԱՐԴԻ ՃԶՄՈՒՄ 
NERVE DEGENERATIONՆՅԱՐԴԻ ԿԱԶՄԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
NERVE ENDINGS ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ
NERVE FIBERSՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ
NERVE GROWTH FACTORSՆՅԱՐԴԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
NERVE NETՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑ 
NERVE REGENERATIONՆՅԱՐԴԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 
NERVE TISSUEՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
NERVE TISSUE PROTEIN S 100ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ S 100 ՆՅԱՐԴԱԲՋՋԻ
NERVE TISSUE PROTEINSՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
NERVOUS SYSTEMՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
NERVOUS SYSTEM ABNORMALITIES  ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
(NON MESH)
NERVOUS SYSTEM DISEASESՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
NERVOUS SYSTEM NEOPLASMSՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NERVOUS SYSTEM PHYSIOLOGY (NON MESH)ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
NESTING BEHAVIORՎԱՐՔ, ԲՈՒՅՍ ՀՅՈՒՍԵԼ
NETHERLANDSՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ 
NETHERLANDS ANTILLESԱՆՏԻԼՅԱՆ (ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՅԱՆ) ԿՂԶԻՆԵՐ
NETILMICINՄԵԹԻԼՄԻՑԻՆ
NETROPSIN ՆԵՏՐՈՊՍԻՆ 
NEURAL ANALYZERSՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾԻՉՆԵՐ 
NEURAL CONDUCTION ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
NEURAL CRESTՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՇՈԿ
NEURAL PATHWAYSՀԱՂՈՐԴԻՉ ՈՒՂԻՆԵՐ
NEURAL TRANSMISSIONՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԴՐԴՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
NEURAL TUBE DEFECTSՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NEURALGIAՆԵՎՐԱԼԳԻԱ (ՆՅԱՐԴԱՑԱՎ)
NEURAMINIC ACIDSՆԵՅՐԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
NEURAMINIDASEՆԵՅՐԱՄԻՆԻԴԱԶՆԵՐ
NEURASTHENIAՆԵՎՐՈՍԹԵՆԻԱ
NEURILEMMAՆԵՎՐԻԼԵՄԱ
NEURILEMMOMAՆԵՎՐԻՆՈՄԱ (ՆՅԱՐԴՈՒՌՈՒՑՔ)
NEURITISՆԵՎՐԻՏ (ՆՅԱՐԴԱԲՈՐԲ)
NEURITIS, EXPERIMENTAL ALLERGICՆԵՎՐԻՏ ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳԻԿ
NEUROANATOMYՆՅԱՐԴԱԱՆԱՏՈՄԻԱ
NEUROBIOLOGYՆՅԱՐԴԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
NEUROBLASTOMAՆԵՅՐՈԲԼԱՍՏՈՄԱ 
NEUROCHEMISTRYՆՅԱՐԴԱՔԻՄԻԱ
NEUROCIRCULATORY ASTHENIAՆՅՐԱԴԱՇՐՋԱՆԱՌԱԿԱՆ ԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՍԹԵՆԻԱ)
NEURODERMATITISՆԵՅՐՈԴԵՐՄԱՏԻՏ,ՆԵՅՐՈԴԵՐՄԻՏ
NEUROEFFECTOR JUNCTIONՆՅԱՐԴԱԷՖԵԿՏՈՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
NEUROENDOCRINOLOGYՆԵՅՐՈԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ 
NEUROEPITHELIOMAՆԵՅՐՈԷՊԻԹԵԼԻՈՄԱ (ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)
NEUROFIBRILSՆՅԱՐԴԱԹԵԼԻԿՆԵՐ (ՆԵՅՐՈՖԻԲՐԻԼՆԵՐ)
NEUROFIBROMAՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱ (ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԹԵԼՔՈՒՌՈՒՑՔ)
NEUROFIBROMATOSISՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ 
NEUROGLIAՆԵՎՐԱԼԳԻԱ 
NEUROIMMUNOMODULATIONՆԵՅՐՈԻՄՈՒՆՈՄՈԴՈՒԼՅԱՑԻԱ
NEUROKININ KՆԵՅՐՈԿԻՆԻՆ K
NEUROLEPTANALGESIAՆԵՅՐՈԼԵՊՏԱՆԱԼԳԵԶԻԱ 
NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROMEՆԵՅՐՈԼԵՊՏԻԿ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
NEUROLEUKINՆԵՅՐՈԼԵՅԿԻՆ 
NEUROLOGIC EXAMINATIONՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
NEUROLOGIC MANIFESTATIONSՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
NEUROLOGYՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
NEUROMAՆՅԱՐԴՈՒՌՈՒՑՔ (ՆԵՎՐՈՄԱ)
NEUROMUSCULAR AGENTS (NON MESH)ՆՅԱՐԴԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
NEUROMUSCULAR BLOCKING AGENTSՆՅԱՐԴԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ)
NEUROMUSCULAR DEPOLARIZING AGENTSՆՅԱՐԴԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱԲԵՎԵՌԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
NEUROMUSCULAR DISEASESՆՅԱՐԴՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NEUROMYELITIS OPTICAՕՊՏԻԿՈՆՅԱՐԴԱՄԻԵԼԻՏ 
NEURONAL CEROID-LIPOFUSCINOSISԼԻՊՈՖՈՒՍՑԻՆԱԽՏ ՔՍԵՐՈԻԴԱՅԻՆ
NEURONAL PLASTICITYՆԵՅՐՈՆԻ ՊԼԱՍՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
NEURONSՆԵՅՐՈՆՆԵՐ (ՆՅԱՐԴԱԲՋԻՋՆԵՐ)
NEURONS, AFFERENTՆԵՅՐՈՆՆԵՐ ԶԳԱՅԱԿԱՆ (ԱՖՖԵՐԵՆՏ)
NEURONS, EFFERENTՆԵՅՐՈՆՆԵՐ ԷՖԵՐԵՆՏ
NEUROPATHIES, HEREDITARY  ՆՅԱՐԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԶԳԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԸՍՏ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՏԻՊԻ
SENSORY AND AUTONOMIC
NEUROPEPTIDE YՆԵՅՐՈՊԵՊՏԻԴ Y
NEUROPEPTIDESՆԵՅՐՈՊԵՊՏԻԴՆԵՐ
NEUROPHARMACOLOGYՆՅԱՐԴԱԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
NEUROPHYSINSՆԵՅՐՈՖԻԶԻՆՆԵՐ 
NEUROPHYSIOLOGYՆՅԱՐԴԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ
NEUROPSYCHOLOGICAL TESTSՆՅԱՐԴԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՉՆԵՐ
NEUROPSYCHOLOGYՆՅԱՐԴԱՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
NEURORADIOGRAPHYՆԵՅՐՈՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
NEUROREGULATOR BLOCKADERS  ՆՅԱՐԴԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ) (ԱՐՏ)
(NON MESH)
NEUROREGULATORSՆԵՅՐՈՄԵԴԻԱՏՈՐՆԵՐ
NEUROSCIENCESՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
NEUROSECRETIONՆԵՅՐՈՍԵԿՐԵՑԻԱ (ՆՅԱՐԴԱՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ)
NEUROSECRETORY SYSTEMSՆԵՅՐՈՍԵԿՐԵՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
NEUROSPORAՆԵՅՐՈՍՊՈՐ 
NEUROSURGERYՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
NEUROSYPHILISՆՅԱՐԴԱՍԻՖԻԼԻՍ
NEUROTENDINOUS SPINDLESՆՅԱՐԴԱ-ՋԼԱՅԻՆ ԻԼԻԿՆԵՐ 
NEUROTENSINՆԵՅՐՈՏԵՆԶԻՆ
NEUROTIC DISORDERSՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
NEUROTOXINSՆՅԱՐԴԱԹՈՒՅՆԵՐ
NEUTRAL REDՉԵԶՈՔ ԿԱՐՄԻՐ 
NEUTRALIZATION TESTSՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
NEUTRONSՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐ 
NEUTROPENIAՆԵՅՏՐՈՊԵՆԻԱ (ՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐԻ ՔՉԱՑՈՒՄ)
NEUTROPHILSՆԵՅՏՐՈՖԻԼՆԵՐ
NEVADAՆԵՎԱԴԱ
NEVUSԽԱԼ (ՆԵՎՈՒՍ)
NEVUS, PIGMENTEDԽԱԼ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ 
NEW BRUNSWICKՆՅՈՒ-ԲՐԱՆՍՈՒԻԿ 
NEW CALEDONIA ՆՈՐ ԿԱԼԵԴՈՆԻԱ 
NEW ENGLANDՆՈՐ ԱՆԳԼԻԱ 
NEW GUINEAՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ 
NEW HAMPSHIREՆՅՈՒ-ՀԵՄՊՇԻՐ 
NEW JERSEYՆՅՈՒ-ՋԵՐՍԻ 
NEW MEXICOՆՅՈՒ-ՄԵՔՍԻԿՈ
NEW SOUTH WALESՆՈՐ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՈՒԵԼՍ 
NEW YORKՆՅՈՒ-ՅՈՐՔ
NEW YORK CITYՆՅՈՒ-ՅՈՐՔ ՔԱՂԱՔ 
NEW ZEALAND ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ 
NEWCASTLE DISEASEՆՅՈՒԿԱՍՏԼՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
NEWCASTLE DISEASE VIRUSՆՅՈՒԿԱՍՏԼՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
NEWFOUNDLANDՆՅՈՒՖԱՈՒՆԴԼԵՆԴ 
NEWSPAPERSԹԵՐԹԵՐ 
NIACINՆԻԱՑԻՆ
NIALAMIDEՆԻԱԼԱՄԻԴ
NICARAGUAՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ 
NICARBAZIN ՆԻԿԱՐԲԱԶԻՆ 
NICARDIPINEՆԻԿԱՐԴԻՊԻՆ 
NICTITATING MEMBRANEԹԱՐԹԻՉԱԹԱՂԱՆԹ (ԹԱՐԹՄԱՆ ԹԱՂԱՆԹ)
NICERGOLINEՆԻՑԵՐԳՈԼԻՆ 
NICERITROLՆԻՑԵՐԻՏՐՈԼ
NICKELՆԻԿԵԼ 
NICLOFOLANՆԻԿԼՈՖՈԼԱՆ 
NICLOSAMIDE ՆԻԿԼՈՍԱՄԻԴ ,ՖԵՆԱՍԱԼ 
NICOTINAMIDASEՆԻԿՈՏԻՆԱՄԻԴԱԶ
NICOTINAMIDEՆԻԿՈՏԻՆԱՄԻԴ
NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDEՆԻԿՈՏԻՆԱՄԻԴ ՄՈՆՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴ 
NICOTINEՆԻԿՈՏԻՆ
NICOTINIC ACIDSՆԻԿՈՏԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
NICOTINYL ALCOHOL ՆԻԿՈՏԻՆԻԼԱՅԻՆ ՍՊԻՐՏ 
NIEMANN-PICK DISEASEՆԻՄԱՆ-ՊԻԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
NIFEDIPINE ՆԻՖԵԴԻՊԻՆ, ՖԵՆԻԳԻԴԻՆ 
NIFLUMIC ACIDՆԻՖԼՈՒՄԱԹԹՈՒ 
NIFURATELՆԻՖՈՒՐԱՏԵԼ 
NIFURTIMOX ՆԻՖՈՒՐՏԻՄՕՔՍ 
NIGERՆԻԳԵՐ 
NIGERIAՆԻԳԵՐԻԱ 
NIGERICINՆԻԳԵՐԻՑԻՆ 
NIGHT CAREԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔ 
NIKETHAMIDEԿՈՐԴԻԱՄԻՆ
NIMODIPINEՆԻՄՈԴԻՊԻՆ 
NIMORAZOLEՆԻՄՈՐԱԶՈԼ 
NIMUSTINEՆԻՄՈՒՍՏԻՆ 
NINHYDRIN ՆԻՆՀԻԴՐԻՆ 
NIOBIUMՆԻՈԲԻՈՒՄ 
NIPECOTIC ACIDSՆԻՊԵԿՈՏԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
NIPPLESԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՊՏՈՒԿ
NIRIDAZOLEՆԻՐԻԴԱԶՈԼ 
NISINՆԻԶԻՆ 
NISOLDIPINEՆԻԶՈԼԴԻՊԻՆ 
NISSL BODIESՆԻՍԼԵԻ ՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ 
NISSL DEGENERATIONՆԻՍԼԵԻ ԿԱԶՄԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
NITRACRINEՆԻՏՐԱԿՐԻՆ 
NITRATE REDUCTASESՆԻՏՐԱՏՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ 
NITRATESՆԻՏՐԱՏՆԵՐ
NITRAZEPAMՆԻՏՐԱԶԵՊԱՄ 
NITRENDIPINEՆԻՏՐԵՆԴԻՊԻՆ 
NITRIC OXIDEԱԶՈՏԻ ՄՈՆՕՔՍԻԴ
NITRILESՆԻՏՐԻԼՆԵՐ
NITRILOTRIACETIC ACIDՆԻՏՐԻԼՈՏՐԻՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒ 
NITRITE REDUCTASESՆԻՏՐԻՏՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ 
NITRITESՆԻՏՐԻՏՆԵՐ
NITRO COMPOUNDSՆԻՏՐՈՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NITROANISOLE O-DEMETHYLASEՆԻՏՐՈԱՆԻԶՈԼ Օ-ԴԵՄԵԹԻԼԱԶ 
NITROBACTERՆԻՏՐՈԲԱԿՏԵՐ
NITROBENZENESՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԼՆԵՐ 
NITROBENZOATESՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ 
NITROBLUE TETRAZOLIUMՏԵՏՐԱԶՈԼԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ
NITROFURANSՆԻՏՐՈՖՈՒՐԱՆՆԵՐ 
NITROFURANTOIN ՖՈՒՐԱԴՈՆԻՆ 
NITROFURAZONE ՖՈՒՐԱՑԻԼԻՆ 
NITROGENԱԶՈՏ
NITROGEN DIOXIDEԱԶՈՏԻ ԴԻՕՔՍԻԴ
NITROGEN FIXATIONԱԶՈՏԻ ԿԱՊՈՒՄԸ (ՖԻՔՍԱՑԻԱ)
NITROGEN ISOTOPESԱԶՈՏ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
NITROGEN MUSTARD COMPOUNDSԱԶՈՏԱՅԻՆ ԻՊՐԻՏԻ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
NITROGEN OXIDESԱԶՈՏԻ ՕՔՍԻԴՆԵՐ
NITROGEN RADIOISOTOPESԱԶՈՏ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
NITROGENASEՆԻՏՐՈԳԵՆԱԶ 
NITROHYDROXYIODOPHENYLACETATEՆԻՏՐՈՀԻԴՐՕՔՍԻՅՈԴՈՖԵՆԻԼԱՑԵՏԱՏ 
NITROIMIDAZOLESՆԻՏՐՈԻՄԻԴԱԶՈԼՆԵՐ 
NITROMIFENEՆԻՏՐՈՄԻՖԵՆ 
NITROPARAFFINSՆԻՏՐՈՊԱՐԱՖԻՆՆԵՐ 
NITROPHENOLSՆԻՏՐՈՖԵՆՈԼՆԵՐ 
NITROPHENYL PHOSPHATASEՆԻՏՐՈՖԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏԱԶ 
NITROPHENYLGALACTOSIDESՆԻՏՐՈՖԵՆԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴ 
NITROPRUSSIDEՆԻՏՐՈՊՐՈՒՍԻԴ
NITROQUINOLINESՆԻՏՐՈԽԻՆՈԼԻՆՆԵՐ 
NITROREDUCTASESՆԻՏՐՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ 
NITROSAMINESՆԻՏՐՈԶԱՄԻՆՆԵՐ 
NITROSATIONՆԻՏՐՈԶԱՑՈՒՄ 
NITROSO COMPOUNDSՆԻՏՐՈԶՈՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NITROSOMETHYLURETHANEՆԻՏՐՈԶՈՄԵԹԻԼՈՒՐԵԹԱՆ 
NITROSOUREA COMPOUNDSՆԻՏՐՈԶՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NITROUS ACIDԱԶՈՏԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
NITROUS OXIDEԱԶՈՏԻ (III) ՕՔՍԻԴ
NITROVINՆԻՏՐՈՎԻՆ 
NITROXINILՆԻՏՐՕՔՍԻՆԻԼ 
NMN ADENYLYLTRANSFERASENMN- ԱԴԵՆԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
N-NITROSOPYRROLIDINEՆԻՏՐՈԶՈՊԻՐՈԼԻԴԻՆ-N
NOBEL PRIZEՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ 
NOBELIUMՆՈԲԵԼԻՈՒՄ 
NOCARDIAՆՈԿԱՐԴԻԱ
NOCARDIA INFECTIONSՆՈԿԱՐԴԻՈԶՆԵՐ 
NOCICEPTORSՑԱՎԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ 
NOCODAZOLEՆՈԿՈԴԱԶՈԼ 
NODOSE GANGLION ԳԱՆԳԼԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ 
NOGALAMYCINՆՈԳԱԼԱՄԻՑԻՆ 
NOISE ԱՂՄՈՒԿ 
NOISE, OCCUPATIONAL ԱՂՄՈՒԿԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
NOISE, TRANSPORTATION ԱՂՄՈՒԿ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
NOMAՆՈՄԱ
NOMENCLATUREՆՈՄԵՆԿԼԱՏՈՒՐԱ (ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳ)
NOMIFENSINEՆՈՄԻՖԵՆԶԻՆ 
NONACHLAZINEՆՈՆԱԽԼԱԶԻՆ 
NONDIRECTIVE THERAPYԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԹԵՐԱՊԻԱ
NONSUPPRESSIBLE INSULIN-LIKE ACTIVITYԻՆՍՈՒԼԻՆԱՆՄԱՆ ԱՆԸՆԿՃԵԼԻ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
NONVERBAL COMMUNICATIONՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՉ ԲԱՆԱՎՈՐ 
NOONAN SYNDROMEՆՈՒՆԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
NORANDROSTANESՆՈՐԱՆԴՐՈՍՏԱՆՆԵՐ 
NORBORNANESՆՈՐԲՈՐՆԱՆՆԵՐ
NORDIHYDROGUAIARETIC ACIDՆՈՐԵՐԿՀԻԴՐՈԳՎԱՅԱՐԵՆԱԹԹՈՒ 
NOREPINEPHRINEՆՈՐԱԴՐԵՆԱԼԻՆ, ՆՈՐԷՊԻՆԵՖՐԻՆ 
NORETHANDROLONE ՆՈՐԷԹԱՆԴՐՈԼՈՆ 
NORETHINDRONEՆՈՐԿՈԼՈՒՏ, ՆՈՐԷԹԻՆԴՐՈՆ 
NORETHYNODREL ՆՈՐԷԹԻՆՈԴՐԵԼ 
NORFENFLURAMINEՆՈՐՖԵՆՖԼՈՒՐԱՄԻՆ 
NORFLOXACIN ՆՈՐՖԼՈՔՍԱՑԻՆ 
NORGESTRELՆՈՐԳԵՍՏՐԵԼ 
NORGESTRIENONEՆՈՐԳԵՍՏՐԻԵՆՈՆ 
NORLEUCINEՆՈՐԼԵՅՑԻՆ 
NORMAL DISTRIBUTIONԲՆԱԿԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄ
NORMETANEPHRINEՆՈՐՄԵՏԱՆԵՖՐԻՆ 
NORPREGNADIENESՆՈՐՊՐԵԳՆԱԴԻԵՆՆԵՐ 
NORPREGNANESՆՈՐՊՐԵԳՆԱՆՆԵՐ 
NORPREGNATRIENESՆՈՐՊՐԵԳՆԱՏՐԻԵՆՆԵՐ 
NORPREGNENESՆՈՐՊՐԵԳՆԵՆՆԵՐ 
NORSTEROIDSՆՈՐՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ 
NORTHWESTERN UNITED STATESԱՄՆ, ՀՅՈՒՍԻՍ ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ
NORTRIPTYLINEՆՈՐՏՐԻՊՏԻԼԻՆ 
NORTROPANESՆՈՐՏՐՈՊԱՆՆԵՐ 
NORWALK AGENTՆՈՐՈՒՈԼՔԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
NORWAYՆՈՐՎԵԳԻԱ 
NOSCAPINEՆԱՐԿՈՏԻՆ, ՆՈՍԿԱՊԻՆ
NOSEՔԻԹ 
NOSE DEFORMITIES, ACQUIREDՔԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ 
NOSE DISEASESՔԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NOSE NEOPLASMSՔԹԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
NOSTRUMSԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՏԵՆՏԱՎՈՐՎԱԾ
NOTOCHORDՔՈՐԴԱ
NOVOBIOCIN ՆՈՎՈԲԻՈՑԻՆ 
NOXAE (NON MESH)ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
NOXYTHIOLINՆՈՔՍԻԹԻՈԼԻՆ 
NUCLEAR FISSIONԿՈՐԻԶԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ 
NUCLEAR ENERGY ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ 
NUCLEAR FUSION ԿՈՐԻԶԱՅԻՆ ՍԻՆԹԵԶ 
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCEՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՌԵԶՈՆԱՆՍ 
NUCLEAR MATRIX ԿՈՐԻԶԱՅԻՆ ՄԱՏՐԻՔՍ 
NUCLEAR MEMBRANEԿՈՐԻԶԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ
NUCLEAR PHYSICSՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ
NUCLEAR PROTEINS ԿՈՐԻԶԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
NUCLEAR REACTORS ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՌԵԱԿՏՈՐՆԵՐ 
NUCLEAR WARFAREՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ
NUCLEIC ACID CONFORMATION ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
NUCLEIC ACID DENATURATION ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԲՆԱԶՐԿՈՒՄ (ԴԵՆԱՏՈՒՐԱՑԻԱ)
NUCLEIC ACID HETERODUPLEXESՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏԵՐՈԴՈՒՊԼԵՔՍՆԵՐ
NUCLEIC ACID HYBRIDIZATION ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՀԻԲՐԻԴԱՑՈՒՄ
NUCLEIC ACID PRECURSORS ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՆԱԽՈՐԴՆԵՐ 
NUCLEIC ACID PROBESՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
NUCLEIC ACID RENATURATION ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 
NUCLEIC ACIDSՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
NUCLEOLUS ORGANIZER REGION ԲՋՋԻ ԿՈՐԻԶՈՒԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՂ ՄԱՍ 
NUCLEOPROTEINSՆՈՒԿԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
NUCLEOSIDASESՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
NUCLEOSIDE DEAMINASESՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԴԵԶԱՄԻՆԱԶՆԵՐ 
NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASESՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԵՐԿՖՈՍՖԱՏԿԻՆԱԶՆԵՐ 
NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE SUGARSՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԵՐԿՖՈՍՖԱՏ ՇԱՔԱՐԻ 
NUCLEOSIDE MONOPHOSPHATE KINASESՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՄԻԱՖՈՍՖԱՏԿԻՆԱԶՆԵՐ 
NUCLEOSIDE QՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴ Q 
NUCLEOSIDESՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ 
NUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES (NON MESH)ՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ ԵՎ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ (ԱՐՏ)
NUCLEOSOMESՆՈՒԿԼԵՈՍՈՄՆԵՐ 
NUCLEOTIDASESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԱԶՆԵՐ 
NUCLEOTIDE DEAMINASESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԴԵԱՄԻՆԱԶՆԵՐ 
NUCLEOTIDE MAPPINGՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱՎՈՐՈՒՄ
NUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
NUCLEOTIDES, CYCLICՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ՑԻԿԼԻԿ 
NUCLEOTIDYLTRANSFERASESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
NUCLEUS ACCUMBENS ԿՈՐԻԶ ՀԱՐՈՂ , ՍԱՀՄԱՆԱԿԻՑ 
NUDISMՆՈՒԴԻԶՄ 
NUMERICAL ANALYSIS, COMPUTER-ASSISTED ԹՎԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
NUMISMATICSՆՈՒՄԻԶՄԱՏԻԿԱ 
NURSE ADMINISTRATORSԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ-ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐՆԵՐ (ՎԱՐՉԱՐԱՐՆԵՐ)
NURSE ANESTHETISTSԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ-ՑԱՎԱԶՐԿՈՂՆԵՐ  (ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐ)
NURSE CLINICIANSԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
NURSE MIDWIVESՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒՀԻՆԵՐ
NURSE PRACTITIONERSԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ ԱՌԱՆՑ ԴԻՊԼՈՄԻ
NURSE-PATIENT RELATIONS"ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ-ՀԻՎԱՆԴ" ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
NURSERIESՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐՆԵՐ
NURSERIES, HOSPITALՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
NURSESԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ
NURSES' AIDESԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
NURSES, MALEԲՈՒԺԵՂԲԱՅՐՆԵՐ
NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
NURSING ASSESSMENTԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈՒՅՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
NURSING AUDITԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
NURSING CAREԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ
NURSING DIAGNOSISԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
NURSING EDUCATION RESEARCHԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ, ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
NURSING EVALUATION RESEARCHԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
NURSING FACULTY PRACTICEԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ
NURSING HOMESՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ , ԲՈՒԺՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔ
NURSING PROCESSԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
NURSING RECORDSԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
NURSING RESEARCHԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
NURSING SERVICE, HOSPITALԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
NURSING SERVICESԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
NURSING STAFFԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԿՐՏՍԵՐ
NURSING STAFF, HOSPITALԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԿՐՏՍԵՐ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
NURSING THEORYԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
NURSING, PRACTICALԲՈՒԺՔՈՒՅՐ ԿՐՏՍԵՐ (ՍԱՆԻՏԱՐՈՒՀԻ, ՀԻՎԱՆԴԱՊԱՀՈՒՀԻ)
NURSING, PRIVATE DUTYԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐ
NURSING, SUPERVISORYԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
NURSING, TEAMԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴՆԵՐ
NUTRITIONՍՆՈՒՑՈՒՄ
NUTRITION ASSESSMENTՍՆՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ
NUTRITION DISORDERSՍՆՈՒՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
NUTRITION SURVEYSՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
NUTRITIONAL AND METABOLIC ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
DISIASES(NON MESH)ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
NUTRITIONAL REQUIREMENTSՍՆՈՒՑՈՒՄ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋ
NUTRITIONAL STATUSՍՆՈՒՑՈՒՄ, ՍՏԱՏՈՒՍ(ՎԻՃԱԿ)
NUTRITIVE VALUEՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ
NUTSԸՆԿՈՒՅԶՆԵՐ
NYLIDRINՆԻԼԻԴՐԻՆ 
NYLONSՆԵՅԼՈՆՆԵՐ 
NYMPHՆԻՄՖԱ 
NYSTAGMUSՆԻՍՏԱԳՄ (ԱԿՆԱՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿԱՄԱ)
NYSTAGMUS, PHYSIOLOGIC ՆԻՍՏԱԳՄ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
NYSTATINՆԻՍՏԱՏԻՆ