Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
OBESITYՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ 
OBESITY IN DIABETESՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ ՇԱՔԱՐԱԽՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 
OBESITY, MORBIDՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
OBIDOXIMEՕԲԻԴՈՔՍԻՄ 
OBJECT ATTACHMENTԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՕԲՅԵԿՏԻՆ
OBSERVER VARIATIONԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ՍԽԱԼՆԵՐ
OBSESSIVE BEHAVIORԿՊՉՈՒՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ 
OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDERԿՊՉՈՒՆ ԿՈՄՊՈՒԼՍԻՎ ՎԻՃԱԿ
OBSTETRICAL FORCEPSՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԱՔՑԱՆՆԵՐ 
OBSTETRICAL NURSINGՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ 
OBSTETRICS ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  
DEPARTMENT, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
OBTURATOR NERVEՓԱԿԱՆՑՔԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ 
OCCIPITAL BONEԾՈԾՐՈՍԿՐ
OCCIPITAL LOBEԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ ԲԻԼԹ 
OCCLUSIVE DRESSINGSՎԻՐԱԿԱՊԵՐ ՃՆՇՈՂ
OCCULTISMԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԿՈՒԼՏԱՅԻՆ
OCCUPATIONAL DENTISTRYԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ
OCCUPATIONAL DISEASESՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
OCCUPATIONAL HEALTH NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
OCCUPATIONAL HEALTH SERVICESՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
OCCUPATIONAL MEDICINE ՀԻԳԻԵՆԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
OCCUPATIONAL THERAPYԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
HOSPITALԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
OCCUPATIONSՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
OCEANOGRAPHYՕՎԿԻԱՆՈՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
OCEANS AND SEASՕՎԿԻԱՆՈՍՆԵՐ ԵՎ ԾՈՎԵՐ 
OCHRATOXINSՕԽՐԱՏՈՔՍԻՆՆԵՐ 
OCHRONOSISՕԽՐՈՆՈԶ 
OCTANESՕԿՏԱՆՆԵՐ 
OCTANOIC ACIDSՕԿՏԱՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
OCTOPUSՈՒԹՈՏԱՆԻՆԵՐ 
OCTREOTIDEՕԿՏՐԵՈՏԻԴ 
OCULAR HYPERTENSIONԱԿՆԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՈՒՄ
OCULAR HYPOTENSIONԱԿՆԱՅԻՆ ՑԱԾՐ ՃՆՇՈՒՄ
OCULAR MOTILITY DISORDERSԱՉՔԻ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
OCULAR PHYSIOLOGY (NON MESH)ԱՉՔԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
OCULOCEREBRORENAL SYNDROMEԱՉՔՈՒՂԵՂԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
OCULOMOTOR MUSCLESԱԿՆԱՇԱՐԺ ՄԿԱՆՆԵՐ
OCULOMOTOR NERVEԱԿՆԱՇԱՐԺ ՆՅԱՐԴ
OCULOMOTOR NERVE PARALYSISԱԿԱՆԱՇԱՐԺ ՆՅԱՐԴԻ ԼՈՒԾԱՆՔ
ODDI`S SPHINCTERՍՖԻՆԿՏԵՐ ՕԴԻ (ՕԴԻ ՍԵՂՄԱՆ)
ODDS RATIOՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
ODONTOBLASTSՕԴՈՆՏՈԲԼԱՍՏՆԵՐ
ODONTOGENESISՕԴՈՆՏՈԳԵՆԵԶ
ODONTOGENESIS IMPERFECTAՕԴՈՆՏՈԳԵՆԵԶ ՈՉ ԿԱՏԱՐՅԱԼ 
ODONTOGENIC TUMORSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ
ODONTOID PROCESSԱՏԱՄՆԵՐԻ ԵԼՈՒՆ 
ODONTOMAԱՏԱՄԻ ՈՒՌՈՒՑՔ (ՕԴՈՆՏՈՄԱ)
ODONTOMETRYԱՏԱՄՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴՈՆՏՈՄԵՏՐԻԱ)
ODORSՀՈՏԵՐ
OEDIPUS COMPLEXԷԴԻՊՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ
OFFICE AUTOMATION ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (OFFICE)  ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ 
OFFICE MANAGEMENT ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ (OFFICE) ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 
OFFICE NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ, ՎԱՐՁԿԱՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐՈ
OFFICE VISITSԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽՈՒՄ
OFF-ROAD MOTOR VEHICLESՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԻՉԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԱՆՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
OFLOXACIN ՕՖԼՈՔՍԱՑԻՆ 
OHIOՕՀԱՅՈ 
OILSՅՈՒՂԵՐ
OILS, VOLATILEԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐ
OINTMENT BASESՔՍՈՒՔՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐ
OINTMENTSՔՍՈՒՔՆԵՐ 
OKLAHOMAՕԿԼԱՀՈՄԱ 
OLD AGE ASSISTANCEԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԾԵՐԵՐԻՆ
OLEANDOMYCIN ՕԼԵԱՆԴՈՄԻՑԻՆ 
OLEANOLIC ACID ՕԼԵԱՆՈԼԱԹԹՈՒ
OLEIC ACIDSՕԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
OLFACTORY BULBՀՈՏԱՌԱԿԱՆ ԿՈՃՂԵԶ 
OLFACTORY MUCOSAՀՈՏԱՌԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹ 
OLFACTORY NERVEՀՈՏԱՌԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴ 
OLFACTORY PATHWAYSՀՈՏԱՌԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ՈՒՂԻՆԵՐ 
OLIGO-1,6-GLUCOSIDASE ՕԼԻԳՈ-1,6-ԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴԱԶ 
OLIGOCHAETAՈՐԴԵՐ ՍԱԿԱՎԱԽՈԶԱՆ
OLIGODENDROGLIAՕԼԻԳՈԴԵՆԴՐՈԳԼԻԱ 
OLIGODENDROGLIOMAՕԼԻԳՈԴԵՆԴՐՈԳԼԻԱՅԻ ՈՒՌՈՒՑՔ 
OLIGODEOXYRIBONUCLEOTIDESՕԼԻԳՈԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ 
OLIGOMENORRHEAՍԱԿԱՎԱԴԱՇՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԼԻԳՈՄԵՆՈՐԱԳԻԱ)
OLIGOMYCINSՕԼԻԳՈՄԻՑԻՆՆԵՐ 
OLIGONUCLEOTIDE PROBESՕԼԻԳՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԱՅԻՆ ԶՈՆԴԵՐ
OLIGONUCLEOTIDESՕԼԻԳՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ 
OLIGOPEPTIDESՕԼԻԳՈՊԵՊՏԻԴՆԵՐ 
OLIGORIBONUCLEOTIDESՕԼԻԳՈՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ 
OLIGOSACCHARIDESՕԼԻԳՈՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ 
OLIGOSPERMIAՕԼԻԳՈՍՊԵՐՄԻԱ (ՍԱԿԱՎԱՍԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ)
OLIGURIAՕԼԻԳՈՒՐԻԱ (ՍԱԿԱՎԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ)
OLIVARY NUCLEUSՁԻԹԱՊՏՂԻ ԿՈՐԻԶ 
OLIVOMYCINSՕԼԻՎՈՄԻՑԻՆՆԵՐ 
OLIVOPONTOCEREBELLAR ATROPHYՁԻԹԱՊՏՂԱԿԱՄՐՋԱՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՊԱՃՈՒՄ
OMANՕՄԱՆ 
OMEPRAZOLEՕՄԵՊՐԱԶՈԼ 
ONCHOCERCAՕՆԽՈՑԵՐԿԻ
ONCHOCERCIASIS ՕՆԽՈՑԵՐԿՈԶ 
ONCHOCERCIASIS, OCULARՕՆԽՈՑԵՐԿՈԶ ԱՉՔԻ 
ONCOGENE PROTEIN P21 (RAS)ՕՆԿՈԳԵՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ P21(RAS)
ONCOGENE PROTEIN PP60 (SRC)ՕՆԿՈԳԵՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ PP60(RAS)
ONCOGENE PROTEINS, FUSIONՕՆԿՈԳԵՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՄԻԱՁՈՒԼՎԱԾ
ONCOGENE PROTEINS, VIRALՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
ONCOGENESՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆՆԵՐ (ՕՆԿՈԳԵՆԵՐ)
ONCOGENIC VIRUSESՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ONCOLOGIC NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ 
ONCOLYTIC VIRUSESՈՒՌՈՒՑՔԱԼՈՒԾԻՉ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ONIUM COMPOUNDSՕՆԻՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ONLY CHILDՄԻԱԿ ԵՐԵԽԱ 
ONTARIOՕՆՏԱՐԻՈ 
OOCYTESՕՎՈՑԻՏՆԵՐ (ՁՎԱԲՋԻՋՆԵՐ)
OOGENESISՁՎԱԳՈՅԱՑՈՒՄ 
OOGONIAՕՎՈԳՈՆԻԱ 
OOMYCETESՕՕՄԻՑԵՏՆԵՐ
OOPHORITISՁՎԱՐԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՕՕՖՈՐԻՏ)
OPERATING ROOM NURSINGՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ, ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
OPERATING ROOM TECHNICIANSՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 
OPERATING ROOMSՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆՆԵՐ 
OPERATIONS RESEARCHԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
OPERATOR REGIONS (GENETICS)ԳԵՆ-ՕՊԵՐԱՏՈՐ
OPERONՕՊԵՐՈՆ 
OPHTHALMIA NEONATORUMԱՉՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ 
OPHTHALMIA, SYMPATHETICԱՉՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ՍԻՄՊԱԹԻԿԱԿԱՆ
OPHTHALMIC ARTERYԱԿՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
OPHTHALMIC ASSISTANTSԱԿՆԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱՍԻՍՏԵՆՏՆԵՐ 
OPHTHALMIC NERVEԱԿՆԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
OPHTHALMODYNAMOMETRYԱԿՆԱԲՈՒԺԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ՕՖԹԱԼՄՈԴԻՆԱՄՈՄԵՏՐԻԱ)
OPHTHALMOLOGYԱԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
OPHTHALMOPLEGIAՕՖԹԱԼՄՈՊԼԵԳԻԱ 
OPHTHALMOSCOPYԱԿՆԱԴԻՏՈՒՄ, ԱԿՆԱԶՆՆՈՒՄ
OPIPRAMOLՕՊԻՊՐԱՄՈԼ 
OPISTHORCHIASISՕՊԻՍՏՈՐԽՈԶ 
OPISTHORCHISԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ԿԱՏՎԱՅԻՆ 
OPIUMՕՊԻՈՒՄ 
OPOSSUMSՊԱՐԿԱՄԿՆԵՐ 
OPPORTUNISTIC INFECTIONSՕՊՈՐՏՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
OPSONINSՕՊՍՈՆԻՆՆԵՐ 
OPTIC ATROPHYՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԱՊԱՃՈՒՄ 
OPTIC ATROPHY, HEREDITARYՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԱՊԱՃՈՒՄ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ 
OPTIC CHIASMՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԽԱՉՎԱԾՔ 
OPTIC DISKՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԴԻՍԿ (ՍԿԱՎԱՌԱԿ)
OPTIC LOBEՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԲԻԼԹ 
OPTIC NERVE ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴ 
OPTIC NERVE DISEASESՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
OPTIC NEURITISՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ՆԵՎՐԻՏ (ՆՅԱՐԴԱԲՈՐԲ)
OPTICAL ILLUSIONSՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՆՔՆԵՐ 
OPTICAL ROTATIONՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՊՏՏՈՒՄ 
OPTICAL ROTATORY DISPERSION ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՊՏՏԱԿԱՆ ԴԻՍՊԵՐՍԻԱ 
OPTICSՕՊՏԻԿԱ 
OPTOMETRY ՏԵՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
ORAL CHARACTERԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾՈՎ ՏԻՊ
ORAL STAGEԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ (ՍՏԱԴԻԱ)
ORBITԱԿՆԱԿԱՊԻՃ
ORBITAL DISEASESԱԿՆԱԿԱՊՃԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ORBITAL FRACTURESԱԿՆԱԿԱՊՃԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
ORBITAL NEOPLASMSԱԿՆԱԿԱՊՃԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ORCHIECTOMYՕՐԽԻԷԿՏՈՄԻԱ (ԱՄՈՐՁՈՒ ՀԵՌԱՑՈՒՄ)
ORCHITISՕՐԽԻՏ (ԱՄՈՐՁԱԲՈՐԲ)
ORCIPRENALINEՕՐՑԻՊՐԵՆԱԼԻՆ 
OREGONՕՐԵԳՈՆ 
ORF VIRUSՕՐՖ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
ORGAN CULTURE ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ 
ORGAN OF CORTIԿՈՐՏՅԱՆ ՕՐԳԱՆ
ORGAN PRESERVATIONՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ 
ORGAN PROCUREMENTՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
ORGAN SPECIFICITYՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ORGAN WEIGHTՕՐԳԱՆԻ ԶԱՆԳՎԱԾ 
ORGANELLESՕՐԳԱՆԵԼՆԵՐ 
ORGANIC CHEMICALS (NON MESH)ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
ORGANIC MENTAL DISORDERS, PSYCHOTICՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ
ORGANIC MENTAL DISORDERS,  ՀՈԳԵՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ , ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՏԱՐԲԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
SUBSTANCE-INDUCED
ORGANIZATIONAL AFFILIATIONԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ 
ORGANIZATION AND ADMINISTRATIONԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
ORGANIZATIONAL CULTUREԲԱՐՈՅԱ-ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ
ORGANIZATIONAL INNOVATION ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՆՈՐԱՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ORGANIZATIONAL OBJECTIVESԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ
ORGANIZATIONSԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ORGANIZATIONS, NONPROFITԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐ
ORGANOIDSՕՐԳԱՆՈԻԴՆԵՐ 
ORGANOMETALLIC COMPOUNDSՄԵՏԱՂԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS ՖՈՍՖՈՐՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ORGANOPLATINUM COMPOUNDSՊԼԱՏԻՆԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ORGANOTECHNETIUM COMPOUNDSՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ORGANOTHERAPY ՕՐԳԱՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ (ՕՐԳԱՆԱԹԵՐԱՊԻԱ)
ORGANOTHIOPHOSPHORUS COMPOUNDSՏԻՈՖՈՍՖՈՐՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ORGANOTIN COMPOUNDSԱՆԱԳՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ORGASMՀԵՇՏԱՆՔ 
ORIENTATION ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ 
ORNIDAZOLEՕՐՆԻԴԱԶՈԼ 
ORNIPRESSINՕՐՆԻՊՐԵՍԻՆ 
ORNITHINE ՕՐՆԻԹԻՆ
ORNITHINE CARBAMOYLTRANSFERASEՕՐՆԻԹԻՆ-ԿԱՐԲԱՄՈԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
ORNITHINE AMINOTRANSFERASEՕՐՆԻԹԻՆԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
ORNITHINE DECARBOXYLASEՕՐՆԻԹԻՆԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
ORNITHOSISՕՐՆԻԹՈԶ (ԹՈՇՆԱԽՏ)
OROFACIODIGITAL SYNDROMESՕՐՈՖԱՑԻԱԼԴԻԳԻՏԱԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
OROSOMUCOIDՕՐՈԶՈՄՈՒԿՈԻԴ 
OROTATE PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE ՕՐՈՏԱՏ-ՖՈՍՖՈՌԻԲՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
OROTIC ACIDՕՐՈՏԱԹԹՈՒ (ՎԻՏԱՄԻՆ B13)
OROTIDINE-5'-PHOSPHATE DECARBOXYLASEՕՐՈՏԻԴԻՆ-5'-ՖՈՍՖԱՏ-ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ 
ORPHAN DRUG PRODUCTIONԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉՓՈՐՁԱՐԿՎԱԾ,ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ORPHENADRINEՕՐՖԵՆԱԴՐԻՆ 
ORTHODONTIC APPLIANCESՕՐԹՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ
ORTHODONTIC APPLIANCES, REMOVABLE ՕՐԹՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ ՀԱՆՈՎԻ
ORTHODONTIC WIRESՕՐԹՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵ ՇԻՆԱՆԵՐ 
ORTHODONTICSՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱ 
ORTHODONTICS, CORRECTIVEՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱ, ՈՒՂՂՈՂ
ORTHODONTICS, PREVENTIVEՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ 
ORTHOMOLECULAR THERAPYՕՐԹՈՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
ORTHOMYXOVIRIDAEՕՐԹՈՄԻՔՍՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ORTHOMYXOVIRUS INFECTIONSՕՐԹՈՄԻՔՍՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
ORTHOMYXOVIRUS TYPE A, AVIANԳՐԻՊԻ A ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ
ORTHOMYXOVIRUS TYPE A, HUMANԳՐԻՊԻ A ՀԱՐՈՒՑԻՉ ՄԱՐԴՈՒ
ORTHOMYXOVIRUS TYPE A, PORCINEԳՐԻՊԻ A ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԽՈԶԵՐԻ
ORTHOMYXOVIRUSES TYPE AԳՐԻՊԻ A ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ORTHOMYXOVIRUSES TYPE BԳՐԻՊԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ORTHOMYXOVIRUSES TYPE CԳՐԻՊԻ C ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ORTHOPEDIC EQUIPMENTՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
ORTHOPEDIC FIXATION DEVICESՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՖԻՔՍՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ 
ORTHOPEDICSՕՐԹՈՊԵԴԻԱ 
ORTHOPSYCHIATRYՕՐԹՈՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
ORTHOPTICSՕՐԹՕՊՏԻԿԱ 
ORTHOTIC DEVICESՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍԱՐՔԵՐ 
OSCILLOMETRYՕՍՑԻԼԱՄԵՏՐԻԱ 
OSMIUMՕՍՄԻՈՒՄ 
OSMIUM TETROXIDEՕՍՄԻՈՒՄԻ ՔԱՌՕՔՍԻԴ 
OSMOLAR CONCENTRATIONՕՍՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑՈՒՄ 
OSMOSISՕՍՄՈՍ 
OSMOTIC FRAGILITYՕՍՄՈՏԻԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
OSMOTIC PRESSUREՕՍՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՃՆՇՈՒՄ 
OSTEITISՕՍՏԵԻՏ (ՈՍԿՐԱԲՈՐԲ)
OSTEITIS DEFORMANSՕՍՏԵԻՏ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՂ 
OSTEITIS FIBROSA CYSTICAՕՍՏԵԻՏ ԹԵԼՔԱ-ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ (ՖԻԲՐՈԶԱ-ԿԻՍՏՈԶԱՅԻՆ)
OSTEOARTHRITISՕՍՏԵՈԱՐՏՐԻՏ (ՈՍԿՐԱՀՈԴԱԲՈՐԲ)
OSTEOARTHRITIS, HIPՕՍՏԵՈԱՐՏՐԻՏ (ՈՍԿՐԱՀՈԴԱԲՈՐԲ) ԿՈՆՔԱԶԴՐԱՅԻՆ ՀՈԴԻ 
OSTEOARTHROPATHY,  ՈՍԿՐԱՀՈԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԿ (ԳԵՐԱՃԱԾ) 
PRIMARY HYPERTROPHIC
OSTEOARTHROPATHY,  ՕՍՏԵՈԱՐԹՐՈՊԱԹԻԱ (ՈՍԿՐԱՀՈԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ) ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԿ (ԳԵՐԱՃԱԾ)
SECONDARY HYPERTROPHIC
OSTEOBLASTSՕՍՏԵՈԲԼԱՍՏՆԵՐ
OSTEOCALCINՕՍՏԵՈԿԱԼՑԻՆ 
OSTEOCHONDRITISՕՍՏԵՈԽՈՆԴՐԻՏ 
OSTEOCHONDRITIS DISSECANSՕՍՏԵՈԽՈՆԴՐԻՏ ՑՐՈՂ
OSTEOCHONDRODYSPLASIASՕՍՏԵՈԽՈՆԴՐՈԴԻՍՊԼԱԶԻԱՆԵՐ
OSTEOCHONDROMAՕՍՏԵՈԽՈՆԴՐՈՄԱ (ՈՍԿՐԱՃԱՌԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)
OSTEOCLASTSՕՍՏԵՈԿԼԱՍՏՆԵՐ (ՈՍԿՐԱՔԱՅՔԱՅԻՉ ԲՋԻՋՆԵՐ)
OSTEOCYTESՕՍՏԵՈՑԻՏՆԵՐ (ՈՍԿՐԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ)
OSTEOGENESISՕՍՏԵՈԳԵՆԵԶ (ՈՍԿՐԱԳՈՅԱՑՈՒՄ)
OSTEOGENESIS IMPERFECTAՕՍՏԵՈԳԵՆԵԶ ԱՆԿԱՏԱՐ
OSTEOLYSISՕՍՏԵՈԼԻԶ (ՈՍԿՐԻ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ)
OSTEOLYSIS, ESSENTIALՕՍՏԵՈԼԻԶ (ՈՍԿՐԻ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ) ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ 
OSTEOMAՕՍՏԵՈՄԱ (ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)
OSTEOMA, OSTEOIDՕՍՏԵՈՄԱ-ՕՍՏԵՈԻԴ
OSTEOMALACIAՕՍՏԵՈՄԱԼՅԱՑԻԱ 
OSTEOMYELITISՕՍՏԵՈՄԻԵԼԻՏ 
OSTEONECROSISՕՍՏԵՈՆԵԿՐՈԶ 
OSTEONECTINՕՍՏԵՈՆԵԿՏԻՆ 
OSTEOPATHIC MEDICINEԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՕՍՏԵՈՊԱՏԻԿ
OSTEOPETROSISՕՍՏԵՈՊԵՏՐՈԶ (ՈՍԿՐԻ ՀԱՍՏԱՑՈՒՄ)
OSTEOPOIKILOSISՕՍՏԵՊՈՅԿԻԼՈԶ 
OSTEOPOROSISՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶ 
OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL ՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶ ՀԵՏԴԱՇՏԱՆԱԴԱԴԱՐԱՅԻՆ
OSTEORADIONECROSISՕՍՏԵՈՆԵԿՐՈԶ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 
OSTEOSARCOMAՕՍՏԵՈՍԱՐԿՈՄԱ (ՈՍԿՐԻ ՍԱՐԿՈՄԱ) 
OSTEOSCLEROSISՈՍԿՐԻ ԿԱՐԾՐԱԽՏ (ՕՍՏԵՈՍԿԼԵՐՈԶ)
OSTEOTOMYՈՍԿՐԱՀԱՏՈՒՄ 
OSTERTAGIASISՕՍՏԵՐՏԱԳԻՈԶ 
OSTOMYՕՍՏՈՄԻԱ 
OTITISԱԿԱՆՋԱԲՈՐԲ 
OTITIS EXTERNAԱԿԱՆՋԱԲՈՐԲ ԱՐՏԱՔԻՆ
OTITIS MEDIAԱԿԱՆՋԱԲՈՐԲ ՄԻՋԻՆ 
OTITIS MEDIA WITH EFFUSIONԱԿԱՆՋԱԲՈՐԲ ՄԻՋԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔՈՎ
OTITIS MEDIA, SUPPURATIVEԱԿԱՆՋԱԲՈՐԲ ՄԻՋԻՆ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ
OTOLARYNGOLOGYԱԿԱՆՋԱՔԻԹԿՈԿՈՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
OTOLITHIC MEMBRANEՕՏՈԼԻՏԱՅԻՆ (ԱԿԱՆՋԱՅԻՆ) ԹԱՂԱՆԹ
OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASESԱԿԱՆՋԱՔԻԹԿՈԿՈՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
OTORHINOLARYNGOLOGIC NEOPLASMSԱԿԱՆՋԱՔԻԹԿՈԿՈՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
OTOSCLEROSISՕՏՈՍԿԼԵՐՈԶ (ԱԿԱՆՋԻ ԿԱՐԾՐԱԽՏ)
OTTERSՋՐԱՍԱՄՈՒՅՐՆԵՐ
OUABAINՈՒԱԲԱԻՆ 
OUTCOME AND PROCESS  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ASSESSMENT (HEALTH CARE)
OUTPATIENT CLINICS, HOSPITALԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ  
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
OUTPATIENTSԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐ
OVAL WINDOWՁՎԱՁԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆ 
OVALBUMIN ՕՎԱԼԲՈՒՄԻՆ (ՁՎԻ ԱԼԲՈՒՄԻՆ)
OVARIAN CYSTSՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ
OVARIAN DISEASESՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
OVARIAN FUNCTION TESTSՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
OVARIAN NEOPLASMSՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
OVARIECTOMYՁՎԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 
OVARYՁՎԱՐԱՆՆԵՐ
OVERALL AND GORHAM BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALEԳՈՐԽԵՄԻ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՍԱՆԴՂԱԿ ԵՎ ԼՐԻՎ ՍԱՆԴՂԱԿ
OVERDOSEԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՐՉԱՓԱՎՈՐՈՒՄ
OVERLEARNINGՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
OVIDUCTSՁՎԱՏԱՐ ՓՈՂԵՐ
OVIPOSITIONՁՎԱԲՋՋԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
OVOMUCINՕՎՈՄՈՒՑԻՆ
OVULATION ՁՎԱԶԱՏՈՒՄ (ՕՎՈՒԼՅԱՑԻԱ) 
OVULATION DETECTIONՁՎԱԶԱՏՄԱՆ (ՕՎՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ)  ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ 
OVULATION INDUCTIONՁՎԱԶԱՏՈՒՄ ԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ (ՄԱԿԱԾՅԱԼ)
OVUMՁՎԱԲՋԻՋ
OVUM IMPLANTATIONՁՎԱԲՋՋԻ ՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
OVUM IMPLANTATION, DELAYED ՁՎԱԲՋՋԻ ՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՀԱՊԱՂՈՒՄ
OVUM TRANSPORTՁՎԱԲՋՋԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՈՒՄ
OWNERSHIPՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
OXACILLINՕՔՍԱՑԻԼԻՆ 
OXADIAZOLES ՕՔՍԱԴԻԱԶՈԼՆԵՐ 
OXALATESՕՔՍԱԼԱՏՆԵՐ 
OXALOACETATESՕՔՍԱԼՈԱՑԵՏԱՏՆԵՐ 
OXAMIC ACIDՕՔՍԱՄԱԹԹՈՒ 
OXAMNIQUINEՕՔՍԱՄՆԻԽԻՆ 
OXANDROLONEՕՔՍԱՆԴՐՈԼՈՆ 
OXATHINSՕՔՍԱԹԻԻՆՆԵՐ 
OXAZEPAMՆՈԶԵԺԱՔ, ՕՔՍԱԶԵՊԱՄ 
OXAZEPINESՕՔՍԱԶԵՊԻՆՆԵՐ 
OXAZINESՕՔՍԱԶԻՆՆԵՐ 
OXAZOCINESՕՔՍԱԶՈՑԻՆՆԵՐ 
OXAZOLESՕՔՍԱԶՈԼՆԵՐ
OXAZOLONEՕՔՍԱԶՈԼՈՆ 
OXEPINSՕՔՍԵՊԻՆՆԵՐ 
OXIDANTS, PHOTOCHEMICAL ՕՔՍԻԴԻՉՆԵՐ ՖՈՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ 
OXIDATION-REDUCTION ՕՔՍԻԴԱ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ 
OXIDATIVE PHOSPHORYLATION ՖՈՍՖՈՐԱՑՈՒՄ ՕՔՍԻԴԱՅԻՆ 
OXIDATIVE PHOSPHORYLATION COUPLING  ՖՈՍՖՈՐԱՑՈՒՄ ՕՔՍԻԴԱՑՆՈՂ , ԿԱՊԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
FACTORS
OXIDESՕՔՍԻԴՆԵՐ 
OXIDOREDUCTASESՕՔՍԻՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ 
OXIDOREDUCTASES, N-DEMETHYLATINGՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ N-ԴԵՄԵԹԻԼԱՑՆՈՂ 
OXIDOREDUCTASES, O-DEMETHYLATINGՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ O-ԴԵՄԵԹԻԼԱՑՆՈՂ 
OXIMESՕՔՍԻՄՆԵՐ 
OXIMETRYՕՔՍԻՄԵՏՐԻԱ (ԹԹՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
OXOLINIC ACIDՕՔՍՈԼԻՆԱԹԹՈՒ 
OXONIC ACIDՕՔՍՈՆԻԱԹԹՈՒ 
OXOTREMORINEՕՔՍՈՏՐԵՄՈՐԻՆ 
OXPRENOLOLՕՔՍՊՐԵՆՈԼՈԼ 
OXYCLOZANIDEՕՔՍԻԿԼՈԶԱՆԻԴ 
OXYCODONE ՕՔՍԻԿՈԴՈՆ 
OXYFEDRINEՕՔՍԻՖԵԴՐԻՆ 
OXYGEN INHALATION THERAPY ՕՔՍԻԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ)
OXYGENASESՕՔՍԻԳԵՆԱԶՆԵՐ 
OXYGENATORSՕՔՍԻԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ 
OXYGENATORS, MEMBRANEՕՔՍԻԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ 
OXYHEMOGLOBINSՕՔՍԻՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ 
OXYMETAZOLINEՕՔՍԻՄԵՏԱԶՈԼԻՆ 
OXYMETHOLONE ՕՔՍԻՄԵՏՈԼՈՆ 
OXYMORPHONEՕՔՍԻՄՈՐՖՈՆ 
OXYPERTINEՕՔՍԻՊԵՐՏԻՆ 
OXYPHENBUTAZONEՕՔՍԻՖԵՆԲՈՒՏԱԶՈՆ 
OXYPHENISATIN ACETATEԻԶԱՖԵՆԻՆ
OXYPHENONIUMՕՔՍԻՖԵՆՈՆԻՈՒՄ
OXYPROTHEPINEՕՔՍԻՊՐՈՏԵՊԻՆ 
OXYPURINOL ՕՔՍԻՊՈՒՐԻՆՈԼ 
OXYTETRACYCLINE ՕՔՍԻՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆ
OXYTHIAMINEՕՔՍԻԹԻԱՄԻՆ 
OXYTOCIN ՕՔՍԻՏՈՑԻՆ 
OXYTOCINASEՕՔՍԻՏՈԿԻՆԱԶ 
OXYURIASISԷՆՏԵՐՈԲԻՈԶ
OZONEՕԶՈՆ