Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
P BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, P ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
PACEMAKER, ARTIFICIALԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՌԻԹՄԻ ԿԱՆՈՆԱՎԱՐՈՂ 
PACIFIC ISLANDSԽԱՂԱՂ ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 
PACIFIC OCEANԽԱՂԱՂ ՕՎԿԻԱՆՈՍ
PACINIAN CORPUSCLESՊԱՉԻՆԻ ՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ 
PACTAMYCIN ՊԱԿՏԱՄԻՑԻՆ 
PAGET'S DISEASE OF BREASTՊԱՋԵՏԻ ՔԱՂՑԿԵՂ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՊՏԿԻ 
PAGET'S DISEASE, EXTRA-MAMMARYՊԱՋԵՏԻ ՔԱՂՑԿԵՂ ԱՐՏԱՊՏԻԿԱՅԻՆ (ԷՔՍՏՐԱՄԱՄԻԼԱՅԻՆ)
PAINՑԱՎԵՐ
PAIN MEASUREMENTՑԱՎԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PAIN, INTRACTABLEՑԱՎԵՐ ԱՆՎԵՐԱՑՆԵԼԻ
PAIN, POSTOPERATIVEՑԱՎԵՐ ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ
PAINTՆԵՐԿԵՐ
PAIR BONDԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԵՐ
PAKISTAN ՊԱԿԻՍՏԱՆ 
PALATAL EXPANSION TECHNIQUEՔԻՄՔ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 
PALATAL MUSCLESՔԻՄՔԱՅԻՆ (ՔՄԱՅԻՆ) ՄԿԱՆՆԵՐ 
PALATAL NEOPLASMSՔԻՄՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PALATAL OBTURATORSՔԻՄՔԱՅԻՆ ՓԱԿԻՉՆԵՐ 
PALATEՔԻՄՔ
PALATE, SOFTՔԻՄՔ ՓԱՓՈՒԿ
PALEODONTOLOGYՀՆԷԱՈԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ 
PALEOGRAPHY ՀՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱԼԵՈԳՐԱՖԻԱ)
PALEONTOLOGYՀՆԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
PALEOPATHOLOGYՀՆԷԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
PALLADIUMՊԱԼԱԴԻՈՒՄ 
PALLIATIVE TREATMENTԱՄՈՔԻՉ (ՊԱԼԻԱՏԻՎ) ԲՈՒԺՈՒՄ
PALLORԴԺԳՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
PALMITATESՊԱԼՄԻՏԱՏՆԵՐ 
PALMITOYL COA HYDROLASEՊԱԼՄԻՏՈԻԼ-ԿՈԱ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ 
PALMITOYL COENZYME AՊԱԼՄԻՏՈԻԼԿՈՖԵՐՄԵՆՏ A 
PALMITOYLCARNITINEՊԱԼՄԻՏՈԻԼԿԱՐՆԻՏԻՆ 
PALPATIONՇՈՇԱՓՈՒՄ 
PAMPHLETSԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐ
PAN AMERICAN HEALTH  ՊԱՆԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
ORGANIZATION 
PANAMAՊԱՆԱՄԱ 
PANAMA CANAL ZONEՊԱՆԱՄԱՅԻ ՋՐԱՆՑՔԻ ԳՈՏԻ 
PANCOAST'S SYNDROMEՊԱՆԿՈՍՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
PANCREASԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
PANCREAS TRANSPLANTATIONԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
PANCREATECTOMYԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ (ՊԱՆԿՐԵԱՏԷԿՏՈՄԻԱ) ԳԵՂՁԻ  
ՀԵՌԱՑՈՒՄ 
PANCREATIC CYSTԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
PANCREATIC DISEASESԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PANCREATIC DUCTSԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԾՈՐԱՆՆԵՐ
PANCREATIC FISTULAԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԽՈՒՂԱԿ
PANCREATIC HORMONESԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
PANCREATIC JUICEՊԱՆԿՐԵԱՏԻԿ ՀՅՈՒԹ 
PANCREATIC NEOPLASMSԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PANCREATIC POLYPEPTIDEՊԱՆԿՐԵԱՏԻԿ ՊՈԼԻՊԵՊՏԻԴ 
PANCREATIC PSEUDOCYSTԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԿԵՂԾ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
PANCREATIN ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՆ 
PANCREATITISՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏ 
PANCREATOPEPTIDASEՊԱՆԿՐԵԱՏՈՊԵՊՏԻԴԱԶ 
PANCURONIUMՊԱՆԿՈՒՐՈՆԻՈՒՄ
PANCYTOPENIAՊԱՆՑԻՏՈՊԵՆԻԱ 
PANGAMIC ACIDՊԱՆԳԱՄԱԹԹՈՒ 
PANICԽՈՒՃԱՊ 
PANNICULITISՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ (ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ  
ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
PANNICULITIS, LUPUS ERYTHEMATOSUS ՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ ԳԱՅԼԱԽՏԱՅԻՆ 
PANNICULITIS, NODULAR NONSUPPURATIVEՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ ՉԹԱՐԱԽԱԿԱԼՎՈՂ 
PANNICULITIS, PERITONEALՊԱՆԻԿՈՒԼԻՏ ՊԵՐԻՏՈՆԵԱԼ (ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱԲՈՐԲԱՅԻՆ)
PANOPHTHALMITISՊԱՆՕՖԹԱԼՄԻԱ (ՀԱՄԱԱԿՆԱԲՈՐԲ)
PANCREATIC INSUFFICIENCYԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
PANTETHEINEՊԱՆՏԵՏԵԻՆ 
PANTOTHENIC ACID ՊԱՆՏՈԹԵՆԱԹԹՈՒ 
PANUVEITISՊԱՆՈՒՎԵԻՏ 
PAPAINՊԱՊԱԻՆ 
PAPAVERԿԱԿԱՉ
PAPAVERINEՊԱՊԱՎԵՐԻՆ 
PAPERԹՈՒՂԹ
PAPILLARY MUSCLESՊՏԿԱՁԵՎ ՄԿԱՆՆԵՐ (ՍՐՏԻ)
PAPILLEDEMAՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԴԻՍԿԻ ԱՅՏՈՒՑ 
PAPILLOMAՊԱՊԻԼՈՄԱ 
PAPILLOMAVIRUSESՊԱՊԻԼՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
PAPILLON-LEFEVRE DISEASEՊԱՊԻՅՈՆ-ԼԵՖԵՎՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
PAPIOՊԱՎԻԱՆՆԵՐ 
PAPUA NEW GUINEAՊԱՊՈՒԱ-ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ
PARABENSՊԱՐԱԲԵՆՆԵՐ
PARABIOSISՊԱՐԱԲԻՈԶ 
PARACOCCIDIOIDOMYCOSISՊԱՐԱԿՈԿՑԻԴԻՈԻԴՈՄԻԿՈԶ 
PARACOCCUSՊԱՐԱԿՈԿԵՐ 
PARAFFINՊԱՐԱՖԻՆ 
PARAGANGLIA, CHROMAFFINՊԱՐԱԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ 
PARAGANGLIA, NONCHROMAFFINՊԱՐԱԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՈՉ ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ 
PARAGANGLIOMAՊԱՐԱԳԱՆԳԼԻՈՄԱ 
PARAGONIMIASISՊԱՐԱԳՈՆԻՄՈԶ (ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ՃԻՃՎԱՅԻՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ)
PARAGUAYՊԱՐԱԳՎԱՅ 
PARA-INFLUENZAՊԱՐԱԳՐԻՊ 
PARA-INFLUENZA VIRUS TYPE 1ՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՏԻՊ 1
PARA-INFLUENZA VIRUS TYPE 2ՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՏԻՊ 2
PARA-INFLUENZA VIRUS TYPE 3ՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ՏԻՊ 3
PARA-INFLUENZA VIRUSESՊԱՐԱԳՐԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
PARAKEETSԹՈՒԹԱԿՆԵՐ ՓՈՔՐ
PARAKERATOSISՊԱՐԱԿԵՐԱՏՈԶՆԵՐ 
PARALDEHYDEՊԱՐԱԼԴԵՀԻԴ 
PARALYSISԼՈՒԾԱՆՔ
PARALYSIS, BULBAR ԼՈՒԾԱՆՔ ԿՈՃՂԵԶԱՅԻՆ (ԵՐԿԱՐՈՒՂԵՂԱՅԻՆ)
PARALYSIS, FAMILIAL PERIODIC ԼՈՒԾԱՆՔ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 
PARALYSIS, OBSTETRICԼՈՒԾԱՆՔ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ 
PARAMECIUMՊԱՐԱՄԵՑԻՈՒՄ, ՀՈՂԱԹԱՓԻԿ
PARAMETHASONEՊԱՐԱՄԵԹԱԶՈՆ 
PARAMETRITISՊԱՐԱՄԵՏՐԻՏ (ՀԱՐԱՐԳԱՆԴԱԲՈՐԲ)
PARAMYOCLONUS MULTIPLEXՊԱՐԱՄԻՈԿԼՈՆՈՒՍ ԲԱԶՄԱԿԻ 
PARAMYXOVIRUS INFECTIONSՊԱՐԱՄԻՔՍՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
PARANASAL SINUS DISEASESՔԹԻ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԽՈՌՈՉՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PARANASAL SINUS NEOPLASMS ՔԹԻ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԽՈՌՈՉՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PARANASAL SINUSESՔԹԻ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԽՈՌՈՉՆԵՐ 
PARANEOPLASTIC SYNDROMESՊԱՐԱՆԵՈՊԼԱՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ 
PARANOID BEHAVIOR ՊԱՐԱՆՈԻԴ ՎԱՐՔԱԳԻԾ 
PARANOID DISORDERSՊԱՐԱՆՈԻԴ ՊՍԻԽՈԶՆԵՐ 
PARANOID PERSONALITY DISORDERՊԱՐԱՆՈԻԴ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ 
PARAOXONՖՈՍՖԱԿՈԼ, ՊԱՐԱՕԿՍՈՆ
PARAPARESIS, TROPICAL SPASTICՊԱՐԱՊԱՐԵԶ ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ, ՋՂԱՁԳԱՅԻՆ 
PARAPHILIASՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂԱՎԱՂՈՒՄՆԵՐ
PARAPHIMOSISՊԱՐԱՖԻՄՈԶ 
PARAPLEGIAՊԱՐԱՊԼԵԳԻԱ (ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԼՈՒԾԱՆՔ)
PARAPROTEINEMIASՊԱՐԱՊՐՈՏԵԻՆԵՄԻԱ 
PARAPROTEINSՊԱՐԱՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
PARAPSORIASISՊԱՐԱՊՍՈՐԻԱԶ 
PARAPSYCHOLOGYՊԱՐԱՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PARAQUATՊԱՐԱՔՎԱՏ 
PARASITE EGG COUNTՄԱԿԱԲՈՒԾՆԵՐԻ ՁՎԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄ 
PARASITIC DISEASESՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PARASITIC DISEASES, ANIMAL (NON MESH)ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ)
PARASITOLOGYՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՐԱԶԻՏՈԼՈԳԻԱ)
PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEMՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹԻԿ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
PARASYMPATHOLYTICSՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹԱՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ 
PARASYMPATHOMIMETICSՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹՈՄԻՄԵՏԻԿՆԵՐ 
PARATHIONՊԱՐԱԹԻՈՆ 
PARATHYROID DISEASESՀԱՐՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PARATHYROID GLANDSՀԱՐՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԵՐ
PARATHYROID HORMONESՀԱՐՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ 
PARATHYROID NEOPLASMSՀԱՐՎԱՀԱՆԳԵՂՁԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PARATUBERCULOSISՊԱՐԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ 
PARATYPHOID FEVERSՊԱՐԱՏԻՖ 
PARAVACCINIA VIRUSՊԱՐԱՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
PARAVENTRICULAR HYPOTHALAMIC NUCLEUSՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՀԱՐՓՈՐՈՔԱՅԻՆ ԿՈՐԻԶ
PARENT-CHILD RELATIONSԾՆՈՂՆԵՐ - ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PARENTSԾՆՈՂՆԵՐ
PARESISՊԱՐԵԶ (ԿԻՍԱԼՈՒԾԱՆՔ)
PARESTHESIAՊԱՐԵՍԹԵԶԻԱ 
PARGYLINEՊԱՐԳԻԼԻՆ 
PARIETAL BONEԳԱԳԱԹՈՍԿՐ
PARIETAL LOBEԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ԲԻԼԹ
PARIETAL CELLS, GASTRICՍՏԱՄՈՔՍԻ ՇՐՋԱՊԱՏՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ
PARISՓԱՐԻԶ 
PARITYԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
PARKING FACILITIESԱՎՏՈԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ
PARKINSON DISEASEՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
PARKINSON DISEASE, SYMPTOMATICՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱԽՏԱՆՇԱՅԻՆ (ՍԻՄՊՏՈՄԱՏԻԿ)
PARKINSON DISEASE, POSTENCEPHALITIC ՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏՈՒՂԵՂԱԲՈՐԲԱՅԻՆ
PAROMOMYCINՊԱՐՈՄՈՄԻՑԻՆ 
PARONYCHIAՊԱՐՈՆԻԽԻԱ 
PAROTID DISEASESՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PAROTID GLANDՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ ԳԵՂՁ 
PAROTID NEOPLASMSՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PAROTINՊԱՐՈՏԻՆ 
PAROTITISՊԱՐՈՏԻՏ 
PARROTSԹՈՒԹԱԿՆԵՐ
PARS PLANITIS"PARS PLANA" ՈՒՎԵԻՏ (ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԱԲՈՐԲ)
PARTHENOGENESISՊԱՐՏԵՆՈԳԵՆԵԶ 
PARTIAL THROMBOPLASTIN TIMEՏՐՈՄԲՈՊԼԱՍՏԻՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՄԻՋՈՑ ՊԱՐՑԻԱԼ
PARTIAL PRESSUREՄԱՍՆԱԿԻ ՃՆՇՈՒՄ 
PARTICLE ACCELERATORSՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
PARTICLE SIZEՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐ
PARTNERSHIP PRACTICEԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
PARTNERSHIP PRACTICE, DENTALԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
PARTURIENT PARESISՄԱՍՏԻՏ ՀԵՏԾՆՆԴԱՅԻՆ (ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ)
PARVALBUMINSՊԱՐՎԱԼԲՈՒՄԻՆՆԵՐ
PARVOVIRIDAEՊԱՐՎՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
PARVOVIRUS INFECTIONSՊԱՐՎՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
PASSIVE CUTANEOUS ANAPHYLAXISԱՆԱՖԻԼԱԿՍԻԱ ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՊԱՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ) 
PASSIVE-AGGRESSIVE  ԱՆՁԻ ՊԱՍԻՎ-ԱԳՐԵՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ-ՀԱՐՑԱԿՈՂԱԿԱՆ) 
PERSONALITY DISORDERՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PASTEURELLA ՊԱՍՏԵՐՈԼՆԵՐ 
PASTEURELLA INFECTIONSՊԱՍՏԵՐԵԼՈԶ 
PASTORAL CAREՊԱՍՏՈՐՅԱՆ ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
PATCH TESTSՄԱՇԿԱՅԻՆ ՏՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐՀՊՈՒՄԱՅԻՆ
PATELLAՎԵՐՆԱԾՈՒՆԿ 
PATENTSՊԱՏԵՆՏ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ)
PATERNAL AGEՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔ 
PATERNAL BEHAVIORՀԱՅՐԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ 
PATERNAL DEPRIVATIONՀԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
PATHOLOGIC PROCESSES (NON MESH)ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ (ԱՐՏ)
PATHOLOGYԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
PATHOLOGY DEPARTMENT, HOSPITALԱԽՏԱԲԱՆԱ-ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
PATHOLOGY, CLINICALԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
PATHOLOGY, SURGICALԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
PATHOLOGY, VETERINARYԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
PATIENT ACCEPTANCE OF HEALTH CAREՀԻՎԱՆԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
PATIENT ADMISSIONՀԻՎԱՆԴԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ
PATIENT ADVOCACYՀԻՎԱՆԴԻ ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PATIENT CARE TEAMՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ , ԲՐԻԳԱԴԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴ
PATIENT CARE CHARACTERISTICS (NON MESH)ՀԻՎԱՆԴԻ ԽՆԱՄՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ ( ԱՐՏ )
PATIENT CARE MANAGEMENT (NON MESH)ՀԻՎԱՆԴԻ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ (ԱՐՏ)
PATIENT CARE PLANNINGՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ , ԽՆԱՄՔԻ ՊԼԱՆ
PATIENT CREDIT AND COLLECTIONՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐԿ ԵՎ ԴՐԱՄԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ
PATIENT DISCHARGEՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ԳՐՈՒՄ
PATIENT DROPOUTSՀԻՎԱՆԴՆԵՐ ԴՈՒՐՍ ԵԿԱԾ
PATIENT ESCORT SERVICEՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՈՒՂԵԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
PATIENT IDENTIFICATION SYSTEMSՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
PATIENT ISOLATIONՀԻՎԱՆԴԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ
PATIENT ISOLATORSՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
PATIENT PARTICIPATIONՀԻՎԱՆԴԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒԺԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
PATIENT READMISSIONՀԻՎԱՆԴԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ
PATIENT TRANSFERՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
PATIENTSՀԻՎԱՆԴՆԵՐ
PATIENTS' ROOMSՀԻՎԱՆԴԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
PATTERN RECOGNITIONԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ 
PATTERN RECOGNITION, VISUALԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄ 
PATULINՊԱՏՈՒԼԻՆ 
PEAK EXPIRATORY FLOW RATEԱՐՏԱՇՆՉՈՒՄ, ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱՇՆՉՄԱՆ  
ԳԱԳԱԹՆԱԿԵՏՈՒՄ
PECTINSՊԵԿՏԻՆՆԵՐ 
PEDIATRIC NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
PEDIATRICSՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
PEDICULOSISՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
PEDIGREEՏՈՀՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
PEDOPHILIAՄԱՆԿԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
PEER GROUPՀԱՍԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 
PEER REVIEWԲԺԻՇԿՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ
PEFLOXACINՊԵՖԼՈՔՍԱՑԻՆ 
PELGER-HUET ANOMALYՊԵԼԳԵՐ-ԽՕՈՒԷՏԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PELIOSIS HEPATISՊԵԼԻՈԶ ԼՅԱՐԴԻ 
PELVIMETRYԿՈՆՔԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
PELLAGRAՊԵԼԱԳՐԱ 
PELVIC BONESԿՈՆՔԻ ՈՍԿՐԵՐ
PELVIC EXENTERATIONԿՈՆՔԱՅԻՆ էԿԶԵՆՏԵՐԱՑԻԱ (ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ) 
PELVIC NEOPLASMSԿՈՆՔԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PELVISԿՈՆՔ
PEMOLINEՊԵՄՈԼԻՆ 
PEMPHIGOID, BENIGN MUCOUS MEMBRANEՊԵՄՖԻԳՈԻԴ ԲԱՐՈՐԱԿ, ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ 
PEMPHIGUSՊԵՄՖԻԳՈՒՍ 
PEMPIDINEՊԵՄՊԻԴԻՆ 
PENBUTOLOLՊԵՆԲՈՒՏՈԼՈԼ 
PENFLURIDOL ՊԵՆՖԼՅՈՒՐԻԴՈԼ 
PENICILLAMINEՊԵՆԻՑԻԼԱՄԻՆ 
PENICILLANIC ACIDSՊԵՆԻՑԻԼԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
PENICILLIC ACIDՊԵՆԻՑԻԼԻՆԱԹԹՈՒ 
PENICILLIN AMIDASEՊԵՆԻՑԻԼԻՆԱՄԻԴԱԶ 
PENICILLIN GՊԵՆԻՑԻԼԻՆ G
PENICILLIN G, BENZATHINEԲԻՑԻԼԻՆ (ՊԵՆԻՑԻԼԻՆ G, ԲԵՆԶԱՏԻՆ)
PENICILLIN G, PROCAINEԲԵՆԶԻԼՊԵՆԻՑԻԼԻՆԻ ՆՈՎՈԿԱԻՆԱՅԻՆ ԱՂ
PENICILLIN RESISTANCEՊԵՆԻՑԻԼԻՆ, ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
PENICILLINASEՊԵՆԻՑԻԼԻՆԱԶ 
PENICILLINSՊԵՆԻՑԻԼԻՆՆԵՐ 
PENILE DISEASESԱՌՆԱՆԴԱՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PENILE ERECTIONԷՐԵԿՑԻԱ
PENILE INDURATIONԱՌՆԱՆԴԱՄԻ ԿԱՐԾՐԱՑՈՒՄ
PENILE NEOPLASMSԱՌՆԱՆԴԱՄԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PENILE PROSTHESISԱՌՆԱՆԴԱՄԻ ՊՐՈԹԵԶ
PENISԱՌՆԱՆԴԱՄ
PENNSYLVANIAՓԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱ 
PENSIONSՆՊԱՍՏՆԵՐ ՖԻՔՍՎԱԾ
PENTACHLOROPHENOL ՊԵՆՏԱՔԼՈՐՖԵՆՈԼ 
PENTAERYTHRITOL TETRANITRATEՏԵՏՐԱՆԻՏՐԻՊԵՆՏԱԷՐԻՏՐԻՏ
PENTAGASTRIN ՊԵՆՏԱԳԱՍՏՐԻՆ 
PENTAMIDINEՊԵՆՏԱՄԻԴԻՆ 
PENTANESՊԵՆՏԱՆՆԵՐ 
PENTANOIC ACIDSՎԱԼԵՐԻԱՆԱԹԹՈՒՆԵՐ, ՊԵՆՏԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
PENTANONESՊԵՆՏԱՆՈՆՆԵՐ 
PENTAZOCINEՊԵՆՏԱԶՈՑԻՆ 
PENTOBARBITALՊԵՆՏՈԲԱՐԲԻՏԱԼ
PENTOSAN SULFURIC POLYESTERՊԵՆՏՈԶԱՆԻ ԾԾՄԲԱԹԹՎԱՅԻՆ ՊՈԼԻԵԹԵՐ 
PENTOSEPHOSPHATE PATHWAY ՊԵՆՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻ 
PENTOSEPHOSPHATESՊԵՆՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
PENTOSESՊԵՆՏՈԶՆԵՐ 
PENTOSTATINՊԵՆՏՈՍՏԱՏԻՆ 
PENTOSYLTRANSFERASESՊԵՆՏՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
PENTOXIFYLLINEՊԵՆՏՕՔՍԻՖԻԼԻՆ 
PENTOXYLՊԵՆՏՕՔՍԻԼ 
PENTYLENETETRAZOLEՊԵՆՏԻԼԵՆՏԵՏՐԱԶՈԼ 
PEPSIN ՊԵՊՍԻՆ 
PEPSINOGEN ՊԵՊՍԻՆՈԳԵՆ 
PEPSTATINSՊԵՊՍՏԱՏԻՆՆԵՐ 
PEPTIC ULCERՊԵՊՏԻԿ ԽՈՑ
PEPTIC ULCER HEMORRHAGEՊԵՊՏԻԿ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍԱԿԱՆ ԽՈՑ 
PEPTIC ULCER PERFORATIONՊԵՊՏԻԿ ԽՈՑԵՐԻ ՊԱՏՌՈՒՄ (ՊԱՅԹՈՒՄ)
PEPTICHEMIOՊԵՊՏԻԽԵՄԻՈ 
PEPTIDE CHAIN ELONGATIONՊԵՊՏԻԴԱՅԻՆ ՇՂԹԱՅԻ ԷԼՈՆԳԱՑԻԱ 
PEPTIDE CHAIN INITIATIONՊԵՊՏԻԴԱՅԻՆ ՇՂԹԱՅԻ ՆԵՐԱԾՈՒՄ 
PEPTIDE CHAIN TERMINATION ՊԵՊՏԻԴԱՅԻՆ ՇՂԹԱՅԻ ՏԵՐՄԻՆԱՑԻԱ
PEPTIDE ELONGATION FACTOR TUՊԵՊՏԻԴ-ԷԼՈՆԳԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՆ TU 
PEPTIDE ELONGATION FACTORSՊԵՊՏԻԴ-ԷԼՈՆԳԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
PEPTIDE FRAGMENTS ՊԵՊՏԻԴԱՅԻՆ ՖՐԱԳՄԵՆՏՆԵՐ (ՄԱՍԵՐ)
PEPTIDE HYDROLASESՊԵՊՏԻԴ-ՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ
PEPTIDE INITIATION FACTORSՊԵՊՏԻԴ-ԽԹԱՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
PEPTIDE MAPPING ՊԵՊՏԻԴՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱՎՈՐՈՒՄ
PEPTIDE PEPTIDOHYDROLASESՊԵՊՏԻԴ-ՊԵՊՏԻԴՈՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ 
PEPTIDE PHIՊԵՊՏԻԴ PHI 
PEPTIDE SYNTHESIS (NON MESH)ՊԵՊՏԻԴՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ (ԱՐՏ)
PEPTIDE SYNTHETASES ՊԵՊՏԻԴՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ 
PEPTIDE TՊԵՊՏԻԴ T
PEPTIDESՊԵՊՏԻԴՆԵՐ 
PEPTIDES, CYCLICՊԵՊՏԻԴՆԵՐ (ՇՐՋԱԹՈՒԼԵՐ) ՑԻԿԼԻԿ 
PEPTIDOGLYCAN ՊԵՊՏԻԴՈԳԼԻԿԱՆ 
PEPTIDYL TRANSFERASESՊԵՊՏԻԴԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
PEPTONESՊԵՊՏՈՆՆԵՐ 
PERACETIC ACIDՊԵՐՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒ 
PERAZINEՊԵՐԱԶԻՆ 
PERCEPTIONԸՆԿԱԼՈՒՄ 
PERCEPTUAL CLOSUREՊԵՐՑԵՊՏՈՒԱԼ ԻՆՔՆԱՄՓՈՓՈՒԹՅՈՒՆ 
PERCEPTUAL DEFENSEՊԵՐՑԵՊՏՈՒԱԼ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
PERCEPTUAL DISORDERSՊԵՐՑԵՊՏՈՒԱԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
PERCEPTUAL DISTORTION ՊԵՐՑԵՊՏՈՒԱԼ ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՂԱՎԱՂՈՒՄ)
PERCEPTUAL MASKINGՊԵՐՑԵՊՏՈՒԱԼ ԴԻՄԱԿԱՎՈՐՈՒՄ  (ՔՈՂԱՐԿՈՒՄ)
PERCHՊԵՐԿԵՍ
PERCHLORIC ACIDSՊԵՐՔԼՈՐԱԹԹՈՒՆԵՐ
PERCIFORMESՊԵՐԿԵՍԱՆՄԱՆՆԵՐ
PERCUSSION ՊԵՐԿՈՒՍԻԱ 
PERFUMEՊԱՐՖՅՈՒՄԵՐԱՅԻՆ ԲՈՒՐԱՎԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐ 
PERFUSIONՊԵՐՖՈՒԶԻԱ (ՀԵՂՈՒԿԱՆՑՈՒՄ)
PERFUSION, REGIONALՊԵՐՖՈՒԶԻԱ ՏԵՂԱՅԻՆ 
PERGOLIDEՊԵՐԳՈԼԻԴ
PERHEXILINEՊԵՐՀԵՔՍԻԼԻՆ 
PERIANAL GLANDSՇՈՒՐՋՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳԵՂՁԵՐ 
PERIAPICAL ABSCESSՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ 
PERIAPICAL DISEASESՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PERIAPICAL GRANULOMAՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ
PERIAPICAL PERIODONTITISՊԵՐԻՈԴՈՆՏԻՏ ԳԱԳԱԹԱՅԻՆ 
PERIAPICAL TISSUEՇՈՒՐՋԳԱԳԱԹԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ
PERIAQUEDUCTAL GRAYՄԻՋԻՆ ՈՒՂԵՂԻ ԳՈՐՇ (ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ) ՆՅՈՒԹ
PERIARTERITIS NODOSAՇՈՒՐՋԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ ՀԱՆԳՈՒՑԱՎՈՐ 
PERIARTHRITISՇՈՒՐՋՀՈԴԱԲՈՐԲԵՐ
PERICARDIAL EFFUSION ԱՐՏԱՊԱՐԿԱՅԻՆ ԷՖՈՒԶԻԱ
PERICARDIECTOMYԱՐՏԱՊԱՐԿԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՊԵՐԻԿԱՐԴԷԿՏՈՄԻԱ)
PERICARDITIS ԱՐՏԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՊԵՐԻԿԱՐԴԻՏ)
PERICARDITIS, CONSTRICTIVEԱՐՏԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ՆԵՂԱՑՆՈՂ 
PERICARDITIS, TUBERCULOUSԱՐՏԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ 
PERICARDIUMԱՐՏԱՊԱՐԿ (ՊԵՐԻԿԱՐԴ)
PERICORONITISՊԵՐԻԿՈՐՈՆԻՏ 
PERIMETRYՊԵՐԻՄԵՏՐԻԱ (ՊԵՐԻՄԵՏՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
PERINATOLOGYՊԵՐԻՆԱՏՈԼՈԳԻԱ 
PERINEPHRITISՊԵՐԻՆԵՖՐԻՏ (ՇՈՒՐՋԵՐԻԿԱՄԱԲՈՐԲ)
PERINEUMՇԵՔ
PERIODIC ACIDSՅՈԴԱԹԹՈՒՆԵՐ 
PERIODIC DISEASEՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
PERIODICALSՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PERIODICITYՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
PERIODONTAL ABSCESSՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ 
PERIODONTAL CYSTՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ 
PERIODONTAL DISEASESՊԵՐԻՈԴՈՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PERIODONTAL DRESSINGSՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ՄԻՋԱԴԻՐՆԵՐ 
PERIODONTAL INDEX ՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉ (ԻՆԴԵՔՍ)
PERIODONTAL LIGAMENTՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ԿԱՊԱՆ 
PERIODONTAL POCKETՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ԳՐՊԱՆ
PERIODONTAL PROSTHESIS ՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ 
PERIODONTAL SPLINTSՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ԲԵԿԱԿԱԼՆԵՐ (ՇԻՆԱՆԵՐ)
PERIODONTICSՊԱՐԱԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ 
PERIODONTITISՊԵՐԻՈԴՈՆՏԻՏ
PERIODONTIUM ՊԵՐԻՈԴՈՆՏ (ԱՏԱՄԻ ԱՐՄԱՏԻ ՇՐՋՈՍԿՐ)
PERIODONTOSISՊԵՐԻՈԴՈՆՏՈԶ
PERIOSTEUMՎԵՐՆՈՍԿՐ 
PERIOSTITISՊԵՐԻՕՍՏԻՏ (ՎԵՐՆՈՍԿՐԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
PERIPHERAL NERVE DISEASESԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PERIPHERAL NERVE NEOPLASMSԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PERIPHERAL NERVESՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ
PERIPLANETAՍԵՎՈՒՏԻՃ (ՏԱՐԱԿԱՆ) ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ 
PERISSODACTYLAՄԻԱՍՄԲԱԿԱՎՈՐՆԵՐ (ՄԻԱԿՃՂԱԿԱՎՈՐՆԵՐ)
PERISTALSISԳԱԼԱՐԱԿԾԿԱՆՔ 
PERITONEAL CAVITYՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ԽՈՌՈՉ 
PERITONEAL DIALYSISԴԻԱԼԻԶ ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ
PERITONEAL DIALYSIS, CONTINUOUS ԴԻԱԼԻԶ ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԱՅԻՆ 
AMBULATORY
PERITONEAL DISEASESՈՐՈՎԱՅՆԱՄԻԶԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PERITONEAL LAVAGEՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ԼՎԱՑՈՒՄ
PERITONEAL NEOPLASMSՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PERITONEOVENOUS SHUNTՈՐԱՎԱՅՆԱԵՐԱԿԱՅԻՆ ՇՈՒՆՏ 
PERITONEUMՈՐՈՎԱՅՆԱՄԻԶ
PERITONITISՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՊԵՐԻՏՈՆԻՏ)
PERMEABILITYԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
PERMEASESՊԵՐՄԵԱԶՆԵՐ 
PERONEAL NERVEՓՈՔՐ ՈԼՈՔԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
PEROXIDASESԳԵՐՕՔՍԻԴԱԶՆԵՐ 
PEROXIDESԳԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐ 
PERPHENAZINEՊԵՐՖԵՆԱԶԻՆ 
PERSISTENT FETAL CIRCULATION SYNDROMEԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ (ՊԵՐՍԻՍՏԵՆՏ) ԱՂՄՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
PERSONAL HEALTH SERVICESԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PERSONAL SATISFACTIONԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ
PERSONAL SPACEԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
PERSONALITYԱՆՁ, ԱՆՀԱՏ
PERSONALITY ASSESSMENTԱՆՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
PERSONALITY DEVELOPMENTԱՆՀԱՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
PERSONALITY DISORDERSԱՆՀԱՏԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
PERSONALITY TESTSԱՆՁՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
PERSONNEL ADMINISTRATION, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ
PERSONNEL LOYALTYԿԱԴՐԵՐԻ ԼՈՅԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՕՐԻՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ)
PERSONNEL MANAGEMENTԿԱԴՐԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ
PERSONNEL SELECTION ԿԱԴՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
PERSONNEL STAFFING AND SCHEDULING ԿԱԴՐԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՐԱՖԻԿ 
PERSONNEL STAFFING AND  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԻԶԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
SCHEDULING INFORMATION SYSTEMS
PERSONNEL, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
PERSUASIVE COMMUNICATIONՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄՈԶԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
PERTUSSIS TOXINSԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶԻ ԹՈՒՅՆԵՐ
PERTUSSIS VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶԻ
PERUՊԵՐՈՒ 
PERYLENEՊԵՐԻԼԵՆ 
PEDIATRIC ASSISTANTSՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ 
PESSARIESԱՐԳԱՆԴԱԿԱԼ 
PEST CONTROLՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ 
PEST CONTROL, BIOLOGICALՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ, ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
PESTICIDE RESIDUESՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ 
PESTICIDE SYNERGISTSՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐ-ՀԱՄԱԳՈՐԾԻՉՆԵՐ (ՍԻՆԵՐԳԻՍՏՆԵՐ)
PESTICIDESՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐ 
PESTIVIRUSESՊԵՍՏԻՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
PATERNITYՀԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ
PETROLATUMՎԱԶԵԼԻՆ
PETROLEUMՆԱՎԹ 
PETROUS BONEՔՈՒՆՔՈՍԿՐԻ ԲՈՒՐԳ
PEUTZ-JEGHERS SYNDROMEՊԵՅՏՑ-ՅԵԳԵՐՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
PEYER'S PATCHESՊԵՅԵՐՈՎՅԱՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄՆԵՐ 
PHAGOCYTE BACTERICIDAL DYSFUNCTION ՖԱԳՈՑԻՏՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱՍՊԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
PHAGOCYTES ՖԱԳՈՑԻՏՆԵՐ 
PHAGOCYTOSIS ՖԱԳՈՑԻՏՈԶ 
PHAGOSOMES ՖԱԳՈՍՈՄՆԵՐ 
PHALLOIDINE ՖԱԼՈԻԴԻՆ 
PHANTOM LIMBՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
PHARMACEUTIC AIDSԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ
PHARMACEUTICAL SERVICESԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PHARMACIESԴԵՂԱՏՆԵՐ
PHARMACISTS ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐ
PHARMACISTS' AIDESԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
PHARMACOGENETICSՖԱՐՄԱԿՈԳԵՆԵՏԻԿԱ
PHARMACOGNOSYՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱ 
PHARMACOKINETICSՖԱՐՄԱԿՈԿԻՆԵՏԻԿԱ
PHARMACOLOGYՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱ, ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PHARMACOLOGY CLINICALԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
PHARMACOPOEIASՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱՆԵՐ
PHARMACOPOEIAS, HOMEOPATHICՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱՆԵՐ ՀՈՄԵՈՊԱՏԻԿ
PHARMACY ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 
PHARMACY ADMINISTRATION ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 
PHARMACY SERVICE, HOSPITALԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
PHARYNGEAL DISEASESԸՄՊԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PHARYNGEAL MUSCLESԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՄԿԱՆՆԵՐ
PHARYNGEAL NEOPLASMSԸՄՊԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PHARYNGECTOMYՖԱՐԻՆԳԷԿՏՈՄԻԱ ( ԸՄՊԱՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ)
PHARYNGITISՖԱՐԻՆԳԻՏ, ԸՄՊԱՆԱԲՈՐԲ
PHARYNGOSTOMYԸՄՊԱՆԻ ԽՈՒՂԱԿ 
PHARYNXԸՄՊԱՆ, ԿՈԿՈՐԴ 
PHENACETIN ՖԵՆԱՑԵՏԻՆ 
PHENANTHRENESՖԵՆԱՆՏՐԵՆՆԵՐ 
PHENANTHRIDINES ՖԵՆԱՆՏՐԻԴԻՆՆԵՐ
PHENANTHROLINES ՖԵՆԱՆՏՐՈԼԻՆՆԵՐ 
PHENAZINES ՖԵՆԱԶԻՆՆԵՐ
PHENAZOCINE ՖԵՆԱԶՈՑԻՆ 
PHENAZOPYRIDINE ՖԵՆԱԶՈՊԻՐԻԴԻՆ
PHENCYCLIDINE ՖԵՆՑԻԿԼԻԴԻՆ 
PHENCYCLIDINE ABUSE ՖԵՆՑԻԿԼԻԴԻՆԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ
PHENELZINE ՖԵՆԵԼԶԻՆ
PHENETHANOLAMINE -METHYLTRANSFERASEՖԵՆԻԼԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆ N-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
PHENETHIYLAMINES ՖԵՆԵՏԻԼԱՄԻՆՆԵՐ 
PHENETHYL ALCOHOL ՖԵՆԵՏԻԼ ՍՊԻՐՏ 
PHENFORMIN ՖԵՆՖՈՐՄԻՆ
PHENINDIONE ՖԵՆԻԼԻՆ, ՖԵՆԻՆԴԻՈՆ 
PHENIPRAZINE ՖԵՆԻՊՐԱԶԻՆ 
PHENIRAMINE ՖԵՆԻՐԱՄԻՆ 
PHENYL ETHERS ՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ 
PHENMETRAZINEԳՐԱՑԻԴԻՆ, ՖԵՆՄԵՏՐԱԶԻՆ
PHENOBARBITALՖԵՆՈԲԱՐԲԻՏԱԼ
PHENOLPHTHALEINSՖԵՆՈԼՖԹԱԼԵԻՆՆԵՐ 
PHENOLS ՖԵՆՈԼՆԵՐ
PHENOLSULFONPHTHALEN ՖԵՆՈԼՍՈՒԼՖՈՖՏԱԼԵԻՆ 
PHENOPERIDINE ՖԵՆՈՊԵՐԻԴԻՆ
PHENOTHIAZINE TRANQUILIZERSՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ ՖԵՆՈՏԻԱԶԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ
PHENOTHIAZINES ՖԵՆՈՏԻԱԶԻՆՆԵՐ
PHENOTYPE ՖԵՆՈՏԻՊ 
PHENOXYACETATESՖԵՆՕՔՍԻԱՑԵՏԱՏՆԵՐ 
PHENOXYBENZAMINEՖԵՆՕՔՍԻԲԵՆԶԱՄԻՆ
PHENPROCOUMONՄԱՐԿՈՒՄԱՐ, ՖԵՆՊՐՈԿՈՒՄԱԼՈԼ
PHENTERMINE ՖԵՆՏԵՐՄԻՆ
PHENTOLAMINE ՖԵՆՏՈԼԱՄԻՆ
PHENYLACETATES ՖԵՆԻԼԱՑԵՏԱՏՆԵՐ
PHENYLALANIL T RNA SYNTHETASE ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻԼ T ՌՆԹ ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
PHENYLALANINE ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆ 
PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆ -ԱՄՈՆԻԱԿ-ԼԻԱԶ
PHENYLALANINE HYDROXYLASE ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ 
PHENYLBUTAZONEԲՈՒՏԱԴԻՈՆ, ՖԵՆԻԼԲՈՒՏԱԶՈՆ 
PHENYLBUTYRATES ՖԵՆԻԼԲՈՒՏԻՐԱՏՆԵՐ 
PHENYLEPHRINEՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ 
PHENYLETHYLMALONAMIDEՖԵՆԻԼԷԹԻԼՄԱԼՈՆԱՄԻԴ 
PHENYLGLYOXAL ՖԵՆԻԼԳԼԻՕՔՍԱԼ
PHENYLHYDRAZINES ՖԵՆԻԼՀԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐ
PHENYLISOPROPYLADENOSINEՖԵՆԻԼԻԶՈՊՐՈՊԻԼԱԴԵՆՈԶԻՆ 
PHENYLKETONURIAՖԵՆԻԼԿԵՏՈՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ 
PHENYLMERCURIC ACETATE ՖԵՆԻԼՄԵՐԿՈՒՐԻԱՑԵՏԱՏ 
PHENYLMERCURY COMPOUNDS ՖԵՆԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE ՖԵՆԻԼՄԵՏԻԼՍՈՒԼՖՈՆԻԼՖՏՈՐԻԴ
PHENYLPROPANOLAMINE ՆՈՐԷՖԵԴՐԻՆ, ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԱՆՈԼԱՄԻՆ 
PHENYLPROPIONATES ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԻՈՆԱՏՆԵՐ
PHENYLPYRUVIC ACIDS ՖԵՆԻԼՊԻՐՈԽԱՂՈՂԱԹԹՈՒՆԵՐ
PHENYLTHIAZOLYLTHIOUREA ՖԵՆԻԼԹԻԱԶՈԼԻԼԹԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ
PHENYLTHIOHYDANTOIN ՖԵՆԻԼԹԻՈՀԻԴԱՆՏՈԻՆ
PHENYLTHIOUREA ՖԵՆԻԼԹԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ 
PHENYLUREA COMPOUNDSՖԵՆԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PHENYTOINԴԻՖԵՆԻՆ, ՖԵՆԻՏՈԻՆ
PHEOCHROMOCYTOMA ՖԵՈՔՐՈՄՈՑԻՏՈՄԱ 
PHEROMONES ՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐ 
PHILADELPHIA ՖԻԼԱԴԵԼՖԻԱ 
PHILADELPHIA CHROMOSOME ՔՐՈՄՈՍՈՄ ՖԻԼԱԴԵԼՖԻԱԿԱՆ 
PHILATELYՖԻԼԱՏԵԼԻԱ 
PHILIPPINES ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ
PHILOLOGYԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
PHILOLOGY, CLASSICAL ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԿԱՆ
PHILOLOGY, ORIENTALԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ
PHILOLOGY, ROMANCEԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՄԱՆԱԿԱՆ
PHILOSOPHY ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
PHILOSOPHY, MEDICAL ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
PHILOSOPHY, NURSINGՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
PHILOSOPHY,DENTALՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
PHLOXINE B ՖԼՈՔՍԻՆ B 
PHIMOSIS ՖԻՄՈԶ
PHYSICAL SCIENCES (NON MESH)ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
PHLEBITISՖԼԵԲԻՏ
PHLEBOTOMUSՄԼԱԿՆԵՐ
PHLORETIN ՖԼՈՐԵՏԻՆ 
PHLORHIZIN ՖԼՈՐԻԶԻՆ 
PHLOROGLUCINOL ՖԼՈՐՈԳԼՅՈՒՑԻՆ 
PHOBIC DISORDERSՖՈԲԻԱՆԵՐ ( ՎԱԽ)
PHONATIONՁԱՅՆԱՐՏԱԲԵՐՈՒՄ
PHONETICSՀՆՉՅՈՒՆԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ
PHONOCARDIOGRAPHYՁԱՅՆԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
PHONOPHORESISՖՈՆՈՖՈՐԵԶ, ՁԱՅՆԱՖՈՐԵԶ 
PHORATEՖՈՐԱՏ
PHORBOL 12,13- DIBUTYRATEՖՈՐԲՈԼ 12,13- ԵՐԿԲՈՒՏԻՐԱՏ
PHORBOL ESTERSՖՈՐԲՈԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ
PHORBOLSՖՈՐԲՈԼՆԵՐ
PHOSPHATIDYLGLYCEROLS ՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԳԼԻՑԵՐԻՆՆԵՐ 
PHOSGENEՖՈՍԳԵՆ
PHOSMETՖՈՍՄԵՏ
PHOSPHAMIDONՖՈՍՖԱՄԻԴՈՆ
PHOSPHATASES ՖՈՍՖԱՏԱԶՆԵՐ
PHOSPHATE ACETYLTRANSFERASEՖՈՍՖԱՏ ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
PHOSPHATES ՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
PHOSPHATIDATE PHOSPHATASE ՖՈՍՖԱՏԻԴԱՏՖՈՍՖԱՏԱԶ 
PHOSPHATIDIC ACIDS ՖՈՍՖԱՏԻԴԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
PHOSPHATIDYLCHOLINES ՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԽՈԼԻՆՆԵՐ 
PHOSPHATIDYLETHANOLAMINES ՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆՆԵՐ 
PHOSPHATIDYLGLYCEROLS ՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԻՆՈԶԻՏՆԵՐ 
PHOSPHATIDYLSERINE SYNTHETASE ՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼՍԵՐԻՆ ՍԻՆՏԱԶ 
PHOSPHATIDYLSERINES ՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼՍԵՐԻՆ 
PHOSPHENES ՖՈՍՖԵՆ 
PHOSPHINES ՖՈՍՖԻՆՆԵՐ 
PHOSPHINOUS ACIDS ՖՈՍՖԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
PHOSPHO-2-KETO-3-DEOXY-HEPTONATE ALDOLASE ՖՈՍՖՈ-2-ԿԵՏՈ-3-ԴԵԶՕՔՍԻՀԵՊՏՈՆԱՏԱԼԴՈԼԱԿ 
PHOSPHOADENOSINE PHOSPHOSULFATE ՖՈՍՖՈԱԴԵՆՈԶԻՆ ՖՈՍՖՈՍՈՒԼՖԱՏ 
PHOSPHOCREATINEԿՐԵԱՏԻՆՖՈՍՖԱՏ. ՖՈՍՖՈԿՐԵԱՏԻՆ
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORSՖՈՍՖՈԵՐԿԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ
PHOSPHODIESTERASESՖՈՍՖՈԵՐԿԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ
PHOSPHOENOLPYRUVATEՖՈՍՖՈԵՆՈԼՊԻՐՈՒՎԱՏ
PHOSPHOENOLPYRUVATE CARBOXYKINASESՖՈՍՖՈԵՆՈԼՊԻՐՈՒՎԱՏ ԿԱՐԲՕՔՍԻԿԻՆԱԶՆԵՐ
PHOSPHOENOLPYRUVATE CARBOXYLASEՖՈՍՖՈԵՆՈԼՊԻՐՈՒՎԱՏ ԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
PHOSPHOENOLPYRUVATE SUGAR  ՖՈՍՖՈԵՆՈԼՊԻՐՈՒՎԱՏ ՇԱՔԱՐ-ՖՈՍՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
PHOSPHOTTRANSFERASE SYSTEM
PHOSPHOFRUCTOKINASE ՖՈՍՖՈՖՐՈՒԿՏՈԿԻՆԱԶ 
PHOSPHOGLUCOMUTASEՖՈՍՖՈԳԼՅՈՒԿՈՄՈՒՏԱԶ
PHOSPHOGLUCONATE DEHYDROGENASEՖՈՍՖՈԳԼՅՈՒԿՈՆԱՏ ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
PHOSPHOGLYCERATE KINASEՖՈՍՖՈԳԼԻՑԵՐԱՏ ԿԻՆԱԶ
PHOSPHOGLYCEROMUTASEՖՈՍՖՈԳԼԻԶԵՐՈՄՈՒՏԱԶ
PHOSPHOINOSITIDESՖՈՍՖՈԻՆՈԶԻՏԻԴՆԵՐ
PHOSPHOLIPASE CՖՈՍՖՈԼԻՊԱԶ C 
PHOSPHOLIPASE DՖՈՍՖՈԼԻՊԱԶ D
PHOSPHOLIPASESՖՈՍՖՈԼԻՊԱԶՆԵՐ
PHOSPHOLIPASES AՖՈՍՖՈԼԻՊԱԶՆԵՐ A
PHOSPHOLIPID ETHERSՖՈՍՖՈԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ
PHOSPHOLIPIDSՖՈՍՖՈԼԻՊԻԴՆԵՐ
PHOSPHOMONOESTERASESՖՈՍՖՈՄԻԱԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ
PHOSPHONIC ACIDSՖՈՍՖՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
PHOSPHONOACETIC ACIDՖՈՍՖՈՆՈ ՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒ
PHOSPHONOUS ACIDSՖՈՍՖՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
PHOSPHOPEPTIDESՖՈՍՖՈՊԵՊՏԻԴՆԵՐ
PHOSPHOPROTEIN PHOSPHATASES ՖՈՍՖՈՊՐՈՏԵԻՆՖՈՍՖԱՏԱԶՆԵՐ 
PHOSPHOPROTEINS ՖՈՍՖՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
PHOSPHOPYRUVATE HYDRATASEՖՈՍՖՈՊԻՐՈՒՎԱՏ ՀԻԴՐԱՏԱԶ 
PHOSPHORAMIDE MUSTARDS ՖՈՍՖՈՐԱՄԻԴ ԻՊՐԻՏՆԵՐ 
PHOSPHORANES ՖՈՍՖՈՐԱՆՆԵՐ 
PHOSPHORIBOSYL PYROPHOSPHATEՖՈՍՖՈՌԻԲՈԶԻԼՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
PHOSPHORIC ACID ESTERS ՖՈՍՖՈՐԱԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ 
PHOSPHORIC ACIDS ՖՈՍՖՈՐԱԹԹՈՒՆԵՐ 
PHOSPHOROUS ACIDS ՖՈՍՖՈՐԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
PHOSPHORUS ՖՈՍՖՈՐ
PHOSPHORUS METABOLISM DISORDERS ՖՈՍՖՈՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
PHOSPHORUS RADIOISOTOPES ՖՈՍՖՈՐ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
PHOSPHORYLASE A ՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶ A 
PHOSPHORYLASE B ՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶ B 
PHOSPHORYLASE KINASE ՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶԻ ԿԻՆԱԶ 
PHOSPHORYLASE PHOSPHATASE ՖՈՍՖԱՏԱԶ ՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶՆԵՐ 
PHOSPHORYLATION ՖՈՍՖՈՐԱՑՈՒՄ 
PHOSPHORYLCHOLINE ՖՈՍՖՈՐԻԼԽՈԼԻՆ 
PHOSPHOSERINE ՖՈՍՖՈՍԵՐԻՆ 
PHOSPHOTHREONINE ՖՈՍՖՈԹՐԵՈՆԻՆ 
PHOSPHOTRANSFERASES ՖՈՍՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
PHOSPHOTUNGSTIC ACID ՖՈՍՖՈՐԱՎՈԼՖՐԱՄԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
PHOSVELՖՈՍՎԵԼ
PHOSVITINՖՈՍՎԻՏԻՆ
PHOTOCHEMISTRYԼՈՒՍԱՔԻՄԻԱ
PHOTOCHEMOTHERAPYԼՈՒՍԱՔԻՄԻԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
PHOTOFLUOROGRAPHYՖԼՅՈՒՐՈԳՐԱՖԻԱ
PHOTOGRAMMETRY ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
PHOTOGRAPHYԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
PHOTOLYSISԼՈՒՍԱՔԱՅՔԱՅՈՒՄ
PHOTOMETRYԼՈՒՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
PHOTOMICROGRAPHYՖՈՏՈՄԻԿՐՈԳՐԱՖԻԱ
PHOTOPHOSPHORYLATIONԼՈՒՍԱՖՈՍՖՈՐԻԼԱՑՈՒՄ
PHOTORECEPTORSԼՈՒՍԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ 
PHOTOSENSITIVITY DISORDERSԼՈՒՍԱԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
PHOTOSYNTHESISՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶ
PHOTOTROPHIC BACTERIAՖՈՏՈՏՐՈՖ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ
PHRENOLOGY ՖՐԵՆՈԼՈԳԻԱ 
PHTHALAZINESՖԹԱԼԱԶԻՆՆԵՐ
PHTHALEN DYESՖԹԱԼԵԻՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ
PHTHALIC ACIDESՖԹԱԼԱԹԹՈՒՆԵՐ
PHTHALIC ANHYDRIDESՖԹԱԼԻՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ
PHTHALIMIDESՖԹԱԼԻՄԻԴՆԵՐ
OPHTHALMIC SOLUTIONSԱԿՆԱՅԻՆ ԿԱԹԻԼՆԵՐ 
PHՕSPHORUS ISOTOPES ՖՈՍՖՈՐ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
PHYCOCYANIN ՖԻԿՈՑԻԱՆԻՆ 
PHYCOERYTHRIN ՖԻԿՈԷՐԻՏՐԻՆ
PHYCOMYCES ՖԻԿՈՄԻՑԵՏՆԵՐ 
PHYLOGENY ՖԻԼՈԳԵՆԵԶ
PHYSALAEMINՖԻԶԱԼԵՄԻՆ
PHYSICAL CONDITIONING,ANIMALՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
PHYSICAL ENDURANCEՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
PHYSICAL EXAMINATIONԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
PHYSICAL FITNESSՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
PHYSICAL MEDICINEՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱ 
PHYSICAL STIMULATION ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ 
PHYSICAL THERAPY DEPARTAMENT,HOSPITALՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
PHYSICIAN IMPAIRMENTԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
PHYSICIAN PAYMENT REVIEW COMMISSIONԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ ՎԵՐԱՆԱՅՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ (ԱՄՆ)
PHYSICIAN-PATIENT RELATIONS"ԲԺԻՇԿ-ՀԻՎԱՆԴ" ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PHYSICIANSԲԺԻՇԿՆԵՐ
PHYSICIANS' ASSISTANTSԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
PHYSICIANS' OFFICESԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
PHYSICIAN'S PRACTICE PATTERNSԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
PHYSICIAN'S ROLEԲԺՇԿԻ ԴԵՐԸ 
PHYSICIANS, FAMILYԲԺԻՇԿՆԵՐ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
PHYSICIANS, WOMENԲԺԻՇԿ ԿԱՆԱՅՔ
PHYSICSՖԻԶԻԿԱ
PHYSIOGNOMYՖԻԶԻՈԳՆՈՄԻԿԱ
PHYSIOLOGYՆՋԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) 
PHYSIOLOGY,COMPARATIVEՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
PHYSIOLOGY,GENERALՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
PHYSOSTIGMINE ՖԻԶՈՍՏԻԳՄԻՆ 
PHYTANIC ACID ՖԻՏԱՆԱԹԹՈՒ 
PHYTASEՖԻՏԱԶ
PHYTIC ACID ՖԻՏԻՆԱԹԹՈՒ 
PHYTOCHROMEՖԻՏՈՔՐՈՄ
PHYTOHEMAGGLUTININSՖԻՏՈՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԻՆՆԵՐ,ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ
PHYTOLՖԻՏՈԼ
PHYTONADIONEՖԻՏՈՄԵՆԱԴԻՈՆ, ՖԻՏՈՆԱԴԻՈՆ
PHYTOPHTHORAՖԻՏՈՖՏՈՐԱ
PHYTOPLANKTONՖԻՏՈՊԼԱՆԿՏՈՆ ( ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԼԱՆԿՏՈՆ)
PHYTOSTEROLSՖԻՏՈՍՏԵՐԻՆՆԵՐ, ՖԻՏՈՍՏԵՐՈԼՆԵՐ
PIA MATERՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ ՓԱՓՈՒԿ
PICAԱԽՈՐԺԱԿԻ ՍԱՆՁԱՐՁԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱԿԱԲՆԱԿԱՆ)
PICIBANILՊԻՑԻԲԱՆԻԼ
PICKWICKIAN SYNDROMEՊԻԿՎԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
PICLORAMՊԻԿԼՈՐԱՄ 
PICOLINESՊԻԿՈԼԻՆՆԵՐ 
PICOLINIC ACIDSՊԻԿՈԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
PICORNAVIRIDAEՊԻԿՈՐՆԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
PICORNAVIRUS INFECTIONSՊԻԿՈՐՆԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
PICRATESՊԻԿՐԱՏՆԵՐ 
PICROTOXIN ՊԻԿՐՈԹՈՒՅՆ 
PICRYL CHLORIDE ՊԻԿՐԻԼՔԼՈՐԻԴ 
PIEDRAՏՐԻԽՈԱՊՈՐԻԱ
PIERRE ROBIN SYNDROMEՌՈԲԵՆ -ՊԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՉ 
PIGEONSԱՂԱՎՆԻՆԵՐ
PIGMENT EPHITHELIUM OF EYEԱՉՔԻ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ ԷՊԻԹԵԼ
PIGMENTATIONԳՈՒՆԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 
PIGMENTATION DISORDERSԳՈՒՆԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
PIGMENTS ԳՈՒՆԱԿՆԵՐ 
PILI, BACTERIAL ՖԻՄԲՐԻԱՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՅԻ 
PILOCARPINEՊԻԼՈԿԱՐՊԻՆ 
PILOERECTION ՊԻԼՈԷՐԵԿՑԻԱ 
PILONIDAL CYSTՊԻԼՈՆԻԴԱՅԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ 
PILOT PROJECTSՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ 
PIMELIC ACIDSՊԻՄԵԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
PIMOZIDEՊԻՄՈԶԻԴ 
PINDOLOLՊԻՆԴՈԼՈԼ 
PINEAL BODY ԷՊԻՖԻԶ 
PINEALOMAԷՊԻՖԻԶԻ ՈՒՌՈՒՑՔ (ՊԻՆԵԱԼՈՄԱ)
PINNIPEDIAԹԻՈՏԱՆԻՆԵՐ
PINOCYTOSISՊԻՆՈՑԻՏՈԶ 
PINTAՊԻՆՏԱ 
PIPECOLIC ACIDSՊԻՊԵԿՈԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
PIPEMIDIC ACIDՊԻՊԵՄԻԴԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
PIPERAZINESՊԻՊԵՐԱԶԻՆՆԵՐ 
PIPERIDINESՊԻՊԵՐԻԴԻՆՆԵՐ 
PIPERIDONESՊԻՊԵՐԻԴՈՆՆԵՐ 
PIPERONYL BUTOXIDEՊԻՊԵՐՈՆԻԼԲՈՒՏՕՔՍԻԴ 
PIPEROXANՊԻՊԵՐՕՔՍԱՆ
PIPOBROMAN ՊԻՊՈԲՐՈՄԱՆ 
PIPOTHIAZINE ՊԻՊՈԹԻԱԶԻՆ 
PIPOTHIAZINE PALMITATEՊԻՊՈԹԻԱԶԻՆԻ ՊԱԼՄԻՏԱՏ 
PIPRADROLՄԵՐԱՏՐԱՆ, ՊԻՊՐԱԴՈԼ
PIRACETAM ՊԻՐԱՑԵՏԱՄ 
PIRENZEPINEՊԻՐԵՆԶԵՊԻՆ
PIRIBEDILՊԻՐԻԲԵԴԻԼ 
PIRINITRAMIDEՊԻՐԻՏՐԱՄԻԴ, ՊԻՐԻՆԻՏՐԱՄԻԴ 
PIROMIDIC ACIDՊԻՐՈՄԻԴԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
PIROXICAMՊԻՐՕՔՍԻԿԱՄ 
PIT AND FISSURE SEALANTSՀԵՐՄԵՏԻԿՆԵՐ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՓՈՍԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՃԵՂՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
PITCAIRN ISLANDՊԻՏԿԵՐՆՅԱՆ ԿՂԶԻ
PITCH DISCRIMINATIONՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ
PITCH PERCEPTIONՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ
PITUITARY APOPLEXYՀԻՊՈՖԻԶԻ ԿԱԹՎԱԾ (ԱՊՈՊԼԵՔՍԻԱ)
PITUITARY DISEASESՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PITUITARY FUNCTION TESTSՀԻՊՈՖԻԶԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
PITUITARY GLANDՀԻՊՈՖԻԶ (ՄԱԿՈՒՂԵՂ)
PITUITARY GLAND, ANTERIORՀԻՊՈՖԻԶԻ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ԲԻԼԹ
PITUITARY GLAND, POSTERIORՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀԵՏԻՆ ԲԻԼԹ
PITUITARY HORMONE RELEASE  ՀԻՊՈՖԻԶԱՅԻՆ ԽԹԱՆՈՂ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ՍՏԱՏԻՆՆԵՐ
INHIBITING HORMONES
PITUITARY HORMONE-RELEASING ՀԻՊՈՖԻԶԱՅԻՆ ԽԹԱՆՈՂ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ԼԻԲԵՐԻՆՆԵՐ
HORMONES
PITUITARY HORMONESՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
PITUITARY HORMONES, ANTERIORՀԻՊՈՖԻԶԻ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ԲԼԹԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
PITUITARY HORMONES, POSTERIORՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀԵՏԻՆ ԲԼԹԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
PITUITARY IRRADIATIONՀԻՊՈՖԻԶԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄ
PITUITARY NEOPLASMSՀԻՊՈՖԻԶԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PITUITARY-ADRENAL FUNCTION TESTSՀԻՊՈՖԻԶԱ-ԱԴՐԵՆԱԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
PITUITARY-ADRENAL SYSTEMՀԻՊՈՖԻԶԱ-ԱԴՐԵՆԱԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
PITUITRINՊԻՏՈՒԻՏՐԻՆ
PITYRIASISՊԻՏԻՐԻԱԶ (ԹԵՓՈՏՈՂ ՈՐՔԻՆ)
PITYRIASIS RUBRA PILARISՈՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ՄԱԶԱՅԻՆ
PIVAMPICILLINՊԻՎԱՄՊԻՑԻԼԻՆ 
PIZOTYLINEՊԻԶՈՏԻՖԵՆ, ՊԻԶՈՏԻԼԻՆ 
PLACEBO EFFECTՊԼԱՑԵԲՈ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ԷՖԵԿՏ
PLACEBOSՊԼԱՑԵԲՈ 
PLACENTAԸՆԿԵՐՔ
PLACENTA ACCRETAԸՆԿԵՐՔԻ ՎԵՐԱՃՈՒՄ
PLACENTA DISEASESԸՆԿԵՐՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PLACENTA PRAEVIAԸՆԿԵՐՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՌԱՋԱԴԻՐ ԸՆԿԵՐՔ
PLACENTAL EXTRACTSԸՆԿԵՐՔԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ
PLACENTAL HORMONESԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
PLACENTAL INSUFFICIENCYԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
PLACENTAL LACTOGENԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ԼԱԿՏՈԳԵՆ (ԿԱԹՆԱԾԻՆ)
PLACENTATIONՊԼԱՑԵՆՏԱՑԻԱ
PLAGIARISMԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
PLAGUE ԺԱՆՏԱԽՏ 
PLAGUE VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԺԱՆՏԱԽՏԱՅԻՆ 
PLANKTONՊԼԱՆԿՏՈՆ
PLANNING TECHNIQUESՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ
PLANT EXTRACTSԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԶՎԱԾՔՆԵՐ 
PLANT OILSԲՈՒՍԱԿԱՆ ՅՈՒՂԵՐ
PLANT PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ
PLANT TUMORSԲՈՒՅՍԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ
PLANTAGOԵԶԱՆ ԼԵԶՈՒ
PLANTSԲՈՒՅՍԵՐ
PLANT POISONINGԲՈՒՅՍԵՐՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
PLANTS, EDIBLEԲՈՒՅՍԵՐ ՈՒՏԵԼՈՒ
PLANTS, MEDICINALԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ 
PLAQUE ASSAYԿՈՒՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
PLASMAՊԼԱԶՄԱ
PLASMA CELLSՊԼԱԶՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
PLASMA EXCHANGEՊԼԱԶՄԱՅԻ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ (ՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ)
PLASMA SUBSTITUTESՊԼԱԶՄԱՅԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂՆԵՐ
PLASMA VOLUMEՊԼԱԶՄԱՅԻ ԾԱՎԱԼ
PLASMACYTOMAՊԼԱԶՄՈՑԻՏՈՄԱ
PLASMALOGENSՊԼԱԶՄԱԼՈԳԵՆՆԵՐ
PLASMAPHERESISՊԼԱԶՄԱՖԵՐԵԶ
PLASMIDSՊԼԱԶՄԻԴՆԵՐ
PLASMINOGENՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆ
PLASMINOGEN ACTIVATOR, TISSUE- TYPEՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆԻ ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂ (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂ) 
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԻՊԻ
PLASMINOGEN INACTIVATORSՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆԻ ԱՊԱԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂՆԵՐ
PLASTICIZERSՊԼԱՍՏԻՖԻԿԱՏՐՆԵՐ
PLASTICSՊԼԱՍՏՄԱՍԱ
PLASTOCYANINՊԼԱՍՏՈՑԻԱՆԻՆ
PLASTOQUINONEՊԼԱՍՏՈԽԻՆՈՆ
PLATELET ADHESIVENESSՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐ, ԿՊՉՈՂ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ
PLATELET FACTOR 3ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՆ 3
PLATELET FACTOR 4ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՆ 4
PLATELET FUNCTION TESTSՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
PLATELET ACTIVATING FACTORՏՐՈՄԲՈՑԻՏ - ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆ 
PLATELET ACTIVATIONՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ
PLATELET AGGREGATION ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄ (ԱԳՐԵԳԱՑԻԱ) 
PLATELET AGGREGATION INHIBITORSՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ԸՆԿՃՈՂՆԵՐ
PLATELET COUNTՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
PLATELET MEMBRANE GLYCOPROTEINSՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹԻ ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
PLATELET-DERIVED GROWTH FACTORՏՐՈՄԲՈՑԻՏ - ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆ ԿԱԶՄՈՂ
PLATELETPHERESISՏՐՈՄԲՈՑԻՏԱՖԵՐԵԶ
PLATINUMՊԼԱՏԻՆ
PLATYBASIAՊԼԱՏԻԲԱԶԻԱ
PLATYHELMINTHSՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐ ՏԱՓԱԿ
PLATYPUS ԲԱԴԱԿՏՈՒՑ
PLAY AND PLAYTHINGSԽԱՂԵՐ ԵՎ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ 
PLAY THERAPYԽԱՂԱԲՈՒԺՈՒՄ 
PLASMINOGEN ACTIVATORSՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆԻ ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂՆԵՐ (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂՆԵՐ)
PLEASURE-PAIN PRINCIPLE ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ -ՊԱՏԺԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ 
PLETHYSMOGRAPHYՊԼԵՏԻԶՄՈԳՐԱՖԻԱ
PLETHYSMOGRAPHY, IMPEDANCEՊԼԵՏԻԶՄՈԳՐԱՖԻԱ ԻՄՊԵԴԱՆՍԱՅԻՆ
PLETHYSMOGRAPHY,WHOLE BODYՊԼԵՏԻԶՄՈԳՐԱՖԻԱ ԱՄԲՈՂՋ ՄԱՐՄՆԻ
PLEURAՊԼԵՎՐԱ ԹՈՔԱՄԻԶ (ԿՐԾՔԱՄԻԶ)
PLEURAL DISEASESՊԼԵՎՐԱՅԻ (ԿՐԾՔԱՄԶԻ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PLEURAL EFFUSIONՊԼԵՎՐԱԼ ԱՐՏԱՔԻՐՏ
PLEURAL NEOPLASMSՊԼԵՎՐԱՅԻ(ԿՐԾՔԱՄԶԻ) ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PLEURISYՊԼԵՎՐԻՏ(ԿՐԾՔԱՄԶԱԲՈՐԲ)
PLEURODYNIA, EPIDEMICՊԼԵՎՐՈԴԻՆԻԱ (ԿՐԾՔԱՄԶԱՑԱՎ) ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
PLEUROPNEUMONIAՊԼԵՎՐՈՊՆԵՎՄՈՆԻԱ (ԿՐԾՔԱՄԶԻ ԵՎ ԹՈՔԵՐԻ ԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
PLEUROPNEUMONIA, CONTAGIOUSՊԼԵՎՐՈՊՆԵՎՄՈՆԻԱ ՀՊԱՎԱՐԱԿԻՉ
PLOIDIESՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔ 
PLUMMER-VINSON SYNDROMEՊԼԱՄԵՐ-ՎԻՆՍՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
PLUTONIUMՊԼՈՒՏՈՆԻՈՒՄ
PNEUMOCEPHALUSՊՆԵՎՄՈՑԵՖԱԼԻԱ
PNEUMOCOCCAL INFECTIONSՊՆԵՎՄԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
PNEUMOCONIOSISՊՆԵՎՄՈՄՈԼԵԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՊՆԵՎՄՈԿՈՆԻՈԶ
PNEUMOENCEPHALOGRAPHYՊՆԵՎՄՈՈՒՂԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
PNEUMOMEDIASTINIUM, DIAGNOSTICՊՆԵՎՄՈՄԵԴԻԱՍՏԵՆԻՈՒՄ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ
PNEUMONECTOMYԹՈՔԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՊՆԵՎՄՈՆԷԿՏՈՄԻԱ)
PNEUMONIAԹՈՔԱԲՈՐԲ, ՊՆԵՎՄՈՆԻԱ
PNEUMONIA, LIPIDԹՈՔԱԲՈՐԲ ՃԱՐՊԱՅԻՆ (ԼԻՊԻԴԱՅԻՆ)
PNEUMONIA, LOBARԹՈՔԱԲՈՐԲ ԲԼԹԱՅԻՆ
PNEUMONIA, MYCOPLASMAԹՈՔԱԲՈՐԲ ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱՅԻՆ
PNEUMONIA,ASPIRATIONԹՈՔԱԲՈՐԲ ԱՐՏԱԾՆԱԿԱՆ (ԱՍՊԻՐԱՑԻՈՆ)
PNEUMONIA,ATYPICAL INTERSTITIAL,OF CATTLEԹՈՔԱԲՈՐԲ ԱՊԱՏԻՊ (ՈՉ ԲՆՈՐՈՇ) ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ
PNEUMONIA,PNEUMOCYSTISCARINIIԹՈՔԱԲՈՐԲ, PNEUMOCYSTIS CARINII
PNEUMONIA,PROGRESSIVE INTERSTITIAL,OF SHEEPԹՈՔԱԲՈՐԲ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՂ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ, ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ
PNEUMONIA,RICKETTSIALԹՈՔԱԲՈՐԲ ՌԻԿԵՏՍԻՈԶ
PNEUMONIA,STAPHYLOCOCCALԹՈՔԱԲՈՐԲ ՍՏԱՖԻԼԱԿՈԿԱՅԻՆ
PNEUMONIA,VIRALԹՈՔԱԲՈՐԲ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
PNEUMONOLYSISՊՆԵՎՄՈԼԻԶ
PNEUMOPERICARDIUMՊՆԵՎՄՈՊԵՐԻԿԱՐԴ
PNEUMOPERITONEUMՊՆԵՎՄՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ
PNEUMOPERITONEUM,ARTIFICIALՊՆԵՎՄՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
PNEUMORADIOGRAPHYՊՆԵՎՄՈՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
PNEUMOTHORAXՊՆԵՎՄՈՏՈՐԱՔՍ
PNEUMOTHORAX, ARTIFICIALՊՆԵՎՄՈՏՈՐԱՔՍ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
PODIATRYՊՈԴԻԱՏՐԻԱ
PODOPHYLLINՊՈԴՈՖԻԼԻՆ
PODOPHYLLOTOXINՊՈԴՈՖԻԼՈՏՈՔՍԻՆ
PODOPHYLLUMՊՈԴՈՖԻԼ
POECILIAՊԵՑԻԼԻԱ 
POETRYՊՈԵԶԻԱ
POIKILODERMA CONGENITALEՊՈՅԿԻԼՈԴԵՐՄԻԱ ԲՆԱԾԻՆ
POISON CONTROL CENTERSԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
POISONINGԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
POISONS ԹՈՒՅՆԵՐ 
POISSON DISTRIBUTIONՊՈՒԱՍՈՆԻ ԲԱՇԽՈՒՄ
POKEWEED MITOGENSՄԻՏՈԳԵՆՆԵՐ ԼԱԿՈՆՈՍԻ
POLANDԼԵՀԱՍՏԱՆ
POLAND SYNDROMEՊՈԼԷՆԴԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
POLARCARDIOGRAPHYԲԵՎԵՌԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
POLARITY OF TRANSLATIONՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԲԵՎԵՌԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
POLAROGRAPHYԲԵՎԵՌԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
POLICIES (NON MESH)ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ (ԱՐՏ)
POLICY MAKINGՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
POLIOMYELITISՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏ
POLIOMYELITIS,BULBARՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏ ԿՈՃՂԵԶԱՅԻՆ
POLIOVIRUSՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
POLIOVIRUS VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԴԵՄ
POLIOVIRUS VACCINE, ORAL(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ ԴԵՄ ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ 
POLITICAL SYSTEMSՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
POLITICSՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
POLLENԾԱՂԿԱՓՈՇԻ
POLONIUMՊՈԼՈՆԻՈՒՄ
POLOXALENEՊՈԼՕՔՍԱԼԵՆ
POLY AՊՈԼԻ(Ա)
POLY ADENOSINE DIPHOSPHATERIBOSEՊՈԼԻԱԴԵՆՈԶԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏՌԻԲՈԶ
POLY A-UՊՈԼԻ (Ա-ՈՒ)
POLY CՊՈԼԻ (Ց)
POLY DA-DTՊՈԼԻ (ԴԱ-ԴՏ)
POLY GՊՈԼԻ (Գ)
POLY IՊՈԼԻ (Ի)
POLY I-CՊՈԼԻ (Ի-Ց)
POLY TՊՈԼԻ(Տ)
POLY UՊՈԼԻ (ՈՒ)
POLYAMINESՊՈԼԻԱՄԻՆՆԵՐ
POLYANETHOL SULFONATEՊՈԼԻԱՆԵՏՈԼՍՈՒԼՖՈՆԱՏ
POLYBROMOBIPHENYL COMPOUNDSՊՈԼԻԲՐՈՄԴԻՖԵՆԻԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
POLYCARBOXYLATE CEMENTՊՈԼԻԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱՏԱՅԻՆ ՑԵՄԵՆՏ
POLYCHAETAԲԱԶՄԱԽՈՂԱՆ ՈՐԴԵՐ
POLYCHLOROTERPHENYL COMPOUNDSԲԱԶՄԱՔԼՈՐԵՌՖԵՆԻԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
POLYCHONDRITIS,RELAPSINGԲԱԶՄԱԽՈՆԴՐԻՏ ԿՐԿՆՎՈՂ
POLYCYCLIC COMPOUNDSԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
POLYCYCLIC HYDROCARBONSԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ
POLYCYCLIC HYDROCARBONS, ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱՐՈՄԱՏԻԿ (ԱՐՏ)
AROMATIC(NON MESH)
POLYCYTHEMIAՊՈԼԻՑԻՏԵՄԻԱ
POLYCYTHEMIA VERAՊՈԼԻՑԻՏԵՄԻԱ ԻՍԿԱԿԱՆ
POLYDEOXYRIBONUCLEOTIDE ՊՈԼԻԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴ ՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ
SYNTHETASES
POLYDEOXYRIBONUCLEOTIDESՊՈԼԻԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
POLYENESՊՈԼԻԵՆՆԵՐ
POLYESTERSԲԱԶՄԱԵԹԵՐՆԵՐ
POLYETHYLENE GLYCOLSՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ ԳԼԻԿՈԼՆԵՐ
POLYETHYLENE TEREPHTHALATESՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ ՏԵՐԵՖԹԱԼԱՏ
POLYETHYLENEIMINEՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԻՄԻՆ
POLYETHYLENESՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆՆԵՐ
POLYGALACTURONASEՊՈԼԻԳԱԼԱԿՏՈՒՐՈՆԱԶ
POLYGELINEՊՈԼԻԳԵԼԻՆ
POLYGLACTIN 910ՊՈԼԻԳԼԱԿՏԻՆ 910
POLYGLUTAMIC ACIDՊՈԼԻԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԹԹՈՒ
POLYGLYCOLIC ACIDՊՈԼԻԳԼԻԿՈԼԱԹԹՈՒ
POLYHYDROXYETHYL METHACRYLATEՊՈԼԻՀԻԴՐՕՔՍԻԷԹԻԼՄԵՏԱԿՐԻԼԱՏ
POLYISOPRENYL PHOSPHATE ՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱՇԱՔԱՐՆԵՐ
MONOSACCHARIDES
POLYISOPRENYL PHOSPHATE ՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏԱԼԻԳՈ ՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ
OLIGOSACCHARIDES
POLYISOPRENYL PHOSPHATE SUGARSՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ ՇԱՔԱՐՆԵՐ
POLYISOPRENYL PHOSPHATESՊՈԼԻԻԶՈՊՐԵՆԻԼՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
POLYLYSINEՊՈԼԻԼԻԶԻՆ
POLYMERSՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ
POLYMETHACRYLIC ACIDSՊՈԼԻՄԵՏԱԿՐԻԼԱԹԹՈՒՆԵՐ
POLYMORPHISM (GENETICS)ԲԱԶՄԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ
POLYMYALGIA RHEUMATICAՊՈԼԻՄԻԱԼԳԻԱ (ԲԱԶՄԱՄԿԱՆԱՑԱՎ) ՌԵՎՄԱՏԻԿ
POLYMYXINՊՈԼԻՄԻՔՍԻՆ B
POLYMYXINSՊՈԼԻՄԻՔՍԻՆՆԵՐ
POLYNESIAՊՈԼԻՆԵԶԻԱ
POLYNEURITISՊՈԼԻՆԵՎՐԻՏ (ԲԱԶՄԱՆՅԱՐԴԱԲՈՐԲ)
POLYNUCLEOTIDE HYDROXYLKINASEՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴ-ՀԻԴՐՕՔՍԻԼԿԻՆԱԶ
POLYNUCLEOTIDE PHOSPHORYLASEՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶ
POLYNUCLEOTIDE SYNTHETASESՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ
POLYNUCLEOTIDESՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
POLYOMAVIRUSESՊՈԼԻՕՄԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
POLYPHLORETIN PHOSPHATEԲԱԶՄԱՖԼՈՐԵՏԻՆՖՈՍՖԱՏ
POLYPHOSPHATESԲԱԶՄԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
POLYPOSIS SYNDROME,FAMILIALԲԱԶՄԱՊՈԼԻՊԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
POLYPROPYLENESՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆՆԵՐ
POLYPSՊՈԼԻՊՆԵՐ
POLYRADICULITISՊՈԼԻՌԱԴԻԿՈՒԼԻՏ (ԲԱԶՄԱՆՅԱՐԴԱՐՄԱՏԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
POLYRADICULONEURITISՊՈԼԻՌԱԴԻԿՈՒԼՈՆԵՎՐԻՏ
POLYRIBONUCLEOTIDE SYNTHETASEՊՈԼԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՍԻՆԹԵՏԱԶ
POLYRIBONUCLEOTIDESՊՈԼԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
POLYRIBOSOMESՊՈԼԻՌԻԲՈՍՈՄՆԵՐ
POLYSACCHARIDE-LYASESԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐ-ԼԻԱԶՆԵՐ
POLYSACCHARIDESԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐՆԵՐ
POLYSACCHARIDES,BACTERIALԲԱԶՄԱՇԱՔԱՐՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
POLYSORBATESՊՈԼԻՍՈՐԲԱՏՆԵՐ
POLYSTYRENESՊՈԼԻՍՏԻՐՈԼՆԵՐ
POLYTETRAFLUOROETHYLENEՊՈԼԻՏԵՏՐԱՖՏՈՐԷԹԻԼԵՆ (ԲԱԶՄԱՔԱՌԱՖՏՈՐԷԹԻԼԵՆ)
POLYTHIAZIDEՊՈԼԻՏԻԱԶԻԴ
POLYURETHANESԲԱԶՄԱՈՒՐԵՏԱՆՆԵՐ
POLYURIAՇԱՏԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՈԼԻՈՒՐԻԱ)
POLYVINYL CHLORIDEՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴ
POLYVINYLPYRIDINE N-OXIDEՊՈԼԻՎԻՆԻԼՊԻՐԻԴԻՆ N-ՕՔՍԻԴ
POLYVINYLSՊՈԼԻՎԻՆԻԼՆԵՐ
PONGIDAEՊՈՆԳԻԴՆԵՐ
PONGO PYGMAEUSՕՐԱՆԳՈՒՏԱՆ 
PONSՎԱՐՈԼՅԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ
POPLITEAL CYSTԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
POPLITEAL ARTERYԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
POPLITEAL VEINԾՆԿԱՓՈՍԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
POPULATIONԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
POPULATION CHARACTERISTICS (NON MESH)ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ (ԱՐՏ)
POPULATION CONTROLԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
POPULATION DENSITYԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ
POPULATION DYNAMICSԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱ
POPULATION GROWTHԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՃ
POPULATION SURVEILLANCEԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
PORFIROMYCINՊՈՐՖԻՐՈՄԻՑԻՆ
PORIFERAՍՊՈՒՆԳՆԵՐ
PORPHOBILINOGENՊՈՐՖՈԲԻԼԻՆՈԳԵՆ (ՊՈՐՖՈԲԻԼԻՆԱԾԻՆ)
PORPHOBILINOGEN DEAMINASEՊՈՐՖՈԲԻԼԻՆՈԳԵՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ
PORPHYRINOGENSՊՈՐՖԻՐԻՆՈԳԵՆՆԵՐ,ՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆՆԵՐ
PORPHYRINSՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
PORTACAVAL SHUNT,SURGINALԴՈՆԵՐԱԿԱՍԻՆԵՐԱԿԱՅԻՆ ՇՈՒՆՏ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
PORTAL SYSTEMՊՈՐՏԱԼ (ԴՐՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՀԱՄԱԿԱՐԳ
PORTAL VEINՊՈՐՏԱԼ (ԴՐՈՒՆՔԱՅԻՆ) ԵՐԱԿ
PORTASYSTEMIC SHUNT SURGICALԴՈՆԵՐԱԿԱՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՇՈՒՆՏ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
PORTOENTEROSTOMY,HEPATICԴՈՆԵՐԱԿԱԱՂԻՔԱԲԵՐԱՆ ԼՅԱՐԴԱՅԻՆ
PORTOGRAPHYԴՈՆԵՐԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
PORTRAITSԴԻՄԱՆԿԱՐՆԵՐ
PORTUGALՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ
POSITIVE PRESSURE RESPIRATIONՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱԿԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ 
POST AND CORE TECHNIQUE ՇՏԻՖՏ ԵՎ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆԵՐԴԻՐ,ՊՐՈՏԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ 
POSTAL SERVICEՓՈՍՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
POSTGASTRECTOMY SYNDROMESՀԵՏՍՏԱՄՈՔՍԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
POSTIMORTEM CHANGESՀԵՏՄԱՀՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
POSTIMPLANTATION PHASEՀԵՏՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՓՈՒԼ
POSTNATAL CAREՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԽՆԱՄՔ
POSTOPERATIVE CAREՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ՀԻՎԱՆԴԻ
POSTOPERATIVE COMPLICATIONSՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
POSTOPERATIVE PERIODՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
POSTPARTUM HEMORRHAGEՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
POSTPERICARDIOTOMY SYNDROMEՀԵՏՍՐՏԱՊԱՐԿԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
POSTPHLEBITIC SYNDROMEՀԵՏԵՐԱԿԱԲՈՐԲԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
POSTUREՄԱՐՄՆԻ ԴԻՐՔ 
POTENTIOMETRYՊՈՏԵՆՑԻԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
POULTRYԹՌՉՈՒՆՆԵՐ ԸՆՏԱՆԻ
POULTRY DISEASESԸՆՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
POULTRY PRODUCTSԸՆՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆԻ ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԿԵՐԱՆՅՈՒԹԵՐ)
POVERTYԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
POVERTY AREASԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ
POVIDONEՊՈՎԻԴՈՆ - ՅՈԴ
POVIDONEՊՈՎԻԴՈՆ
POWASSAN VIRUSՊՈՎԱՍԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
POWDERSՓՈՇԻՆԵՐ
POWER SOURCESԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
POXVIRIDAEՊՈՔՍԻՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
POXVIRUS INFECTIONSՊՈՔՍԻՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
PRACTICE (PSYCHOLOGY)ՓՈՐՁ (ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ)
PRACTICE MANAGEMENT, MEDICALԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ
PRACTOLOLՊՐԱԿՏՈԼՈԼ
PRADER-WILLI SYNDROMEՊՐԱԴԵՐ-ՎԻԼԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
PRAJMALINEՊՐԱՅՄԱԼԻՆ
PRALIDOXIME COMPOUNDSՊՐԱԼԻԴՈՔՍԻՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PRASEODYMIUMՊՐԱԶԵՈԴԻՄ
PRAZEPAMՊՐԱԶԵՊԱՄ
PRAZIQUANTELՊՐԱԶԻԿՎԱՆՏԵԼ
PRAZOSINՊՐԱԶՈԶԻՆ
PREALBUMINՊՐԵԱԼԲՈՒՄԻՆ
PRECANCEROUS CONDITIONSՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐ
PRECIPITATIONՊՐԵՑԻՊԻՏԱՑԻԱ
PREDATORY BEHAVIORԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐԻ ՎԱՐՔ
PREDICTIVE VALUE OF TESTSՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿԻՉ ԱՐԺԵՔ
PREDNIMUSTINEՊՐԵԴՆԻՄՈՒՍՏԻՆ
PREDNISOLONEՊՐԵԴՆԻԶՈԼՈՆ
PREDNISOLONE,TOPICALՊՐԵԴՆԻԶՈԼՈՆԻ ՔՍՈՒՔ
PREDNISONEՊՐԵԴՆԻԶՈՆ
PRE-ECLAMPSIAՊՐԵԷԿԼԱՄՊՍԻԱ
PRE-EXCITATION SYNDROMESՆԱԽԱԴՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ 
PRE-EXCITATION,MAHAIM TYPEՆԱԽԱԴՐԴՈՒՄ ԸՍՏ ՄԱՆԱԻՄ ՏԻՊԻ
PREFERRED PROVIDER ORGANIZATIONSԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,  
ՈՐՈՆՑ ՏՐՎՈՒՄ Է ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
PREGNADIENEDIOLSՊՐԵԳՆԱԴԻԵՆԴԻՈԼՆԵՐ
PREGNADIENESՊՐԵԳՆԱԴԻԵՆՆԵՐ
PREGNADIENETRIOLSՊՐԵԳՆԱԴԻԵՆՏՐԻՈԼՆԵՐ
PREGNANCYՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ
PREGNANCY COMPLICATIONSՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PREGNANCY COMPLICATIONS, CARDIOVASCULARՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ
PREGNANCY COMPLICATIONS, HEMATOLOGICՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ
PREGNANCY COMPLICATIONS, INFECTIOUSՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ
PREGNANCY COMPLICATIONS, NEOPLASTICՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PREGNANCY IN ADOLESCENCEՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ 
PREGNANCY IN DIABETESՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ՇԱՔԱՐԱԽՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
PREGNANCY MAINTENANCEՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
PREGNANCY OUTCOMEՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔ
PREGNANCY PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ, ԿԱՊՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
PREGNANCY TESTSՀՂԻՈՒԹՅԱՆՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
PREGNANCY TESTS, IMMUNOLOGICՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
PREGNANCY TRIMESTER, FIRSTՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏՐԻՄԵՍՏՐ ԱՌԱՋԻՆ
PREGNANCY TRIMESTER, SECONDՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏՐԻՄԵՍՏՐ ԵՐԿՐՈՐԴ
PREGNANCY TRIMESTER, THIRDՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏՐԻՄԵՍՏՐ ԵՐՐՈՐԴ
PREGNANCY TRIMESTERS (NON MESH)ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏՐԻՄԵՍՏՐՆԵՐ (ԱՐՏ)
PREGNANCY ZONE PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԶՈՆԱՅԻՆ, ԿԱՊՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
PREGNANCY, ABDOMINALՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ
PREGNANCY, ANIMALՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
PREGNANCY, ECTOPICՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ
PREGNANCY, MULTIPLEՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԶՄԱՊՏՈՒՂ
PREGNANCY, PROLONGEDՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ
PREGNANCY, TUBALՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՂԱՅԻՆ
PREGNANCY, UNWANTEDՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ
PREGNANCY-ASSOCIATED ALPHA  ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՊՎԱԾ ԱԼՖԱ ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԻ ՀԵՏ 
PLASMA PROTEIN
PREGNANCY-ASSOCIATED BETA PLASMA PROTEINՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՊՎԱԾ ԲԵՏԱ ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԻ ՀԵՏ 
PREGNANCY-SPECIFIC BETA 1-GLYCOPROTEINՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԲԵՏԱ 1-ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆ
PREGNANEDIOLՊՐԵԳՆԱՆԴԻՈԼ
PREGNANEDIONESՊՐԵԳՆԱՆԴԻՈՆՆԵՐ
PREGNANESՊՐԵԳՆԱՆՆԵՐ
PREGNANETRIOLՊՐԵԳՆԱՆՏՐԻՈԼ
PREGNANOLONEՊՐԵԳՆԱՆՈԼՈՆ
PREGNATRIENESՊՐԵԳՆԱՏՐԻԵՆՆԵՐ
PREGNENEDIONESՊՐԵԳՆԵՆԴԻՈՆՆԵՐ
PREGNENESՊՐԵԳՆԵՆՆԵՐ
PREGNENOLONEՊՐԵԳՆԵՆՈԼՈՆ
PREGNENOLONE CARBONITRILEՊՐԵԳՆԵՆՈԼՈՆԻ ԿԱՐԲՈՆԻՏՐԻԼ
PREIMPLANTATION PHASEՆԱԽԱՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՓՈՒԼ
PREJUDICEՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
PREKALLIKREINՊՐԵԿԱԼԻԿՐԵԻՆ
PRELEUKEMIAՆԱԽԱԼԵՅԿՈԶ
PREMARINՊՐԵՄԱՐԻՆ 
PREMARITAL EXAMINATIONSԱՄՈՒՍՆԱՑՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PREMEDICATIONՊՐԵՄԵԴԻԿԱՑԻԱ
PREMENSTRUAL SYNDROMEՆԱԽԱԴԱՇՏԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
PRENALTEROLՊՐԵՆԱԼՏԵՐՈԼ
PRENATAL CAREՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆ,ԽՆԱՄՔ
PRENATAL DIAGNOSISՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
PRENATAL EXPOSURE DELAYED EFFECTSՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆ,ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԵՌԱՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
PRENAZONE ՖԵՊՐԱԶՈՆ, ՊՐԵՆԱԶՈՆ
PREOPERATIVE CAREՆԱԽԱՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ,ՎԱՐՈՒՄ
PREOPTIC AREAՆԱԽԱՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
PREPHENATE DEHYDRATASEՊՐԵՖԵՆԱՏԴԵՀԻԴՐԱՏԱԶ
PREPHENATE DEHYDROGENASEՊՐԵՖԵՆԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
PRESBYCUSISԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԼՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՐԵՍԲԻԱԿՈՒԶԻՍ)
PRESBYOPIAԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀԵՌԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՐԵՍԲԻՈՊԻԱ)
PRESCRIPTION FEESԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐՈՒՄ , ՎՃԱՐՈՒՄ
PRESCRIPTIONS, DRUGՌԵՑԵՊՏՈՒՐԱ (ԴԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), ՈՉ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ
PRESERVATION, BIOLOGICALԿՈՆՍԵՐՎԱՑԻԱ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
PRESERVATIVES, PHARMACEUTICALՊԱՀՊԱՆԻՉՆԵՐ (ԿՈՆՍԵՐՎԱՆՏՆԵՐ) ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
PRECIPITINSՊՐԵՑԻՊԻՏԻՆՆԵՐ
PRESSORECEPTORSՊՐԵՍՍՈՌԵՑԵՊՏՈՐՆԵՐ
PRESSUREՃՆՇՈՒՄ
PREVALENCEՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ 
PREVENTIVE DENTISTRYԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
PREVENTIVE HEALTH SERVICESԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PREVENTIVE MEDICINEԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
PREVENTIVE PSYCHIATRYԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
PRIAPISMՊՐԻԱՊԻԶՄ
PRILOCAINEՑԻՏԱՆԵՍՏ, ՊՐԻԼՈԿԱԻՆ
PRIMAQUINEՊՐԻՄԱԽԻՆ
PRIMARY HEALTH CAREԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ
PRIMARY NURSING CAREԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
PRIMARY PREVENTION ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ 
PRIMATESՊՐԻՄԱՏՆԵՐ
PRIMIDONEՀԵՔՍԱՄԻԴԻՆ, ՊՐԻՄԻԴՈՆ 
PRINCE EDWARD ISLANDԷԴՈՒԱՐԴ ԱՐՔԱՅԱԶՆԻ ԿՂԶԻ
PRINTERS' MARKSՊՐՈՍՊԵԿՏՆԵՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ
PRINTINGԿՆԻՔ 
PRIONSՊՐԻՈՆՆԵՐ
PRISONERSԲԱՆՏԱՐԿՅԱԼՆԵՐ 
PRISONSԲԱՆՏԵՐ
PRIVATE PRACTICEՄԱՍՆԱՎՈՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱ
PRIVATIZATIONՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄ
PROACTIVE INHIBITIONԱՐԳԵԼԱԿՈՒՄ ՆԱԽԱԿՏԻՎԱՅԻՆ
PROADIFENՊՐՈԱԴԻՖԵՆ
PROBABILITY ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PROBABILITY THEORYՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
PROBABILITY LEARNINGՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
PROBENECIDՊՐՈԲԵՆԵՑԻԴ
PROBLEM SOLVINGՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ (ՊՐՈԲԼԵՄԻ) ՈՐՈՇՈՒՄ, ՎՃՌՈՒՄ
PROBUCOLՊՐՈԲՈՒԿՈԼ 
PROCAINAMIDEՆՈՎՈԿԱԻՆԱՄԻԴ, ՊՐՈԿԱԻՆԱՄԻԴ
PROCAINEՆՈՎՈԿԱԻՆ, ՊՐՈԿԱԻՆ 
PROCARBAZINEՊՐՈԿԱՐԲԱԶԻՆ
PROCETOFENՊՐՈՑԵՏՈՖԵՆ
PROCHLORPERAZINEՊՐՈՔԼՈՐՊԵՐԱԶԻՆ
PROCOLLAGEN PEPTIDASEՊՐՈԿՈԼԱԳԵՆ ՊԵՊՏԻԴԱԶ
PROCOLLAGENՊՐՈԿՈԼԱԳԵՆ
PROCTITISՊՐՈԿՏԻՏ (ՎԵՐՋՆՈՒՂՈՒ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
PROCTOCOLITISՊՐՈԿՏՈԿՈԼԻՏ (ՎԵՐՋՆՈՒՂՈՒ ԿՈԼԻՏ)
PROCTOSCOPYՊՐՈԿՏՈՍԿՈՊԻԱ (ՎԵՐՋՆԱՂԻՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՏՈՒՄ)
PROCYCLIDINEՊՐՈՑԻԿԼԻԴԻՆ
PRODRUGSՆԱԽԱԴԵՂԱՆՅՈՒԹ
PRODUCT LABELINGԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴՐՈՇՄԱԳՐՈՒՄ, ՊԻՏԱԿԱՆՇՈՒՄ (ՄԱՐԿԻՐՈՎԿԱ)
PRODUCT LINE MANAGEMENTՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ
PRODUCT SURVEILLANCE, POSTMARKETINGԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԵՏՄԱՐԿԵՏԻՆԳ
PROESTRUSՆԱԽԱԿՏՂՈՒՑ
PROFESSIONAL COMPETENCEՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՁԵՌՆԱՀԱՍՈՒԹՅՈՒՆ)
PROFESSIONAL CORPORATIONSՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐ)
PROFESSIONAL PRACTICE ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
PROFESSIONAL PRACTICE LOCATIONԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ
PROFESSIONAL STAFF COMMITTEESԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐ, ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ
PROFESSIONAL-FAMILY RELATIONS"ԱՇԽԱՏԱՆՔ-ԸՆՏԱՆԻՔ' ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PROFESSIONAL-PATIENT RELATIONS"ԲՈՒԺԱՆՁՆԱԿԱԶՄ-ՀԻՎԱՆԴ" ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PROFLAVINEՊՐՈՖԼԱՎԻՆ
PROGERIAԱՌԱՋԱԿԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
PROGESTATIONAL HORMONESՊՐՈԳԵՍՏԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
PROGESTATIONAL HORMONES SYNTHETICՊՐՈԳԵՍՏԻՆՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
PROGESTERONEՊՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆ
PROGESTERONE REDUCTASEՊՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆՌԵԴՈՒԿՏԱԶ
PROGLUMIDEՊՐՈԳԼՈՒՄԻԴ
PROGNOSISԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄ
PROGRAM EVALUATIONԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
PROGRAMMED INSTRUCTIONԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
PROGRAMMING LANGUAGES ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ
PROGRAMMING, LINEAR ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ԳԾԱՅԻՆ
PROGRESSIVE PATIENT CAREՀԻՎԱՆԴՆԵՐ ՍԱՍՏԿԱՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ, ԽՆԱՄՔ
PROINSULINՊՐՈԻՆՍՈՒԼԻՆ
PROJECTIONՈՒՐՎԱԳԾԵՐ, ՊՐՈՅԵԿՑԻԱՆԵՐ
PROJECTIVE TECHNIQUESԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
PROLACTINՊՐՈԼԱԿՏԻՆ
PROLACTIN RELEASEՊՐՈԼԱԿՏՈՍՏԱՏԻՆ
PROLACTINOMAՊՐՈԼԱԿՏԻՆՈՄԱ
PROLAPSEԱՐՏԱՆԿՈՒՄ
PROLINEՊՐՈԼԻՆ
PROLINE HYDROXYLASEՊՐՈԼԻՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ
PROLINE OXIDASEՊՐՈԼԻՆՕՔՍԻԴԱԶ
PROMAZINEՊՐՈՄԱԶԻՆ
PROMEDOLՊՐՈՄԵԴՈԼ
PROMEGESTONEՊՐՈՄԵԳԵՍՏՈՆ
PROMETHAZINEՊՐՈՄԵԹԱԶԻՆ
PROMETHIUMՊՐՈՄԵԹԻՈՒՄ
PROMETRYNEՊՐՈՄԵՏՐԻՆ
PROMOTER REGIONS (GENETICS)ՊՐՈՄՈՏՈՐ ՄԱՍԵՐ ( ԲԱԺԻՆՆԵՐ) ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ
PRONASEՊՐՈՆԱԶ
PRONATIONՊՐՈՆԱՑԻԱ
PRONETHALOLՊՐՈՆԵՏԱԼՈԼ
PRO-OPIMELANOCORTINՊՐՈՕՊԻՈԿՈՐՏԻՆ 
PROPAFENONEՊՐՈՊԱՖԵՆՈՆ
PROPAGANDAՊՐՈՊԱԳԱՆԴԱ
PROPANEՊՐՈՊԱՆ
PROPANEDIOL DEHYDRATASEՊՐՈՊԱՆԴԻՈԼԴԵՀԻԴՐԱՏԱԶ 
PROPANEDIOLSՊՐՈՊԱՆԴԻՈԼՆԵՐ
PROPANIDIDՊՐՈՊԱՆԻԴԻՏ
PROPANILՊՐՈՊԱՆԻԼ
PROPANOLAMINESՊՐՈՊԱՆՈԼԱՄԻՆՆԵՐ
PROPANTHELINEՊՐՈՊԱՆՏԵԼԻՆ
PROPERDINՊՐՈՊԵՐԴԻՆ
PROPERDIN FACTOR BՊՐՈՊԵՐԴԻՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆ B
PROPERDIN FACTOR DՊՐՈՊԵՐԴԻՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆ D
PROPERICIAZINEՊԵՐԻՑԻԱԶԻՆ, ՊՐՈՊԵՐԻՑԻԱԶԻՆ 
PROPHASEՊՐՈՖԱԶ , ՆԱԽԱՓՈՒԼ
PROPIDIUMՊՐՈՊԻԴԻՈՒՄ
PROPIOLACTONEՊՐՈՊԻՈԼԱԿՏՈՆ
PROPIOMAZINEՊՐՈՊԻՈՄԱԶԻՆ
PROPIONATESՊՐՈՊԻՈՆԱՏՆԵՐ
PROPIONIC ACIDSՊՐՈՊԻՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
PROPIOPHENONESՊՐՈՊԻՈՖԵՆՈՆՆԵՐ
PROPLASTՊՐՈՊԼԱՍՏ
PROPOFOLՊՐՈՊՈՖՈԼ
PROPOLISՊՐՈՊՈԼԻՍ
PROPORTIONAL HAZARDS MODELSՎՆԱՍԱԿԱՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐ ՀԱՄԱՉԱՓԱՅԻՆ
PROPOXYPHENE NAPSYLATEՊՐՈՊՕՔՍԻՖԵՆԻ ՆԱՊՍԻԼԱՏ
PROPOXYCAINEՊՐՈՊՕՔՍԻԿԱԻՆ
PROPOXYPHENEՊՐՈՊՕՔՍԻՖԵՆ
PROPRANOLOLՊՐՈՊՐԱՆՈԼՈԼ
PROPRIOCEPTIONՊՐՈՊՐԻՈՑԵՊՑԻԱ, ՍԵՓԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՉՈՒԹՅՈՒՆ
PROPYL GALLATEՊՐՈՊԻԼԳԱԼԱՏ
PROPYLAMINE TRANSFERASEՊՐՈՊԻԼԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
PROPYLAMINESՊՐՈՊԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
PROPYLBENZILYLCHOLINE MUSTARDՊՐՈՊԻԼԲԵՆԶԻԼԽՈԼԻՆ-ԻՊՐԻՏ
PROPYLHEXEDRINEՊՐՈՊԻԼՀԵՔՍԵԴՐԻՆ
PROPYLIODONEՊՐՈՊԻԼԻՈԴՈՆ
PROPYLTHIOURACILՊՐՈՊԻԼԹԻՈՈՒՐԱՑԻԼ
PROSCILLARIDINՊՐՈՍՑԻԼԱՐԻԴԻՆ
PROSPECTIVE PAYMENT SYSTEMԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
PROSPECTIVE STUDIES ՊՐՈՍՊԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PROSPIDIUMՊՐՈՍՊԻԴԻՆ
PROSTAGLANDIN ANTAGONISTSՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ
PROSTAGLANDIN D2ՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆ D2
PROSTAGLANDIN-ENDOPEROXIDEs, SYNTHETICՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐԻ ԷՆԴՈԳԵՐՕՔՍԻԴՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
PROSTAGLANDIN SYNTHASEՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆ ՍԻՆԹԱԶ
PROSTAGLANDIN-13-14 REDUCTASEՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆ 13-14 ՌԵԴՈՒԿՏԱԶ
PROSTAGLANDINSՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ
PROSTAGLANDINS AՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ A 
PROSTAGLANDINS A, SYNTHETICՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ Ա ՍԻՆԹԵՏԻԿ
PROSTAGLANDINS BՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ B
PROSTAGLANDINS DՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ D 
PROSTAGLANDINS EՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ E
PROSTAGLANDINS E, SYNTHETICՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ E ՍԻՆԹԵՏԻԿ
PROSTAGLANDINS FՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ F 
PROSTAGLANDINS F, SYNTHETICՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ F ՍԻՆԹԵՏԻԿ
PROSTAGLANDINS GՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ G
PROSTAGLANDINS HՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ H
PROSTAGLANDINS, SYNTHETICՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻՆՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
PROSTATEՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁ
PROSTATECTOMYՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
PROSTATIC DISEASESՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PROSTATIC HYPERTROPHYՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԱ (ԳԵՐԱՃ)
PROSTATIC NEOPLASMSՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PROSTATITISՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
PROSTHESISՊՐՈԹԵԶՆԵՐ
PROSTHESIS DESIGNՊՐՈԹԵԶԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
PROSTHESIS FAILUREՊՐՈԹԵԶԻ ԽԱԽՏՈՒՄ
PROSTHODONTICSԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՈՒՄ 
PROSTITUTIONՊՈՌՆԿՈՒԹՅՈՒՆ
PROTACTINIUMՊՐՈՏԱԿՏԻՆԻՈՒՄ
PROTAMINESՊՐՈՏԱՄԻՆՆԵՐ
PROTEASE INHIBITORSՊՐՈՏԵԱԶՆԵՐ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ
PROTECTIVE CLOTHINGՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՀԱԳՈՒՍՏ
PROTECTIVE DEVICESՊԱՇՏԱՆԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ
PROTEIN ARGININE METHYLTRANSFERASEՊՐՈՏԵԻՆ (ԱՐԳԻՆԻՆ) ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
PROTEIN BINDINGՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԿԱՊՈՒՄ
PROTEIN CՍՊԻՏԱԿՈՒՑ C
PROTEIN CONFORMATIONՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԿՈՆՖՈՐՄԱՑԻԱ
PROTEIN DEFICIENCYՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
PROTEIN DENATURATIONՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԲՆԱՓՈԽՈՒՄ
PROTEIN DISULFIDE REDUCTASE (GLUTATHIONE)ՊՐՈՏԵԻՆ ԴԻՍՈՒԼՖԻԴ ՌԵԴՈՒԿՏԱԶ (ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆ)
PROTEIN ENGINEERINGՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ (ԻՆԺԵՆԵՐԻԱ)
PROTEIN HYBRIDIZATIONՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԽԱՌՆԱՍԵՐՈՒՄ 
PROTEIN HYDROLYSATESՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ՀԻԴՐՈԼԻԶԱՏՆԵՐ
PROTEIN KINASE CՊՐՈՏԵԻՆԿԻՆԱԶ C
PROTEIN KINASESՊՐՈՏԵԻՆԿԻՆԱԶՆԵՐ
PROTEIN METHYLTRANSFERASESՊՐՈՏԵԻՆ-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
PROTEIN O-METHYLTRANSFERASEՊՐՈՏԵԻՆ-Օ-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
PROTEIN PRECURSORSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ
PROTEIN PROCESSING, POST-TRANSLATIONALՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ
PROTEIN SYNTHESIS INHIBITORSՍՊԻՏԱՅՈՒՑԻ ՍԻՆԹԵԶԻ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ
PROTEIN-BOUND IODINE TESTՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱ-ԿԱՊՎԱԾ ՅՈԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
PROTEIN-GLUTAMINE GAMMA ՊՐՈՏԵԻՆ-ԳԼՈՒՏԱՄԻՆ-ԳԱՄՄԱ ԳԼՈՒՏԱՄԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
GLUTAMYLTRANSFERASE
PROTEIN-LOSING ENTEROPATHIESՊՐՈՏԵԻՆ-ԿՈՐՉՈՂ ԷՆՏԵՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ
PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ 
PROTEIN-TYROSINE KINASEՊՐՈՏԵԻՆ-ՏԻՐՈԶԻՆԿԻՆԱԶ
PROTEINURIAՊՐՈՏԵԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ
PROTEOCHONDROITIN SULFATESՊՐՈՏՈԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ
PROTEOGLYCANSՊՐՈՏԵՈԳԼԻԿԱՆՆԵՐ
PROTEOLIPIDSՊՐՈՏԵՈԼԻՊԻԴՆԵՐ
PROTEUSՊՐՈՏԵՅ (ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԵՂ)
PROTEUS INFECTIONSՊՐՈՏԵՅԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
PROTHIONAMIDEՊՐՈՏԻՈՆԱՄԻԴ
PROTHROMBIN ՊՐՈԹՐՈՄԲԻՆ
PROTHROMBIN TIMEՊՐՈԹՐՈՄԲԻՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
PROTOCATECHUATE-3,4-DIOXYGENASEՊՐՈՏՈԿԱՏԵԽԱՏ 3,4-ԴԻՕՔՍԻԳԵՆԱԶ
PROTOCHLOROPHYLLIDEՊՐՈՏՈՔԼՈՐՈՖԻԼԻԴ
PROTONSՊՐՈՏՈՆՆԵՐ
PROTO-ONCOGENE PROTEINS, CELLULARՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԲՋՋԱՅԻՆ
PROTO-ONCOGENESՊՐՈՏՈ-ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆՆԵՐ
PROTOPLASTSՊՐՈՏՈՊԼԱՍՏՆԵՐ
PROTOPORPHYRINSՊՐՈՏՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ,ՆԱԽԱՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
PROTOVERATRINESՊՐՈՏՈՎԵՐԱՏՐԻՆՆԵՐ
PROTOZOAՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ
PROTOZOAN INFECTIONSՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
PROTOZOAN INFECTIONS, ANIMAL (NON MESH)ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ) 
PROTOZOAN PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
PROTRIPTYLINEՊՐՈՊՐԻՊՏԻԼԻՆ
PROVENTRICULUSՆԱԽԱՓՈՐՈՔ
PROVIRUSESՊՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
PROXEMICSՊՐՈՔՍԵՄԻԿԱ
PRUNE BELLY SYNDROMEՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ԲՆԱԾԻՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
PRURIGOՔՈՐՈՒԿ , ՄԱՐՄԱՋ (ՊՐՈՒՐԻԳՈ)
PRURITUSՔՈՐ 
PRURITUS ANIՀԵՏԱՆՑՔԻ ՔՈՐ
PRURITUS VULVAEՎՈՒԼՎԱՅԻ ՔՈՐ
PRUSSIAN BLUE REACTIONԲԵՌԼԻՆՅԱՆ ԼԱԶՈՒՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱ
PSEUDARTHROSISԿԵՂԾ ՀՈԴ
PSEUDOGENESԿԵՂԾ ԳԵՆԵՐ
PSEUDOHERMAPHRODITISMԿԵՂԾ ՀԵՐՄԱՖՐՈԴԻՏԻԶՄ (ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ)
PSEUDOHYPOALDOSTERONISMԿԵՂԾ ՀԻՊՈԱԼԴՈՍՏԵՐԻՆԻԶՄ
PSEUDOHYPOPARATHYROIDISMԿԵՂԾ ՀԻՊՈՊԱՐԱԹԻԵՐՈԶ
PSEUDOMONASՊՍԵՎԴՈՄՈՆԱԴՆԵՐ (ՄԱԿԱՄԵՆՈՒՅԹՆԵՐ)
PSEUDOMONAS INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ PSEUDOMONAS
PSEUDOMYXOMA PERITONEIՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ ԿԵՂԾՄԻՔՍՈՄԱ
PSEUDOPODIAՊՍԵՎԴՈՊՈԴԻԱՄՆԵՐ
PSEUDOPREGNANCYԿԵՂԾ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ
PSEUDOPSEUDOHYPOPARATHYROIDISMԿԵՂԾ ԿԵՂԾՀԻՊՈՊԱՐԱԹԻՐԵՈԶ
PSEUDORABIES VIRUS ԿԵՂԾ ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆՀԱՐՈՒՑԻՉ
PSEUDOTUMOR CEREBRIԿԵՂԾ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ
PSEUDOURIDINEՊՍԵՎԴՈԽՈԼԻՆԷՍԹԵՐՈԶ
PSEUDOXANTHOMA ELASTICUMՊՍԵՎԴՈՔՍԱՆՏՈՄԱ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ
PSYCHIATRIC DEPARTMENT, HOSPITALՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
PSYCHIATRYՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
PSILOCYBINEՊՍԻԼՈՑԻԲԻՆ
PSITTACINESԹՈՒԹԱԿԱՆՄԱՆՆԵՐ
PSORALENSՊՍՈՐԱԼԵՆՆԵՐ
PSORIASISՊՍՈՐԻԱԶ (ԹԵՓՈՏ ՈՐՔԻՆ)
PSYCHIATRIC AIDESՀՈԳԵԲՈՒՅԺՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
PSYCHIATRIC NURSINGՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ , ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHIATRIC STATUS RATING SCALESՀՈԳԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍԱՆԴՂԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ 
PSYCHOACOUSTICSՊՍԻԽՈԱԿՈՒՍՏԻԿԱ
PSYCHOANALITIC THERAPYՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
PSYCHOANALYSISՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՍԻԽՈԱՆԱԼԻԶ)
PSYCHOANALYTIC INTERPRETATIONՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOANALYTIC THEORYՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHODRAMAՊՍԻԽՈԴՐԱՄԱ (ՀՈԳԵԿԱՆ ԾԱՆՐ ՎԻՃԱԿ)
PSYCHOLOGIC PROCESSES AND PRINCIPLES ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ ԵՎ ՕՐԵՆՔՆԵՐ (ԱՐՏ)
(NON MESH)
PSYCHOLOGICAL TECHIQUES (NON MESH)ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ (ԱՐՏ)
PSYCHOLOGICAL THEORYՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOLOGICAL WARFAREՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ
PSYCHOLOGICAL TESTSՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
PSYCHOLINGUISTICSՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ , ՊՍԻԽՈԼԻՆԳՎԻՍՏԻԿԱ
PSYCHOLOGYՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOLOGY, MILITARYՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
PSYCHOLOGY, APPLIEDՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
PSYCHOLOGY, CLINICALՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
PSYCHOLOGY, COMPARATIVEՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
PSYCHOLOGY, EDUCATIONALՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTALՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
PSYCHOLOGY, INDUSTRIALՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ
PSYCHOLOGY, MEDICALՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
PSYCHOLOGY,SOCIALՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
PSYCHOMETRICSՊՍԻԽՈՄԵՏՐԻԿԱ (ՀՈԳԵՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
PSYCHOMOTOR AGITATIONՀՈԳԵՇԱՐԺԱԿԱՆ ԴՐԴՈՒՄ
PSYCHOMOTOR DISORDERSՀՈԳԵՇԱՐԺԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
PSYCHOMOTOR PERFORMANCEՀՈԳԵՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PSYCHONEUROIMMUNOLOGYՀՈԳԵՆՅԱՐԴԱԻՄՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOPATHOLOGYՀՈԳԵԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOPHARMACOLOGYՀՈԳԵԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOPHYSICSՀՈԳԵՖԻԶԻԿԱ
PSYCHOPHYSIOLOGYՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ
PSYCHOPHYSIOLOGC DISORDERSՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
PSYCHOSES, ALCOHOLICՊՍԻԽՈԶՆԵՐ (ՀՈԳԵԱԽՏԵՐ) ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ
PSYCHOSES, SUBSTANCE-INDUCEDՊՍԻԽՈԶՆԵՐ (ՀՈԳԵԱԽՏԵՐ) , ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՏԱՐԲԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENTՀՈԳԵՍԵՌԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
PSYCHOSEXUAL DISORDERSՀՈԳԵՍԵՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTIONSՀՈԳԵՍԵՌԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
PSYCHOSINEՊՍԻԽՈԶԻՆ
PSYCHOSOCIAL DEPRIVATIONՀՈԳԵՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ
PSYCHOSOMATIC MEDICINEՀՈԳԵՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOSURGERYՀՈԳԵՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
PSYCHOTHERAPY, MULTIPLEՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ, ՈՐՆ ԱՆՑ Է ԿԱՑՎՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐՈՎ
PSYCHOTHERAPY, RATIONAL-EMOTIVEՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ ՌԱՑԻՈՆԱԼԱ-ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
PSYCHOTHERAPYՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ
PSYCHOTHERAPY BRIEFՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ ԿԱՐՃ ՀԱՄԱՌՈՏ ԿՈՒՐՍՈՎ
PSYCHOTHERAPY, GROUPՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ
PSYCHOTIC DISORDERSՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
PSYCHOTROPIC DRUGSՀՈԳԵՀԱԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
PSYLLIUMՊՍԻԼԻՈՒՄ
PTERIDINESՊՏԵՐԻԴԻՆՆԵՐ
PTERINSՊՏԵՐԻՆՆԵՐ
PTEROYL POLYGLUTAMATE HYDROLASEՊՏԵՐՈԻԼ-ՊՈԼԻԳԼՈՒՏԱՄԱՏ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ
PTEROYLPOLYGLUTAMIC ACIDSՊՏԵՐՈԻԼՊՈԼԻԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
PTERYGIUMՊՏԵՐԻԳԻՈՒՄ
PTERYGOID MUSCLESԹԵՎԱԿԵՐՊ ՄԿԱՆՆԵՐ
PUBERTYՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
PUBERTY,DELAYEDՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՒՇԱՑՈՒՄ
PUBERTY,PRECOCIOUSՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ ՎԱՂԱԺԱՄ
PUBIC BONEՑԱՅԼՈՍԿՐ
PUBIC SYMPHYSISՑԱՅԼԱՀՈԴ
PUBLIC ASSISTANCEՊԵՏԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՊԱՍՏ 
PUBLIC FACILITIES (NON MESH)ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
PUBLIC HEALTHԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
PUBLIC HEALTH ADMINISTRATIONԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
PUBLIC HEALTH DENTISTRYԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PUBLIC HEALTH NURSINGԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
PUBLIC HEALTH PRACTICE (NON MESH)ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ (ԱՐՏ)
PUBLIC HOUSINGԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՔԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
PUBLIC OPINIONՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔ 
PUBLIC RELATIONSԿԱՊ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
PUBLICATIONS (NON MESH)ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
PUBLISHINGՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
PUERPERAL DISORDERSՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PUERPERAL INFECTIONՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՎԱՐԱԿ
PUERPERIUMՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆ
PUERTO RICOՊՈՒԵՐՏՈ-ՌԻԿՈ
PULMONARY ADENOMATOSIS, OVINEԹՈՔԱՅԻՆ ԱԴԵՆՈՄԱՏՈԶ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ 
PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSISԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼԱՅԻՆ ՊՐՈՏԵԻՆՈԶ
PULMONARY ALVEOLIԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼՆԵՐ (ԹՈՔԱԲՇՏԵՐ)
PULMONARY ARTERYԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
PULMONARY CIRCULATIONԹՈՔԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
PULMONARY DISEASEԹՈՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PULMONARY EDEMAԹՈՔԵՐԻ ԱՅՏՈՒՑ
PULMONARY EMBOLISMԹՈՔԱՅԻՆ ԷՄԲՈԼԻԱ 
PULMONARY EMPHYSEMA ԷՄՖԻԶԵՄԱ ԹՈՔԵՐԻ 
PULMONARY EOSINOPHILIAԹՈՔԱՅԻՆ ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԻԱ
PULMONARY FIBROSISԹՈՔԱՅԻՆ ՖԻԲՐՈԶ (ԹԵԼՔԱԽՏ)
PULMONARY GAS EXCHANGEԹՈՔԱՅԻՆ ԳԱԶԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
PULMONARY HEARTԹՈՔԱՅԻՆ ՍԻՐՏ
PULMONARY STRETCH RECEPTORSԹՈՔԱՅԻՆ ՁԳՄԱՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ
PULMONARY SUBVALVULAR STENOSISԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԵՆԹԱՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՆԵՂԱՑՈՒՄ ՍՏԵՆՈԶ)
PULMONARY SURFACTANTSԹՈՔԱՅԻՆ ՍՈՒՐՖԱԿՏԱՆՏ
PULMONARY VALVEԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՓԱԿԱՆ
PULMONARY VALVE INSUFFICIENCYԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
PULMONARY VALVE STENOSISԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ)
PULMONARY VEINSԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ
PULMONARY VENO-OCCLUSIVE DISEASEԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱ-ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
PULMONARY WEDGE PRESSUREԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՈՒՄ ԽՑԱՆՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՃՆՇՈՒՄ
PULPECTOMYԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
PULPITISՊՈՒԼՊԻՏ
PULPOTOMYԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԱՏՈՒՄ
PULSATILE FLOWՊԵՐՖՈՒԶԻԱ ԲԱԲԱԽՈՂ 
PULSEԱՆՈԹԱԶԱՐԿ
PULSE RADIOLYSISԻՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԼԻԶ 
PUNCHED-CARD SYSTEMSՀԱՇՎԱՐԿԱ-ՊԵՐՖԵՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
PUNCTURESՊՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ
PUNISHMENTՊԱՏԻԺ 
PUPAՀԱՐՍՆՅԱԿ (ԿԵՆՍ)
PUPILԲԻԲ 
PUPILLARY FUNCTIONS, ABNORMALԲԲԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PUBLIC POLICYԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
PURCHASING, HOSPITALՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
PURINE-NUCLEOSIDE PHOSPHORYLASEՊՈՒՐԻՆՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶՆԵՐ
PURINE NUCLEOSIDESՊՈՒՐԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
PURINE NUCLEOTIDESՊՈՒՐԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
PURINE-PYRIMIDINE METABOLISM,INBORN ERRORSՊՈՒՐԻՆ-ՊԻՉԻՄԻԴԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԲՆԱԾԻՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ
PURINESՊՈՒՐԻՆՆԵՐ
PURINONESՊՈՒՐԻՆՈՆՆԵՐ
PURKINJE CELLSՊՈՒՐԿԻՆՅԵՐԻ ԲՋԻՋՆԵՐ
PURKINJE FIBERSՊՈՒՐԿԻՆՅԵՐԻ ԹԵԼԻԿՆԵՐ
PUROMYCIN ՊՈՒՐՈՄԻՑԻՆ
PUROMYCIN AMINONUCLEOSIDEՊՈՒՐՈՄԻՑԻՆԻ ԱՄԻՆԱՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴ
PURPURAԾԻՐԱՆԱՑԱՆ , ՊՈՒՐՊՈՒՐԱ
PURPURA, HYPERGLOBULINEMICԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԳԵՐԳԼՈԲՈՒԼԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ
PURPURA, SCHOENLEIN-HENOCHԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ՇԵՆԼԵՅՆ-ՀԵՆՈԽԻ
PURPURA, THROMBOCYTOPENICԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԱԿԱՆ
PURPURA, THROMBOTIC THROMBOCYTOPENICԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԹՐՈՄԲԱՅԻՆ ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԱԿԱՆ
PURSUIT, SMOOTHԱՉՔԻ ՍԱՀՈՒՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ
PUTRESCINEՊՈՒՏՐԵՍՑԻՆ 
PUVA THERAPYPUVA-ԹԵՐԱՊԻԱ
PYELITISՊԻԵԼԻՏ (ԱՎԱԶԱՆԱԲՈՐԲ)
PYELOCYSTITISՊԻԵԼՈՑԻՍՏԻՏ 
PYELONEPHRITISՊԻԵԼՈՆԵՖՐԻՏ (ԱՎԱԶԱՆԱԵՐԻԿԱՄԱԲՈՐԲ)
PYELONEPHRITIS, XANTHOGRANULOMATOUS ՊԻԵԼՈՆԵՖՐԻՏ ՔՍԱՆՏՈԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶԱՅԻՆ 
PYRIMETHAMINEՔԼՈՐԻԴԻՆ, ՊԻՐԻՄԵՏԱՄԻՆ
PYLORIC ANTRUMՍՏԱՄՈՔՍԱԵԼՔԻ ԽՈՌՈՉ
PYLORIC STENOSISՊԻԼՈՐՈՍՏԵՆՈԶ (ՍՏԱՄՈՔՍԱԵԼՔԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ)
PYLORUSՍՏԱՄՈՔՍԱԵԼՔ
PYOCINSՊԻՈՑԻՆՆԵՐ 
PYOCYANINEՊԻՈՑԻԱՆԻՆ 
PYODERMAՊԻՈԴԵՐՄԻԱ (ԹԱՐԱԽԱՄԱՇԿՈՒԹՅՈՒՆ)
PYRAMIDAL TRACTSԲՐԳԱՁԵՎ ՈՒՂԻՆԵՐ 
PYRAN COPOLYMERՊԻՐԱՆԻ ՀԱՄԱՊՈԼԻՄԵՐ 
PYRANSՊԻՐԱՆՆԵՐ 
PYRANTELՊԻՐԱՆՏԵԼ 
PYRANTEL PAMOATEՊԻՐԱՆՏԵԼԻ ՊԱՄՈԱՏ 
PYRAZINAMIDEՊԻՐԱԶԻՆԱՄԻԴ 
PYRAZINESՊԻՐԱԶԻՆՆԵՐ 
PYRAZOLESՊԻՐԱԶՈԼՆԵՐ 
PYRENESՊԻՐԵՆՆԵՐ 
PYRETHRINSՊԻՐԵԹՐԻՆՆԵՐ 
PYRIDAZINESՊԻՐԻԴԱԶԻՆՆԵՐ 
PYRIDINESՊԻՐԻԴԻՆՆԵՐ 
PYRIDINIUM COMPOUNDSՊԻՐԻԴԻՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PYRIDINOLCARBAMATEՊԻՐԻԴԻՆՈԼԿԱՐԲԱՄԱՏ 
PYRIDONESՊԻՐԻԴՈՆՆԵՐ
PYRIDOSTIGMINE BROMIDEՊԻՐԻԴՈՍՏԻԳՄԻՆԻ ԲՐՈՄԻԴ 
PYRIDOXALՊԻՐԻԴՕՔՍԱԼ 
PYRIDOXAL KINASEՊԻՐԻԴՕՔՍԱԼԿԻՆԱԶ 
PYRIDOXAL PHOSPHATEՊԻՐԻԴՕՔՍԱԼՖՈՍՖԱՏ 
PYRIDOXAMINEՊԻՐԻԴՕՔՍԱՄԻՆ 
PYRIDOXAMINEPHOSPHATE OXIDASEՊԻՐԻԴՕՔՍԱՄԻՆՖՈՍՖԱՏՕՔՍԻԴԱԶ 
PYRIDOXIC ACID ՊԻՐԻԴՕՔՍԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
PYRIDOXINEՊԻՐԻԴՕՔՍԻՆ 
PYRIDOXINE DEFICIENCYՊԻՐԻԴՕՔՍԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
PYRILAMINEՊԻՐԻԼԱՄԻՆ 
PYRIMIDINE DIMERSՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ ԴԻՄԵՐՆԵՐ
PYRIMIDINE NUCLEOSIDESՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ 
PYRIMIDINE NUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ 
PYRIMIDINESՊԻՐԻՄԻԴԻՆՆԵՐ 
PYRIMIDINONESՊԻՐԻՄԻԴԻՆՈՆՆԵՐ 
PYRITHIAMINEՊԻՐԻԹԻԱՄԻՆ
PYRITHIOXIN ՊԻՐԻԴԻՏՈԼ, ՊԻՐԻՏԻՕՔՍԻՆ 
PYRODIFENIUM BROMIDEՊԻՐՈԴԻՖԵՆԻՈՒՄԻ ԲՐՈՄԻԴ 
PYROGALLOLՊԻՐՈԳԱԼՈԼ 
PYROGENSՊԻՐՈԳԵՆՆԵՐ
PYROGLOBULINSՊԻՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ 
PYROGLUTAMATE HYDROLASEՊԻՐՈԳԼՈՒՏԱՄԱՏ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ 
PYRONESՊԻՐՈՆՆԵՐ 
PYRONINEՊԻՐՈՆԻՆ 
PYROPHOSPHATASESՊԻՐՈՖՈՍՖՈՏԱԶՆԵՐ
PYROPHOSPHATESՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
PYROPHOSPHORIC ACIDSՊԻՐՈՖՈՍՖՈՐԱԹԹՈՒՆԵՐ
PYRROLESՊԻՐՈԼՆԵՐ
PYRROLIDINESՊԻՐՈԼԻԴԻՆՆԵՐ
PYRROLIDINONESՊԻՐՈԼԻԴԻՆՈՆՆԵՐ
PYRROLIDONECARBOXYLIC ACIDՊԻՐՈԼԻԴՈՆԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒ
PYRROLINE CARBOXYLATE REDUCTASESՊԻՐՈԼԻՆ ԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱՏ ՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ 
PYRROLIZIDINE ALKALOIDSՊԻՐՈԼԻԶԻԴԻՆԱՅԻՆ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
PYRROLNITRINՊԻՐՈԼՆԻՏՐԻՆ
PYRUVALDEHYDEՊԻՐՈԽԱՂՈՂԱԹԹՎԻ ԱԼԴԵՀԻԴ 
PYRUVATE CARBOXYLASEՊԻՐՈՒՎԱՏԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱԶ
PYRUVATE CARBOXYLASE DEFICIENCYՊԻՐՈՒՎԱՏԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱԶԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
PYRUVATE DECARBOXYLASEՊԻՐՈՒՎԱՏԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
PYRUVATE DEHYDROGENASE COMPLEX DEFICIENCYՊԻՐՈՒՎԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԻՀԱՄԱԼԻՐԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
PYRUVATE DEHYDROGENASE COMPLEXՊԻՐՈՒՎԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԱՅԻՆՀԱՄԱԼԻՐ
PYRUVATE KINASEՊԻՐՈՒՎԱՏԿԻՆԱԶ
PYRUVATE METABOLISM,INBORN ERRORSՊԻՐՈՒՎԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆԱԾԻՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PYRUVATE OXIDASEՊԻՐՈՒՎԱՏՕՔՍԻԴԱԶ
PYRUVATE,PHOSPHATE DIKINASEՊԻՐՈՒՎԱՏ , ՖՈՍՖԱՏ ԴԻԿԻՆԱԶ
PYRUVATESՊԻՐՈՒՎԱՏՆԵՐ
PYRVINIUM COMPOUNDSՊԻՐՎԻՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
PYURIAՊԻՈՒՐԻԱ, ԹԱՐԱԽԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ