Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
R FACTORS R-ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
RABBIT POX VIRUSՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈ—ՑԻՉ
RABBITSՃԱԳԱՐՆԵՐ
RABIESԿԱՂՈՒԹՅՈՒՆ
RABIES VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ
RABIES VIRUSԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
RACCOONSՋՐԱՐՋՆԵՐ (ԵՆՈՏՆԵՐ)
RACEMASESՌԱՑԵՄԱԶՆԵՐ
RACIAL STOCKSՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ (ՑԵՂԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ)
RACQUET SPORTSՁԵՌՆԱԹԻԱԿԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ՄԱՐԶԱԿԱՆ) ԽԱՂԵՐ
RADARՌԱԴԱՐ
RADIAL NERVEՃԱՃԱՆՉԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
RADIATIONՌԱԴԻԱՑԻԱ (ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ)
RADIATION CHIMERAՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԽԻՄԵՐՆԵՐ (ՑՆՈՐՔ. ՊԱՏՐԱՆՔ)
RADIATION DOSAGEԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԴՈԶԱ
RADIATION EFFECTSՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
RADIATION GENETICSԳԵՆԵՏԻԿԱ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ
RADIATION INJURIESՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
RADIATION INJURIES, EXPERIMENTALՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ
RADIATION MONITORINGԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
RADIATION PROTECTIVE AGENTSՀԱԿԱՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
RADIATION PROTECTIONՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
RADIATION TOLERANCEՌԱԴԻՈԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
RADIATION, IONIZINGԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ
RADIATION, NON-IONIZINGՈՉ ԻՈՆԻԶԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ
RADIATION-SENSITIZING AGENTSՌԱԴԻՈՍԵՆՍԻԲԻԼԱՑՆՈՂ (ԳԵՐԶԳԱՅՆԱՑՆՈՂ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
RADICAL NECK DISSECTIONՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
RADICULAR CYSTԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԲՈՒՇՏ
RADICULITISՌԱԴԻԿՈՒԼԻՏ (ԱՐՄԱՏԱԲՈՐԲ)
RADIESTHESIAՋԵՐՄԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԽՏՈՐՈՇԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ)
RADIOՌԱԴԻՈ
RADIO WAVESՌԱԴԻՈԱԼԻՔՆԵՐ
RADIOACTIVE FALLOUTՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐ 
RADIOACTIVE POLLUTANTSՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԱՂՏՈՏՈՒՄ 
RADIOACTIVE TRACERSՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ (ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ)
RADIOACTIVE WASTEՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐ
RADIOACTIVITYՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
RADIOALLERGOSORBENT TESTՌԱԴԻՈԱԼԵՐԳՈՍՈՐԲԻՏԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
RADIOCHEMISTRYՌԱԴԻՈՔԻՄԻԱ 
RADIODERMATITISՌԱԴԻՈՄԱՇԿԱԲՈՐԲ
RADIOGRAPHIC IMAGE ENHANCEMENTՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ 
RADIOGRAPHIC IMAGE INTERPRETATION,  ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
COMPUTER-ASSISTED
RADIOGRAPHIC MAGNIFICATIONՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ 
RADIOGRAPHY PANORAMICՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՆՈՐԱՄԱՅԻՆ
RADIOGRAPHY, DENTALԱՏԱՄՆԵՐԻ ՌԵՆՏԳԵՆՈԳՐԱՖԻԱ 
RADIOGRAPHY, INTERVENTIONALՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
RADIOIMMUNOASSAYՌԱԴԻՈԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
RADIOIMMUNOSORBENT TESTՌԱԴԻՈԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԻՏԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
RADIOISOTOPE DILUTION TECHNIQUEՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՆՈՍՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
RADIOISOTOPE RENOGRAPHYԵՐԻԿԱՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ 
RADIOISOTOPE TELETHERAPYՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՏԵԼԵԹԵՐԱՊԻԱ 
RADIOISOTOPESՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
RADIOLIGAND ASSAYՌԱԴԻՈԼԻԳԱՆՏԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
RADIOLOGIC HEALTH (NON MESH)ՀԻԳԻԵՆԱ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ (ԱՐՏ)
RADIOLOGYՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱ (ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
RADIOLOGY DEPARTMENT, HOSPITAL ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
RADIOLOGY, INTERVENTIONALՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱ ՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
RADIOMETRYՌԱԴԻՈՄԵՏՐԻԱ (ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
RADIONUCLIDE ANGIOGRAPHYՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴԱՅԻՆ ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
RADIONUCLIDE GENERATORSՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՊՆԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ
RADIONUCLIDE IMAGINGՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐ
RADIONUCLIDE VENTRICULOGRAPHYՓՈՐՈՔԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴԱՅԻՆ
RADIOTHERAPYՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
RADIOTHERAPY DOSAGEՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԴՈԶԱ
RADIOTHERAPY PLANNING, COMPUTER-ASSISTEDՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ,ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
RADIOTHERAPY, COMPUTER-ASSISTEDՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
RADIOTHERAPY, HIGH-ENERGYՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐ ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ 
RADIUMՌԱԴԻՈՒՄ
RADIOBIOLOGYՌԱԴԻՕԲԻՈԼՈԳԻԱ
RADONՌԱԴՈՆ 
RAFFINOSEՌԱՖԻՆՈԶԱ 
RAFOXSANIDEՌԱՖՕՔՍԱՆԻԴ
RAGE ԶԱՅՐՈՒՅԹ 
RAILROADSԵՐԿԱԹԳԾԵՐ 
RAINԱՆՁՐԵՎ 
RANA ESCULENTAԳՈՐՏ ԼՃԱԿԱՅԻՆ
RANA PIPIENSԳՈՐՏ ԸՆՁԱՌՅՈՒԾԱՅԻՆ
RANA RIDIBUNDAԼՃԱԳՈՐՏ
RANA TEMPORARIAԳՈՐՏ ԽՈՏԱՅԻՆ
RANIDAEԳՈՐՏԵՐ
RANITIDINEՌԱՆԻՏԻԴԱՆ
RANULAՌԱՆՈՒԼԱ  (ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԹԱՔՆՎԱԾ ԲՈՒՇՏ)
RAPEԲՌՆԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
RAPHE NUCLEIԿՈՐԻԶԻ ՔԱՐԵՐ
RAT-BITE FEVERՍՈԴՈԿՈՒ (ԱՌՆԵՏԱՅԻՆ ԹՈՒՅՆ), ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
RATE SETTING AND REVIEWՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
RATSԱՌՆԵՏՆԵՐ
RATS, BRATTLEBOROԱՌՆԵՏՆԵՐ BRATTLEBORO ԳԾԻ
RATS, GUNNԱՌՆԵՏՆԵՐ GUNN ԳԾԻ
RATS, INBRED STRAINSԱՌՆԵՏՆԵՐ ԻՆԲՐԵԴԱՅԻՆ ԳԾԻ
RATS, MUTANT STRAINSԱՌՆԵՏՆԵՐ ՄՈՒՏԱՆՏ ԳԾԵՐԻ 
RAUSCHER VIRUSՌԱՈՒՇԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
RAUWOLFIAՌԱՈՒՎՈԼՖԻԱ
RAUWOLFIA ALKALOIDSՌԱՈՒՎՈԼՖԻԱՅԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
RAZOXANEՌԱԶՈՔՍԱՆ
REACTION TIMEՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
READING ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 
REAGENT STRIPSՌԵԱԿՏԻՎ ԹՂԹԵ ՇԵՐՏԱԳԾԵՐ (ԶՈԼԵՐ)
REAGINSՌԵԱԳԻՆՆԵՐ
REALITY THERAPYԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԹԵՐԱՊԻԱ 
RIBULOSEBIPHOSPHATE CARBOXYLASEՌԻԲՈՒԼՈԶՈԲԻՖՈՍՖԱՏ-ԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱԶԱ
RIBULOSEBIPHOSPHATESՌԻԲՈՒԼՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
REC A PROTEINՍՊԻՏԱԿՈՒՑ REC A
RECALLՎԵՐՀՈՒՇ
RECEPTOR AGGREGATIONԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԱԳՐԵԳԱՑԻԱ (ՄԻԱԿՑՈՒՄ)
RECEPTORS GASTROINTESTINAL HORMONEԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ 
RECEPTORS FCԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ FC
RECEPTORS, GABA-BENZODIAZEPINEԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԳԱՄԿ - ԲԵՆԶՈԴԻԱԶԵՊԱՆԱՅԻՆ 
RECEPTORS, ADRENERGIC, ALPHAԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱԴՐԷՆԵՐԳԻԱԿԱՆ , ԱԼՖԱ 
RECEPTORS, ANDROGENԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐԻ 
RECEPTORS, CYTOADHESINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՑԻՏՈԱԴՀԵԶԻՆԱ 
RECEPTORS, CYCLIC AMPԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ (ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՑԻԿԼԻԿ ԱՄՖ 
RECEPTORS, DOPAMINEԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԴԻԱԶԵՊԱՄԻ
RECEPTORS, ENDOGENOUS SUBSTANCESԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՆԵՐՔՆԱԾԻՆ ԷՆԴՈԳԵՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
RECEPTORS, ESTROGENԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԷՍՏՐՈԳԵՆՆԵՐԻ 
RECEPTORS, FSHԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՖՈԼԼԻՏՐՈՊԻՆԻ
RECEPTORS, GONADOTROPINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԳՈՆՈԴՈՏՐՈՊԻՆ 
RECEPTORS, HISTAMINEԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՀԻՍՏԱՄԻՆԻ 
RECEPTORS, NEUROHUMORԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՆԵՅՐՈՄԵՏԻԱՏՈՐԱՅԻՆ
RECEPTORS, PROLACTINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՊՐՈՍՏԱԳԼԱՆԴԻ
RECEPTORS, SENSORYԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆ 
RECEPTORS, SEROTONINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍԵՐՈՏՈՆԻՆԻ
RECEPTORS, SOMATOTROPINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍՈՄԱՏՈՏՐՈՊԻՆԻ
RECEPTORS, STEREOIDԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐԻ 
RECEPTORS, THYROTROPINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԹԻՐԵՈՏՐՈՊԻՆԻ 
RECEPTORS, VIRUSԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ
RECEPTORS,ADRENERGIC, BETA ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱԴՐԷՆԵՐԳԻԱԿԱՆ, ԲԵՏԱ
RECEPTORS,ANGIOTENSINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԻ 
RECEPTORS,CHOLESYSTOKININԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԽՈԼԵՑԻՍՏՈԿԻՆԻՆԻ
RECEPTORS,CHOLYNERGICԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԽՈԼԻՆԵՐԳԻԿ 
RECEPTORS,ENDORPHINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԷՆԴՈՐՖԻՆԻ 
RECEPTORS,EPIDERMAL GROWTH  ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԱՃԻ ՎԵՐՆԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՈՒՐՈԳԱՍՏՐՈՆԻ
FACTOR - UROGASTRONE
RECEPTORS,ESTRADIOLԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԷՍՏՐԱԴԻՈԼԻ 
RECEPTORS,IMMUNOLOGICԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 
RECEPTORS,INSULINԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻ 
RECEPTORS,INTERLEUKIN - 2ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԻՆՏԵՐԼԵՅԿԵՆԻ 2-Ի
RECEPTORS,THYROID HORMONEԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ ԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆԻ 
RECEPTOSOMESՌԵՑԵՊՏՈՍՈՄՆԵՐ
RECOMBINANT FUSION PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՏԱՅԻՆ ՄԻԱՁՈՒՅԼ
RECOMBINANT PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՏԱՅԻՆ
RECOMBINATION, GENETICԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՌԵԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱ
RECORDSՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԲԺՇԿԱՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
RECOVERY ROOMՀԻՎԱՆԴԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՑՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
RECREATIONՀԱՆԳԻՍՏ ԱԿՏԻՎ
RECRUITMENT (NEUROLOGY)ՌԵԿՐՈՒՄԵՆՏ (ՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ)  
(ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
RECRUITMENT DETECTION (AUDIOLOGY)ՌԵԿՐՈՒՄԵՆՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ)
RECRUITMENT, LOUDNESSՌԵԿՐՈՒՄԵՆՏ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՈՒՄ 
RECTAL DISEASESՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
RECTAL FISTULAՈՒՂԻՂԱՂԻՔԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ 
RECTAL NEOPLASMSՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
RECTAL PROLAPSEՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ 
RECTOVAGINAL FISTULAՈՒՂԻՂԱՂԻՔԱՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ
RECTUMՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔ
RECURRENCEՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ 
RECURRENT LARYNGEAL NERVEՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
RED-CELL APLASIA, PURE ԷՐԻԹՐՈՑԻՏԻ ԱՆԱՃՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՊԼԱԶԻԱ)  ՄԱՔՈՒՐ
RED CROSSԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉ
RED NUCLEUSԿԱՐՄԻՐ ԿՈՐԻԶ (ՄԻՋՈՒԿ)
REFERENCE BOOKSՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ
REFERENCE BOOKS, MEDICALՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
REFERENCE STANDARDSԿՈՆՏՐՈԼ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ
REFERENCE VALUESՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
REFLEXՌԵՖԼԵՔՍ 
REFLEX, ABDOMINALՌԵՖԼԵՔՍ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ 
REFLEX ACOUSTICՌԵՖԼԵՔՍ ՁԱՅՆԱՅԻՆ
REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHYՌԵՖԼԵՔՍԱՅԻՆ ՍԻՄՊԱԹԻԿ ՍՆՆԴԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
REFLEX, ABNORMALՌԵՖԼԵՔՍ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
REFLEX, BABINSKIԲԱԲԻՆՍԿՈՒ ՌԵՖԼԵՔՍ
REFLEX, OCULOCARDIACՌԵՖԼԵՔՍ ԱԿՆԱՍՐՏԱՅԻՆ
REFLEX, PUPILLARYՌԵՖԼԵՔՍ ԲԲԱՅԻՆ
REFLEX, STRETCHՌԵՖԼԵՔՍ ՋԼԱՅԻՆ 
REFLEX, VESTIBULO-OCULARՌԵՖԼԵՔՍ ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ-ԱԿՆԱՅԻՆ
REFLEX,MONOSYNAPTICՌԵՖԼԵՔՍ ՄՈՆՈՍԻՆԱՊՏԻԿ 
REFLEXTHERAPYՌԵՖԼԵՔՍՈԹԵՐԱՊԻԱ
REFRACTION, OCULARԱՉՔԻ ՌԵՖՐԱԿՑԻԱ (ԼՈՒՍԱԲԵԿՈՒԹՅՈՒՆ)
REFRACTIVE ERRORSԼՈՒՍԱԲԵԿՄԱՆ (ՌԵՖՐԱԿՑԻԱՅԻ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
REFRACTOMETRYՌԵՖՐԵԿՏՈՄԵՏՐԻԱ
REFRACTORY PERIOD, NEUROLOGICՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱՆԴՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ 
REFRACTORY PERIOD, PSYCHOLOGICALՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱՆԴՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ
REFRIGERATIONՍԱՌԵՑՈՒՄ 
REFUGEESՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐ
REFUSE DISPOSALԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՈՒՄ 
REGENERATIONՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, ՎԵՐԱԾՆՈՒՄ  (ՌԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ)
REGIONAL BLOOD FLOWԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԱՅԻՆ (ՌԵԳԻՈՆԱԼ)
REGIONAL HEALTH PLANNINGԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 
REGIONAL MEDICAL PROGRAMSԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ  (ՌԵԳԻՈՆԱԼ)
REGISTRIESՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ)
REGRESSION (PSYCHOLOGY)ՀԵՏԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲ.)
REGRESSION ANALYSISՀԵՏԱԴԻՄԱԿԱՆ ՎՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
REGULATORY SEQUENCES, NUCLEIC ACIDՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
REHABILITATION ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ (ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱ)
REHABILITATION CENTERSՎԵՐԿԱՆԳՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ
REHABILITATION, SPEECH AND LANGUAGE (NON MESH)ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԽՈՍՔԻ ԵՎ ԼԵԶՎԻ (ԱՐՏ)
REHYDRATION SOLUTIONSՌԵՀԵԴՐԱՏԱՑԻՈՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
REIMBURSEMENT MECHANISMSՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
REINDEERԵՂՋԵՐՈՒ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ 
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ(ՀՈԳԵԲԱՆ)
REINFORCEMENT SCHEDULEԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԿԱՐԳ
REINFORCEMENT,SOCIALԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
REINFORCEMENT,VERBALԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ ԲԱՆԱՎՈՐ
REITER`S DISEASEՌԵՅՏԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
REJECTION (PSYCHOLOGY)ԲԱՑԱՌՈՒՄ, ԺԽՏՈՒՄ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
REJUVENATIONԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՈՒՄ 
RELAPSING FEVERՀԵՏԱԴԱՐՁ ՏԻՖ
RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESSԿԵՆՍԱԶԴՈՒ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
RELATIVE VALUE SCALESՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԱՆԴՂԱԿՆԵՐ (ԱՄՆ)
RELAXATION ԹՈՒԼԱՑՈՒՄ (ՌԵԼԱԿՑԻԱ) 
RELAXATION TECHNIQUESԹՈՒԼԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ 
RELAXINՌԵԼԱՔՍԻՆ
RELIEF WORKՓՐԿԱՐԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
RELIGIONԿՐՈՆ
RELIGION AND MEDICINEԿՐՈՆԸ ԵՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
RELIGION AND PSYCHOLOGYԿՐՈՆԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
RELIGION AND SCIENCEԿՐՈՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
RELIGION AND SEXԿՐՈՆԸ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 
RELIGIOUS PHILOSOPHIES (ON MESH)ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
REMISSION,SPONTANEOUSՌԵՄԻՍԻԱ ԻՆՔՆԱԲԵՐ 
RENAL AGENTS (NON MESH)ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ(ԱՐՏ)
RENAL ARTERYԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
RENAL ARTERY OBSTRUCTIONԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
RENAL CIRCULATIONԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
RENAL OSTEODYSTROPHYՈՍԿՐԱԽՏ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ 
RENAL TUBULAR TRANSPORT, ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԲՆԱԾԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
INBORN ERRORS
RENAL VEINSԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ
RENINՌԵՆԻՆ
REOPERATIONԿՐԿՆԱԿԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
REOVIRIDAEՌԵՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
REOVIRUS TYPE 3ՌԵՈՀԱՐՈՒՑԻՉ ՏԻՊ 3
REOVIRUS INFECTIONSՌԵՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
REPERFUSIONՌԵՊԵՐՖՈՒԶԻԱ 
REPERFUSION INJURYԿՐԿՆԱՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔ
REPETITION STRAIN INJURYԳԵՐԼԱՐՈՒՄ, ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ 
REPETITIVE SEQUENCES, NUCLEIC ACID ՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
REPLICONՌԵՊԼԻԿՈՆ
REPRESSIONՃՆՇՈՒՄ, ԸՆԿՃՈՒՄ
REPRESSOR PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ-ՃՆՇԻՉՆԵՐ
REPRODUCTIVE CONTROL AGENTS (NON MESH) ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՑԻԱ (ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ) 
REPRODUCIBILITY OF RESULTSԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
REPTILESՍՈՂՈՒՆՆԵՐ
RESCINNAMINEՌԵՍՑԻՆԱՄԻՆ
RESEARCHԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
RESEARCH DESIGNԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
RESEARCH PERSONNELԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ 
RESEARCH SUPPORTԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 
RESIDENTIAL FACILITIES ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ, ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ, ԾԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
RESIDENTIAL MOBILITYԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺ 
RESIDENTIAL TREATMENT ՀԱՍՏԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ, ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ, ԾԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԲՈՒԺՈՒՄ 
RESIDUAL VOLUMEՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ (ԹՈՔԵՐԻ)
RESINSՁՅՈՒԹ (ԽԵԺ)
RESINS, SYNTHETICՁՅՈՒԹԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿԱԿԱՆ 
RESORCINOLSՌԵԶՈՐԻՑԻՆՆԵՐ
RESPIRATIONՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
RESPIRATION DISORDERSՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
RESPIRATION, ARTIFICIALՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
RESPIRATORYՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐՆԵՐ
RESPIRATORY AIRFLOWՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ, ՕԴԻ ՀՈՍՔ 
RESPIRATORY CARE UNITSՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ  
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
RESPIRATORY CENTERՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 
RESPIRATORY CIRCULATIONԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՈՔՐ ՇՐՋԱՆ
RESPIRATORY DEAD SPACEՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՄԵՌԱԾ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROMEՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, ADULTՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ 
RESPIRATORY FUNCTION TESTSՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
RESPIRATORY HYPERSENSITIVITYՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԳԵՐԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
RESPIRATORY INSUFFICIENCYՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
RESPIRATORY MECHANICSՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ 
RESPIRATORY MUSCLESՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՄԿԱՆՆԵՐ
RESPIRATORY PARALYSISՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՆՔ
RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICESՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ
RESPIRATORY SOUNDSՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՂՄՈՒԿՆԵՐ
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUSESՇՆՉԱՌԱ - ՑԱՆՑԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
RESPIRATORY SYSTEMՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
RESPIRATORY SYSTEM ABNORMALITIES (NON MESH)ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
RESPIRATORY THERAPYՇՆՉԱՌԱԿԱՄ ԹԵՐԱՊԻԱ 
RESPIRATORY THERAPY DEPARTMENT, HOSPITALԹՈՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ 
RESPIRATORY TRACT DISEASESՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
RESPIRATORY TRACT NEOPLASMSՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
RESPIRATORY TRACT PHYSIOLOGY  ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  (ԱՐՏ)
(NON MESH)
RESPIRATORY TRANSPORTՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
RESPITE CAREԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՆԸ, ՏՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ  
ԹԵԹԵՎԱՑՈՒՄ
RESPONSE INTERFERENCEԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՑԻՈՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 
RESTՀԱՆԳԻՍՏ ՊԱՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ)
RESTAURANTSՌԵՍՏՈՐԱՆՆԵՐ
RESTLESS LEGSԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ՈՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
RESTRAINT, PHYSICAL ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ 
RESTRICTON FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISMSՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲԱԶՄԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄ) 
RESTRICTION MAPPINGՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՔԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
RESUSCITATIONՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՄ (ՌԵԱՆԻՄԱՑԻԱ)
RETE TESTISԱՄՈՐՁՈՒ ՑԱՆՑ
RETENTION (PSYCHOLOGY)ՌԵՏԵՆՑԻԱ (ՀՈԳԵԲ)
RETICULAR FORMATIONՌԵՏԻԿՈՒԼՅԱՐ ՖՈՐՄԱՑԻԱ 
RETICULINՌԵՏԻԿՈՒԼԻՆ
RETICULOCYTESՌԵՏԻԿԱԼՈՑԻՏՆԵՐ (ՑԱՆՑՅԱԿԱԲՋԻՋՆԵՐ)
RETICULOENDOTHELIOSISՌԵՏԻԿԱԼՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈԶ 
RETINAL PIGMENTSՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՊԻԳՄԵՆՏՆԵՐ (ԳՈՒՆԱԿՆԵՐ)
RETINALDEHYDEՌԵՏԻՆԱԼ 
RETINITISՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՌԵՏԻՆԻՏ-ՑԱՆՑԱԲՈՐԲ)
RETINITIS PIGMENTOSAՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ (ՊԻԳՄԵՆՏԱՅԻՆ)
RETINOBLASTOMAՌԵՏԻՆՈԲԼԱՍՏՈՄԱ (ՑԱՆՑԵՆԱՈՒՌՈՒՑՔ)
RETINOIDSՌԵՏԻՆՈԻԴՆԵՐ
RETINOL-BINDING PROTEINSՌԵՏԻՆՈԼ-ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
RETINOPATHY OF PREMATURITYՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱ (ՑԱՆՑԱԽՏՈՒԹՈՒՆ) ՎԱՂԱԾԻՆՆԵՐԻ
RETIREMENTԹՈՇԱԿ, ԹՈՇԱԿԻ ԱՆՑՆԵԼ
RETRACTION OF PUBLICATIONՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏՈՒՄ
RETROCOCHLEAR DISEASES (NON MESH) ՀԵՏԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
RETROGNATHISMՌԵՏՐՈԳՆԱՑԻԱ (ՀԵՏԾՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ)
RETROGRADE OBTURATIONՌԵՏՐՈԳՆԱԹԻԱ ԽՑԱՆՈԻՄ (ՓԱԿՈՒՄ)
RETROPERITONEAL FIBROSISՀԵՏՎՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ԹԵԼՔԱԽՏ (ՖԻԲՐՈԶ )
RETROPERITONEAL NEOPLASMSՀԵՏՎՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
RETROPERITONEAL SPACEԱՐՏԱՈՐՈՎԱՅՆՈՒՄԶԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
RETROPNEUMOPERITONEUMՀԵՏԹՈՔԱՎՈՐՈՎԱՅՆԱՄԻԶ
RETROSPECTIVE STUDIESՌԵՏՐՈՍՊԵԿՏԻՎ (ՀԵՏԱԴԱՐՁ) ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
RETROVIRIDAE ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
RETROVIRIDAE PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
RETROVIRIDAE PROTEINS, ONCOGENICՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
RETROVIRUS INFECTIONSՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
RETT SYNDROMEՌԵՏՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՉ 
REVERSAL LEARNINGՀԵՏԱԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ (ՌԵՎԵՐՍԻՈՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)}
REVERSE TRANSCRIPTASEՏՐԱՆՍԿՐԻՊՏՈԶԱ ՇՐՋՎԱԾ
REVIEWԱՄՓՈՓՈՒՄ (ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ)
REVIEW LITERATUREԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
REWARDՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ
REYE`S SINDROMEՌԵՅ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
RESERPINEՌԵԶԵՐՊԻՆ
RHABDOMYOMAՌԱԲԴՈՄԻՈՄԱ , ՄԻՋԱՁԻԳ ԶՈԼԱՎՈՐ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ
RHABDOMYOSARCOMAՌԱԲԴՈՄԻՈՍԱՐԿՈՄԱ
RHABDOVIRIDAEՌԱԲԴՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
RHAMNOSEՌԱՄՆՈԶԱ
RHENIUMՌԵՆԻՈՒՄ
RHEOLOGYՌԵՈԼՈԳԻԱ 
RHEUMATIC DISEASESՌԵՎՄԱՏԻԶՄԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
RHEUMATIC HEART DEASEՌԵՄՈԿԱՐԴԻՏ
RHEUMATOID FACTORՌԵՎՄԱՏՈԻԴ ԳՈՐԾՈՆ 
RHEUMATOID NODULE ՌԵՎՄԱՏՈԻԴ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻԿ 
RHEUMATOLOGYՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ 
RHINITISՔԹԱԲՈՐԲ 
RHINITIS, ALLERGIC, PERENNIALՔԹԱԲՈՐԲ ԱԼԵՐԳԻԱԿԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ
RHINITIS, ATROPHICՔԹԱԲՈՐԲ ԱՊԱՃԱԿԱՆ
RHINITIS,VASOMOTORՔԹԱԲՈՐԲ ԱՆՈԹԱՇԱՐԺԱԿԱՆ 
RHINOPHYMAՌԻՆՈՖԻՄԱ (ՔԹԻ ԿԱՐՄՐԱՈՒՌԱԾՈՒԹՅՈՒՆ)
RHINOPLASTYՔԹԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ 
RHINOVIRUSESՔԹԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
RHIZOCTONIAՌԻԶՈԿՏՈՆԻԱ 
RHO FACTOR RHO ԳՈՐԾՈՆ 
RHODAMINESՌՈԴԱՄԻՆՆԵՐ 
RHODANINEՌՈԴԱՆԻՆ
RHODIUMՌՈԴԻՈՒՄ
RHODOPSINՌՈԴՈՊՍԻՆ 
RHOMBENCEPHALONՈՒՂԵՂ ՌՈՄԲԱՁԵՎ
RHUBARBՌՀԱՆԴԵՆԻ 
RHYTHM METHOD ՌԻԹՄԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ 
RHYTIDOPLASTYԿՆՃԻՌՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
RIB FRACTURESԿՈՂԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
RIBITOLՌԻԲԻՏ 
RIBOFLAVINՌԻԲՈՖԼԱՎԻՆ 
RIBOFLAVIN DEFICIENCYՌԻԲՈՖԼԱՎԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
RIBOFLAVIN SYNTHASEՌԻԲՈՖԼԱՎԻՆՍԻՆՏԱԶԱ 
RIBONUCLEASE,PANCREATICՌԻԲՈՆՈՒԼԵԱԶԱ ՊԱՆԿՐԵԱՍԱՅԻՆ
RIBONUCLEASESՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶԱՆԵՐ 
RIBONUCLEOPROTEINSՌԻԲՈՆՈՒԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
RIBONUCLEOSIDE DIPHOSPHATE REDUCTASEՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴԴԻՖՈՍՖԱՏ-ՌԵԲՈՒԿՏՈԶԱ 
RIBONUCLEOSIDESՌԻԲԻՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ 
RIBONUCLOTIDE REDUCTASESՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴ ՌԵԴՈՒԿՏՈԶՆԵՐ 
RIBOSEՌԻԲՈԶԱ 
RIBOSOMAL PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ
RIBOSOMESՌԻԲՈՍՈՄՆԵՐ 
RIBOSTAMYCINՌԻԲՈՍՏԱՄԻՑԻՆ 
RIBSԿՈՂԵՐ
RICEԲՐԻՆՁ 
RICKETTSIACEAE INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ RICKETTSIACEAE
RICKETTSIAL VACCINESՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՌԻԿԵՏՍԻԱԼԱՅԻՆ 
RIFAMPINՌԻՖԱՄՊԻՆ 
RIFAMYCINSՌԻՖԱՄԻՑԻՆՆԵՐ 
RIGHT TO DIEՄԱՀՎԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
RIGOR MORTISԴԻԱԿԱՅԻՆ ՓԱՅՏԱՑՈՒՄ
RIKCETTSIAՌԻԿԿԵՏՍԻԱՆԵՐ 
RIKCETTSIA INFECTIONSՌԻԿԿԵՏՍԻՈԶ 
RIKCETTSIAL AND CLAMYDIAL INFECTIONS (NON MESH)ՌԻԿԿԵՏՍԻՈԶՆԵՐ ԵՎ CLAMIDIA ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ (ԱՐՏ)
RIKCETTSIAS AND CHLAMYDIAS (NON MESH)ՌԻԿԿԵՏՍԻԱՆԵՐ ԵՎ ԽԼԱՄԻԴՆԵՐ (ԱՐՏ)
RIMITEROLՌԻՄԻՏԵՐՈԼ 
RINDERPEST ԺԱՆՏԱԽՏ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 
RINDERPEST VIRUS ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
RING CHROMOSOMES ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՕՂԱԿ 
RIOT CONTROL AGENTS, CHEMICALՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
RIOTSՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
RISK FACTORSԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ՌԻՍԿԻ 
RISK MANAGEMENTՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ, ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
RISK-TAKINGՎԱՐՔ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ
RISTOCETINՌԻՍՏՈՑԵՏԻՆ 
RISTOMYCIN ՌԻՍՏՈՄԻՑԻՆ 
RITODRINEՌԻՏՈԴՐԻՆ 
RNAՌՆԹ 
RNA , SMALL NUCLEARՌՆԹ ՓՈՔՐ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ 
RNA , VIRALՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
RNA , VIRUSESՌՆԹ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
RNA CAP ANALOGSՌՆԹ ԿԵՊ - ՄԻԱՆՄԱՆՆԵՐ 
RNA CAPSՌՆԹ ԿԵՊ 
RNA NUCLEARՌՆԹ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ 
RNA PHAGES ՌՆԹ ՖԱԳԵՐ 
RNA POLYMERASE IՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ I 
RNA POLYMERASE IIՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ II
RNA POLYMERASE IIIՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶԱ III
RNA POLYMERASESՌՆԹ ՊՈԼԻՄԵՐԱԶՆԵՐ 
RNA PRECURSORSՌՆԹ ՆԱԽՈՐԴՈՂՆԵՐ 
RNA PROCESSING POSTTRANSCRIPTIONALՌՆԹ ՏԱՌԱԴԱՐՁՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 
RNA REPLICASEՌՆԹ - ՌԵՊԼԻԿԱԶԱ
RNA RIBOSOMAL 18SՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 18S 
RNA RIBOSOMAL,ՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 
RNA RIBOSOMAL,16SՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 16S 
RNA RIBOSOMAL,23SՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 23S 
RNA RIBOSOMAL,28SՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 28S 
RNA RIBOSOMAL,5.8SՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5.8S 
RNA RIBOSOMAL,5SՌՆԹ ՌԻԲՈՍՈՄԱՅԻՆ 5S 
RNA SPLICINGՌՆԹ ՍՊԼԱՅՍԻՆԳ 
RNA VIRUS INFECTIONS (NON MESH)ՎԱՐԱԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ ԵՆ ՌՆԹ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ  
ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐՈՎ (ԱՐՏ)
RNA, BACTERIALՌՆԹ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
RNA, DUBLE-STRANDEDՌՆԹ ԵՐԿՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ 
RNA, FUNGALՌՆԹ ՍՆԿԻ 
RNA, NEOPLASM ՌՆԹ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
RNA, NUCLEOTIDYLTRANSPERASESՌՆԹ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻԼՏՐԱՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
RNA, PROBESԶՈՆԴԵՐ 
RNA, TRANSFER, METHYLTRANSFERASESՌՆԹ-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
RNA, TRANSFERՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
RNA, TRANSFER ALAՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ALA 
RNA, TRANSFER AMINO ACID-SPECIFICՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԹԹՈՒ -ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ
RNA, TRANSFER AMINO ACYLՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՄԻՆՈԱՑԻԼ
RNA, TRANSFER ARGՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ARG 
RNA, TRANSFER ASNՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASN
RNA, TRANSFER ASPՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ASP
RNA, TRANSFER CLNՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CLN
RNA, TRANSFER GLUՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLU 
RNA, TRANSFER GLYՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ GLY 
RNA, TRANSFER HISՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ HIS 
RNA, TRANSFER ILEՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ILE
RNA, TRANSFER LEUՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LEU
RNA, TRANSFER LYSՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ LYS
RNA, TRANSFER METՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ MET 
RNA, TRANSFER PHEՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PHE 
RNA, TRANSFER PROՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ PRO
RNA, TRANSFER SERՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ SER
RNA, TRANSFER THRՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ THR
RNA, TRANSFER TRPՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TRP
RNA, TRANSFER TYRՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ TYR
RNA, TRANSFER VALՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ VAL
RNA, TRANSFERN CYSՌՆԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ CYS
ROBENIDINEՌՈԲԵՆԻԴԻՆ 
ROBOTICSՌՈԲՈՏՆԵՐ (ՄԱՐԴ-ՄԵՔԵՆԱ)
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVERԲԾԱՎՈՐ ՏԵՆԴ ԺԱՅՌՈՏ ԼԵՌՆԵՐԻ
ROD OUTER SEGMENTSՑԱՆՑԵՆՈՒ ՑՈՒՊԻԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 
RODENT CONTROLԿՐԾՈՂՆԵՐ, ՊԱՅՔԱՐ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ
RODENT DISEASESԿՐՇՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
RODENTIAԿՐԾՈՂՆԵՐ
RODENTICIDESՌՈԴԵՆՏԻՑԻԴՆԵՐ 
RODS AND CONESՑԱՆՑԵՆՈՒ ՑՈՒՊԻԿՆԵՐ ԵՎ ՇՇԻԿՆԵՐ 
ROLE PLAYINGԴԵՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
ROMEՀՌՈՄ 
ROOMING-IN CAREՆՈՐԱԾՆԻ ԽՆԱՄՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ
ROOT CANAL FILLING MATERIALSԱՏԱՄՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ
ROOT CANAL OBTURATIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՓԱԿՈՒՄ (ԽՑԱՆՈՒՄ)
ROOT CANAL THERAPYԱՏԱՄՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 
ROOT RESORPTIONԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԱՐՄԱՏԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄ
ROSANILINE DYESՌՈԶԱՆԻԼԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ 
ROSE BENGALԲԵՆԳԱԼԱԿԱՆ ՎԱՐԴ
ROSENZWEIG PICTURE-FRUSTRATION STUDY ՌՈԶԵՆՑՎԵՐԳԻ ՀՈՒՍԱԽԱԲՈՒԹՅՈՒՆ ՆԿԱՐՉԱԶԱՐԴ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
ROTATIONՊՏՈՒՅՏ
ROUND LIGAMENTԱՐԳԱՆԴԻ ԿԱՊԱՆ ԿԼՈՐ 
RUBBERՌԵՏԻՆ 
RUBELLAԿԱՐՄՐԱԽՏ
RUBELLA SYNDROME, CONGENITALԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԲՆԱԾԻՆ
RUBELLA VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԴԵՄ
RUBELLA VIRUSԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
RUMINANTSՈՐՈՃՈՂՆԵՐ 
RUNAWAY REACTIONԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՌԵԱԿՑԻԱ 
RUNNINGՎԱԶՔ
RUPTUREՊԱՅԹՅՈՒՆ
RUPTURE, SPONTANEOUSՊԱՅԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆԱԲԵՐ
RYEԱՇՈՐԱ , ՏԱՐԵԿԱՆ