Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
SACROCOCCYGEAL REGIONՍՐԲԱՆՈՍԿՐԱ-ՊՈՉՈՒԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ
SACROILIAC JOINTՍՐԲԱՆՈՍԿՐԱ-ԶՍՏԱՅԻՆ ՀՈԴԱՎՈՐՈՒՄ
SACRUMՍՐԲԱՆՈՍԿՐ
SAFETYԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
SALARIES AND FRINGE BENEFITSԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ ԵՎ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
SALIVARY GLAND DISEASESԹՔԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SALIVARY GLAND NEOPLASMSԹՔԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SALIVATIONԹՔԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 
SALMONՍԱՂՄՈՆ
SALMONELLA TYPHIՈՐՈՎԱՅՆԱՏԻՖԱՅԻՆ ՑՈՒՊԻԿ
SALMONIDAEՍԱՂՄՈՆՆԵՐ
SALSOLINE ALKALOIDSԱՂՈՒՏԱԲՈՒՅՍԵՐ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ 
SALT GLANDԱՂԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
SALTSԱՂԵՐ
SAMPLING STUDIESԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SAPHENOUS VEINԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
SARCOPTES SCABIEIՔՈՍԱՅԻՆ ՏԻԶ 
SARINԶԱՐԻՆ 
SATIATIONՀԱԳԵՑՈՒՄ 
SATIETY RESPONSEՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ
SCABIES ՔՈՍ 
SCALA TYMPANIԹՄԲԿԱՅԻՆ ՍԱՆԴՈՒԽՔ
SCALP DERMATOSESԴԵՐՄԱՏՈԶՆԵՐ ԳԼԽԻ ՄԱԶԱԾԱԾԿ ՄԱՍԻ
SCAPULAԹԻԱԿ
SCATTERING, RADIATIONՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՑՐՈՒՄ 
SCENT GLANDSՌԵՊԵԼԵՆՏ ՀՅՈՒԹԱԶԱՏՈՂ ԳԵՂՁԵՐ 
SCHEUERMANN'S DISEASEՇԵՐՄԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
SCHILLING TESTՇԻԼԻՆԳԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
SCHISTOSOMA MANSONIՇԻՍՏՈՍՈՄԱ ՄԱՆՍՈՆԻ
SCHISTOSOMA ՇԻՍՏՈՍՈՄՆԵՐ 
SCHISTOSOMA JAPONICUMՇԻՍՏՈՍՈՄԱ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ
SCHISTOSOMA HAEMATOBIUMՇԻՍՏՈՍՈՄԱ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ
SCHISTOSOMIASIS ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ 
SCHISTOSOMIASIS HAEMATOBIA ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ 
SCHISTOSOMIASIS MANSONI ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ ՄԱՆՍՈՆԻ 
SCHISTOSOMICIDES ՇԻՍՏՈՍՈՄԻՑԻԴՆԵՐ 
SCHISTOSOMIASIS JAPONICA ՇԻՍՏՈՍՈՄՈԶ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ 
SCHIZOPHRENIAՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ
SCHIZOPHRENIA, CATATONICՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ԿԱՏԱՏՈՆԻԿ
SCHIZOPHRENIA, CHILDHOODՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
SCHIZOPHRENIA, DISORGANIZEDՀԵԲԵՖՐԵՆԻԱ
SCHIZOPHRENIA, PARANOIDՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ԽԵԼԱՑՆՈՐԱՅԻՆ
SCHIZOPHRENIC LANGUAGEՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ
SCHIZOPHRENIC PSYCHOLOGYՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
SCHIZOSACCHAROMYCESՇԻԶՈՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐ (ՇԻԶՈՍԱԽԱՐՈՄԻՑԵՏՆԵՐ)
SCHIZOTYPAL PERSONALITY DISORDERԱՆՁԻ ՇԻԶՈՖՈՐՄԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SCHOOL ADMISSION CRITERIAՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
SCHOOL HEALTH SERVICES ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
SCHOOL NURSING ԴՊՐՈՑՆԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ 
SCHOOL DENTISTRYԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ
SCHOOLSՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SCHOOLS, PHARMACYԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SCHOOLS, DENTALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SCHOOLS, HEALTH OCCUPATIONSԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SCHOOLS, MEDICALԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
SCHOOLS, NURSERYՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐ, ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ 
SCHOOLS, NURSINGԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆՆԵՐ
SCHOOLS, VETERINARYԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SCHWANN CELLSՇՎԱՆՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
SCIATICAԻՇԻԱԼԳԻԱ
SCIENCEԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
SCIENTIFIC MISCONDUCTԳԻՏԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ
SCIMITAR SYNDROMEԹՐՔԱԿԱՆ ԹՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SCINTILLATION COUNTINGՍՏԻՆՑԻԼԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ 
SCIURIDAEՍԿՅՈՒՌՆԵՐ
SCORPION VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ԿԱՐԻՃՆԵՐԻ
SCOTLAND ՇՈՏԼԱՆԴԻԱ 
SCREW WORM INFECTIONՄԻԱԶ, ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՃԱՆՃԵՐԻ ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻՑ
CROSS-SECTIONAL STUDIESԽԱՉԱՁԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
SCROTUMԱՄՈՐՁԱՊԱՐԿ
SCRUB TYPHUSՑՈՒՑԱԳԱՄՈՒՇԻ ՏԵՆԴ 
SCURVY ԼՆԴԱԽՏ, ՑԻՆԳԱ 
SEA ANEMONESԱԿՏԻՆՆԵՐ
SEA CUCUMBERSԾՈՎԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՆԳՆԵՐ
SEA URCHINSԾՈՎԻ ՈԶՆԻՆԵՐ
SEA-BLUE HISTIOCYTE SYNDROMEԿԱՊՈՒՅՏ ՀԻՍՏԻՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
SEALED CABIN ECOLOGYՀԵՐՄՈԿԱԲԻՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱ 
SEALSՓՈԿԵՐ (ԾՈՎԱՇՆԵՐ)
SEAT BELTSԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ ԲԱԶԿԱԹՈՌՆԵՐՈՒՄ 
ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
SEAWATERՋՈՒՐ ԾՈՎԱՅԻՆ
SEAWEEDՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԾՈՎԱՅԻՆ
SECURITY MEASURESԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
SEDATIVES, NONBARBITURATEՔՆԱԲԵՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՉ ԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱՅԻՆ
SEIZURESՆՈՊԱՆԵՐ 
SELEGILINEԴԵՊՐԵՆԻԼ, ՍԵԼԵԳԻԼԻՆ 
SELF ADMINISTRATIONԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԻՆՔՆԱՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
SELF CONCEPTԿՈՆՑԵՊՑԻԱ "ԵՍ"
SELF-CARE UNITSՀԻՎԱՆԴԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ ԻՆՔՆԱՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 
SELLA TURCICAԹՐՔԱԿԱՆ ԹԱՄԲ
SEMENՍՊԵՐՄԱ (ՍԵՐՄ)
SEMICIRCULAR CANALSԿԻՍԱԲՈԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ
SEMICONDUCTORSԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ
SEMILUNAR BONEԿԻՍԱԼՈՒՍՆԱՁԵՎ ՈՍԿՐ
SENECIOՀԱԼԵՎՈՐՈՒԿ
SENSATION ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐ 
SENSATION DISORDERS (NON MESH)ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
SENSE ORGANSԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ
SENSITIVITY AND SPECIFICITY ԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ 
SENSITIVITY TRAINING GROUPSԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՄԱՆ ԽՄԲԵՐ 
SENSORY THRESHOLDS ԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄՔ 
SEPTUM PELLUCIDUMԹԱՓԱՆՑԻԿ ՄԻՋՆՈՐՄ
SEQUENCE HOMOLOGY, NUCLEIC ACIDՆՈՒԿԼԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՄՈԼՈԳԻԱ 
SERIAL EXTRACTIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱ) ՀԱՋՈՐԴԱԲԱՐ 
SERUM ALBUMINԱԼԲՈՒՄԻՆ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ
SERUM ALBUMIN, BOVINEԱԼԲՈՒՄԻՆ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ ՑՈՒԼԻ
SERUM ALBUMIN, RADIO-IODINATEDԱԼԲՈՒՄԻՆ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ, ՆՇՎԱԾ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՅՈԴՈՎ
SERUM BACTERICIDAL TESTԲԱԿՏԵՐԻԱՍՊԱՆ ՇԻՃՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
SERUM GLOBULINSԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ 
SERUM SICKNESSՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
SESAME OILՔՈՒՆՋՈՒԹԻ ՅՈՒՂ
SET (PSYCHOLOGY)ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ (ՀՈԳԵԲ) 
SEVERITY OF ILLNESS INDEXՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
SEWAGEՋՐԵՐ ՀՈՍՈՂ
SEXՍԵՌ
SEX ATTRACTANTSՍԵՌԱԿԱՆ ԱՏՐԱԿՏԱՆՏՆԵՐ
SEX BEHAVIORՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ
SEX BEHAVIOR ,ANIMALՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
SEX CHARACTERISTICSՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
SEX CHROMATINՔՐՈՄԱՏԻՆ ՍԵՌԱԿԱՆ
SEX CHROMOSOME ABNORMALITIES ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
SEX CHROMOSOMESՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍԵՌԱԿԱՆ 
SEX DETERMINATIONՍԵՌԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
SEX DIFFERENTIATIONՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ (ԴԻՖԵՐԵՆՑՈՒՄ)
SEX DIFFERENTIATION DISORDERSՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
SEX EDUCATIONՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
SEX FACTORSՍԵՌԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
SEX HORMONE-BINDING GLOBULINՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆ ԳԼՈԲՈՒԼԻՆԸ ԿԱՊՈՂ
SEX HORMONESՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
SEX MATURATIONՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ 
SEX OFFENSESՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SEX PRESELECTIONՍԵՌԱԿԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
SEX RATIOՍԵՌԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
SEX REVERSAL,GONADALՍԵՌԻ ԳՈՆԱԴԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SEXUAL ABSTINENCEՍԵՌԱԿԱՆ ՉԱՓԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԻՆՔՆԱԶՍՊՈՒՄ)
SEXUAL PARTNERSՍԵՌԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԸՆԿԵՐՆԵՐ (ՊԱՐՏՆՅՈՐՆԵՐ)
SEXUAL REPRODUCTION PERIODS (NON MESH)ՍԵՌԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
BACTERIALՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ 
VIRALՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASESՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SHAMEԱՄՈԹ
SHARED PARANOID DISORDERԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ (ՄԱԿԱԾՅԱԼ)
SHARKSՇՆԱՁԿՆԵՐ
SHEEPՈՉԽԱՐՆԵՐ
SHEEP DISEASESՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
SHELLFISHՓԱՓԿԱՄՈՐԹ ԵՎ ԽԵՑԳԵՏՆԱՆՄԱՆՆԵՐ
SHELTERED WORKSHOPSՀԱՇՄԱՆԴԱՄԱՅԻՆ ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 
SHIGELLAՇԻԳԵԼԱ 
SHIGELLA SONNEIՇԻԳԵԼԱ ԶՈՆՆԵՐ
SHIGELLA BOYDIIՇԻԳԵԼԱ ԲՈՅԴԻ
SHIGELLA DYSENTERIAEՇԻԳԵԼԱ ԴԻԶԵՆՏԵՐԱՅԻՆ
SHIGELLA FLEXNERIՇԻԳԵԼԱ ՖԼԵՔՍՆԵՐԻ
SCHIZOID PERSONALITY DISORDERՇԻԶՈԻԴ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՁԻ 
SHIPSՆԱՎԵՐ
SHIVERINGՍԱՐՍՈՒՌ, ԴՈՂ 
SHOCKՇՈԿ 
SHOCK, SEPTIC ՇՈԿ ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ՏՈՔՍԻԿ 
SHOCK, SURGICALՇՈԿ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ 
SHOCK, TRAUMATIC ՇՈԿ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ 
SHOCK,CARDIOGENIC ՇՈԿ ԱՐՏԱԾԻՆ 
SHOCK,HEMORRHAGIC ՇՈԿ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍԱԿԱՆ 
SHOESԿՈՇԻԿ 
SHOPE FIBROMA VIRUS ՇՈՈՒՊԻ ՖԻԲՐՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
SHOPE PAPILLOMA VIRUSՇՈՈՒՊԻ ՊՏԿՈՒՌՈՒՑՔԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
SHORT BOWEL SYNDROMEԿԱՐՃ ԱՂԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SHORT RIB-POLYDACTYLY SYNDROMEԿԱՐՃ ԿՈՂԵՐ-ԲԱԶՄԱՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SHORTHANDՍՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՏԵՆՈԳՐԱՖԻԱ)
SHORT-WAVE THERAPYԿԱՐՃԱԼԻՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ
SHOULDERԲԱԶՈՒԿ
SHOULDER DISLOCATIONԲԱԶԿԻ (ՈՒՍԻ) ՀՈԴԱԽԱԽՏ
SHOULDER FRACTURESԲԱԶԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
SHOULDER JOINTԲԱԶԿԱՅԻՆ ՀՈԴ
SHOULDER-HAND SYNDROMEԲԱԶՈՒԿ-ՁԵՌՔ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SHOWDOMYCIN ՇՈՈՒԴՈՄԻՑԻՆ 
SHREWSՀՈՂԱՓՈՐ ՄՈՒԿ
SHRIMPԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆՆԵՐ
SHWARTZMAN PHENOMENONՇՎԱՐՑՄԱՆԻ ՖԵՆՈՄԵՆ
SHY-DRAGER SYNDROMEՇԱՅԱ-ԴՐԱՋԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SHYNESSԱՄՈԹԽԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
SIBLING RELATIONSԵՂԲԱՅՐՆԵՐ-ՔՈՒՅՐԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SICK ROLEՀԻՎԱՆԴԻ ԴԵՐԸ
SIERRA LEONEՍԵՐՐԱ-ԼԵՈՆԵ(SIERA LENNE)
SIGN LANGUAGEՆԻՇ ԼԵԶՎԱԿԱՆ 
SIGNAL PEPTIDESՊԵՊՏԻԴՆԵՐ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ 
SIGNS AND SYMPTOMS RESPIRATORY(NON MESH)ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ (ԱՐՏ)
SIGNS AND SYMPTOMS(NON MESH)ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
SIGNS AND SYMPTOMS,DIGESTIVE (NON MESH)ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
SILICAՍԻԼԻԿԱՀՈՂ
SILICIC ACIDՍԻԼԻԿՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
SILICONՍԻԼԻՑԻՈՒՄ
SILICONE ELASTOMERSՍԻԼԻՑԻՈՒՄԻ ԷԼԱՍՏՈՄԵՐՆԵՐ
SILKWORMSՇԵՐԱՄԻ ՈՐԴԵՐ
SILVER SULFADIAZINEՍՈՒԼՖԱԶԻՆ-ԱՐԾԱԹ
SIMIAN RETROVIRUSESՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ 
SIMULIIDAEՄԺՂՈՒԿՆԵՐ
SINGLE PARENTՄԻԱԿ ԾՆՈՂ
SINGLE PERSONՄԻԱՅՆԱԿՆԵՐ 
SINUS THROMBOSISՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԾՈՑԵՐԻ ԹՐՈՄԲՈԶ (ԱՐՆԱՓՍՈՐՈՒՄ)
SIOGRENS SYNDROMEՇԵԳՐԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SISTER CHROMATID EXCHANGEՔՐՈՄԱՏԻԴՆԵՐ ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ,ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
SITUS INVERSUSՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
SIVՁԵՌՔ ԲԵՐՈՎԻ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ 
SIZE PERCEPTIONՉԱՓԵՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ
SKATINGՉՄՈՒՇԿՆԵՐ
SKID ROW ALCOHOLICSՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԴԵԳՐԱԴԱՑՎԱԾ ԱԼԿՈՀՈԼԻԿՆԵՐ
SKIN DISEASES, BULLOUSՄԱՇԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SKIN MANIFESTATIONSՄԱՇԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SKIN TEST END-POINT TITRATIONՄԱՇԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆՇՆԵՐ, ՏԻՏՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՀՄԱՆ
SKIN TESTSՄԱՇԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ
SKIINGԴԱՀՈՒԿՆԵՐ
SKULLԳԱՆԳ
SKULL FRACTURES ԳԱՆԳԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
SKULL NEOPLASMS ԳԱՆԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
SLEEPՔՈՒՆ
SLEEP APNEA SYNDROMESԱՊՆՈԵ (ՇՆՉԱԴԱԴԱՐԻ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՔՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
SLEEP DEPRIVATIONՔՆԻ ԶՐԿՈՒՄ
SLEEP DISORDERSՔՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
SLEEP STAGESՔՆԻ ՓՈՒԼԵՐ 
SLEEP, REMՔՈՒՆ, ԱՇԱ-ՖԱԶԱ (ԱՉՔԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԱՐԱԳ)
SLOTHSԾՈՒՅԼԵՐ
SLOW VIRUS DISEASESԴԱՆԴԱՂ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SLOW-REACTING SUBSTANCESԴԱՆԴԱՂ ՀԱԿԱԶԴՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
SMALLPOXԾԱՂԻԿ 
SMALLPOX VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԾԱՂԿԻ
SMALLPOX VIRUSԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
SMEGMAԹԼՓԱՃԱՐՊ (ՍՄԵԳՄԱ)
SMELLՀՈՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
SMILING ԺՊԻՏ 
SMOGՍՄՈԳ (ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՄԱՌԱԽՈՒՂ)
SMOKEԾՈՒԽ
SMOKE INHALATION INJURYՎՆԱՍՎԱԾՔ ԾԽԻ ՇՆՉՈՒՄԻՑ
SMOKINGԾԽԵԼ
SNAILS ԽԽՈՒՆՋՆԵՐ (ԿԵՆՍԲ) 
SNAKE BITESՕՁԵՐԻ ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ 
SNAKE VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ՕՁԵՐԻ 
SNAKESՕՁԵՐ 
SNEEZING ՓՌՇՏՈՑ 
SNORINGԽՌՄՓՈՑ, ԽՌՌՈՑ
SNOWՁՅՈՒՆ
SOAPSՕՃԱՌՆԵՐ 
SOCCER ՖՈՒՏԲՈԼ 
SOCIAL CONDITIONSՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
SOCIAL PERCEPTIONՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ
SOCIAL SCIENCESՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SOCIAL ADJUSTMENTՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄ
SOCIAL ALIENATIONՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕՏԱՐԱՑՈՒՄ
SOCIAL BEHAVIOR DISORDERSՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄ
SOCIAL BEHAVIORՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԱՐՔ
SOCIAL BREAKDOWN SYNDROMEՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԻՃԱԿԻ ԻՋԵՑՈՒՄ
SOCIAL CHANCEՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
SOCIAL CLASSՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԱՍ 
SOCIAL CONFORMITYՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ (ԿՈՆՖՈՐՄԱՑԻԱ)
SOCIAL CONTROL, FORMALՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
SOCIAL CONTROL, INFORMALՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՉ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
SOCIAL DISTANCEՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL DOMINANCEՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴՈՄԻՆԱՆՏՈՒԹՅՈՒՆ 
SOCIAL ENVIRONMENTՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
SOCIAL FACILITATIONՓՈԽՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL IDENTIFICATIONՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
SOCIAL ISOLATIONՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ
SOCIAL JUSTICEՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL MEDICINEՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL MOBILITYՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL PLANNINGՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
SOCIAL PROBLEMSՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐ 
SOCIAL RESPONSIBILITYՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL SECURITYՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL SUPPORTՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL VALUESՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
SOCIAL WELFAREՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIAL WORKՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
SOCIAL WORK DEPARTMENT, HOSPITALՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆՅԻՆ
SOCIAL WORK, PSYCHIATRIC ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
SOCIALISMՍՈՑԻԱԼԻԶՄ
SOCIALIZATIONՍՈՑԻԱԼԻԶԱՑԻԱ
SOCIETIESԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SOCIETIES PHARMACEUTICALԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
SOCIETIES, DENTALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SOCIETIES, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SOCIETIES, MEDICALԲԺՇԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SOCIETIES, NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SOCIOECONOMIC FACTORSՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
SOCIOENVIRONMENTAL THERAPYԹԵՐԱՊԻԱ ՇՐՋԱԿԱ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՎ
SOCIOLOGYՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)
SOCIOLOGY, MEDICALՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
SOCIOMETRIC,TECHNIQUESՍՈՑԻՈՄԵՏՐԻԿ ՏԵԽՆԻԿԱ
SODIUMՆԱՏՐԻՈՒՄ
SODIUM CHANNELSՆԱՏՐԻՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ
SODIUM CHLORIDEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴ
SODIUM CYANIDEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՑԻԱՆԻԴ
SODIUM DODECYL SULFATEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ԴՈԴԵՑԻԼՍՈՒԼՖԱՏ
SODIUM FLUORIDEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՖՏՈՐԻԴ
SODIUM GLUTAMATEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ԳԼՈՒՏԱՄԱՏ
SODIUM HYDROXIDEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴ 
SODIUM HYPOCHLORITEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՀԻՊՈՔԼՈՐԻՏ
SODIUM IODIDEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՅՈԴԻԴ
SODIUM ISOTOPESՆԱՏՐԻՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
SODIUM MORRHUATEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՄՈՐՈՒԱՏ
SODIUM NITRITEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՆԻՏՐԻՏՆԵՐ 
SODIUM OXYBATEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԲԱՏ
SODIUM RADIOISOTOPESՆԱՏՐԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
SODIUM SALICYLATEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՍԱԼԻՑԻԼԱՏ
SODIUM TETRADECYL SULFATEՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՏԵՏՐԱԴԵՑԻԼՍՈՒԼՖԱՏ 
SODIUM, DIETARYՆԱՏՐԻՈՒՄ ՍՆՆԴԱՅԻՆ
SOFT TISSUE NEOPLASMSՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
SOFTWARE ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
SOFTWARE DESIGNԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
SOILՀՈՂ
SOIL MICROBIOLOGYՀՈՂԻ ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱ
SOIL POLLUTANTSՀՈՂԻ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ
SOIL POLLUTANTS,RADIOACTIVEՀՈՂԻ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ
SOLANACEOUS ALKALOIDSՄՈՐՄԱԶԳԻՆԵՐԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ 
SOLANINEՍՈԼԱՆԻՆ 
SOLAR ENERGYԱՐԵՎԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ
SOLDERING, DENTALԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ ԶՈԴԱԿՑՎԱԾ 
SOLUBILITYԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
SOLUTIONSԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
SOLVENTSԼՈՒԾԻՉՆԵՐ 
SOMALIAՍՈՄԱԼԻ
SOMANԶՈՄԱՆ 
SOMATIC THERAPIES,PSYCHIATRICՍՈՄԱՏՈԹԵՐԱՊԻԱ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ
SOMATOFORM DISORDERSՍՈՄԱՏՈՖՈՐՄԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
SOMATOMEDINSՍՈՄԱՏՈՄԵԴԻՆՆԵՐ
SOMATOSENSORY CORTEXՄԱՐՄՆԱԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆ ԿԵՂԵՎ
SOMATOSTATINOMAՍՈՄԱՏՈՍՏԱՏԻՆՈՄԱ
SOMATOTROPIN ՍՈՄԱՏՈՏՐՈՊԻՆ
SOMATOTYPESՄԱՐՄՆԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԻՊԵՐ
SOMNAMBULISMՍՈՄՆԱԲԱԼԻԶՄ (ԱՎՏՈՄԱՏ ԹԱՓԱՌԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ,ԼՈՒՍՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ)
SONICATION ԱՆԴՐԱՁԱՅՆՈՎ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ 
SORBITOLՍՈՐԲԻՏ
SORBOSEՍՈՐԲՈԶԱ
SOTALOLՍՈՏԱԼՈԼ
SOUNDՁԱՅՆ
SOUND SPECTROGRAPHYՁԱՅՆԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
SOUTH AFRICAՀԱՐԱՎ-ԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
SOUTH AMERICAՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ
SOUTH AUSTRALIAՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ
SOUTH CAROLINAՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿԱՐՈԼԻՆԱ
SOUTH DAKOTAՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԴԱԿՈՏԱ
SOUTHEASTERN UNITED STATESՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՔ ԱՄՆ
SOUTHWESTERN UNITED STATESՀԱՐԱՎ -ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ ԱՄՆ
SOYBEAN OILՍՈՅԱՅԻ ՁԵԹ
SOYBEANSՍՈՅԱ 
SPACE FLIGHTՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԹՌԻՉՔ
SPACE MAINTENANCEՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ԳՐՊԱՆՆԵՐ, ԽՆԱՄՔ 
SPACE PERCEPTOINՏԱՐԱԾԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ
SPACE-TIME GLUSTERINGՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐԻԶԱՑՈՒՄ
SPAINԻՍՊԱՆԻԱ 
SPARGANOSISՍՊԱՐԳԱՆՈԶ (ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
SPARGANUMՍՊԱՐԳԱՆԻՈՒՄ
SPARSOMYCINՍՊԱՐՍՈՄԻՑԻՆ
SPARTEINEՍՊԱՐՏԵԻՆ
SPASMԿԾԿԱՆՔ (ՍՊԱԶՄ )
SPASMS, INFANTILE ԷՊԻԼԵՊՍԻԱ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 
SPATIAL BEHAVIORՎԱՐՔ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ-ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ
SPECIALISMՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ
SPECIALTIES, DENTALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPECIALTIES, MEDICALԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPECIALTIES, NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPECIALTIES, OTHER (NON MESH)ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
SPECIALTIES, SURGICALՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPECIALTY BOARDSԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
SPECIES SPECIFICITYՑԵՂԱՅԻՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ
SPECIFIC GRAVITYՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ 
SPECIFIC PATHOGEN-FREE ORGANISMSՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԱԽՏԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
SPECIMEN HANDLINGՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ (ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ) ՍՏԱՑՈՒՄ 
SPECTRINՍՊԵԿՏՐԻՆ
SPECTRUM ANALYSISՍՊԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ
SPECTROMETRY, GAMMAՍՊԵԿՏՐՈՄԵՏՐԻԱ, ԳԱՄԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐՈՎ
SPECTROMETRY, X-RAY EMISSIONՍՊԵԿՏՐՈՄԵՏՐԻԱ, ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՄԲ
SPECTROPHOTOMETRYՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ 
SPECTROPHOTOMETRY, INFRAREDՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ
SPECTROPHOTOMETRY, ULTRAVIOLETՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ
SPECTROPHOTOMETRY,ATOMIC ABSORPTIONՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ԱՏՈՄԱԿԼԱՆՈՒՄԱՅԻՆ 
SPECTROSCOPY, MOSSBAUERՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱ ՄՈՍՍԲԱՈՒԵՐԻ 
SPECTRUM ANALYSIS, MASSՄԱՍ-ՍՊԵԿՏՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
SPECTRUM ANALYSIS, RAMANՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻՈՆ ՑՐՄԱՆ
SPEECHԽՈՍՔ 
SPEECH THERAPY ԽՈՍԵԼՈՒ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ 
SPEECH ACOUSTICSԽՈՍՔԻ ԱԿՈՒՍՏԻԿԱ
SPEECH ARTICULATION TESTSԽՈՍԵԼՈՒ ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ (ԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ) ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
SPEECH DISORDERSԽՈՍՈԼՈՒ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
SPEECH PATHOLOGYԼՈԳՈՊԵԴԻԱ (ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՍԵԼԱԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ)
SPEECH PERCEPTIONԽՈՍՔԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
SPEECH PRODUCTION MEASUREMENTԽՈՍՔԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
SPEECH, ALARYNGEALԽՈՍՔ ՈՉ ԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ 
SPEECH, INTELLIGIBILITY ԽՈՍՔ ՃԻՇՏ 
SPERM MATURATIONՍՊԵՐՄԱՅԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ
SPERM AGGLUTINATIONՍՊԵՐՄԱՅԻ ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄ (ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ)
SPERM BANKSՍՊԵՐՄԱՅԻ ԲԱՆԿԵՐ (ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐ)
SPERM CAPACITATIONՍՊԵՐՄԱՅԻ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
SPERM HEADՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴԻ ԳԼԽԻԿ
SPERM IMMOBILIZING AGENTSՍՊԵՐՄԱՆ ԱՆՇԱՐԺԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
SPERM MOTILITYՍՊԵՐՄԱՅԻ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
SPERM TAIL ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴԻ ՊՈՉ
SPERM TRANSPORTՍՊԵՐՄԱՅԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
SPERMATIDSՍՊԵՐՄԱՏԻԴՆԵՐ 
SPERMATOCELEՍՊԵՐՄԱՏՈՑԵԼԵ 
SPERMATOCIDAL AGENTSՍՊԵՐՄԱՏՈՑԻԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
SPERMATOCYTESՍՊԵՐՄԱՏՈՑԻՏՆԵՐ
SPERMATOGENESISՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ
SPERMATOGENESIS BLOCKING AGENTSՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ ԿԱՆԽՈՂ (ԲԼՈԿԱԴԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՈՂ)  
ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
SPERMATOGONIAՍՊԵՐՄԱՏՈԳՈՆՆԵՐ
SPERMATOZOAՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴՆԵՐ 
SPERMIDINEՍՊԵՐՄԻԴԻՆ
SPERMINEՍՊԵՐՄԻՆ 
SPERMINE SYNTHASEՍՊԵՐՄԻՆՍԻՆԹԱԶԱ
SPERM-OVUM INTERACTIONSՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴ-ՁՎԱԲՋՋԻՋ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
SPHENOID SINUSITISՍԵՊՈՍԿՐԱՅԻՆ ԾՈՑԱԲՈՐԲ 
SPHINCTEROTOMY, TRANSHEPATICՍԵՄԱՆԻ ՀԱՏՈՒՄ ԼՅԱՐԴԻ ՄԻՋՈՎ
SPHINGOLIPIDSՍՖԻՆԳՈԼԻՊԻԴՆԵՐ 
SPHINGOLIPIDOSESՍՖԻՆԳՈԼԻՊԻԴՈԶ (ՍՖԻՆԳՈԼԻՊԻԴՆԵՐԻ  
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
SPHINGOMYELIN PHOSPHODIESTERASEՍՖԻՆԳՈՄԻԵԼԻՆ-ՖՈՍՖՈԴԻ ԷՍՏԵՐԱԶԱ
SPHINGOMYELINSՍՖԻՆԳՈՄԻԵԼԻՆՆԵՐ
SPHINGOSINEՍՖԻՆԳՈԶԻՆ
SPIDER VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ՍԱՐԴԵՐԻ
SPIDERSՍԱՐԴԵՐ 
SPINAL CANALՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ
SPINAL CORDՈՂՆՈՒՂԵՂ
SPINAL CORD COMPRESSIONՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՃՆՇՈՒՄ
SPINAL CORD DISEASESՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPINAL CORD NEOPLASMSՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPINAL CURVATURES(NON MESH)ՈՂՆԱՇԱՐԻ ԾՌՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
SPINAL DISEASESՈՂՆԱՇԱՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPINAL FUSIONՈՂՆԵՐԻ ՀՈԴԱՈՒՂՂՈՒՄ
SPINAL INJURIESՈՂՆԱՇԱՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
SPINAL NEOPLASMSՈՂՆԱՇԱՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPINAL NERVE ROOTSՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՐՄԱՏՆԵՐ
SPINAL NERVES ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ
SPINAL OSTEOPHYTOSISՕՍՏԵՈՖԻՏՈԶ ՈՂՆԱՇԱՐԻ 
SPINAL PUNCTUREՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ (ՊՈՒՆԿՑԻԱ)
SPINAL STENOSISՈՂՆԱՇԱՐԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ
SPINEՈՂՆԱՇԱՐ
SPINOCEREBELLAR DEGENERATIONՈՂՆՈՒՂԵՂԱՂԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
SPINOTHALAMIC TRACTSՈՂՆՈՒՂԵՂԱՏԵՍԱԹՄԲԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ
SPIPERONEՍՊԻՊԵՐՈՆ
SPIRAL AND CURVED BACTERIA (NON MESH)ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ԵՎ ԾԱԼՎԱԾ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ (ԱՐՏ)
SPIRAL GANGLIONՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
SPIRAL LAMINA ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ԹԻԹԵՂ
SPIRAMYCINՍՊԻՐԱՄԻՑԻՆ
SPIRILLUMՍՊԻՐԻԼՆԵՐ
SPIRO COMPOUNDSՍՊԻՐՈՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SPIROCHAETAՍՊԻՐՈԽԵՏՆԵՐ
SPIROCHAETALES INFECTIONSՍՊԻՐՈԽԵՏՈՂՆԵՐ
SPIROMETRYՍՊԻՐՈՄԵՏՐԻԱ (ՇՆՉԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
SPIROSTANSՍՊԻՐՈՍՏԱՆՆԵՐ
SPLANCHNIC CIRCULATIONՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
SPLANCHNIC NERVESԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ 
SPLENECTOMYՓԱՅԾԱՂԱԶԵՐԾՈՒՄ
SPLENOMEGALYՍՊԼԵՆՈՄԵԳԱԼԻԱ (ՄԵԾ ՓԱՅԾԱՂ)
SPLENORENAL SHUNT, SURGICALՓԱՅԾԱՂԱԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՇՈՒՆՏ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
SPLINTSՓԱՅՏԱՁՈՂԻԿՆԵՐ
SPONDYLITIS, ANKYLOSINGՍՊՈՆԴԻԼԻՏ (ՈՂՆԱՇԱՐԱԲՈՐԲ) ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ, 
(ԱՆԿԻԼՈԶԱՑՆՈՂ)
SPONDYLITISՍՊՈՆԴԻԼԻՏՆԵՐ
SPONDYLOLISTHESISՈՂՆԻ ԱՌԱՋԱՏԵՂԱՇԱՐԺ (ՍՊՈՆԴԻԼԻՍՏԻԶ)
SPONDYLOLYSISՈՂՆԱՇԱՐԱՔԱՅՔԱՅՈՒՄ (ՍՊՈՆԴԻԼՈԼԻՍ)
SPORES, BACTERIALՍՊՈՐՆԵՐ (ԲԵՂՄՆԻԿՆԵՐ) ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
SPORES, FUNGALՍՊՈՐՆԵՐ (ԲԵՂՄՆԻԿՆԵՐ) ՍՆԿԱՅԻՆ 
SPORIDESMINSԲԵՂՄՆԻԿԱԿԱՊԵՐ (ՍՊՈՐԴԵՍՄԻՆՆԵՐ)
SPOROZOEAԲԵՂՄՆԻԿԱՎՈՐՆԵՐ (ՍՊՈՐՈՎԻԿՆԵՐ)
SPORTSՍՊՈՐՏ
SPORTS MEDICINEՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ՄԱՐԶԱԿԱՆ) ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
SPOUSE ABUSEԴԱԺԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ԱՄՈՒՍՆՈՒ (ԿՆՈՋ) ՀԵՏ
SPRAINS AND STRAINSԳԵՐՁԳՈՒՄ
SPREADING CORTICAL DEPRESSIONԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ
SPRUE, TROPICALՍՊՐՈՒ ՏՐՈՊԻԿԱԿԱՆ 
SPUTUMԽՈՐԽ 
SRI LANKA ՇՐԻ ԼԱՆԿԱ 
STAINLESS STEELՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ 
STAINS AND STAININGՆԵՐԿԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ
STANFORD-BINET TESTՍՏԵՆՖՈՐԴ-ԲԻՆԵԿԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ
STANOLONEՍՏԱՆՈԼՈՆ 
STANOZOLOLՍՏԱՆՈԶՈԼՈԼ
STAPEDIUSՄԿԱՆ ԱՍՊԱՆԴԱԿԻ 
STAPESԱՍՊԱՆԴԱԿ
STAPES MOBILIZATIONԱՍՊԱՆԴԱԿԻ ՄՈԲԻԼԻԶԱՑԻԱ (ՇԱՐԺՈՒՆԱԿ ԴԱՐՁՆԵԼԸ)
STAPES SURGERYԱՍՊԱՆԴԱԿԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
STAPHYLOCOCCAL FOOD POISONINGՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS ՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
STAPHYLOCOCCAL PROTEIN AՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ A
STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN SYNDROMEՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ ՆԵԿՐՈԼԻԶ ՎԵՐՆԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻԿԱԿԱՆ
STAPHYLOCOCCAL SKIN INFECTIONSՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ՄԱՇԿԻ
STAPHYLOCOCCAL TOXOIDՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ ՏՈՔՍՈԻԴ 
STAPHYLOCOCCAL VACCINESՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԱՅԻՆ 
STAPHYLOCOCCUS ՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿՆԵՐԻ ՖԱԳԵՐ
STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDISՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿ ՎԵՐՆԱՄԱՇԿԱՅԻՆ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUSՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿ ՈՍԿԵԳՈՒՅՆ 
STARCHՕՍԼԱ
STARCH (BACTERIAL GLYCOGEN) SYNTHASEՕՍԼԱ (ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԳԼԻԿՈԳԵՆ)-ՍԻՆՏԱԶ
STARFISHԾՈՎԱՍՏՂԵՐ
STARTLE REACTION ՎԱԽԻ ՌԵԱԿՑԻԱ 
STARVATION ՔԱՂՑԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
STATE DENTISTRYԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵԿՏՈՐ
STATE GOVERNMENTԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՄՆ)ՆԱՀԱՆԳԻ
STATE HEALTH PLANNING AND  ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  
DEVELOPMENT AGENCIESԶԱՐԳԱՑՄԱՆ (ԱՄՆ)ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
STATE HEALTH PLANSՆԱՀԱՆԳԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ (ԱՄՆ)
STATE MEDICINEԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵԿՏՈՐ
STATISTICAL DISTRIBUTIONS (NON MESH)ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ (ԱՏՐ)
STATISTICSՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
STATUS EPILEPTICUS ԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿ 
STEAMԳՈԼՈՐՇԻ ՋՐԱՅԻՆ 
STEARATESՍՏԵԱՐԱՏՆԵՐ 
STEARYL-COA DESATURASEՍՏԵԱՐԻԼ-ԿՈԱ-ԴԵՍԱՏՈՒՐԱԶԱ
STEATITISՋՐԱՔՍԻ (ՆՈՐԿԱ) ՃԱՐՊԱԲՈՐԲ
STEELՊՈՂՊԱՏ
STELLATE GANGLIONԱՍՏՂԱՁԵՎ ԳԱՆԳԼԻՈՆ
STEM CELLSԱՐՅԱՆ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ 
STENTSԼԱՅՆԱՑՈՂՆԵՐ
STEREOGNOSISՍՏԵՐԵՈԳՆՈԶԻԱ (ՇՈՇԱՓԱԶԱՆԱԶԵԼԻԹՅՈՒՆ)
STEREOISOMERSՍՏԵՐՈԻԶՈՄԵՐՆԵՐ 
STEREOTAXIC TECHNIQUESՍՏԵՐԵՈՏԱՔՍԻԿ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(ՇԵՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
STEREOTYPED BEHAVIORՎԱՐՔ ՍՏԵՐԵՈՏԻՊԱՅԻՆ
STEREOTYPINGՍՏԵՐՈՏԻՊԻԶԱՑԻԱ 
STERIGMATOCYSTINՍՏԵՐԻԳՄԱՏՈՑԻՍՏԻՆ
STERILIZATIONՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ (ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ)
STERILIZATION REVERSALՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ ԴԱՐՁՈՒՆԱԿ (ՍԵՌԱԿ.)  
(ԴԱՐՁՈՒՆԱԿ ԱՄԼԱՑՈՒՄ)
STERILIZATION, SEXUALԱՄԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ)
STERILIZATION, INVOLUNTARYՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ 
STERILIZATION, TUBALՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ ՓՈՂԱՅԻՆ 
STERNOCOSTAL JOINTSԿՐԾՈՍԿՐԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
STERNUMԿՐԾՈՍԿՐ 
STEROID HIDROXYLASESՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐԻ ՀԻԴՐՈՔՍԻԼԱԶՆԵՐ
STEROID ISOMERASESԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐԻ 
STEROID-11-HYDROXYLASEՍՏԵՐՈԻԴ -11-ՀԻԴՐՈՔՍԻԼԱԶԱ
STEROID-12-HYDROXYLASEՍՏԵՐՈԻԴ -12-ՀԻԴՐՈՔՍԻԼԱԶԱ
STEROID-17-HYDROXYLASEՍՏԵՐՈԻԴ -17-ՀԻԴՐՈՔՍԻԼԱԶԱ
STEROID-21-HYDROXYLASEՍՏԵՐՈԻԴ -21-ՀԻԴՐՈՔՍԻԼԱԶԱ
STEROIDSՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ
STEROIDS, BROMINATEDՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ ԲՐՈՄԱՑՎԱԾ 
STEROIDS,HETEROCYCLICՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ ՀԵՏԵՐՈՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ
STEROIDS, FLUORINATEDՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ ՔԼՈՐԱՑՎԱԾ
STILBAMIDINESՍՏԻԼԲԱՄԻԴՆԵՐ
STILBENESՍՏԻԼԲԵՆՆԵՐ
STIMULATION, CHEMICALԽԹԱՆՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
STEVENS-JOHNSON SYNDROMEՍՏԻՎԵՆՍ-ՋՈՆՍՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
STLV-IԿԱՊԻԿՆԵՐԻ T-ԼԻՄՖՈՏՐՈՊ ՎԻՐՈՒՍ-I
STIBOPHENՍՏԻԲՈՖԵՆ
STOMACHՍՏԱՄՈՔՍ
STOMACH DILATATIONՍՏԱՄՈՔՍԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ 
STOMACH DISEASESՍՏԱՄՈՔՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
STOMACH DIVERTICULUMՍՏԱՄՈՔՍԻ ԴԻՎԵՐՏԻԿՈՒԼ (ԾՈՑԱԿ)
STOMACH NEOPLASMSՍՏԱՄՈՔՍԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
STOMACH RUPTUREՍՏԱՄՈՔՍԻ ՊԱՏՌՎԱԾՔ 
STOMACH ULCERՍՏԱՄՈՔՍԻ ԽՈՑ 
STOMACH VOLVULUSՍՏԱՄՈՔՍԻ ՈԼՈՐՈՒՄ
STOMACH, AVIANՍՏԱՄՈՔՍ ԹՌՉՆԱՅԻՆ 
STOMACH, RUMINANTՍՏԱՄՈՔՍ ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ 
STOMATITԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲ (ՍՏՈՄԱՏԻՏ)
STOMATITIS, APHTHOUSԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲ ԿԱԹՆՈՒԿԱՅԻՆ (ԱՖՈԶ) 
STOMATITIS, DENTUREԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲ ՊՈԹԵԶԻ ԱՌԱՋԱՑՐԱԾ
STOMATITIS, HERPETICԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲ ՏԵՆԴՈԲՇՏԻԿԱՅԻՆ 
STOMATOGNATHIC DISEASESԲԵՐԱՆԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
STOMATOGNATHIC SYSTEMԲԵՐԱՆԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
STRABISMUSՇԼՈՒԹՅՈՒՆ
STRAMONIUMԴՈՒՐՄԱՆ
STREPTOCOCCUSՍՏՐԵՊՏՈԿՈԿԵՐ 
STREPTOCOCCUS FAECALISՍՏՐԵՊՏՈԿՈԿ ՖԱԿԵԼԱՅԻՆ
STREPTODORNASE AND STREPTOKINASEՍՏՐԵՊՏՈԴՈՐՆԱԶԱ ԵՎ ՍՏՐԵՊՏՈԻՆԱԶԱ
STREPTOKINASEՍՏՐԵՊՏՈԿԻՆԱԶԱ
STREPTOLYSINSՍՏՐԵՊՏՈԼԻԶԻՆՆԵՐ 
STREPTOMYCESՍՏՐԵՊՏՈՄԻՑԵՏՆԵՐ
STREPTOMYCINՍՏՐԵՊՏՈՄԻՑԻՆ
STREPTONIGRINԲՐՈՒՆԵՈՄԻՑԻՆ
STREPTOTHRICINSՍՏՐԵՊՏՈՑԻՆՆԵՐ
STREPTOVARICINSՍՏՐԵՊՏՈՎԱՐՑԻՆՆԵՐ
STREPTOZOTOCINՍՏՐԵՊՏՈԶՈՏՈՑԻՆ
STRESSԳԵՐՀՈՒՅԶ (ՍՏՐԵՍ)
STRESS DISORDERS, POST TRAUMATICԳԵՐՀՈՒՅԶ ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ
STRESS PSYCHOLOICALԳԵՐՀՈՒՅԶ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
STRESS, MECHANICALԳԵՐՀՈՒՅԶ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
STRIA VASCULARIS ԱՆՈԹԱՅԻՆ ԶՈԼ 
STRIKES, EMPLOYEEԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴՈՒԼ 
STRONGILՕIDIASISՍՏՐՈՆԳԻԼՈԻԴՈԶ 
STRONGYLE INFECTIONS, EQUINEՍՏՐՈՆԳԻԼԻԴՈԶՆԵՐ ՁԻԵՐԻ 
STRONGYLUSԱՂԻՔԱՅԻՆ STRONGYLUS ( ՃԻՃՎԱՏԵՍԱԿ) 
STRONTIUMՍՏՐՈՆՑԻՈՒՄ
STRONTIUM ISOTOPESՍՏՐՈՆՑԻՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
STRONTIUM RADIOISOTOPESՍՏՐՈՆՑԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
STROPHANTHINSՍՏՐՈՖԱՆՏԻՆՆԵՐ 
STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ-ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
STRUMA OVARIIՍՏՐՈՒՄԱ ՁՎԱՐԱՆԻ (ՁՎԱՐԱՆԻ ԽՊԻՊ, ԳԵՂՁԱՅԻՆ ՈՒՌԱԾՈՒԹՅՈՒՆ)
STRYCHNINEՍՏՐԻԽՆԻՆ
STUDENT HEALTH SERVICESՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
STUDENTSՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ
STUDENT DROPOUTSՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ
STUDENTS, DENTALՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
STUDENTS, HEALTH OCCUPATIONSՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
STUDENTS, MEDICALՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 
STUDENTS, NURSINGՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆՆԵՐԻ 
STUDENTS, PHARMACYՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
STUDENTS, PREMEDICALՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 1-2 ԿՈՒՐՍԵՐԻ
STUDY DESIGN (NON MESH)ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
STURG-VEBRER SYNDROMEՍՏԵՋ-ՎԵԲԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
STUTTERINGԿԱԿԱԶՈՒՄ 
STYGMASTEROLՍՏԻԳՄԱՍՏԵՐՈԼ
SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS ՊԱՆԷՆՑԵՖԱԼԻՏ ԵՆԹԱՍՈՒՐ ԿԱՐԾՐԱԽՏ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ 
SUBARACHNOID HEMORRHAGEԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ 
SUBARACHNOID SPACEԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
SUBCLAVIAN ARTERYԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
SUBCLAVIAN STEAL SYNDROMEԵՆԹԱՆՐԱԿԱ-ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ "ԿՈՂՈՊՏՄԱՆ"ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SUBCLAVIAN VEINԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ 
SUBCOMMISSURAL ORGANԵՆԹԱԿՊՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA ԷՄՖԻԶԵՄԱ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ 
SUBDURAL EFFUSIONԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԹՈՐԱՆՔ
SUBDURAL EMPYEMA ԷՄՊԻԵՄԱ ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ 
SUBFORNICAL ORGANԵՆԹԱԹԱՂԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ 
SUBGINGIVAL CURETTAGEԵՆԹԱԼՆԴԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ (ՔԵՐԵԼՈՎ ՄԱՔՐԵԼ)
SUBJECT HEADINGSԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՎԵՐՆԱԳՐԵՐ 
SUBLIMINAL STIMULATIONԽԹԱՆՈՒՄ ԵՆԹԱՇԵՄՔԱՅԻՆ 
SUBLIMATIONՍՈՒԲԼԻՄԱՑԻԱ (ՎԵՀԱՑՈՒՄ-ՍԵԼԱՏԱՖ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԱՅԼ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ)
SUBLINGUAL GLANDԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
SUBLINGUAL GLAND NEOPLASMSԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
SUBMANDIBULAR GLANDԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
SUBMANDIBULAR GLAND DISEASESԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SUBMANDIBULAR GLAND NEOPLASMSԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SUBMARINE MEDICINEԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏՈՐՋՐՅԱ 
SUBMITOCHONDRIAL PARTICLESԵՆԹԱՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ 
SUBMUCOUS PLEXUSԵՆԹԱԼՈՐՁԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
SUBPHRENIC ABSCESSԵՆԹԱՍՏՈԾԱՆՈՒ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ
SUBSTANCE ABUSEՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ
SUBSTANCE USE DISORDERSՏՈՔՍԻԿՈՄԱՆԻԱ (ԹՈՒՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)
SUBSTANCE ABUSE DETECTIONՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ
SUBSTANCE ABUSE, INTRAVENOUSՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ,ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ
SUBSTANCE DEPENDENCEՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ, ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
SUBSTANCE KՆՅՈՒԹ K
SUBSTANCE PՆՅՈՒԹ P
SUBSTANCE WITHDRAWAL SYNDROMEԱԲՍՏԻՆԵՆՏԱՅԻՆ (ԺՈՒԺԱՆՔԻ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ՍԻՆԴՐՈՄ)
SUBSTANTIA NIGRA ՍԵՎ ՄԱՐՄԻՆ 
SUBSTRATE CYCLINGՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՑԻԿԼԻԿ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԵՐ (ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ)
SUBSTRATE SPECIFICITYՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ 
SUBTALAR JOINTԵՆԹԱՎԵՏԱՅԻՆ ՀՈԴ
SUBTILISINSՍՈՒԲՏԻԼԻԶԻՆՆԵՐ
SUBTRACTION TECHNIQUEՀԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ
SUBURBAN POPULATIONՔԱՂԱՔԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
SUCCINATE CYTOCHROME C-OXIDOREDUCTASEՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ՑԻՏՈՔՐՈՄ C-ՕՔՍԻԴՈՐԵԴՈՒԿՏԱԶԱ
SUCCINATE DEHYDROGENASEՍՈՒԿՑԻՆԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԱ
SUCCINATESՍՈՒԿՑԻՆԱՏՆԵՐ
SUCCINIC ANHYDRIDES ՍԱԹԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ 
SUCCINIMIDESՍՈՒԿՑԻՆԻՄԻԴԻՆՆԵՐ
SUCCINYL COEMZYME A SYNTHETASESՍՈՒԿՑԻՆԻԼ-ԿՈԱ-ՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ
SUCCINYLCHOLINEՍՈՒԿՑԻՆԻԼԽՈԼԻՆ
SUCKING BEHAVIORԾԾՈՒՄ , ԾԾԵԼԸ
SUCRALFATEՍՈՒԿՌԱԼՖԱՏ 
SUDANՍՈՒԴԱՆ
SUDDEN INFANT DEATHՆՈՐԱԾՆԻ ՄԱՀ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ 
SUDECK'S ATROPHYԶՈՒԴԵԿԻ ԱՊԱՃՈՒՄ (ԱՏՐՈՖԻԱ)
SUGAR ALCOHOL DEHYDROGENASESԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՇԱՔԱՐԱՍՊԻՐՏՆԵՐԻ 
SUGGESTIONՆԵՐՇՆՉՈՒՄ
SULBACTAMՍՈՒԼԲԱԿՏՈՒՄ
SULBENICILLINՍՈՒԼԲԵՆԻՑԻԼԻՆ 
SULFACETAMIDEՍՈՒԼՖԱՑԵՏԱՄԻԴ 
SULFACHLORPYRIDAZINEՍՈՒԼՖԱՔԼՈՐՊԻՐԻԴԱԶԻՆ
SULFADIAZINEՍՈՒԼՖԱԶԻՆ
SULFADIMETHOXINEՍՈՒԼՖԱԴԻՄԵՏՈՔՍԻՆ
SULFADOXINEՍՈՒԼՖԱԴՕՔՍԻՆ 
SULFAGUANIDINEՍՈՒԼԳԻՆ
SULFALENEՍՈՒԼՖԱԼԵՆ
SULFAMETERՍՈՒԼՖԱՄԵՏՕՔՍԻԴԻԱԶԻՆ 
SULFAMETHAZINEՍՈՒԼՖԱԴԵԻՄԵԶԻՆ 
SULFAMETHIZOLEՍՈՒԼՖԱՄԵՏԻԶՈԼ 
SULFAMETHOXAZOLEՍՈՒԼՖԱՄԵՏՕՔՍԱԶՈԼ 
SULFAMETHOXYPYRIDAZINEՍՈՒԼՖԱՄԵՏՕՔՍԻՊԻՐԻԴԱԶԻՆ
SULFAMONOMETHOXINEՍՈՒԼՖԱՄՈՆՈՄԵՏՕՔՍԻՆ
SULFAMOXOLEՍՈՒԼՖԱՄՈԿՍՈԼ
SULFANILAMIDESՍՈՒԼՖԱՄԻՆԻԼԱՄԻԴԻՆ
SULFANILIC ACIDSՍՈՒԼՖԱՄԻԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
SULFAPHENAZOLEՍՈՒԼՖԱՖԵՆԱԶՈԼ 
SULFAPYRIDINEՍՈՒԼՖԱՊԻՐԻԴԻՆ
SULFAQUINOXALINEՍՈՒԼՖԱԽԻՆՕՔՍԱԼԻՆ
SULFATASESՍՈՒԼՖԱՏԱԶՆԵՐ
SULFATE ADENYLYLTRANSFERASEՍՈՒԼՖԱՏ-ԱԴԵՆԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ 
SULFATES ՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ
SULFATHIAZOLESՍՈՒԼՖԱՏԱՏԻԱԶՈԼՆԵՐ
SULFATIDESՍՈՒԼՖԱՏԻԴՆԵՐ 
SULFENIC ACIDSՍՈՒԼՖԵՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
SULFHEMOGLOBINՍՈՒԼՖՈՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ
SULFHEMOGLOBINEMIAՍՈՒԼՖՀԵՄԵԳԼՈԲՈՒԼԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
SULFHYDRYL REAGENTSՍՈՒԼՖՀԻԴՈՒԼԱՅԻՆ ՌԵԳԵՆՏՆԵՐ 
SULFHYDRASESՍՈՒԼՖՀԻԴՐԱԶՆԵՐ
SULFHYDRYL COMPOUNDSՄԵՐԿԱՊՏՈՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SULFIDESՍՈՒԼՖԻԴՆԵՐ 
SULFINIC ACIDՍՈՒԼՖՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
SULFINPYRAZONEՍՈՒԼՖԻՆՊԻՐԱԶՈՆ 
SULFISOMIDINEՍՈՒԼՖԻԶԱՄԻԴԻՆ
SULFISOXAZOLEՍՈՒԼՖԱՖՈՒՐԱԶՈԼ 
SULFITE OXIDASESՍՈՒԼՖԻՏՕՔՍԻԴԱԶՆԵՐ
SULFITE REDUCTASESՍՈՒԼՖԻՏՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
SULFITESՍՈՒԼՖԻՏՆԵՐ
SULFOBROMOPHTHALEINՍՈՒԼՖՈԲՐՈՄՖՏԱԼԵԻՆ 
SULFONAMIDESՍՈՒԼՖՈՆԱՄԻԴՆԵՐ 
SULFONESՍՈՒԼՖՈՆՆԵՐ
SULFONIC ACIDSՍՈՒԼՖՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
SULFONIUM COMPOUNDSՍՈՒԼՖՈՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
SULFONYLUREA COMPOUNDSՍՈՒԼՖՈՆԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SULFOTRANSFERASESՍՈՒԼՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱՆԵՐ 
SULFOXIDESՍՈՒԼՖՕՔՍԻԴՆԵՐ
SULFUR ACIDSՍՈՒԼՖՈԹԹՈՒՆԵՐ
SULFURTRANSFERASESՍՈՒԼՖԻԴՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
SULINDACՍՈՒԼԻՆԴԱԿ
SULOCTIDILՍՈՒԼՈԿՏԻԴԻԼ
SULPIRIDE ՍՈՒԼՊԻՐԻԴ
SUNBURNԱՐԵՎԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
SUNSCREENING AGENTSԱՐԵՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ
SUNSTROKEԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾ (ՀԱՐՎԱԾ)
SUPEREGOՍՈՒՊԵՐ-ԷՐԳՈ (ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ)
SUPERFETATIONԳԵՐՊՏՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՈՒՊԵՐՖԵՏԱԶԻԱ)
SUPERINFECTIONԳԵՐՎԱՐԱԿ
SUPERIOR COLLICULUSՎԵՐԻՆ ԹՄԲԻԿ
SUPERIOR MESENTERIC ARTERY SYNDROMEՄԻՋԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
SUPERIOR VENA CAVA SYNDROMEՎԵՐԻՆ ՍԻՆԵՐԱԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
SUPEROVULATIONԳԵՐՁՎԱԶԱՏՈՒՄ (ՍՈՒՊԵՐՕՎՈՒԼԱՑԻԱ)
SUPEROXIDEԳԵՐՕՔՍԻԴ
SUPEROXIDE DISMUTASEՍՈՒՊԵՐՕՔՍԻԴԴԻՍՄՈՒՏԱԶԱ 
SUPERSTITIONSՍՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՆՈՏԻԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ)
SUPINATIONՎԵՐՀԱԿՈՒՄ (SUPINATIO)
SUPPOSITORIESՄՈՄԵՐ (ՍՈՒՊՊՈԶԻՏՈՐԻԱՆԵՐ)(ԴԵՂԱՄՈՄԵՐ)
SUPPRESSION, GENETICԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԸՆԿՃՈՒՄ
SUPPRESSOR FACTORS, IMMUNOLOGICԻՄՈՒՆՈՃՆՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
SUPPURATIONԹԱՐԱԽԱԿԱԼՈՒՄ
SUPRACHIASMATIC NUCLEUSՎԵՐԽԱՉՎԱԾՔԱՅԻՆ ԿՈՐԻԶ (ԳՈՐՇ ԹՄԲԻ)
SUPRANUCLEAR PALSY, PROGRESSIVEԼՈՒԾԱՆՔ ՍՈՒՊՐԱՆՈՒԿԼԵԱՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՂ
SUPRAOPTIC NUCLEUSՎԵՐՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԿՈՐԻԶ (ԳՈՐՇ ԹՄԲԻ)
SUPRATENTORIAL NEOPLASMSՎԵՐՎՐԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SUPROFENՍՈՒՊՐՈՖԵՆ
SURAL NERVEՍՐՈՒՆՔԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ 
SURAMINՆԱԳԱՆԻՆ
SURFACE PROPERTIESՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SURFACE TENSIONՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
SURFACE-ACTIVE AGENTSՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ
SURGERY ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
SURGERY DEPARTAMENT, HOSPITALՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
SURGERY, CARDIOVASCULAR (NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
SURGERY, GYNECOLOGIC (NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ(ԱՐՏ)
SURGERY, LUNG (NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԹՈՔԵՐԻ (ԱՐՏ)
SURGERY, OPERATIVEՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ
SURGERY, ORALՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ 
ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ
SURGERY, PLASTICՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՊԼԱՍՏԻԿ
SURGERY, UROGENITAL (NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
SURGERY, UROLOGIC (NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
SURGERY, VETERINARYՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
SURGERY,DIGESTIVE SYSTEM(NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ԱՐՏ)
SURGERY,EAR(NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿԱՆՋԻ (ԱՐՏ)
SURGERY,EYE (NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԱՉՔԻ (ԱՐՏ)
SURGERY,ENDOCRINE(NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ (ԱՐՏ)
SURGERY,OBSTETRICAL ( NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
SURGERY,ORAL, PREPROSTHETICՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ 
ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՈՒՄԻՑ 
SURGERY,OTORHINOLARYNGOLOGIC(NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՔԻԹ ԿՈԿՈՐԴԱԿԱՆՋԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
SURGERY,UROLOGIC, MALE(NON MESH)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏ(ԱՐՏ)
SURGICAL EQUIPMENTՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
SURGICAL FLAPSՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԼԱԹԵՐ (ԼՈՍԿՈՏ)
SURGICAL INSTRUMENTSՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
SURGICAL MESHՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳԱԼԱՐ
SURGICAL NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ
SURGICAL SPONGESՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԽԾՈՒԾՆԵՐ
SURGICAL STAPLERSՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ ԿԱՐՈՂ
SURGICAL WOUND DEHISCENCEՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԵՐՔ, ԿԱՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
SURGICAL WOUND INFECTIONՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԵՐՔԻ ՎԱՐԱԿ
SURGICENTERSՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԱՅԻՆ
SURINAMEՍՈՒՐԻՆԱՄ
SURROGATE MOTHERSՄԱՅՐԵՐ ՍՈՒՌԱԳԱՏ
SURVIVALԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼ
SURVIVAL ANALYSISԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
SURVIVAL RATEԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼՈՒ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ
SUSPENSIONSՍՈՒՍՊԵՆԶԻԱՆԵՐ (ԿԱԽՅԱԼ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ)
SUTURE TECHNIQUES ԿԱՐ, ԴՆԵԼՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱ 
SUTURESԿԱՐԵՐ
SV 40 VIRUSՀԱՐՈՒՑԻՉ SV40
SVALBARDԿՂԶԻ ԱՐՋԻ 
SWAYBACKՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԼՈՐԴՈԶ, ԿԻՖՈԶ
SWEATՔՐՏԻՆՔ
SWEAT GLAND DISEASESՔՐՏՆԱԳԵՂՁԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SWEAT GLAND NEOPLASMSՔՐՏՆԱԳԵՂՁԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SWEAT GLANDSՔՐՏՆԱԳԵՂՁԵՐ
SWEATINGՔՐՏՆԵԼ
SWEATING, GUSTATORYԳԵՐՔՐՏՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՄՈՂԱԿԱՆ
SWEDENՇՎԵԴԻԱ
SWEETENING AGENTSՔԱՂՑՐԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
SWIMMINGԼՈՂ
SWIMMING POOLSԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐ
SWITZERLANDՇՎԵՅՑԱՐԻԱ
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEMՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՍԻՄՊԱԹԻԿ
SYNCOPEՈՒՇԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
SYRINGES ՆԵՐԱՐԿԻՉՆԵՐ, ՍՐՍԿԻՉՆԵՐ 
SZONDI TESTԶՈՆԴԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ