Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
T-2 TOXINT 2 ՏՈՔՍԻՆ
TABLETSՏԱԲԼԵՏԿԱՆԵՐ (ՀԱԲ, ԴԵՂԱՀԱՏ)
TABLETS,ENTERIC-COATEDՀԱԲԵՐ ԷՆՏԵՐՈՍՈԼՅՈՒԲԼԻՆԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ
TABOOՏԱԲՈՒ (ԹԱԲՈՒ-ԱՐԳԵԼՔ)
TACHYCARDIAԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱԽԻԿԱՐԴԻԱ)
TACHYCARDIA, SUPRAVENTRICULARԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐՓՈՐՈՔԱՅԻՆ
TACHYCARDIA, ATRIOVENTRICULAR ԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՍՐՏՓՈՐՈՔԱՅԻՆ 
NODAL REENTRYՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ, ՌԻԵՆՏՐԻ
TACHYCARDIA, ECTOPIC JUNCTIONALԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԷԿՏՈՊԻԱԿԱՆ, ՆԱԽԱՍՐՏԱՓՈՐՈՔԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄ
TACHYCARDIA, SINOATRIAL NODAL REENTRYԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԾՈՑԱՆԱԽԱՍՐՏԱՅԻՆ  
ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ, ՌԻԵՆՏՐԻ 
TACHYCARDIA, SINUSԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԾՈՑԱՅԻՆ
TACHYCARDIA,ECTOPIC ATRIALԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԷԿՏՈՊԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՍՐՏԱՅԻՆ
TACHYCARDIA,PAROXYSMALԱՐԱԳԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐՈՔՍԻԶՄԱԼ
TACHYKININSՏԱԽԻԿԻՆԻՆՆԵՐ
TACHYPHYLAXISՏԱԽԻՖԻԼԱԿՍԻԱ
TACRINEՏԱԿՐԻՆ
TADZHIKISTAN (TAJIKISTAN)ՏԱՋԻԿԻՍՏԱՆ
TAENIAՏԵՆԻԻԴՆԵՐ
TAENIASISՏԵՆԻՈԶ (ԽՈԶԻ ԵՐԻԶՈՐԴԻ ՃԻՃՎԱԽՏ) 
TAIL ՊՈՉ 
TAIWANԹԱՅՎԱՆ
TALAMPICILLINԹԱԼԱՄՊԻՑԻԼԻՆ
TALCՏԱԼՔ (ՏԱԼԿ)
TALUSՎԵԳՈՍԿՐ
TAMOXIFENՏԱՄՕՔՍԻՖԵՆ
TEMPERANCEՁԵՌՆՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻՑ)
TAMPONSՎԻՐԱՓՈՂԱԿՆԵՐ (ՏԱՄՊՈՆՆԵՐ)
TANGIER DISEASEՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ TANGIER'A
TANNIC ACIDՏԱՆԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ (ՏԱՆԻՆԱԹԹՈՒ)
TANNINGԴԱԲԱՂՈՒՄ (ԴԱԲԱՂԵԼԸ)
TANNINSՏԱՆԻՆՆԵՐ
TANTALUMՏԱՆՏԱԼ
TANZANIAՏԱՆԶԱՆԻԱ
TAPE RECORDINGՄԱԳՆԻՏՈՖՈՆԱՅԻՆ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
TARSԿՈՒՊՐԵՐ 
TARSAL BONESՆԱԽԱԹԱԹԻ ՈՍԿՐԵՐ
TARSAL JOINTՆԱԽԱԹԱԹԱՅԻՆ ՀՈԴ
TARSAL TUNNEL SYNDROMEՆԱԽԱԹԱԹԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
TARSUSՆԱԽԱԹԱԹ
TARSUS, ANIMALԹԱԹ ԿԵՆԴԱՆՈՒ
TARTRATESՏԱՏՐԱՏՆԵՐ
TARTRAZINEՏԱՏՐԱԶԻՆ
TARTRONATESՏԱՐՏՐՈՆԱՏՆԵՐ
TASK PERFORMANCE AND ANALYSISԽՆԴԻՐ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ
TASMANIAՏԱՍՄԱՆԻԱ
TASTEՀԱՄ
TASTE BUDSՀԱՄԱՅԻՆ ՊՏԿԻԿՆԵՐ
TASTE DISORDERSՀԱՄԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
TASTE THRESHOLDՀԱՄԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄՔ
TATARSTANԹԱԹԱՐՍՏԱՆ
TATTOOINGԴԱՋՎԱԾՔ, ԴԱՋԵԼԸ (ՏԱՏՈՒԻՐՈՎԿԱ)
TAURINEՏԱՈՒՐԻՆ
TAUROCHENODEOXYCHOLIC ACIDՏԱՈՒՐՈԽԵՆՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱԹԹՈՒ
TAUROCHOLIC ACIDՏԱՈՒՐՈԽՈԼԱԹԹՈՒ
TAURODEOXYCHOLIC ACIDՏԱՈՒՐՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱԹԹՈՒ
TAUROLITHOCHOLIC ACID ՏԱՈՒՐՈԼԻՏՈԽՈԼԱԹԹՈՒ
TAX EQUITY AND FISCAL RESPONSIBILITY ACT ՕՐԵՆՔ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ԱՄՆ)
TAXESՀԱՐԿԵՐ
TAY-SACHS DISEASEՏԵՅԱ-ՍԱԿԱ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
TEAԹԵՅ
TEACHINGԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ
TEACHING MATERIALSՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
TRANEXAMIC ACIDՏՐԱՆԵԿՍԱՄԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
STEARIC ACIDSՍՏԵՐԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
TECHNETIUMՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ
TECHNETIUM TC 99M PERTECHNETATEՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՊԵՐՏԵԽՆԵՏԱՏ
TECHNETIUM TC 99M MEDRONATEՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՄԵԴՐՈՆԱՏ
TECHNETIUM TC 99M SULFUR COLLOIDՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ԾԾՈՒՄԲԻ ՎՐԱ
TECHNETIUM TC 99M, AGGREGATED ALBUMINՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M, ԱԳՐԵԳԻՐԱՑՎԱԾ ԱԼԲՈՒՄԻՆ
TECHNOLOGYՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
TECHNOLOGY ASSESSMENT, BIOMEDICALԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
TECHNOLOGY MEDICALՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
TECHNOLOGY, DENTALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
TECHNOLOGY, HIGH-COSTՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
TECHNOLOGY, INDUSTRY, ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ,ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
AGRICULTURE (NON MESH)
TECHNOLOGY, PHARMACEUTICALՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
TECHNOLOGY,RADIOLOGICՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
TECTORIAL MEMBRANEԾԱԾԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ
TEGMENTUM MESENCEPHALIՄԻՋԻՆ ՈՒՂԵՂԻ ԾԱԾԿ
TEICHOIC ACIDSՏԵՅԽՈԱԹԹՈՒ
TELANGIECTASIA, HEREDITARY HEMORRHAGICՏԵԼԵԱՆԳԻՈԷԿՏԱԶԻԱ, ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՂ
TELANGIECTASISՏԵԼԵԱՆԳԻՈԷԿՏԱԶԻԱ
TELECOMMUNICATIONSՀԵՌՈՒՍՏԱԿԱՊԵՐ (ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
TELEMETRYՄԱՐՄՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
TELENCEPHALONՈՒՂԵՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ
TELEPATHYՏԵԼԵՊԱԹԻԱ (ՀԵՌԱԶԳԱՑՈՒԹՅՈՒՆ,ՀԵՌԱԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ)
TELEPHONEՀԵՌԱԽՈՍ
TELEVISIONՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
TELLURIUMՏԵԼԼՈՒՐԻՈՒՄ
TELOPHASEՏԵԼՈՖԱԶԱ
TEMAZEPAMՏԵՄԱԶԵՊԱՄ
TEMPERAMEHTՏԵՄՊԵՐԱՄԵՆՏ (ԽԱՌՆՎԱԾՔ, ԵՌԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ) 
TEMPERATUREՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ
TEMPERATURE SENSEՋԵՐՄԱՅԻՆ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
TEMPLATESՄԱՏՐԻՑՆԵՐ (ՀԵՆՔԵՐ)
TEMPORAL ARTERIESՔՈՒՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
TEMPORAL ARTERITISԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ (ԱՐՏԵՐԻԻՏ) ՔՈՒՆՔԱՅԻՆ
TEMPORAL BONEՔՈՒՆՔՈՍԿՐ
TEMPORAL LOBEՔՈՒՆՔԱՅԻՆ ԲԻԼԹ
TEMPORAL MUSCLEՔՈՒՆՔԱՄԿԱՆ
TEMPOROMANDIBULAR JOINTՔՈՒՆՔԱ-ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴ
TEMPOROMANDIBULAR JOINT SYNDROMEՔՈՒՆՔԱ-ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISEASESՔՈՒՆՔԱ-ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TENDINITISՏԵՆԴԻՆԻՏ 
TENDON INJURIESՋԼԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
TENDON TRANSFERՋԼԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
TENDONSՋԻԼ (TENDO)(ՋԼԵՐ-TENDONS)
TENDONS, PARA-ARTICULARՇՈՒՐՋՀՈԴԱՅԻՆ ՋԼԵՐ
TENEBRIO ՍԵՎԱՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ 
TENIPOSIDEՏԵՆԻՊՈԶԻԴ
TENNESSEEՏԵՆՆԵՍՍԻ
TENNISԹԵՆԻՍ 
TENNIS ELBOWԹԵՆԻՍԱՅԻՆ ԱՐՄՈՒՆԿ
TENOSYNOVITISՋԼԱՁՈՒՍՊԱԲՈՐԲ
TENSOR TYMPANIՄԿԱՆՆԵՐ, ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹԸ ՁԳՈՂ 
TENUAZONIC ACIDՏԵՆՈՒԱԶԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
TEPAՏԻՈՖՈՍՖԱՄԻԴ
TEPROTIDEՏԵՊՐՈՏԻԴ
TRANSDUCINՏՐԱՆՍԴՈՒԿՑԻՆ 
TERATOGENSՏԵՐԱՏՈԳԵՆՆԵՐ (ԲՆԱԾԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆՆԵՐ)
TERATOMAՏԵՐԱՏՈՄԱ (ԲՆԱԾԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)
TERBIUMՏԵՐԲԻՈՒՄ
TERBUTALINEՏԵՐԲՈՒՏԱԼԻՆ
TERMINAL CAREՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿ, ԽՆԱՄՔ
TERPENESՏԵՐՊԵՆՆԵՐ
TERPHENYL COMPOUNDSՏՐԻՖԵՆԻԼ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TERRITORIALITYՏԱՐԱԾՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
TEST ANXIETY SCALEՏԱԳՆԱՊՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ
TESTICULAR DISEASESԱՄՈՐՁԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TESTICULAR FEMINIZATIONԱՄՈՐՁԱՅԻՆ ԻԳԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ՖԵՄԻՆԻԶԱՑԻԱ)
TESTICULAR HORMONESԱՄՈՐՁԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
TESTICULAR NEOPLASMSԱՄՈՐՁՈՒ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TESTISԱՄՈՐՁԻՆԵՐ 
TESTOLACTONEՏԵՍՏՈԼԱԿՏՈՆ
TESTOSTERONEՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ
TESTOSTERONE DEHYDROGENASESՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
TESTOSTERONE 5-ALPHA-REDUCTASEՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ-5- ԱԼՖԱ- ՌԵԴԱԿՏԱԶԱ
TETANUSՊՐԿԱԽՏ
TETANUS ANTITOXINՊՐԿԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱԿԱՏՈՔՍԻՆ
TETANUS TOXINՊՐԿԱԽՏԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆ
TETANUS TOXOIDՊՐԿԱԽՏԱՅԻՆ ՏՈՔՍՈԻԴ 
TETANYՏԵՏԱՆԻԱ
TETRABENAZINEՏԵՐԱԲԵՆԱԶԻՆ 
TETRACAINEՏԵՏՐԱԿԱԻՆ
TETRACHLORODIBENZODIOXINՏԵՏՐԱՔԼՈՐԴԻԲԵՆԶՈԴԻՕՔՍԻՆ
TETRACHLOROETHYLENEՏԵՏՐԱՔԼՈՐԷԹԻԼԵՆ
TETRACHLORVINPHOSՏԵՏՐԱՔԼՈՐՎԻՆՖՈՍ
TETRACYCLINEՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆ
TETRACYCLINE RESISTANCEՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆ, ԴԻՄԱԴՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
TETRACYCLINESՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆՆԵՐ
TETRADECANOYLPHORBOL ACETATEՏԵՏՐԱԴԵԿԱՆՈԻԼՖՈՐԲՈԼԱՑԵՏԱՏ
TETRAETHYL LEADՏԵՏՐԱԷԹԻԼԿԱՊԱՐ
TETRAETHYLAMMONIUM COMPOUNDSՏԵՏՐԱԷԹԻԼԱՄՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TETRAGASTRINՏԵՏՐԱԳԱՍՏՐԻՆ
TETRAHYDROCANNABINOLՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈԿԱՆՆԱԲԻՆՈԼ
TETRAHYDROCORTISOLՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈԼ 
TETRAHYDROCORTISONEՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆ 
TETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASEՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՖՈԼՅԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԱ 
TETRAHYDROFOLATESՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՖՈԼՅԱՏՆԵՐ
TETRAHYDRONAPHTHALENESՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՆԱՖՏԱԼԻՆՆԵՐ
TETRAHYDROPAPAVEROLINEՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՊԱՊԱՎԵՐՈԼԻՆ 
TETRAHYDROPTEROYLGLUTAMATE ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՊԵՏԵՐՈԻԼԳԼՈՒՏԱՄԱՏ-ՄԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
METHYLTRANSFERASE
TETRAHYDROURIDINEՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՈՒՐԻԴԻՆ
TETRAISOPROPYLPYROPHOSPHAMIDEՏԵՐՏՐԱԻԶՈՊՐՈՊԻԼՊԻՐՈՖՈՍՖԱՄԻԴ
TETRALOGY OF FALLOTՏԵՏՐԱԴԱ ՖԱԼԼՈ ( ՖԱԼԼՈԻ ՔԱՌԱՆՇԱՆ)
TETRAMETHYLPHENYLENEDIAMINEՏԵՏՐԱՄԵԹԻԼՖԵՆԻԼԵՆԴԻԱՄԻՆ
TETRAMISOLEՏԵՏՐԱՄԻԶՈԼ
TETRANITROMETHANEՏԵՏՐԱՆԻՏՐԱՄԵԹԱՆ
TETRAPHENYLBORATEՏԵՏՐԱՖԵՆԻԼԲՈՐԱՏ
TETRATHIONIC ACIDՏԵՏՐԱՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
TETRAZOLESՏԵՐՏՐԱԶՈԼԵՐ
TETRAZOLIUM SALTSՏԵՏՐԱԶՈԼԻ ԱՂԵՐ
TETRODOTOXINՏԵՏՐՈՏՕՔՍԻՆ
TETROSESՏԵՏՐՈԶՆԵՐ
TEXASՏԵԽԱՍ
TEXTBOOKSԴԱՍԱԳՐՔԵՐ
TEXTILE INDUSTRYՏԵՔՍՏԻԼԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
TEXTILESՏԵՔՍՏԻԼ (ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾՎԱԾՔ)
THAILANDՏԱԻԼԱՆԴ
THALAMIC DISEASESՏԵՍԱԹՄԲԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
THALAMIC NUCLEIՏԵՍԱԹՄԲԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ
THALAMUSՏԵՍԱԹՈՒՄԲ (ԹԱԼԱՄՈՒՍ)
THALASSEMIAՏԱԼԱՍՍԵՄԻԱ
THALASSOTHERAPYՏԱԼԱՍՍՈԹԵՐԱՊԻԱ
THALIDOMIDEՏԱԼԻՏՈՄԻԴ
THALLIUMՏԱԼԼԻՈՒՄ
THALLIUM RADIOISOTOPESՏԱԼԼԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
THANATOLOGYՄԱՀԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՆԱՏՈԼՈԳԻԱ)
THANATOPHORIC DYSPLASIAԽՈՆԴՐՈԴԻՍՊԼԱԶԻԱ ՄԱՀԱՑՈՒ
THEBAINEՏԵԲԱԻՆ
THECA CELL TUMORՏԵԿԱ ԲՋՋԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ
THECA CELLSՏԵԿԱ ԲՋԻՋՆԵՐ
THEFTԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
THEILERIASISՏԵՅԼԵՐԻՈԶ 
THENOYLTRIFLUOROACETONEՏԵՆՈԻԼՏՐԻՖՏՈՐԱՑԵՏՈՆ
THEOBROMINEՏԵՈԲՐՈՄԻՆ
THEOPHYLLINEՏԵՈՖԻԼԻՆ
THEORETICAL TECHNIQUES (NON MESH)ՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
THERAPEUTIC COMMUNITYԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
THERAPEUTIC CULTSՊԱՐԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ 
THERAPEUTIC EQUIVALENCYԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅՈՒՆ
THERAPEUTIC PROCESSES (NON MESH)ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍ
THERAPEUTICSԹԵՐԱՊԻԱ (ՄԵԹՈԴ)
THERAPY,COMPUTER-ASSISTEDԹԵՐԱՊԻԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
THERMAL CONDUCTIVITYՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
THERMODILUTIONՋԵՐՄԱՆՈՍՐԱՑՈՒՄ (ՏԵՐՄՈԴԻԼՅՈՒՑԻԱ)
THERMODYNAMICSՋԵՐՄԱՇԱՐԺՈՒՄ (ՏԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ)
THERMOGRAPHYՋԵՐՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԵՐՄՈԳՐԱՖԻԱ)
THERMOGRAVIMETRYՋԵՐՄԱԾԱՆՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԵՐՄՈԳՐԱՎԻՄԵՏՐԻԱ)
THERMOLUMINESCENT DOSIMETRYՏԵՐՄՈԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ԴՈԶԻՄԵՏՐԻԱ
THERMOLYSINՏԵՐՄՈԼԻԶԻՆ
THERMOMETERSՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐ
THERMORECEPTORSՋԵՐՄԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ
THEROPITHECUS GELADAԳԵԼԱԴԱ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ
THETA RHYTHMՏԵՏՐԱ-ՌԻԹՄ
THIABEHDAZOLEԹԻԱԲԵՆԴԱԶՈԼ 
THIACETAZONEՏԻԲՈՆ
THIADIAZINESԹԻԱԴԻԱԶԻՆՆԵՐ
THIADIAZOLESԹԻԱԴԻԱԶՈԼՆԵՐ
THIAMINEԹԻԱՄԻՆ
THIAMINE MONOPHOSPHATEԹԻԱՄԻՆՈՖՈՍՖԱՏ
THIAMINE DEFICIENCYԹԻԱՄԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
THIAMINE PYROPHOSPHATASEԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏԱԶԱ
THIAMINE PYROPHOSPHATEԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏ
THIAMINE PYROPHOSPHOKINASEԹԻԱՄԻՆ-ՊԻՐԱՖՈՍՖՈԿԻՆԱԶԱ
THIAMINE TRIPHOSPHATASEԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏԱԶԱ
THIAMINE TRIPHOSPHATEԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ
THIAMPHENICOLԹԻԱՄԻՆՖԵՆԻԿՈԼ
THIAMYLALԹԻԱՄԻԼԱԼ
THIAZEPINESԹԻԱԶԵՊԻՆՆԵՐ
THIAZINESԹԻԱԶԻՆՆԵՐ
THIAZOLESԹԻԱԶՈԼՆԵՐ
THIENAMYCINSՏԵՆԱՄԻՑԻՆՆԵՐ
THIEPINSՏԻԵՊԻՆՆԵՐ
THIETHYLPERAZINEՏԻԷԹԻԼՊԵՐԱԶԻՆ 
THIGHԱԶԴՐ
THIMEROSALՄԵՐՏԻՈԼԱՏ
THINKINGՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
THIOACETAMIDEՏԻՈԱՑԵՏԱՄԻՆ 
THIOAMIDESՏԻՈԱՄԻԴՆԵՐ
THIOBARBITURATESՏԻՈԲԱՐԲԻՏՈւՐԱՏՆԵՐ
THIOCARBAMATESՏԻՈԿԱՐԲԱՄԱՏՆԵՐ
THIOCHOLINEՏԻՈԽՈԼԻՆ
THIOCYANATESՏԻՈՑԻԱՄԵՆԱՏՆԵՐ
THIOGALACTOSIDESՏԻՈԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴՆԵՐ
THIOGLYCOLATESՏԻՈԳԼԻԿՈԼԱՏՆԵՐ
THIOGLYCOSIDESՏԻՈԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴՆԵՐ
THIOGLYCOSIDESՏԻՈԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ
THIOGUANINEՏԻՈԳՈՒԱՆԻՆ
THIOHYDANTOINSՏԻՈԳԻԴԱՆՏՈՆՆԵՐ
THIOLESTER HYDROLASESՏԻՈԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ ՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ
THIOMALATESՏԻՈՄԱԼԱՏՆԵՐ
THIONESՏԻՈՆՆԵՐ
THIOINOSINEՏԻՈԻՆՈԶԻՆ
THIONUCLEOSIDESՏԻՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
THIONUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
THIOPENTALՏԻՈՊԵՆՏԱԼ
THIOPHANATEՏԻՈՖԱՆԱՏ
THIOPHENESՏԻՈՖԵՆՆԵՐ
THIOPHOSPHORIC ACID ESTERSՏԻՈՖՈՍՖՈՐԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ
THIOPROPERAZINEՏԻՈՊՐՈՊԵՐԶԻՆ
THIOREDOXINՏԻՈՐԵՈԴՈՔՍԻՆ
THIOREDOXIN REDUCTASE (NADPH)ՏԻՈՐԵԴՈՔՍԻՆՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶԱ (ՆԱԴՖԵՆ)
THIORIDAZINEՏԻՈՐԻԴԱԶԻՆ
THIORPHANՏԻՈՐՖԱՆ
THIOSEMICARBAZONESՏԻՈՐՍԵՄԻԿԱՐԲԱԶՈՆՆԵՐ 
THIOSTREPTONՏԻՈՍՏՐԵՊՏՈՆ
THIOSULFATE SULFURTRANSFERASEՏԻՈՍՈՒԼՖԱՏ-ՍՈՒԼՖԻԴՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
THIOSULFATESՏԻՈՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ
THIOSULFONIC ACIDSՏԻՈՍՈՒԼՖՈԹԹՈՒՆԵՐ
THIOSULFURIC ACID ESTERSՏԻՈԾԾՄԲԱԿԱՆ ԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ
THIOTEPAՏԻՈՏԵՖ
THIOTHIXENEՏԻՈՏԻԿՍԵՆ
THIOURACILՏԻՈՈՒՐԱՑԻԼ
THIOUREAՏԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ
THIOURIDINEՏԻՈՈՒՐԻԴԻՆ
THIOXANTHENESՏԻՈՔՍԱՆՏԵՆՆԵՐ
THIRAMԹԻՐԱՄ
THIRSTԾԱՐԱՎ
THORACIC INJURIESԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
THORACIC ARTERIESԿՐԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ 
THORACIC DISEASESԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԻՎԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
THORACIC DUCTԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ
THORACIC NEOPLASMSԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
THORACIC NERVESԿՐԾՔԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ
THORACIC OUTLET SYNDROMEԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ԵԼՔԱՆՑՔԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
THORACIC RADIOGRAPHYՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ
THORACIC SURGERYԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
THORACIC VERTEBRAEԿՐԾՔԱՅԻՆ ՈՂՆԵՐ
THORACOPLASTYԿՐԾՔԱՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ (ԹՈՐԱԿՈՊԼԱՍՏԻԿԱ)
THORACOSCOPYԿՐԾՔԱԴԻՏՈՒՄ
THORACOSTOMYԿՐԾՔԱԲԱՑՈՒՄ (ԹՈՐԱԿՈՍՏՈՄԻ)
THORACOTOMYԿՐԾՔԱՀԱՏՈՒՄ
THORAXԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ
THORIUMԹՈՐԻՈՒՄ
THORIUM DIOXIDEԹՈՐԻՈՒՄ ԴԻՕՔՍԻԴ
THREONINE DEHYDRATASEՏՐԵՈՆԻՆԴԵՀԻԴՐԱՏԱԶԱ
THREONYL T RNA SYNTHETASEՏՐԵՈՆԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
THROMBASTHENIAՏՐՈՄԲԱՍԹԵՆԻԱ
THROMBELASTOGRAPHYՏՐՈՄԲՈԷԼԱՍՏՈԳՐԱՖԻԱ (ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴՈՒՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
THROMBIN TIMEՏՐՈՄԲԻՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՄԻՋՈՑ
THROMBOANGIITIS OBLITERANSՏՐՈՄԲՈԱՆԳԻԻՏ (ՄԱԿԱՐԴՈՒԿԱԱՆՍԹԱԲՈՐԲ) ԽՑԱՆՈՂ
THROMBOCYTHEMIA, HEMORRHAGICՏՐՈՄԲՈՑԻՏԵՄԻԱ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՂ
THROMBOCYTOSISՏՐՈՄԲՈՑԻՏՈԶ (ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՇԱՏԱՑՈՒՄ)
THROMBOEMBOLISMՏՐՈՄԲՈԷՄԲՈԼԻԱ (ՄԱԿԱՐԴՈՒԿԱԽՑԱՆՈՒՄ)
THROMBOLYTIC THERAPYՏՐՈՄԲՈԼԻՏԻԿԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ
THROMBOPHLEBITISՏՐՈՄԲՈՖԼԵԲԻՏ (ՄԱԿԱՐԴՈՒԿԱԵՐԱԿԱԲՈՐԲ)
THROMBOPLASTINՏՐՈՄԲՈՊԼԱՍՏԻՆ
THROMBOPOIETINՏՐՈՄԲՈՊՈԷՏԻՆ 
THROMBOSISՏՐՈՄԲՈԶ (ՄԱԿԱՐԴՈՒԿԱԽՑԱՆՈՒՄ)
THROMBOXANE A2ՏՐՈՄՕՔՍԱՆ A2
THROMBOXANE B2ՏՐՈՄՕՔՍԱՆ B2
THROMBOXANE SYNTHETASEՏՐՈՄՕՔՍԱՆ ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ 
THROMBOXANESՏՐՈՄՕՔՍԱՆՆԵՐ
THULIUMՏՈՒԼԻՈՒՄ
THUMBՄԵԾ ՄԱՏ ՁԵՌՔԻ 
THYMECTOMYՈՒՐՑԱԳԵՂՁԱԶԵՐԾՈՒՄ
THYMIDINEՏԻՄԻԴԻՆ
THYMIDINE KINASEՏԻՄԻԴԻՆԿԻՆԱԶԱ
THYMIDINE MONOPHOSPHATEՏԻՄԻԴԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ
THYMIDINE PHOSPHORYLASEՏԻՄԻԴԻՆՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶԱ
THYMIDYLATE SYNTHETASEՏԻՄԻԴԻԼԱՏՍԻՆԹԵՏԱԶԱ 
THYMINEԹԻՄԻՆ
THYMINE NUCLEOTIDESԹԻՄԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
THYMOLԹԻՄՈԼ
THYMOLPHTHALEINԹԻՄՈԼՖՏԱԼԵԻՆ
THYMOMAԹԻՄՈՄԱ
THYMOPOIETINSԹԻՄՈՊՈԷՏԻՆՆԵՐ
THYMOSINԹԻՄՈԶԻՆ
THYMUS GLANDՈՒՐՑԱԳԵՂՁ (ԹԻՄՈՒՍ)
THYMUS HORMONESՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
THYMUS HYPERPLASIAՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ԳԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
THYMUS EXTRACTSՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ (ՔԱՄՎԱԾՔՆԵՐ)
THYMUS NEOPLASMSՈՒՐՑԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
THYROGLOBULINԹԻՐԵԳԼՈԲՈՒԼԻՆ
THYROGLOSSAL CYSTՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԱ-ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
THYROID CRISISԹԻՐԵՈՏՈՔՍԻԿԱԿԱՆ ԿՐԻՉ
THYROID ANTAGONISTSԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ԱՆՏԱԳՈՆԻԱՏՆԵՐ
THYROID CARTILAGEՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԱՃԱՌ
THYROID FUNCTION TESTSՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆՇՆԵՐ
THYROID GLANDՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁ 
THYROID GLAND, DESICCATEDՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁ ՉՈՐԱՑԱԾ
THYROID HORMONESԹԻՐԵՈԻԴԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
THYROIDITISԹԻՐԵՈԻԴԻՏՆԵՐ
THYROIDITIS, SUBACUTEԹԻՐԵՈԻԴԻՏ ԵՆԹԱՍՈՒՐ
THYROIDITIS,SUPPURATIVEԹԻՐԵՈԻԴԻՏ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ
THYROIDITIS.AUTOIMMUNEԹԻՐԵՈԻԴԻՏ (ՎԱՆԱԲՈՐԲ) ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ
THYROID DISEASESՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
THYROID NEOPLASAMSՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
THYRONINESՏԻՐՈՆԻՆՆԵՐ
THYROTOXICOSISԹԻՐԵՈՏՈՔՍԻԿՈԶ 
THYROTROPINԹԻՐԵՈՏՐՈՊԻՆ
THYROXINEՏԻՐՕՔՍԻՆ
THYROXINE-BINDING PROTEINSՏԻՐՕՔՍԻՆ ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ
TIAPRIDEՏԻԱՊՐԻԴ
TIBIAՄԵԾ ՈԼՈՔ
TIBIAL FRACTURESՄԵԾ ՈԼՈՔԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
TIBIAL NERVEՄԵԾ ՈԼՈՔԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
TICՏԻԿ 
TICARCILLINՏԻԿԱՐՑԻԼԻՆ 
TICLOPIDINEՏԻԿԼՈՊԻԴԻՆ
TICRYNAFENՏԵՆԻԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
TIDAL VOLUMEՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼ 
TIETZE'S SYNDROMEՏԻՏՑԵԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
TILETAMINEՏԻԼԵՏԱՄԻՆ 
TILIDINEՏԻԼԻԴԻՆ 
TILORONEՏԻԼՈՐՈՆ
TIMEԺԱՄԱՆԱԿ
TIME AND MOTION STUDIESԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
TIME FACTORSԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
TIME PERCEPTIONԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ
TIMOLOLԹԻՄՈԼՈԼ
TIMORԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԻՄՈՐ
TINԱՆԱԳ 
TIN FLUORIDESԱՆԱԳԻ ՖՏՈՐԻԴՆԵՐ 
TIN POLYPHOSPHATESԱՆԱԳԻ ՊՈԼԻՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
TIN RADIOISOTOPESԱՆԱԳ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
TINEAԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶՆԵՐ
TINEA CAPITISԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ (ՄԱՇԿԱՍՆԿԱԽՏ) ԳԼԽԻ ՄԱԶԱԾԱԾԿ ՄԱՍԻ
TINEA PEDISԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՆԵՐԲԱՆԻ (ՈՏՆԱԹԱԹԻ)
TINEA VERSICOLORԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՏԱՐԱԳՈՒՅՆ 
TINIDAZOLEՏԻՆԻԴԱԶՈԼ 
TINNITUS ԱՂՄՈՒԿ ԱԿԱՆՋՆԵՐՈՒՄ 
TIRONՏԻՐՈՆ
TISSUE ADHESIVESՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՈՍԻՆՁ
TISSUE BANKSՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՆԿԵՐ
TISSUE CULTUREՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ 
TISSUE EXPANDERSՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԻ ԼԱՅՆԱՑՆՈՂՆԵՐ
TISSUE EXPANSIONՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
TISSUE EXTRACTSՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ (ՔԱՄՎԱԾՔՆԵՐ)
TISSUE PRESERVATIONՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՈՒՄ (ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ)
TISSUE TYPES (NON MESH)ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐ 
TISSUE DISTRIBUTIONԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 
TISSUE DONORSԴՈՆՈՐՆԵՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ 
TISSUE SURVIVAL ՀՆՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼԸ
TISSUE THERAPYՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ
TITANIUMՏԻՏԱՆԻՈՒՄ
TOBACCOԾԽԱԽՈՏ
TOBACCO MOSAIC VIRUSԾԽԱԽՈՏԻ ԽՃԱՆԿԱՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
TOBACCO SMOKE POLLUTIONՕԴ, ԱՂՏՈՏՈՒՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ԾԽՈՎ
TOBACCO USE DISORDERԾԽԱԽՈՏ ԾԽԵԼԸ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ
TOBACCO, SMOKELESSԾԽԱԽՈՏ ԱՆԾՈՒԽ
TOBRAMYCINՏՈԲՐԱՄԻՑԻՆ
TOCOLYSISՏՈԿՈԼԻԶ (ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՆՔ, ԱՐԳԱՆԴԱՔԱՅՔԱՅՈՒՄ)
TODRALAZINEՏՈԴՐԱԼԱԶԻՆ
TOE JOINTՈՏՔԻ ՄԱՏՆԵՐԻ ՀՈԴ 
TOESՈՏՔԻ ՄԱՏՆԵՐ
TOGAVIRIDAEՏՈԳԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
TOGAVIRUS INFECTIONSՏՈԳԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
TOGOՊԱՏՄՈՒՃԱՆ (ՁԿթԿ)
TOILET FACILITIESԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐ
TOILET TRAININGԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
TOKEN ECONOMYՆՇԱՆԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
TOCOLYTIC AGENTSՏՈԿՈԼԻՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
TOKYOՏՈԿԻՈ
TOLAZAMIDEՏՈԼԱԶԱՄԻԴ
TOLAZOLINEՏՈԼԱԶՈԼԻՆ
TOLBUTAMIDEԲՈՒՏԱՄԻԴ
TOLMETINՏՈԼՄԵՏԻՆ 
TOLNAFTATEՏՈԼՆԱՖՏԱՏ
TOLONIUM CHLORIDEՏՈԼՈՒԻԴԻՆԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ
TOLPERISONEՏՈԼՊԵՐԻԶՈՆ
TOLUENEՏՈԼՈՒՈԼ
TOLUENE DIISOCYANATEՏՈԼՈՒՈԼԻ ԴԻԶՈՑԻԱՆԱՏ
TOLUIDINESՏՈԼՈՒԻԴԻՆՆԵՐ
TOMATINEՏՈՄԱՏԻՆ
TOMOGRAPHY ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
TOMOGRAPHY SCANNERS,X-RAY COMPUTEDՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ՍԿԱՆԵՐՆԵՐ (ՍՓՌԱԳՐԻՉՆԵՐ) ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 
TOMOGRAPHY,EMISSION-COMPUTEDՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ԷՄԻՍԻՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
TOMOGRAPHY,EMISSION- ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ԷՄՈՒՍԻՈՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄԻԱՖՈՏՈՆԱՅԻՆ
COMPUTED, SINGLE-PHOTON
TOMOGRAPHY,X-RAYՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ
TOMOGRAPHY,X-RAY COMPUTEDՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
TONGAՏՈՆԳԱ (ԵՐԿԱՆԻՎ ՍԱՅԼԱԿ)
TONGUE ԼԵԶՈՒ (ԱՆԱՏ)
TONGUE, HAIRYԼԵԶՈՒ ''ՄԱԶԱՅԻՆ'' ՄԱԶՈՏ
TONGUE DISEASESԼԵԶՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
TONGUE HABITSԼԵԶՎԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ
TONGUE, FISSURED ԼԵԶՈՒ ԱԿՈՍԱՎՈՐ
TONIC PUPILԲԲԻ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՈՒՊԻԼՈՏՈՄԻԱ)
TONOMETRYՏՈՆՈՄԵՏՐԻԱ (ՃՆՇՈՒՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
TONSILՆՇԱԳԵՂՁԵՐ
TONSILLECTOMYՏՈՆԶԻԼԷԿՏՐՈՄԻԱ (ՆՇԻԿԱԶԵՐԾՈՒՄ)
TONSILLITISՆՇԻԿԱԲՈՐԲ (ՏՈՆԶԻԼԻՏ)
TOOTHԱՏԱՄ 
TOOTH ABNORMALITIESԱՏԱՄՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
TOOTH ABRASIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
TOOTH BLEACHINGԱՏԱՄԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ 
TOOTH CALCIFICATIONԱՏԱՄԻ ԿԱԼՑԻՖԻԿԱՑԻԱ 
TOOTH DISCOLORATIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
TOOTH DISEASESԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
TOOTH EROSIONԱՏԱՄԻ ԷՐՈԶԻԱ 
TOOTH ERUPTIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՈՒՄ 
TOOTH ERUPTION, ECTOPICԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՈՒՄ ԷԿՏՈՊԻԿ 
TOOTH EXFOLIATIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ԷԿՍՖՈԼԻԱՑԻԱ 
TOOTH EXTRACTION ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱ)
TOOTH FRACTURESԱՏԱՄՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
TOOTH GERMԱՏԱՄԻ ՍԱՂՄ 
TOOTH LUXATIONԱՏԱՄԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ
TOOTH MIGRATION ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱ 
TOOTH MOBILITYԱՏԱՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
TOOTH PERMEABILITYԱՏԱՄՆԵՐ, ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
TOOTH REMINERALIZATIONԱՏԱՄԻ ԱՊԱՄԻՆԵՐԱԼԻԶԱՑԻԱ 
TOOTH REPLANTATIONԱՏԱՄՆԵՐԻ ՌԵՊԼԱՆՏԱՑԻԱ 
TOOTH RESORPTIONԱՏԱՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄ 
TOOTH ROOTԱՏԱՄԻ ԱՐՄԱՏ
TOOTH, ARTIFICIALԱՏԱՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
TOOTH, DECIDUOUSԿԱԹՆԱՏԱՄ
TOOTH, IMPACTEDՌԵՏԵՆԱՑՎԱԾ ԱՏԱՄ
TOOTH, SUPERNUMERARYԱՏԱՄՆԵՐ ԳԵՐՀԱՄԱԼԻՐԱՅԻՆ 
TOOTH, UNERUPTEDՉԾԿԹՎԱԾ ԱՏԱՄ 
TOOTHACHEԱՏԱՄՆԱՑԱՎ 
TOOTHBRUSHINGԱՏԱՄՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ 
TOOTH MOVEMENT, MINORԱՏԱՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՆՇԱՆ
TOOTHPASTEԱՏԱՄՆԱՄԱԾՈՒԿ 
TORSION ՕՐԳԱՆԻ ՇՐՋՎԵԼԸ 
TORTICOLLISԾՌԱՎԶՈՒԹՅՈՒՆ
TORTUREՏԱՆՋԱՆԻՆԵՐ
TOSYL COMPOUNDSՏՈԶԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TOSYLARGININE METHYL ESTERՏՈԶԻԼԱՐԳԻՆԻՆՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ
TOSYLLYSINE CHLOROMETHYL KETONEՏՈԶԻԼԼԻԶԻԼՔԼՈՐՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԿԵՏՈՆ
TOTAL LUNG CAPACITYԹՈՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
TOUCHՇՈՇԱՓՈՒՄ 
TOURNIQUETSՏՈՒՐՆԻԿԵՏՆԵՐ
TOXEMIAՏՈԿՍԵՄԻԱ
TOXICOLOGYՏՈՔՍԻԿՈԼՈԳԻԱ (ԹՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
TOXIFERINEՏՈՔՍԻՖԵՐԻՆ
TOXINSՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)
TOXOCARAՏՈՔՍՈԿԱՐՆԵՐ
TOXOPLASMAՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄԱՆԵՐ
TOXOPLASMOSISՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ (ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ)
TOXOPLASMOSIS, CONGENITALՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԲՆԱԾԻՆ
TOXOPLASMOSIS, OCULARՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԱԿՆԱՅԻՆ
TOXOPLASMOSIS,ANIMALՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
TOYOCAMYCINՏՈՅՈԿԱՄԻՑԻՆ
TRABECULAR MESHWORKՁՈՂԻԿԱՑԱՆՑ (ՏՐԱԲԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՑԱՆՑ) 
TRABECULECTOMYՏՐԱԲԵԿՈՒԼՈԷԿՏՈՄԻԱ
TRACE ELEMENTSՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐ
TRACHEAՇՆՉԱՓՈՂ
TRACHEAL DISEASESՇՆՉԱՓՈՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRACHEAL NEOPLASMSՇՆՉԱՓՈՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRACHEAL STENOSISՇՆՉԱՓՈՂԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ
TRACHEITISՇՆՉԱՓՈՂԱԲՈՐԲ
TRACHEOBRONCHOMEGALYՇՆՉԱՓՈՂԱԲՐՈՆԽԱ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄ (ՏՐԱԽԵՈԲՐՈՆԽՈՄԵԳԱԼԻԱ)
TRACHEOESOPHAGEAL FISTULAՇՆՉԱՓՈՂԱՈՐԿՈՐԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ
TRACHEOSTOMYՇՆՉԱՓՈՂԱՀԱՏՈՒՄ (ՏՐԱԽԵՍՏՈՄԻԱ)
TRACHEOTOMYՇՆՉԱՓՈՂԱԲԵՐԱՆԲԱՑՈՒՄ (ՏՐԱԽԵՍՏՈՄԻԱ)
TRACHOMAՏՐԱԽՈՄԱ
TRACK AND FIELDԱՏԼԵՏԻԿԱ ԹԵԹԵՎ
TRACTIONՁԳՈՒՄ
TRAGACANTHՏՐԱԳԿԱՆՏ
TRAINING SUPPORTՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 
TRAMADOLՏՐԱՄԱԴՈԼ 
TRANQUILIZING AGENTSՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ (ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂՆԵՐ)
TRANQUILIZING AGENTS, MAJORՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ ՄԵԾ (ՈՒԺԵՂ)
TRANQUILIZING AGENTS, MINORՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ ՓՈՔՐ (ԹՈՒՅԼ)
TRANSACTIONAL ANALYSISՏՐԱՆՍԱԿՑԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
TRANS-ACTIVATION (GENETICS)ՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՑԻԱ (ԳԵՆԵՐ)
TRANS-ACTIVATORSՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՏՈՐՆԵՐ
TRANSALDOLASEՏՐԱՆՍՍԱԼԴՈԼԱԶԱ
TRANSCAUCASIAԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍ 
TRANSCOBALAMINSՏՐԱՆՍԿՈԲԱԼԱՄԻՆՆԵՐ
TRANSCORTINՏՐԱՆՍԿՈՐՏԻՆ
TRANSCRIPTION FACTORSՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
TRANSCRIPTION, GENETICՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ
TRANSCUTANEOUS ELECTRIC NERVE ՆՅԱՐԴԻ ԽԹԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ, ՆԵՐՄԱՇԿԱՅԻՆ 
STIMULATION
TRANSDUCERSՏՎԻՉՆԵՐ
TRANSDUCERS, PRESSUREՃՆՇՄԱՆ ՏՎԻՉՆԵՐ 
TRANSDUCTION,GENETICՏՐԱՆՍԴՈՒԿՑԻԱ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ
TRANSFECTIONՏՐԱՆՍՖԵԿՑԻԱ ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՋՋՈՒՄ)
TRANSFER (PSYCHOLOGY)ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
TRANSFER AGREEMENTՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՀԻՎԱՆԴԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
TRANSFER FACTORՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 
TRANSFERASESՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
TRANSFERENCE (PSYCHOLOGY)ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ԹԵՐԱՊԻԱ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
TRANSFERRINՏՐԱՆՍՖԵՐԻՆ
TRANSFORMATION,BACTERIALՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ (ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ)
TRANSFORMATION,GENETICՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ
TRANSFORMING GROWTH FACTORSԱՃԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑՆՈՂ (ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՂ) ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
TRANSIENTS AND MIGRANTSԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՎ ԳԱՂԹՈՂ  ԲՆԱԿՉՈՒՅՈՒՆ
TRANSILLUMINATIONՏՐԱՆՍԻԼԼՈՒՄԻՆԱՑԻԱ
TRANSISTORSՏՐԱՆԶԻՍՏՈՐՆԵՐ
TRANSKETOLASEՏՐԱՆՍԿԵՏՈԼԱԶԱ
TRANSLATINGԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
TRANSLATION, GENETICՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ 
TRANSLATIONSԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
TRANSLOCATION (GENETICS)ՏՐԱՄՆՍԼՈԿԱՑԻԱ (ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ)
TRANSPLANTATION ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ (ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ)
TRANSPLANTATION IMMUNOLOGYՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻՈՆ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱ (ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
TRANSPLANTATION, HETEROTOPICՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ ՀԵՏԵՐՈՏՈՊԻԿԱԿԱՆ (ԱՅԼԱՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ)
TRANSPLANTATION, HOMOLOGOUSՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ ՀՈՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
TRANSPLANTATION, ISOGENEICՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ ԻԶՈԳԵՆԱՅԻՆ
TRANSPLANTATION, AUTOLOGOUSՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ ԱՈՒՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
TRANSPLANTATION,HETEROLOGOUSՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ ՀԵՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
TRANSPORTATION ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ
TRANSPORTATION OF PATIENTSՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 
TRANSPOSITION OF GREAT VESSELSՏՐԱՆՍՊՈԶԻՑԻԱ (ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ) ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ (ԽՈՇՈՐ, ՄԱՅՐՈՒՂԻԱՅԻՆ ) ԱՆՈԹՆԵՐԻ 
TRANSSEXUALISMՏՐԱՆՍՍԵԿՍՈՒԱԼԻԶՄ (ՍԵՌԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՁԳՏՈՒՄ)
TRANSVESTISMՏՐԱՆՍՎԵՍՏԻԶՄ 
TRANYLCYPROMINEՏՐԱՆԻԼՑԻՊՐՈՄԻՆ
TRAPIDILՏՐԱՊԻԴԻԼ
TRAUMA CENTERSՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
TRAUMA SEVERITY INDICESՎՆԱՍՎԱԾՔ, ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
TRAUMATOLOGYՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՏՐԱՎՄՈՏՈԼՈԳԻԱ) 
TRAVELՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
TRAZODONEՏՐԱԶՈԴՈՆ 
TREESԾԱՌԵՐ 
TREHALASEՏՐԵԳԱԼԱԶԱ 
TREHALOSEՏՐԵԳԱԼՈԶԱ
TREMATODAՏԵՐՄԱՏՈԴՆԵՐ
TREMATODE INFECTIONSՏԵՐՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ (ՏԱՓԱԿ ՈՐԴԵՐԻ ՃԻՃՎԱԽՏ) 
TREMORԴՈՂՈՑ (ՏՐԵՄՈՐ)
TREMORINEՏՐԵՄՈՐԻՆ
TRENBOLONEՏՐԵՆԲՈԼՈՆ
TRENCH FEVERԽՐԱՄԱՏԱՅԻՆ ՏԵՆԴ 
TRENCH FOOTԽՐԱՄԱՏԱՅԻՆ ՈՏՆԱԹԱԹ
TREPHININGՏՐԵՊԱՆԱՑԻԱ (ԳԱՆԳԻ ԽՈՌՈՉԱԲԱՑՈՒՄ)
TREPONEMA ՏՐԵՊՈՆԵՄՆԵՐ 
TREPONEMA IMMOBILIZATIONՏՐԵՊՈՆԵՄՆԵՐ ԱՆՇԱՐԺԱՑՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ 
TREPONEMAL INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ TREPONEMA
TRETOQUINOLՏՐԵՏՈԽԻՆՈԼ
TRIACETONEAMINE-N-OXYLՏՐԻԱՑԵՏՈՆԱՄԻՆ-N-ՕՔՍԻԼ
TRIAGEՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
TRIAL OF LABORԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՍԱՐՅԱՆ ՀԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
TRIALKYLTIN COMPOUNDSՏՐԻԱԼԿԻԼԿԱՊԱՐ, ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRI-ALLATEՏՐԻԱԼԱՏ
TRIAMCINOLONEՏՐԻԱՄՑԻՆՈԼՈՆ
TRIAMCINOLONE ACETONIDEՏՐԻԱՄՑԻՆՈԼՈՆԻ ԱՑԵՏՈՆԻԴ
TRIAMTERENEՏՐԻԱՄՏԵՐԵՆ
TRIAZENESՏՐԻԱԶԵՆՆԵՐ 
TRIAZINESՏՐԻԱԶԻՆՆԵՐ
TRIAZIQUONEՏՐԻԱԶԻԿՈՆ
TRIAZOLAMՏՐԻԱԶՈԼԱՄ 
TRIAZOLESՏՐԻԱԶՈԼՆԵՐ
TRICARBOXYLIC ACIDSՏՐԻԿԱՐԲՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ 
TRICHINELLAՏՐԻԽԻՆԵԼԼՆԵՐ
TRICHINOSISՏՐԻԽԻՆԵԼԼԻՈԶ ( ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ )
TRICHLORFONՏՐԻՔԼՈՐՖՈՆ
TRICHLORMETHIAZIDEՏՐԻՔԼՈՐՄԵՏԻԱԶԻԴ
TRICHLOROACETIC ACIDՏՐԻՔԼՈՐՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒ
TRICHLOROEPOXYPROPANEՏՐԻՔԼՈՐԷՊՕՔՍԻՊՐՈՊԱՆ
TRICHLOROETHANESՏՐԻՔԼՈՐԷԹԱՆՆԵՐ 
TRICHLOROETHYLENEՏՐԻՔԼՈՐԷԹԻԼԵՆ
TRICHODERMINՏՐԻԽՈԴԵՐՄԻՆ
TRICHOMONASՏՐԻԽՈՄՈՆԱԴՆԵՐ (ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿ)
TRICHOMONAS INFECTIONSՏՐԻԽՈՄՈՆԱԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
TRICHOMONAS VAGINALISՏՐԻԽՈՄՈՆԱԴԱ ՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ
TRICHOMONAS VAGINITISՏՐԻԽՈՄՈՆԱԴԱՅԻՆ ՀԵՇՏՈՑԱԲՈՐԲ
TRICHOPHYTINՏՐԻԽՈՖԻՏԻՆ 
TRICHOPHYTONՏՐԻԽՈՖԻՏՈՆ
TRICHOSANTHINՏՐԻԽՈԶԱՆՏԻՆ
TRICHOSPORONՏՐԻԽՈՍՊՈՐՈՆ
TRICHOSTRONGYLOIDIASISՏՐԻԽՈՍՏՐՈՆԳԼՈԻԴՈԶ 
TRICHOSTRONGYLOSISՏՐԻԽՈՍՏՐՈՆԳԻԼՈԶ (ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
TRICHOSTRONGYLUSՏՐԻԽՈՍՏՐՈՆԳԻԼԻԴՆԵՐ
TRICHOTHECENESՏՐԻԽՈՏԵՑԵՆՆԵՐ 
TRICHOTILLOMANIAՏՐԻԽՈՏԻԼԼՈՄԱՆԻԱ (ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԱԶ ՊՈԿԵԼՈՒ ՀԱԿՈՒՄ)
TRICHURIASISՏՐԻԽՈՑԵՖԱԼԻՈԶ
TRICHURISՄԱԶԱԳԼՈՒԽ (ՃԻՃՎԻ ՏԵՍԱԿ)
TRICLOSANՏՐԻԿԼՈԶԱՆ
TRICUSPID VALVEԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ
TRICUSPID VALVE INSUFFICIENCYԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
TRICUSPID VALVE PROLAPSEԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆՏԱՆԿՈՒՄ 
TRICUSPID VALVE STENOSISԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ 
TRIETHYLENEMELAMINEՏՐԻԷԹԻԼԵՆ ՄԵԼԱՄԻՆ
TRIETHYLTIN COMPOUNDSՏՐԻԷԹԻԼԿԱՊԱՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRIFLUOPERAZINEՏՐԻՖՏԱԶԻՆ
TRIFLUOROACETIC ACIDՏՐԻՖՏՈՐ ՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒ 
TRIFLUOROETHANOLՏՐԻՖՏՈՐ ԷԹԱՆՈԼ
TRIFLUPERIDOLՏՐԻՖԼՈՒՊԵՐԻԴՈԼ 
TRIFLUPROMAZINEՏՐԻՖԼՈՒՊՐՈՄԱԶԻՆ
TRIFLURALINՏՐԻՖԼՈՒՐԱԼԻՆ
TRIGEMINAL CAUDAL NUCLEUSԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՊՈԶԱՅԻՆ (ԿԱՈՒԴԱԼ) ԿՈՐԻԶ 
TRIGEMINAL NUCLEIԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ
TRIGEMINAL NERURALGIAԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
TRIGEMINAL NERVEԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴ
TRIGLYCERIDESՏՐԻԳԼԻՑԵՐԻԴՆԵՐ
TRIHEXOSYLCERAMIDESՏՐԻՀԵՔՍՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ 
TRIHEXYPHENIDYL ՑԻԿԼՈԴՈԼ 
TRIIODOBENZOIC ACIDSՏՐԻՅՈԴԲԵՆԶՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
TRIIODOTHYRONINEՏՐԻՅՈԴԹԻՐՈՆԻՆ
TRIIODOTHYRONINE,REVERSEՏՐԻՅՈԴԹԻՐՈՆԻՆ ՌԵՎԵՐՍԻՎ (ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ)
TRILOGY OF FALLOTՏՐԻԱԴԱ ՖԱԼԼՈ
TRIMEBUTINEՏՐԻՄԵԲՈՒՏԻՆ 
TRIMECAINEՏՐԻՄԵԿԱԻՆ
TRIMEDOXIMEՏՐԻՄԵԴՕՔՍԻՄ
TRIMEPRANOLՏՐԻՄԵՊՐԱՆՈԼ
TRIMEPRAZINEԱԼԻՄԵՄԱԶԻՆ
TRIMETAZIDINEՏՐԻՄԵՏԱԶԻԴԻՆ 
TRIMETHADIONEՏԻՄԵՏԻՆ
TRIMETHAPHANՏՐԻՄԵՏԱՖԱՆ 
TRIMETHOPRIM RESISTANCEՏՐԻՄԵՏՈՊՐԻՄ,ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOLE ՏՐԻՄԵՏՈՊՐԻՄ- ՍՈՒԼՖԱՄԵՏՕՔՍԱԶՈԼ 
COMBINATION
TRIMETHYLSILYL COMPOUNDSՏՐԻՄԵԹԻԼՍԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRIMETHYLTIN COMPOUNDSՏՐԻՄԵԹԻԼ ԿԱՊԱՐ, ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRIMIPRAMINEՏՐԻՄԻՊՐԱՄԻՆ
TRINIDAD AND TOBAGOՏՐԻՆԻԴԱԴ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈ
TRINITROBENZENES ՏՐԻՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԼՆԵՐ
TRINITROBENZENESULFONIC ACID ՏՐԻՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԼՍՈՒԼՖՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
TRINITROTOLUENEՏՐԻՆԻՏՐՈՏՈԼԱՈԼ
TRIOLEINՏՐԻՈԼԵԻՆ
TRIOSEPHOSPHATE ISOMERASE ՏՐԻՈԶՈՖՈՍՖԱՏ-ԻԶՈՄԵՐԱԶԱ 
TRIOSESՏՐԻՈԶՆԵՐ 
TRIOXSALEN ՏՐԻՕՔՍԻՍԱԼԵՆ
TRIPARANOL ՏՐԻՊԱՐԱՆՈԼ
TRIPELENNAMINEՏՐԻՊԵԼԵՆՆԱՄԻՆ
TRIPLETSԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԵՔ
TRIPROLIDINEՏՐԻՊՐՈԼԻԴԻՆ 
TRISACCHARIDESՏՐԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ
TRISMUSՏՐԻԶՄ (ԾԱՄԻՉ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԺԵՂ ԿԾԿՈՒՄ, ԿՌՃՏՈՑ)
TRISOMYՏՐԻՍՈՄԻԱ (ԵՐԵՔ ՄԻԱՆՄԱՆ ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ)
TRITERPENESՏՐԻՏԵՐՊԵՆՆԵՐ
TRITIUMՏՐԻՏԻՈՒՄ
TRITOLYL PHOSPHATESՏՐԻՏՈԼԻԼՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
TRITURUSՏՐԻՏՈՆՆԵՐ
TRITYL COMPOUNDSՏՐԻՏԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TROCHLEAR NERVEՃԱԽԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
TROLEANDOMYCINՏՐՈԼԵԱՆԴՈՄԻՑԻՆ
TROMBICULID MITESԿԱՐՄՐԱՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ
TROMETHAMINEՏՐՈՄԵԹԱՄՈԼ
TROPANESՏՐՈՊԱՆՆԵՐ
TROPICAL CLIMATEՏՐՈՊԻԿԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱ
TROPICAMIDEՏՐՈՊԻԿԱՄԻԴ
TROPOCOLLAGENՏՐՈՊՈԿՈԼԼԱԳԵՆ
TROPOELASTINՏՐՈՊՈԷԼԱՍՏԻՆ
TROPOLONEՏՐՈՊՈԼՈՆ
TROPOMYOSINՏՐՈՊՈՄԻՈԶԻՆ
TROPONINՏՐՈՊՈՆԻՆ
TROUTԻՇԽԱՆ
TRUNCUS ARTERIOSUSԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆ
TRUNCUS ARTERIOSUS, PERSISTENTԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՂՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
TRUSSESԲԱՆԴԱԺՆԵՐ (ԿԱԼԱՆԴՆԵՐ, ԱՂԵԿԱՊԵՐ)
TRUSTEESԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ
TRUTH DISCLOSUREՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ
TRYPAN BLUEՏՐԻՊԱՆ ԵՐԿՆԱԳՈՒՅՆ 
TRYPANOCIDAL AGENTSՀԱԿԱՏՐԻՊԱՆՈՍՈՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
TRYPANOSOMIASIS,BOVINEՏՐԻՊԱՆՈՍՈՄԱԶ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 
TRYPSINՏՐԻՊՍԻՆ
TRYPSIN INHIBITOR, KAZAL PANCREATICՏՐԻՊՍԻՆԻ ԸՆԿՃՈՂ KAZAL ՊԱՆԿՐԵԱՍԱՅԻՆ 
TRYPSIN INHIBITOR, KUNITZ SOYBEANՏՐԻՊՍԻՆԻ ԸՆԿՃՈՂ KUNITZ ՍՈՅԱՅԻՆ ԼՈԲԻՆԵՐԻՑ
TRYPSIN INHIBITORSՏԻՊՍԻՆԻ ԸՆԿՃՈՂՆԵՐ
TRYPSIN INHIBITOR BOWMAN-BIRK SOYBEANՏՐԻՊՍԻՆԻ ԸՆԿՃՈՂ BOWMAN-BIRK ՍՈՅԱՅԻՆ  
ԼՈԲԻՆԵՐԻՑ (ԲԱԿԼԱՆԵՐԻՑ)
TRYPSINOGENՏՐԻՊՍԻՆՈԳԵՆ
TRYPTAMINESՏՐԻՊՏԱՄԻՆՆԵՐ
TRYPTOPHANՏՐԻՊՏՈՖԱՆ
TRYPTOPHAN HYDROXYLASEՏՐԻՊՏՈՖԱՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶԱ
TRYPTOPHAN OXYGENASEՏՐԻՊՏՈՖԱՆՕՔՍԻԳԵՆԱԶԱ
TRYPTOPHANASEՏՐԻՊՏՈՖԱՆԱԶԱ 
TRYPTOPHANYL T RNA SYNTHETASEՏՐԻՊՏՈՖԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ 
TSETSE FLIESՃԱՆՃԵՐ ՑԵ-ՑԵ
TROPICAL MEDICINEՏՐՈՊԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
TUBERCIDINՏՈՒԲԵՐՑԻԴԻՆ 
TUBERCULINՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼԻՆ
TUBERCULIN TESTՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼԻՆԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 
TUBERCULOMAՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈՄԱ
TUBERCULOSISՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ
TUBERCULOSIS SOCIETIESՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
TUBERCULOSIS, AVIANՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 
TUBERCULOSIS, BOVINEՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 
TUBERCULOSIS, CARDIOVASCULARՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ 
TUBERCULOSIS, CUTANEOUSՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՄԱՇԿԻ
TUBERCULOSIS, ENDOCRINEՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՆԵՐԶԱՏԻՉ ԳԵՂՁԵՐԻ 
TUBERCULOSIS, FEMALE GENITALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԿՆՈՋ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ 
TUBERCULOSIS, HEPATICՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԼՅԱՐԴԻ
TUBERCULOSIS, LARYNGEALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԿՈԿՈՐԴԻ
TUBERCULOSIS, LYMPH NODEՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԱՎՇԱՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ
TUBERCULOSIS, MALE GENITALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ 
TUBERCULOSIS, MENINGEALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՈՒՂԵՂԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ
TUBERCULOSIS, MILIARYՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՄԻԼԻԱՐ (ԿՈՐԵԿԱՆՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՈՒՆ)
TUBERCULOSIS, OCULARՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԱՉՔԻ
TUBERCULOSIS, ORALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ
TUBERCULOSIS, OSTEOARTICULARՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՈՍԿՐԱՀՈԴԱՅԻՆ
TUBERCULOSIS, PERITONEALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ
TUBERCULOSIS, PLEURALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԹՈՔԱՄԶԻ
TUBERCULOSIS, PULMONARYՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԹՈՔԱՅԻՆ 
TUBERCULOSIS, RENALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ 
TUBERCULOSIS, SPINALՍՊՈՆԴԻԼԻՏ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ
TUBERCULOSIS, SPLENICՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՓԱՅԾԱՂԻ 
TUBERCULOSIS, UROGENITALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
TUBERCULOSIS,GASTROINTESTINALՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՏՐԱԿՏԻ
TUBOCURARINEՏՈՒԲՈԿՈՒՐԱՐԻՆ
TUBULINՏՈՒԲՈՒԼԻՆ
TULAREMIAՏՈՒԼԱՐԵՄԻԱ
TUMOR CELLS, CULTUREDՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՋԻՋՆԵՐ ԱՃԵՑՎԱԾ 
TUMOR LYSIS SYNDROMEՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՅՔԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
TUMOR MARKERS, BIOLOGICAL ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
TUMOR NECROSIS FACTOR ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵԿՐՈԶԻ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՄԱՆ) ԳՈՐԾՈՆ 
TUMOR STEM CELLSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
TUMOR STEM CELLS ASSAYՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ  
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
TUMOR VIRUS INFECTIONSՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ (ՕՆԿՈԳԵՆՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ) ՎԱՐԱԿՆԵՐ
TUNGSTENՎՈԼՖՐԱՄ
TUNICAMYCINՏՈՒՆԻԿԱՄԻՑԻՆ
TUNISIAԹՈՒՆԻՍ
TURBELLARIAՏՈՒԲԵԼԼՅԱՐԻԱ
TURBINATES ՔԹԱՅԻՆ ԽԵՑԻՆԵՐ
TURKEYԹՈՒՐՔԻԱ
TURKEYSՀՆԴԿԱՀԱՎԵՐ 
TURKMENISTAN.ԹՈՒՐՔՄԵՆՍՏԱՆ
TURNER'S SYNDROMEԹՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
TURTLES ԿՐԻԱՆԵՐ 
TWINSԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԿՈՒ 
TWINS, CONJOINEDԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՑՅԱԼ
TWINS, DIZYGOTICԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ԵՐԿՁՎԻԿԱՆԻ
TWINS, MONOZYGOTICԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՁՎԻԿԱՆԻ
TYLOSINՏԻԼՈԶԻՆ 
TYMPANIC MEMBRANEԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹ
TYMPANOPLASTYՏԻՄՊԱՆՈՊԼԱՍՏԻԿԱ (ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ)
TYPE A PERSONALITYԱՆՀԱՏ A ՏԻՊԻ
TYPHOIDՏԻՖՈԻԴ
TYPHOID-PARATYPHOID VACCINESՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՊԱՐԱՏԻՖ-ՏԻՖԱՅԻՆ
TYPHUS, EPIDEMIC LOUSE-BORNEԲԾԱՎՈՐ ՏԻՖ
TYPHUS,ENDEMIC FLEA-BORNEՏԻՖ ՈՋԻԼԱՅԻՆ ՏԵՂԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
TYROCIDINESՏԻՐՈԴԻԴԻՆՆԵՐ
TYROSINEՏԻՐՈԶԻՆ
TYROSINE AMINOTRANSFERASEՏԻՐՈԶԻՆԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
TYROSINE DECARBOXYLASEՏԻՐՈԶԻՆԴԻԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶԱ
TYROSINE HYDROXYLASEՏԻՐՈԶԻՆՀԻԴՐՈՕՔՍԻԼԱԶԱ
TYROSINE PHENOL-LYASEՏԻՐՈԶԻՆ - ՖԵՆՈԼ - ԼԻԱԶԱ
TYROSYL T RNA SYNTHETASEՏԻՐՈԶԻԼ - ՏՌՆԹ - ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ