Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
VACCINATIONՓՈԽՊԱՏՎԱՏՈՒՄ) ՎԱԿՑԻՆԱՑԻԱ
VACCINES(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ
VACCINES, ATTENUATED(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ ԱՏԵՆՈՒՐԻՆՈՎԱՅԻՆ
VACCINES, INACTIVATED(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ ԱԿՏԻՎԱԹՈՒԼԱՑՎԱԾ
VACCINES, SYNTHETICՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՍԻՆԹԵՏԻԿ
VACCINIAԾԱՂԿԻ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ 
VACCINIA VIRUSԿՈՎԵՐԻ ԾԱՂԻԿ
VACUOLESՎԱԿՈՒՈԼԻ 
VACUUMՎԱԿՈՒՄ
VACUUM CURETTAGEՎԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ
VACUUM EXTRACTION, OBSTETRICALՎԱԿՈՒՄ-ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ
VAGINAՀԵՇՏՈՑ
VAGINAL CREAMS, FOAMS AND JELLIESՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ԿՐԵՄՆԵՐ (ՔՍՈՒՔՆԵՐ) ՓՐՓՐԱԲԵՐ ԵՎ  
ԴՈՆԴՈՂԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
VAGINAL DISEASESՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VAGINAL FISTULAՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ
VAGINAL NEOPLASMSՀԵՇՏՈՑԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VAGINAL SMEARSՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ՔՍՈՒՔՆԵՐ
VAGINITISՀԵՇՏՈՑԱԲՈՐԲ
VAGOTOMYՎԱԳՈՏՈՄԻԱ (ԹԱՓԱՌՈՂ ՆՅԱՐԴԻ ՀԱՏՈՒՄ)
VAGOTOMY, PROXIMAL GASTRICՎԱԳՈՏՈՄԻԱ ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ, ՄՈՏԱԿԱ
VAGOTOMY, TRUNCALՎԱԳՈՏՈՄԻԱ ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ
VAGUS NERVEԹԱՓԱՌՈՂ ՆՅԱՐԴ
VALERATESՎԱԼԵՐԱՏՆԵՐ
VALERIANՎԱԼԵՐԻԱՆԱ (ԿԱՏՎԱԽՈՏ) 
VALINEՎԱԼԻՆ 
VALINOMYCINՎԱԼԻՆՈՄԻՑԻՆ
VALPROIC ACIDՎԱԼՊՐՈԵՎԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
VALSALVA'S MANEUVERՎԱԼՍԱԼՎԱՅԻ ՓՈՐՁ
VALYL T RNA SYNTHETASEՎԱԼԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
VANADATESՎԱՆԱԴԱՏՆԵՐ
VANADIUMՎԱՆԱԴԻՈՒՄ
VANCOMYCINՎԱՆԿՈՄԻՑԻՆ
VANILLIC ACIDՎԱՆԻԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
VANILMANDELIC ACIDՎԱՆԻԼԻԼՆՈՒՇԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
VANUATUՎԱՆՈՒԱՏՈՒ
VARIANT SURFACE GLYCOPROTEINS, ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ, 
TRYPANOSOMAՏՐԻՊԱՆՈՍՈՄՆԵՐ
VARIATION (GENETICS)ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ 
VARICELLA-ZOSTER VIRUSՀԱՐՈՒՑԻՉ VARICELLA-ZOSTER
VARICOCELEՎԱՐԻԿՈՑԵԼԵ
VARICOSE ULCERԵՐԱԿԱԼԱՅՆԱՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՑ
VARICOSE VEINSԵՐԱԿՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
VASCULAR DISEASESԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VASCULAR HEADACHEԳԼԽԱՑԱՎ ԱՆՈԹԱՅԻՆ 
VASCULAR PATENCYԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
VASCULAR RESISTANCEԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
VASCULAR SURGERYՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՈԹԱՅԻՆ
VASCULITISՎԱՍԿՈՒԼԻՏՆԵՐ
VASCULITIS, ALLERGIC CUTANEOUSՎԱՍԿՈՒԼԻՏ (ԱՆՈԹԱԲՈՐԲ) ԱԼԵՐԳԻԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱՅԻՆ
VASECTOMYՎԱԶԷԿՏՈՄԻԱ
VASOACTIVE INTESTINAL PEPTIDEՎԱԶՈԱԿՏԻՎ ՊԵՊՏԻԴ ԱՂԻՔՆԵՐԻ
VASOCONSTRICTIONԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ
VASOCONSTRICTOR AGENTSԱՆՈԹԱԿՏԻՎ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
VASOCONSTRICTOR AGENTS, NASALԱՆՈԹԱՍԵՂՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ ՔԹԻ ՀԱՄԱՐ 
VASODILATIONԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
VASODILATOR AGENTSԱՆՈԹԱԼԱՅՆԻՉ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
VASOMOTOR SYSTEMԱՆՈԹԱՇԱՐԺԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
VASOPRESSINSՎԱԶՈՊՐԵՍԻՆՆԵՐ
VASOTOCINՎԱԶՈՏՈՑԻՆ
VASOVASOSTOMYՎԱԶՈՎԱԶՈՍՏՈՄԻԱ
VATER'S AMPULLA ՎԱՏԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒՅԹ (ԱՄՊՈՒԼԱ) 
VATICAN CITYՎԱՏԻԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՔԱՂԱՔ
VECTORCARDIOGRAPHYՎԵԿՏՈՐՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
VECURONIUMՎԵԿՈՒՐՈՆԻՈՒՄ
VEGETABLE PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ
VEGETABLESԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ
VEGETARIANISMՀՈՒՄԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
VEHICLESԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԿԱՊՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
VEILLONELLA ՎԵՅԼՈՆԵԼՆԵՐ
VEINSԵՐԱԿՆԵՐ 
VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCYՔՄԱԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VENA CAVA,INFERIORՍԻՆԵՐԱԿ ՆԵՐՔԻՆ
VENA CAVA,SUPERIORՍԻՆԵՐԱԿ ՎԵՐԻՆ
VENAE CAVAEՍԻՆԵՐԱԿՆԵՐ
VENEREAL TUMORS,VETERINARYԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ
VENEREOLOGYՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱ (ՎԵՆԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
VENEZUELAՎԵՆԵՍՈՒԷԼԱ
VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ, ԱՐՏԱԶԱՏՎՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 
VENOUS INSUFFICIENCYԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VENOUS PRESSUREԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ
VENTRICULOGRAPHY, FIRST-PASSՓՈՐԱՔԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌԱՋԻՆ ԱՆՑՈՒՄԸ
VENTILATIONՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
VENTILATION-PERFUSION RATIOՕԴԱՓՈԽԱ-ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
VENTILATOR WEANINGՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄ
VENTILATORS, NEGATIVE-PRESSUREՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ 
VENTRICULAR FIBRILLATIONՓՈՐՈՔՆԵՐԻ ՖԻԲՐԻԼՅԱՑԻԱ 
VENTRICULAR OUTFLOW OBSTRUCTIONՓՈՐՈՔՆԵՐԻ ԽՑԱՆՄԱՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
VENTRICULOSTOMYՓՈՐՈՔԱԲԵՐԱՆԱԲԱՑՈՒՄ
VENTROMEDIAL HYPOTHALAMIC NUCLEUSՀԻՊՈԹԱԼԱՄԱՍԻ (ԵՆԹԱՏԵՍԱԹՄԲԻ) ՓՈՐԱՄԻՋԻՆ ԿՈՐԻԶ
VENTURICIDINSՎԵՆՏՈՒՐԻՑԻԴԻՆՆԵՐ
VERAPAMILՎԵՐԱՊԱՄԻԼ
VERATRIDINEՎԵՐԱՏՐԻԴԻՆ
VERATRINEՎԵՐԱՏՐԻՆ
VERATRUMՂԱՆՁԼԱՄՆԵՐ
VERATRUM ALKALOIDSՇՈՒՇԱՆԱԶԳԻՆԵՐԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
VERBAL BEHAVIORՎԱՐՔ ՎԵՐԲԱԼ (ԲԱՆԱՎՈՐ)
VERBAL LEARNINGՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԲԱՆԱՎՈՐ 
VERMONTՎԵՐՄՈՆՏ
VERNIX CASEOSAԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂՈՒՄ (ՔՍՈՒՔԱՊԱՏՈՒՄ)
VERSION,FETALՊՏՂԻ ՇՐՋՈՒՄ
VERTEBRAL ARTERYՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
VERTEBRATE VIRUSESՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
VERTEBRATESՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐ
VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCYՈՂՆԱՇԱՐԱ-ՀԻՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VERTICAL DIMENSIONԿԾՎԱԾՔԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՉԱՓԵՐ
VERTIGOԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ (ՎԵՐՏԻԳՈ)
VESICO-URETERAL REFLUXԲՇՏԻԿԱ-ՄԻԶԱԾՈՐԱՆԱՅԻՆ ՌԵՖԼԵՔՍ
VESICOVAGINAL FISTULAԲՇՏԻԿԱ-ՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ
VESICULAR EXANTHEMA OF SWINEՎԵԶԻԿՈՒԼՅԱՐ (ԲՇՏԻԿԱՅԻՆ) ՄԱՇԿԱՑԱՆ ԽՈԶԵՐԻ 
VESICULAR STOMATITIS VIRUSՎԵԶԻԿՈՒԼՅԱՐ (ԲՇՏԻԿԱՅԻՆ) ԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
VESTIBULAR AQUEDUCTՋՐՄՈՒՂԻ ՆԱԽԱԴՈՒՌ
VESTIBULAR DISEASESԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ (ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ) ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VESTIBULAR FUNCTION TESTSԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ (ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ) ԱՊԱՐԱՏԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
VESTIBULAR NERVEԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
VESTIBULAR NUCLEI ԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ԿՈՐԻԶՆԵՐ
VESTIBULEԱՆԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՐԱՏ
VESTIBULOPLASTYԱՆԴԱՍՏԱԿԱՊԼԱՍՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
VETERANSՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐ
VETERINARY MEDICINEԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
VETERINARY SERVICE, MILITARYԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
VIBRATIONՏԱՏԱՆՈՒՄ
VIBRIOՎԻԲՐԻՈՆՆԵՐ
VIBRIO CHOLERAEԽՈԼԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
VIBRIO INFECTIONSՎԻԲՐԻՈՆՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
VIBRISSAEԹԱՓՈՆՆԵՐ
VICTORIAՎԻԿՏՈՐԻԱ
VIDARABINEՎԻԴԱՐԱԲԻՆ 
VIDEO RECORDINGՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
VIDEODISC RECORDINGՏԵՍԱՍԿԱՎԱՌԱԿԻ ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
VIDEOTAPE RECORDINGՏԵՍԱԺԱՊԱՎԵՆԻ ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
VIETNAMՎԻԵՏՆԱՄ 
VILOXAZINEՎԻԼՈԿՍԱԶԻՆ
VIMENTINՎԻՄԵՆՏԻՆ
VINBLASTINEՎԻՆԲԼԱՍՏԻՆ
VINCA ALKALOIDSԲԱՐՎԻՆԿԱ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
VINCAMINEԴԵՎԻՆԿԱՆ 
VINCRISTINEՎԻՆԿՐԻՍՏԻՆ
VINDESINEՎԻՆԴԵԶԻՆ
VINYL CHLORIDEՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴ
VINYL COMPOUNDSՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VIOLENCEԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ 
VIOLOGENSՎԻՈԼՈԳԵՆՆԵՐ
VIOMYCINS ՖԼՈՐԻՄԻՑԻՆԻ ՍՈՒԼՖԱՏ 
VIPER VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ԻԺԵՐԻ 
VIRAL CORE PROTEINSՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՂԵՎԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ
VIRAL ENVELOPE PROTEINSՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
VIRAL FUSION PROTEINSՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՄԻԱՁՈՒՅԼ
VIRAL HEPATITIS VACCINESՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏԻ (ԼՅԱՐԴԱԲՈՐԲԻ) ԴԵՄ
VIRAL INTERFERENCEՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՑԻԱ
VIRAL MATRIX PROTEINSՀԱՐՈՒՑՉԻ ՄԱՏՐԻՔՍԻ (ՄԱՅՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ) ՍՊԻՏԱԿՅՈՒՑՆԵՐ
VIRAL PROTEINSՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
VIRAL REGULATORY PROTEINSՀԱՐՈՒՑՉՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
VIRAL STRUCTURAL PROTEINSՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
VIRAL VACCINESՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
VIREMIAՀԱՐՈՒՑՉԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
VIRGIN ISLANDS OF THE UNITED STATESՎԻՐԳԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (ԱՄՆ)
VIRGINIAՎԻՐԳԻՆԻԱ
VIRGINIAMYCINՎԻՐԳԻՆԻԱՄԻՑԻՆՆԵՐ
VIRILISMՎԻՐԻԼԻԶՄ (ԱՐԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ)
VIRIONՎԻՐԻՈՆ 
VIROIDSՎԻՐՈԻԴՆԵՐ
VIRULENCEՎԻՐՈՒԼԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՎԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ)
VIRUS ACTIVATIONՀԱՐՈՒՑՉԻ ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՐՄ
VIRUS CULTIVATIONՀԱՐՈՒՑՉԻ ԱՃԵՑՈՒՄ
VIRUS DISEASESՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VIRUS INHIBITORSՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ
VIRUS REPLICATIONՀԱՐՈՒՑՉԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
VIRUSESՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
VIROLOGYՎԻՐՈՒՍՈԼՈԳԻԱ (ՀԱՐՈՒՑՉԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
VISCERAՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ
VISCOSITYՄԱԾՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
VISCUMՄՂԱՄՈՒՃ (ՕՄԵԼԱ)
VISIONՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
VISION DISPARITYՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
VISION SCREENINGՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
VISION DISORDERSՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
VISION TESTSՏԵՍՈՂԱԿԱՆՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
VISION, BINOCULARՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱԿՆԱՅԻՆ (ԲԻՆՈԿՈՒԼՅԱՐ)
VISION, ENTOPTIC ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԷՆՏՈՊՏԻԿ 
VISION, MONOCULARՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱԿՆԱՅԻՆ (ՄՈՆՈԿՈՒԼՅԱՐ)
VISION, SUBNORMALՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԹՈՒԼԱՑՎԱԾ 
VISITORS TO PATIENTSՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ԱՅՑԵԼՈՂՆԵՐ 
VISUAL ACUITYՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍՐՈՒԹՅՈՒՆ
VISUAL CORTEXՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԿԵՂԵՎ 
VISUAL FIELDSՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՍԱԴԱՇՏ 
VISUAL PATHWAYSՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ 
VISUAL PERCEPTIONՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ 
VITAL CAPACITYԹՈՔԵՐ, ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
VITAL STATISTICSԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
VITALISMՎԻՏԱԼԻԶՄ
VITALLIUMՎԻՏԱԼԻՈՒՄ
VITAMIN AՎԻՏԱՄԻՆ A
VITAMIN A DEFICIENCYՎԻՏԱՄԻՆ A-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VITAMIN B COMPLEXՎԻՏԱՄԻՆ B-Ի ՀԱՄԱԼԻՐ
VITAMIN B DEFICIENCYՎԻՏԱՄԻՆ B-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VITAMIN B12ՎԻՏԱՄԻՆ B12
VITAMIN B12 DEFICIENCYՎԻՏԱՄԻՆ B12-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VITAMIN DՎԻՏԱՄԻՆ D
VITAMIN D DEFICIENCYՎԻՏԱՄԻՆ D-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VITAMIN D-BINDING PROTEINՎԻՏԱՄԻՆ D-ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ
VITAMIN EՎԻՏԱՄԻՆ E
VITAMIN E DEFICIENCYՎԻՏԱՄԻՆ E-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VITAMIN KՎԻՏԱՄԻՆ K 
VITAMIN K DEFICIENCYՎԻՏԱՄԻՆ K-Ի ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
VITAMIN UՎԻՏԱՄԻՆ U 
VITAMINSՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ
VITELLINE DUCTԴԵՂՆՈՒՑԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ
VITELLINE MEMBRANEԴԵՂՆՈՒՑԱՊԱՐԿ ՁՎԱԲՋՋԻ 
VITELLOGENESISՎԻՏԵԼՈԳԵՆԵԶ
VITELLOGENINՎԻՏԵԼՈԳԵՆԻՆ
VITILIGOՎԻՏԻԼԻԳՈ (ԳՈՒՆԱԿԱԶՈՒՐԿ ԼԱՔԱՆԵՐ, ԲԾԵՐ)
VITRECTOMYՎԻՏՐԷԿՏՈՄԻԱ (ԱՊԱԿԵՆՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ)
VITREOUS HEMORRHAGEՀԵՄՈՖՏԱԼՄ
VITRREOUS BODYԱՊԱԿԵՆՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
VIVISECTIONԿԵՆԴԱՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՎԻՎԻՍԵԿՑԻԱ)
VOCAL CORD PARALYSISՁԱՅՆԱԼԱՐԻ ԼՈՒԾԱՆՔ
VOCAL CORDSՁԱՅՆԱԼԱՐԵՐ
VOCALIZATION, ANIMALՎՈԿԱԼԻԶԱՑԻԱ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ (ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՁԱՅՆԱՐԿՈՒՄ)
VOCATIONAL EDUCATIONՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
VOCATIONAL GUIDANCEԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏՐԵԼԻՍ 
VOICEՁԱՅՆ
VOICE DISORDERSՁԱՅՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
VOICE QUALITYՁԱՅՆԻ ՈՐԱԿ 
VOICE TRAININGՁԱՅՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
VOLATILIZATIONՑՆԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
VOLITIONԿԱՄՔ
VOLUNTARY HEALTH AGENCIESԿԱՄԱՎՈՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VOLUNTARY WORKERSԿԱՄԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
VOMITINGՓՍԽՈՒՄ
VOMITING, ANTICIPATORYՓՍԽՈՒՄ, ՆԱԽԱԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆ 
VON WILLEBRAND FACTORՎԻԼԵԲՐԱՆԴԻ ԳՈՐԾՈՆ 
VON WILLEBRAND'S DISEASEՎԻԼԵԲՐԱՆԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
VOYEURISMՎՈՒԱՅԵՐԻԶՄ (ՍԵՌԱԴԻՏԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ)
VULVAՎՈՒԼՎԱ (ԱՄՈԹԱՅՔ)
VULVAR DISEASESՎՈՒԼՎԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VULVAR NEOPLASMSՎՈՒԼՎԱՅԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
VULVITISՎՈՒԼՎԻՏ
VULVOVAGINITISՎՈՒԼՎՈՎԱԳԻՆԻՏ