Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
ZAIREԶԱԻՐ
ZAMBIAԶԱՄԲԻԱ 
ZEARALENONEԶԵԱՐԱԼԵՆՈՆ 
ZEATINԶԵԱՏԻՆ 
ZEINԶԵԻՆ 
ZERANOLԶԵՐԱՆՈԼ 
ZIDOVUDINEԶԻԴՈԲՈՒԴԻՆ 
ZIMBABWEԶԻՄԲԱԲՎԵ 
ZIMELDINEԶԻՄԵԼԻԴԻՆ 
ZINC ՑԻՆԿ 
ZINC ISOTOPES ՑԻՆԿ , ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
ZINC OXIDE ՑԻՆԿԻ ՕՔՍԻԴ
ZINC OXIDE-EUGENOL CEMENTԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՑԵՄԵՆՏ, ՑԻՆԿ ՕՔՍԻԴ-ԷՎԳԵՆՈԼ 
ZINC PHOSPHATE CEMENTԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՑԵՄԵՆՏ, ՑԻՆԿ ՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ 
ZINC RADIOISOTOPES ՑԻՆԿ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
ZINEB ՑԻՆԵԲ 
ZIRAM ՑԻՐԱՄ 
ZIRCONIUM ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄ 
ZOLAZEPAM ԶՈԼԱԶԵՊԱՄ
ZOLLINGER-ELLISON SYNDROMEԶՈԼԻՆԳԵՐ-ԷԼԼԻՍՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
ZONA FASCICULATAԶՈՆԱ ԽՐՁԱՅԻՆ 
ZONA GLOMERULOSAԶՈՆԱ ԿԾԻԿԱՅԻՆ
ZONA PELLUCIDAԶՈՆԱ ՓԱՅԼՈՒՆ 
ZONA RETICULARISԶՈՆԱ ՑԱՆՑԱՅԻՆ 
ZOOLOGYԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ZOONOSESԶՈՈՆՈԶՆԵՐ (ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ  
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
ZOOPLANKTONԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԿՏՈՆ
ZOXAZOLAMINEԶՈԿՍԱԶՈԼԱՄԻՆ 
ZYGOTEԶԻԳՈՏԱ 
ZYMOSANԶԻՄՈԶԱՆ